Base description which applies to whole site

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.721.453

1.000

3.722.453

245.732

3.968.185

270.231

264.787

269.025

269.785

          

Apparaatsuitgaven

211.132

0

211.132

17.336

228.468

12.239

12.201

12.225

12.224

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

         

Personele uitgaven

167.801

0

167.801

14.167

181.968

9.489

9.519

9.548

9.548

waarvan eigen personeel

161.936

0

161.936

13.863

175.799

9.185

9.215

9.244

9.244

waarvan externe inhuur

4.486

0

4.486

233

4.719

233

233

233

233

waarvan overig personeel

1.379

0

1.379

71

1.450

71

71

71

71

Materiele uitgaven

43.331

0

43.331

3.169

46.500

2.750

2.682

2.677

2.676

waarvan ict

18.277

0

18.277

1.614

19.891

1.186

1.118

1.113

1.112

waarvan sso's

16.152

0

16.152

952

17.104

959

959

959

959

waarvan overig materieel

8.902

0

8.902

603

9.505

605

605

605

605

          

Programma-uitgaven

3.510.321

1.000

3.511.321

281.914

3.793.235

241.663

236.367

241.220

252.171

Waarvan juridisch verplicht

    

96%

    

34.2 Preventieve maatregelen

         

Bijdrage Agentschappen

         

Dienst Justis

25.582

0

25.582

3.644

29.226

3.594

3.598

3.619

3.604

Bijdrage medeoverheden

         

Aanpak criminaliteitsfenomenen

2.863

0

2.863

16.740

19.603

35.613

38.380

48.680

49.563

Overige Bijdrage medeoverheden

106

0

106

7

113

7

7

7

7

Subsidies

         

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.352

0

4.352

‒ 477

3.875

‒ 477

‒ 844

‒ 844

‒ 1.211

Overige Subsidies

1.106

0

1.106

69

1.175

95

95

69

69

Opdrachten

         

Aanpak criminaliteitsfenomenen

24.632

0

24.632

‒ 20.454

4.178

‒ 34.512

‒ 37.041

‒ 46.696

‒ 46.696

Overige Opdrachten

2.302

0

2.302

‒ 1.391

911

‒ 41

‒ 41

‒ 41

‒ 41

          

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

         

Bijdrage Agentschappen

         

DJI-gevangeniswezen

1.353.062

1.000

1.354.062

55.538

1.409.600

81.693

82.995

88.094

88.812

DJI-Forensische zorg

1.189.193

0

1.189.193

99.427

1.288.620

109.571

113.758

113.705

114.489

CJIB

178.874

0

178.874

12.290

191.164

9.779

5.281

6.271

6.331

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Reclassering Nederland

168.209

0

168.209

13.432

181.641

9.714

8.887

8.271

7.705

Leger des Heils

25.715

0

25.715

1.655

27.370

1.521

1.452

1.419

1.419

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

83.969

0

83.969

5.515

89.484

5.443

5.248

5.162

5.177

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

589

0

589

35

624

35

35

35

35

Bijdrage medeoverheden

         

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

2.625

0

2.625

2.165

4.790

165

165

165

165

Subsidies

         

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

7.483

0

7.483

‒ 1.482

6.001

518

518

518

518

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.776

0

1.776

126

1.902

126

126

126

126

Opdrachten

         

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

80.519

0

80.519

‒ 37.711

42.808

‒ 54.598

‒ 55.707

‒ 56.490

‒ 46.283

          

34.4 Slachtofferzorg

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

10.053

0

10.053

8.972

19.025

543

539

539

539

Slachtofferhulp Nederland

44.726

0

44.726

4.077

48.803

5.407

5.672

5.890

6.078

Bijdrage medeoverheden

         

Overige Bijdrage medeoverheden

0

0

0

‒ 600

‒ 600

‒ 600

‒ 600

‒ 600

‒ 600

Subsidies

         

Perspectief Herstelbemiddeling

1.604

0

1.604

‒ 1.294

310

‒ 1.535

‒ 1.553

‒ 1.576

‒ 1.583

Opdrachten

         

Slachtofferzorg

13.521

0

13.521

‒ 3.452

10.069

17

‒ 92

‒ 84

‒ 319

Schadefonds Geweldsmisdrijven

37.820

0

37.820

45.244

83.064

3.344

3.621

3.972

4.385

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

2.093

0

2.093

132

2.225

132

‒ 806

‒ 806

‒ 1.743

          

