Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Verplichtingen

 

1.430.969

 

1.430.969

‒ 65.784

1.365.185

372.571

106.832

306.449

109.403

Uitgaven

 

653.117

 

653.117

‒ 96.187

556.930

‒ 63.402

139.874

189.090

124.239

           

1.01

Grote projecten waterveiligheid

122.013

 

122.013

‒ 45.293

76.720

‒ 893

50.729

691

1.149

1.1.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

112.355

 

112.355

‒ 50.349

62.006

917

50.000

515

169

1.1.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.104

 

1.104

506

1.610

9

7

  

1.1.03

Ruimte voor de rivier

7.068

 

7.068

1.451

8.519

319

609

‒ 2.684

1.046

1.1.04

Maaswerken

1.486

 

1.486

3.099

4.585

‒ 2.138

113

2.860

‒ 66

           

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

510.860

 

510.860

‒ 64.362

446.498

‒ 75.693

75.107

175.830

114.704

1.02.01

Planning waterveiligheid

51.448

 

51.448

‒ 13.668

37.780

‒ 9.277

‒ 13.868

80.039

20.890

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.863

 

1.863

75

1.938

403

834

833

4

1.02.02

Aanleg waterveiligheid

459.412

 

459.412

‒ 50.694

408.718

‒ 66.416

88.975

95.791

93.814

           

1.03

Studiekosten

20.244

 

20.244

13.468

33.712

13.184

14.038

12.569

8.386

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

20.244

 

20.244

13.468

33.712

13.184

14.038

12.569

8.386

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

9.089

9.089

    
           

Ontvangsten

 

164.608

 

164.608

4.672

169.280

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

164.608

 

164.608

4.672

169.280

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

   

0

0

    

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

164.608

 

164.608

2.137

166.745

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

   

0

0

    

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

   

2.535

2.535

    

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -71,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 20,7 miljoen), verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -128,5 miljoen en overboekingen vanuit andere artikelen € 35,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 5,7 miljoen in 2023 en zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 0,6 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € -128,5 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -94,4 miljoen) en Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -24,2 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -10 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 45,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 13,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -39,4 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -21,0 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,0 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 13,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Vanuit 2023 wordt aan latere jaren € 39,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Bij het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 35,8 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen betreft de opbrengsten van vastgoed verkoop bij het project Ruimte voor de Rivier en Grensmaas.

Overboekingen binnen Deltafonds

Op het project Ruimte voor de rivier is een overschot van € 4,7 miljoen ontstaan doordat minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. In 2023 wordt € 2 miljoen overgeboekt naar de Investeringsruimte op artikel 5.03 en in 2026 € 2,7 miljoen. Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven in 2022 (€ 19 miljoen) zijn gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. In 2027 wordt vanuit de investeringsruimte € 40 miljoen aan dit project toegevoegd. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -64,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -126,5 miljoen, desaldering € 21,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 30,9 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 4,7 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2023 bedroeg € 46,2 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2022 (€ 46,3 miljoen) € 92,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 143,0 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 50,5 miljoen. Via het generale beeld wordt € 133,3 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 82,8 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2023 € -86,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt ‒ 25,3 miljoen verschoven naar latere jaren.

Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma rivierverruiming Maas wordt vanuit 2023 € -24,1 miljoen verschoven naar latere jaren.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -0,3 miljoen.

Overboekingen binnen Deltafonds

Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven (€ 19 miljoen) zijn in 2022 gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.

Vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) worden de volgende bedragen aan dit artikelonderdeel toegevoegd voor de uitvoering van de betreffende regelingen:

  • Integraal riviermanagement € 130,6 miljoen waarvan € 1,4 miljoen in 2023

  • Rivierverruiming Maas € 35 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2023

  • Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium € 15 miljoen waarvan € 5 miljoen in 2023

  • Uitvoeringsprogramma regionale keringen € 7,7 miljoen waarvan € 3,5 miljoen in 2023

Vanuit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) wordt € 2,5 miljoen, waarvan 1,6 miljoen in 2023, overgeboekt ten behoeve van het project Renovatie monument de Vlieter.

€ 19 miljoen, waarvan € 2,5 in 2023, wordt vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP overgeboekt naar het uitvoeringsprogramma HWBP.

€ -2,9 miljoen wordt overgeboekt naar met name artikelonderdeel 1.03 Studiekosten voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

Diverse kleinere mutaties van per saldo verlaging € -1,2 miljoen.

Desalderingen

De hogere ontvangst ad € 21,5 miljoen heeft betrekking op verrekening van de projecten Dijkring Noordelijke Maasvallei € 9,6 miljoen, Emanuelpolder € 1,0 miljoen, Sterke Lekdijk € 0,4 miljoen, Waaiersluis Gouda € 0,3 miljoenen Noordzeekanaal € 1,9 miljoen. Diverse kleinere ontvangsten van per saldo € 0,2 miljoen.

Daarnaast wordt € 33 miljoen ontvangen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 voor het project Beekdalen. Dit betreft de eerste tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.

Artikel 1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 10,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 6,3 miljoen en diverse kleinere boekingen € -0,3 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Met de kasschuif van € -3,2 miljoen naar latere jaren, worden het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering.

Overboekingen binnen Deltafonds

  • € 2,6 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

  • € 1,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing voor de financiering van de opdracht validatie budgetbehoefte instandhouding.

  • Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € 41,2 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 5.04 Reserveringen.

  • Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 1,8 miljoen.

Overboeking van hoofdstuk XII

€ 1,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 2,1 miljoen.

Licence