Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Verplichtingen

 

384.511

 

384.511

‒ 21.019

363.492

‒ 55.046

‒ 64.709

191.424

71.039

Uitgaven

 

384.515

 

384.515

‒ 23.255

361.260

‒ 56.294

‒ 65.957

190.176

69.381

           

5.01

Apparaat

264.444

 

264.444

5.244

269.688

4.090

2.033

1.785

2.088

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.905

 

1.905

‒ 104

1.801

‒ 400

‒ 400

‒ 400

5

5.01.02

Apparaatskosten RWS

262.539

 

262.539

5.348

267.887

4.490

2.433

2.185

2.083

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

262.539

 

262.539

5.348

267.887

4.490

2.433

2.185

2.083

           

5.02

Overige uitgaven

95.355

 

95.355

491

95.846

710

612

593

607

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

93.449

 

93.449

751

94.200

591

593

574

588

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

93.449

 

93.449

751

94.200

591

593

574

588

5.02.02

Programma-uitgaven DC

1.906

 

1.906

‒ 260

1.646

119

19

19

19

           

5.03

Investeringsruimte

12.216

 

12.216

‒ 16.490

‒ 4.274

‒ 10.741

‒ 15.182

‒ 9.590

‒ 121.859

5.03.01

Programmaruimte

12.216

 

12.216

‒ 16.490

‒ 4.274

‒ 10.741

‒ 15.182

‒ 9.590

‒ 121.859

5.03.02

Beleidsruimte

         
           

5.04

Reserveringen

12.500

 

12.500

‒ 12.500

0

‒ 50.353

‒ 53.420

197.388

188.545

5.04.01

Reserveringen

12.500

 

12.500

‒ 12.500

0

‒ 50.353

‒ 53.420

197.388

188.545

           

Ontvangsten

    

231.527

231.527

    

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

   

231.527

231.527

    

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € -21,0 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.

Artikel 5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 0,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, overboeking van hoofdstuk XII € 1,3 miljoen, overboekingen ministeries € 3,3 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,2 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,4 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 0,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Overboeking van hoofdstuk XII

De overboekingen van hoofdstuk XII betreffen;

 • In 2023 en 2024 wordt elk € 1,1 miljoen vanuit hoofdstuk XII aan het Apparaat RWS toegevoegd voor extra capaciteit voor het werk in het kader van Net op Zee. (Programma Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee). Structurrel wordt met ingang van 2024 € 1,2 miljoen vanuit hoofdstuk XII beschikbaargesteld voor Net op Zee.

 • Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee.

 • Diverse kleinere mutaties van per saldo € -0,7 miljoen

Overboekingen ministeries

Dit betreft een overboeking van EZK voor de opdracht .Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma. Dit betreft een vergoeding van € 3,3 miljoen voor de in- en externe kosten in 2023.

Artikel 5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 3,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven vanuit latere jaren van € 3,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € -1,9 miljoen, en overboeking naar hoofdstuk XII € -0,3 miljoen. Een genrale ombuiging ten behove van het rijksbrede beeld van € -21,2 miljoen. Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,2 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betreffen het naar latere jaren schuiven van de risicoreservering Strategische Capaciteits Management (SCM) € -15,8 miljoen en het naar voren halen van gelden ten behoeve van de risicoreservering Prijsontwikkelingen € 16,7 miljoen. Diverse kleinere mutaties van per saldo € 2,1 miljoen.

Overboekingen binnen Deltafonds

De volgende overboekingen vinden plaats op de investeringsruimte;

 • voor de financiering van beleidsreservering WBI 2024-2035 wordt in periode 2023-2030 € -37 miljoen, waarvan € -1,0 miljoen in 2023 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5.04 Reserveringen;

 • voor de financiering van het programma-uitgavenbudget Staf DC in periode 2028-2037 wordt per jaar € -1,8 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven;

 • voor de financiering van de beleidsreservering voor de Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied in periode 2030-2037 wordt per jaar € -0,5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 5,04 Reserveringen.

 • de meevallers Ruimte voor de Rivier, Zandmaas, IJsselmeergebied en peilbesluit en Flakkeese Spuisluis, totaal € 13,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2023 worden aan de investeringsruimte toegevoegd;

 • voor de financiering van de areaalgroei beheer en onderhoud in de periode 2032-2037 wordt € -33,1 miljoen overgeboekt naar de reservering areaalgroei op artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;

 • voor de financiering van Klimaatadaptatie in periode 2023-2030 wordt € -14,4 miljoen, waarvan € -0,2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten;

 • voor de financiering van coronakosten Afsluitdijk wordt in 2024 € -10,7 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS;

 • voor de dekking van de hogere kosten voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam wordt in 2027 € -40 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid;

 • De indexering 2022 ten aanzien van het HWBP is voor het jaar 2037 niet goed geëxtrapoleerd. Om dit te corrigeren wordt € -7,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;

 • voor de financiering van de verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort in periode 2024-2026 wordt € -2,1 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;

 • voor de financiering van de Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied wordt € -3,4 miljoen waarvan € -0,4 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten;

 • voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt € -2,4 miljoen waarvan € -0,3 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 7.03 Studiekosten;

 • voor financiering van de hogere kosten renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk wordt € -2,5 miljoen waarvan € -1,6 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid.

 • Diverse kleinere mutaties per saldo verlaging € -0,7 miljoen.

Overboeking naar hoofdstuk XII

In de periode 2023-2025 wordt € 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen in 2023 overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van de ILT voor de opdracht vergunningverlening Afsluitdijk.

Generale taakstelling

Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Deltafonds bedraagt t/m 2037 € 355 miljoen.

Artikel 5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties overboekingen binnen Deltafonds € -12,6 miljoen en een kasschuiven € 0,1 miljoen.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen voor reserveringen in lijn gebracht met de programmering. Er worden vanuit de periode 2023-2028 € -85,1 miljoen verschoven naar latere jaren.

Overboekingen binnen Deltafonds

De volgende overboekingen vinden plaats op de reserveringen;

 • Voor de financiering van beleidsreservering WBI 2024-2035 wordt in periode 2023-2030 € 37 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2023 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5.04 Reserveringen;

 • Voor de financiering van de beleidsreservering voor de Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied in periode 2030-2037 wordt per jaar € 0,5 miljoen van uit de investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5,04 Reserveringen;

 • In verband met de afronding van het project toetsing regionale keringen valt in 2023 € 0,8 miljoen vrij. Deze middelen vloeien terug naar de financieringsbron beleidsreservering Rijkskanaaldijken;

 • Integraal Riviermanagement € -130,8 miljoen waarvan € -1,4 miljoen in 2023;

 • Rivierverruiming Maas € -35 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023

 • WBI € -15 miljoen waarvan € -5 miljoen in 2023;

 • Uitvoeringsprogramma regionale keringen € -7,7 miljoen waarvan € -3,5 miljoen in 2023;

 • Voor de financiering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan € -2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit;

 • Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € -41,2 miljoen waarvan € -0,7 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 • Voor de financiering van Actualisatie Deltascenario's in periode 2023 en 2024 wordt € -0,6 miljoen waarvan € -0,5 miljoen in 2023, naar artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven ;

 • Voor de financiering van onderzoek Zandwinning Ijsselmeergebied in 2023 € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03

  Studiekosten.

 • In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. De resterende middelen instandhouding Deltafonds worden vanuit de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds (artikel 5.04 Reserveringen). In 2026 wordt € 224,9 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd oplopen naar structureel € 265,4 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

Licence