34.5 Veiligheid Jeugd

         

Bijdrage Agentschappen

         

DJI - jeugd

182.765

0

182.765

13.866

196.631

19.304

19.551

19.647

19.723

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

LBIO

5.387

0

5.387

940

6.327

781

781

781

781

Halt

12.940

0

12.940

686

13.626

485

282

111

92

Bijdrage medeoverheden

         

Jeugdbescherming en jeugdsancties

1.322

0

1.322

4.933

6.255

84

84

84

84

Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)

1.185

0

1.185

169

1.354

74

74

74

74

Overige Bijdrage medeoverheden

6.130

0

6.130

6.644

12.774

3.141

176

0

0

Subsidies

         

Jeugdbescherming en jeugdsancties

12.499

0

12.499

53.761

66.260

47.675

47.205

47.205

46.958

Overige Subsidies

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

Opdrachten

         

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

4.123

0

4.123

259

4.382

259

259

259

259

Jeugdbescherming en jeugdsancties

21.196

0

21.196

‒ 3.551

17.645

‒ 5.694

‒ 5.738

‒ 6.346

‒ 6.346

          

Ontvangsten

132.987

0

132.987

88.763

221.750

‒ 4.962

‒ 5.533

4.234

7.345

BudgetflexibiliteitArtikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De verhoging van het apparaatsbudget wordt voornamelijk verklaard door de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 ad 12 mln. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.

34.2 Preventieve maatregelen

Aanpak criminaliteitsfenomenenDe grootste mutatie betreft een interne budgetoverheveling waarbij Regeerakkoordmiddelen van het instrument opdrachten worden overgeheveld naar het instrument bijdrage medeoverheden van waar de uitgaven aan gemeenten zullen plaatsvinden. In 2023 betreft dit 18 mln. met een oploop naar 50 mln. vanaf 2026.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen

 • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 78,7 mln. in 2023 oplopend naar 88,1 mln. in 2028.

 • Een interne budgetoverheveling waarbij middelen uit de preventie-envelop van het Coalitieakkoord 2022 van opdrachten intra- en extramurale sanctie uitvoering naar DJI-gevangeniswezen worden overgeheveld ten behoeve van re-integratie van gedetineerden DJI. Dit betreft 8,1 mln. in 2023 met een oploop naar 9,5 mln. vanaf 2026.

 • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt vanaf 2024 het DJI budget neerwaarts bijgesteld met 15 mln. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.

 • Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt in 2023 het PMJ-budget DJI verlaagd met 31,1 mln.

 • Het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg (Forzo)

 • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 van 81 mln.

 • Met de invoering van het kwaliteitskader forensische zorg versterken we de kwaliteit en vergroten we de transparantie van de sector. Voor cliënten, zorgaanbieders én de maatschappij is nu duidelijk wat van de sector verwacht mag worden. DJI ontvangt extra middelen voor de inkoop van forensische zorg om zorgaanbieders de financiële middelen te geven voor de implementatie van het kwaliteitskader. Dit betreft 10 mln. in 2023, in 2024 15 mln. en vanaf 2025 lopen de middelen op tot structureel 19 mln.

 • Tevens zijn er middelen (5 mln. in 2023 en vanaf 2024 structureel 13 mln.) gereserveerd uit het Coalitieakkoord, die bestemd zijn voor de aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag. Deze middelen zijn onderdeel van de reeks voor het versterken van de preventie-aanpak. Zie ook Kamerbrief voorgenomen maatregelen financierbaarheid DJI (TK, vergaderjaar 2022-2023, 24587. nr. 858).

 • Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 10,2 mln. in 2023 aflopend naar 9,4 mln. vanaf 2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.

Reclasseringorganisaties (3RO's) Nederland Aan de 3RO's (Reclassering Nederland, Leger des Heils en Stichting Verslavingsreclassering GGZ) wordt de loon- en prijsbijstelling over de tranche 2023-2028 toegekend waarvan 17 mln. in 2023 aflopend naar 16,7 mln. vanaf 2027.

Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering

 • Een overboeking van middelen voor vijf jaren naar het ministerie van VWS voor uitbreiding van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaaldomein. Politie, gemeenten en zorgaanbieders gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie. Dit betreft 10,9 mln. in 2023, 16,3 mln. in 2024, 16,2 mln. in 2025, 15,6 mln. in 2026 en 5,4 mln. in 2027.

