Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

02

Investeren in zoetwatervoorziening

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

116.987

 

116.987

4.458

121.445

2.188

2.197

2.860

407

‒ 52

Uitgaven

 

105.207

 

105.207

‒ 11.436

93.771

4.105

835

2.633

2.248

‒ 250

            

02.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

101.487

 

101.487

‒ 12.460

89.027

1.768

835

2.633

2.248

‒ 250

02.02.01

Planning zoeterwatervoorziening

0

 

0

 

0

     

02.02.02

Aanleg zoetwatervoorziening

101.487

 

101.487

‒ 12.460

89.027

1.768

835

2.633

2.248

‒ 250

            

02.03

Studiekosten

3.720

 

3.720

1.024

4.744

2.337

    

02.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

3.720

 

3.720

1.024

4.744

2.337

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

277

277

     
            

Ontvangsten

    

0

0

     

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € 4,4 miljoen is gerelateerd aan de uitgavenmutaties met als grootste verschil dat de verwerking van het saldo 2023 een verhoging betreft van € 32 miljoen terwijl het saldo bij de uitgaven € 18 miljoen bedraagt.

Uitgaven

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 14,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 6,8 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € - 21,1 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verhoging van € 0,6 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 14,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De kasschuif op investeringen zoetwatervoorziening betreft het verschuiven van de beschikbare bedragen voor het Deltaplan Zoetwater (€ - 5,9 miljoen), project ecologische maatregelen Markermeer (€ - 1,4 miljoen) en Besluit Beheer haringvlietsluizen (€ - 0,5 miljoen) naar latere jaren, om deze in lijn te brengen met de actuele programmering.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03.

Licence