Base description which applies to whole site

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.934.531

‒ 44.052

3.890.479

     
 

Uitgaven

3.988.049

‒ 44.052

3.943.997

     
 

Apparaatsuitgaven

230.874

3.627

234.501

     

34.1

Apparaat Raad voor de Kinderbescherming

230.874

3.627

234.501

 

Personele uitgaven

187.565

‒ 3.003

184.562

 

Eigen personeel

181.430

‒ 6.713

174.717

 

Externe inhuur

4.719

4.110

8.829

 

Overig personeel

1.416

‒ 400

1.016

 

Materiële uitgaven

43.309

6.630

49.939

 

ICT

17.032

6.630

23.662

 

SSO's

16.787

‒ 1.300

15.487

 

Overig materieel

9.490

1.300

10.790

     
 

Programmauitgaven

3.757.175

‒ 47.679

3.709.496

     

34.2

Preventieve maatregelen

61.191

‒ 6.377

54.814

 

Bijdrage aan agentschappen

31.395

123

31.518

 

Dienst Justis

31.395

123

31.518

 

Bijdrage aan medeoverheden

19.157

‒ 5.846

13.311

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

19.044

‒ 5.846

13.198

 

Overige bijdrage medeoverheden

113

0

113

 

Subsidies (regelingen)

5.550

‒ 275

5.275

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.375

0

4.375

 

Overige subsidies

1.175

‒ 275

900

 

Opdrachten

5.089

‒ 379

4.710

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.178

‒ 130

4.048

 

Overige opdrachten

911

‒ 249

662

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

3.218.317

‒ 15.519

3.202.798

 

Bijdrage aan agentschappen

2.863.856

‒ 367

2.863.489

 

DJI - Gevangeniswezen

1.426.734

‒ 9.035

1.417.699

 

DJI - Forensische zorg

1.253.199

0

1.253.199

 

CJIB

183.923

8.668

192.591

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

299.034

325

299.359

 

Reclassering Nederland

181.556

170

181.726

 

Leger des Heils

27.370

0

27.370

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

89.484

155

89.639

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

624

0

624

 

Bijdrage aan medeoverheden

4.790

2.178

6.968

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

4.790

2.178

6.968

 

Subsidies (regelingen)

7.884

‒ 21

7.863

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

5.982

‒ 21

5.961

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.902

0

1.902

 

Opdrachten

42.753

‒ 17.634

25.119

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

42.753

‒ 17.634

25.119

34.4

Slachtofferzorg

162.097

‒ 523

161.574

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

67.687

2.401

70.088

 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

18.884

1.200

20.084

 

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

48.803

1.201

50.004

 

Subsidies (regelingen)

197

0

197

 

Perspectief Herstelbemiddeling

197

0

197

 

Opdrachten

94.213

‒ 2.924

91.289

 

Slachtofferzorg

8.924

‒ 8.924

0

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

83.064

6.000

89.064

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

2.225

0

2.225

34.5

Veiligheid jeugd

315.570

‒ 25.260

290.310

 

Bijdrage aan agentschappen

195.529

8.052

203.581

 

DJI - Jeugd

195.529

8.052

203.581

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

19.910

‒ 1.425

18.485

 

LBIO

6.327

‒ 1.500

4.827

 

Het Alternatief (HALT)

13.583

75

13.658

 

Bijdrage aan medeoverheden

20.344

‒ 2.786

17.558

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

6.255

‒ 786

5.469

 

Voogdijraad Caribisch Nederland

1.315

100

1.415

 

Overige bijdrage medeoverheden

12.774

‒ 2.100

10.674

 

Subsidies (regelingen)

58.760

‒ 27.606

31.154

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

58.760

‒ 27.606

31.154

 

Opdrachten

21.027

‒ 1.495

19.532

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

4.382

286

4.668

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

16.645

‒ 1.781

14.864

     
 

Ontvangsten

223.748

‒ 3.800

219.948

Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 34 is 98%

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)De wijziging van het apparaatsbudget wordt bepaald door een herschikking binnen RvdK waarvan totaal € 10,1 mln. vanuit het eigen personeel wordt doorverdeeld naar de andere instrumenten binnen het apparaatsbudget. Daarnaast zijn er een aantal kleinere mutaties zoals een overheveling van € 2 mln. In het kader van Preventie met Gezag.

