Base description which applies to whole site

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

357.095

‒ 1.000

356.095

25.520

381.615

126.675

146.117

140.617

135.260

          

Programma-uitgaven

357.095

‒ 1.000

356.095

26.100

382.195

127.278

146.744

141.272

135.260

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

         

Bijdrage Agentschappen

         

Overige bijdragen agentschappen

348

0

348

20

368

20

20

20

20

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

33.407

0

33.407

7.118

40.525

7.127

7.127

6.928

6.705

Bijdrage medeoverheden

         

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

228.697

0

228.697

9.352

238.049

10.045

11.054

11.684

11.684

Overige Bijdrage medeoverheden

37.068

‒ 1.000

36.068

11.429

47.497

100.595

124.052

117.950

111.585

Subsidies

         

Nederlands Rode Kruis

1.411

0

1.411

93

1.504

93

93

93

93

Nationaal Veiligheids Instituut

1.358

0

1.358

89

1.447

89

89

89

89

Overige Subsidies

2.705

0

2.705

175

2.880

175

175

175

175

Opdrachten

         

Project NL-Alert

5.223

0

5.223

‒ 62

5.161

‒ 62

‒ 62

137

360

NCSC

23.022

0

23.022

‒ 19.951

3.071

2.354

2.354

2.354

2.707

Regeling tegemoetkoming schade 2021

0

0

0

16.000

16.000

5.000

0

0

0

Overige Opdrachten

8.426

0

8.426

921

9.347

921

921

921

921

          

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Onderzoeksraad voor Veiligheid

15.430

0

15.430

916

16.346

921

921

921

921

          

Ontvangsten

4.000

0

4.000

2.995

6.995

‒ 2.000

‒ 1.000

0

0

BudgetflexibiliteitHet juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage NIPV alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Het overige deel betreft juridisch en bestuurlijk verplichte uitgaven voor de Nationale Veiligheid, als bijdrage i.h.k.v aanpak jihadisme, het NCSC, opdrachten Nationaal Crisis Centrum, online aanpak Contra Terrorisme, opdrachten unit Vitaal en groeikosten PNR, uitgaven Bewaken en Beveiligen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., zoals een budgetoverheveling vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding voor de ontwikkeling van het beheer van informatiesystemen, de verbinding tussen veiligheidsregio’s en het Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren. Hiervoor ontvangt het NIPV een structureel bedrag van 4,6 mln. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de extra structurele middelen voor crisisbeheersing zoals afgesproken in het Veiligheidsberaad

Brede Doeluitkering RampenbestrijdingBetreft de overheveling van budget naar NIPV, zie toelichting NIPV. En de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 14,4 mln. in 2023 oplopend naar 16,7 mln. vanaf 2026.

Overige Bijdrage medeoverheden

  • Het stelsel Bewaken en Beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Na eerdere ingezette verbeteringen wordt het stelsel de komende jaren vernieuwd. Het stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter worden. Vernieuwingen betreffen onder meer de wijze van ontsluiten en analyseren van informatie over dreiging en de wijze van organiseren met één gezag bij de NCTV. Voor het versterken van de capaciteit en de vernieuwing van het stelsel zijn er meer middelen nodig. In 2023 wordt 14 mln. toegevoegd aan het budget. Vanaf 2027 is er structureel 112 miljoen extra budget.

  • Een bijdrage van 7,8 mln. vanuit JenV naar EZK voor het programma kennisopbouw die wordt uitgevoerd door TNO.

  • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 2,1 in 2023 met een oploop naar 8,8 mln. vanaf 2027.

  • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

  • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber oplopend tot 33 mln. vanaf 2027. Voor 2023 betreft dit 13,8 mln. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).

  • De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,9 mln. aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).

  • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Regeling tegemoetkoming schade 2021Voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg wordt voor begrotingsjaar 2023 21 mln. beschikbaar gesteld. Er is uitloop van 2022 naar latere jaren omdat de afhandeling van de schademeldingen op grond van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 door RVO niet altijd met de gewenste snelheid kan plaatsvinden. Daarnaast wordt voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg een kasschuif gedaan van 2023 naar 2024 voor 5 mln. voor de afhandeling van tegemoetkomingen die pas eind 2023 definitief kunnen worden vastgesteld.

Licence