 • Een drietal interne budgetoverheveling naar Gevangeniswezen (GW) ten behoeve van de re-integratie gedetineerden DJI, middelen naar Forensische zorg voor de aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag en middelen voor de invoering van het kwaliteitskader forensische zorg. Totaal in 2023 23,1 mln. met een structureel oploop naar 41,5 mln. vanaf 2026.

 • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 5,6 mln. in 2023 oplopend naar 7,5 mln. vanaf 2024

34.4 Slachtofferzorg

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)De verhoging van het SGM- budget wordt voornamelijk verklaard door onderstaande mutaties.

 • De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. De kosten hiervan worden door VWS en JenV gedekt. Voor de uitvoeringskosten 2023, de tegemoetkomingen alsmede de bijbehorende bureaukosten, wordt door VWS 23,3 mln. beschikbaar gesteld, door JenV 26,5 mln.

 • Het restant budget omvat een gering aantal kleinere mutaties zoals de toekenning van de loon- en prijsbijstelling.

Slachtofferhulp NederlandDeze post omvat een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 voor 3,4 mln.

34.5 Veiligheid Jeugd

DJI-JeugdBinnen de Justitiële Jeugdinrichtingen wordt een derde begeleider op mbo-niveau aan de groepen toegevoegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan meer maatwerk en het komt tegemoet aan de signalen over de druk op de personele capaciteit. Het doel is dat het huidige personeel meer tijd heeft voor intakes, rapportages en het volledig draaien van het dagprogramma. Hiervoor ontvangt DJI een financiële compensatie in 2023 van 2 mln. en vanaf 2024 structureel 7 mln. En de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 wordt toegevoegd aan het budget waarvan 11,9 mln. in 2023 met een oploop naar 12,7 mln. vanaf 2027.

Jeugdbescherming en jeugdsancties (Bijdrage medeoverheden, subsidies en opdrachten)

 • Voor de verlenging en ophoging van de uitvoering van de taken aan het Ondersteuningsteam bij het programma UHP (Uithuisplaatsing) KOT (Kinderopvangtoeslag) wordt via de eindejaarsmarge 5 mln. overgeheveld naar 2023.

 • Het Kabinet heeft in 2023 43 mln. en vanaf 2024 structureel 50 mln. beschikbaar gesteld voor jeugdbescherming. Het doel is om met de beschikbare middelen onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming te verlagen (Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming). De jeugdbeschermers moeten hierdoor meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.

 • Vanwege de urgente werkdrukproblematiek bij de gecertificeerde instellingen (GI's) voor jeugdbescherming heeft het Rijk 10 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld aan de GI's in de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van werkdrukverlaging. Aanvullend hebben gemeenten besloten 10 mln aan het gemeentefonds in 2023 te onttrekken om de acute problematiek in de jeugdbescherming aan te pakken. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van JenV om via een subsidie aan de GI's te doen toekomen. De subsidieregeling wordt in april 2023 gepubliceerd.

 • Ten behoeve van het expertisecentrum adoptie, als opvolging van aanbevelingen cie. Joustra, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Na aanvang van de implementatie blijkt dat een aangepast kasritme benodigd is. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2023 tot en met 2027 naar latere jaren (ad 14,2 mln.), wanneer naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

 • Een budgetoverheveling naar DJI Jeugd voor de financiering van een derde begeleider op mbo-niveau. In 2023 2 mln. en vanaf 2024 structureel 7 mln.

 • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties verplichtingen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft middelen beschikbaar gesteld aan VWS voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Het betreft een kasbudget van totaal 64,5 mln. verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027. Het verplichtingenbudget, totaal 64,5 mln., wordt in het jaar 2023 verplicht. Dit verklaart het verschil tussen het kas- en verplichtingenbudget.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt meerjarig verhoogd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door onderstaande mutaties:

 • DJI dient over 2022 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 85 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.

 • Bij het CJIB worden de administratiekosten meerjarig op basis van de meest recente PMJ-raming bijgesteld. In 2023 wordt de raming verlaagd met 3,2 mln., in 2024 en 2025 met 8,5 mln. met een oploop naar 3,3 mln. vanaf 2027.

 • Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Licence