34.2 Preventieve maatregelen

Aanpak criminaliteitsfenomenenDe uitgaven voor de aanpak van criminaliteitsfenomenen vallen € 5,3 mln. lager uit dan begroot. Dit komt doordat nieuw aangesloten gemeenten meer voorbereidingstijd nodig hebben om een aanvraag te doen.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Dienst Justitiële Inrichtingen GevangeniswezenDe niet-bestede middelen ad € 11,5 mln. op het gebied van ondermijning zijn teruggeboekt naar DG-ondermijning.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals € 4,7 mln. voor de gestegen kosten als gevolg van proceskostenvergoedingen en € 3,4 mln. voor werkzaamheden van de implementatie van de Wet straffen en beschermen.

Intra- en extramurale sanctie uitvoeringDoor vertraging in de uitvoering is een meevaller ontstaan van € 8 mln. op de Wet straffen en beschermen. Daarnaast zijn aanvullende bijdragen voor totaal € 5,1 mln. verstrekt aan de organisaties DJI, Reclassering Nederland, CJIB en Justid voor werkzaamheden in het kader van de implementatie van de wet Straffen en Beschermen.

34.4 Slachtofferzorg

SlachtofferzorgDeze post omvat een aantal kleinere mutaties, zoals een meevaller van € 5 mln. vanwege vertraging bij de invoering van de verplichte verschijning van de verdachte bij de zitting (onderdeel van de Wet uitvoering slachtofferrechten (Wus)) en een interne overboeking van € 3 mln. naar het artikel slachtofferzorg voor het informeren van slachtoffers in de fase van tenuitvoerlegging van de straf.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

  • Een van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter betreft de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Deze regeling wordt per 1-1-2021 uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) en liep af op 31-12-2022. In 2023 wordt de resterende werkvoorraad afgehandeld en uitgekeerd. Volgens de laatste cijfers van het SGM is voor de afhandeling van de laatste overgelopen dossiers in 2023 vanuit VWS een bedrag nodig van in totaal € 48,5 mln. Gezien de eerder beschikbaar gestelde bedragen t.b.v. 2023, blijft er nog een bedrag nodig van € 17,2 mln. die bij de tweede suppletoire begroting wordt overgeboekt van VWS naar JenV.

  • Het uitkeringenbudget wordt niet geheel benut doordat minder uitkeringen worden verstrekt dan voorzien op basis van het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ). Dit zorgt voor een vermoedelijke onderuitputting van € 6 mln. De benodigde bijdrage van JenV voor de tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg is op basis van deze laatste cijfers € 4 mln. lager vastgesteld.

34.5 Veiligheid jeugd

DJI-Jeugd Een jaarlijkse verrekening met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in JJI’s voor € 8,1 mln.

Subsidies jeugdbescherming en jeugdsancties

  • Dit betreft o.a. uitgaven voor de subsidieregeling verlagen werkdruk Gecertificeerde instellingen (€ 10 mln); hier staan meevallers tegenover elders op art 34.

  • Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet € 43 mln. in 2023 en € 50 mln. structureel beschikbaar gesteld voor versterking van de jeugdbescherming. Het Rijk en de VNG hebben in oktober 2023 een akkoord bereikt over een landelijk tarief jeugdbescherming; het Rijk draagt hieraan vanaf 2024 € 30 mln. per jaar structureel bij (Verzamelbrief jeugdbescherming d.d. 18 oktober 2023). De minister voor Rechtsbescherming is voornemens de resterende structurele middelen (€ 20 mln.)  aan te wenden voor o.a. kwaliteitsverbetering bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en verbetering van de rechtsbescherming. In 2023 is bij Suppletoire begroting Prinsjesdag € 9,5 mln. naar de RvdK gegaan voor het terugdringen van de wachtlijsten. Verdergaande investeringen zijn in 2023, bovenop bestaande verbetermaatregelen, zoals de subsidieregeling voor workloadverlaging bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de zij-instroomregeling voor de GI’s, niet mogelijk gebleken. Het resterende bedrag voor 2023 (€ 33,5 mln.) valt derhalve vrij.

Licence