Base description which applies to whole site

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.540.192

0

1.540.192

‒ 191.182

1.349.010

‒ 80.083

‒ 15.503

167.892

118.256

          

Apparaatsuitgaven

681.395

0

681.395

73.351

754.746

62.412

60.348

61.527

59.375

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

         

Personele uitgaven

549.222

0

549.222

52.819

602.041

52.638

49.227

50.528

48.417

waarvan eigen personeel

496.936

0

496.936

50.106

547.042

49.781

45.903

47.204

45.093

waarvan externe inhuur

50.754

0

50.754

2.634

53.388

2.778

3.245

3.245

3.245

waarvan overig personeel

1.532

0

1.532

79

1.611

79

79

79

79

Materiele uitgaven

132.173

0

132.173

20.532

152.705

9.774

11.121

10.999

10.958

waarvan ict

21.177

0

21.177

12.728

33.905

1.568

2.227

2.105

2.064

waarvan sso's

47.154

0

47.154

3.147

50.301

3.150

3.217

3.217

3.217

waarvan overig materieel

63.842

0

63.842

4.657

68.499

5.056

5.677

5.677

5.677

          

Programma-uitgaven

858.797

0

858.797

‒ 198.533

660.264

‒ 88.495

‒ 49.851

106.365

58.881

Waarvan juridisch verplicht

    

91%

    

33.2 Bestuur, informatie en technologie

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

400

0

400

24

424

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

         

Regionale Informatie en Expertise Centra

17.144

0

17.144

10.214

27.358

10.211

10.180

10.180

10.180

Overige Bijdrage medeoverheden

2.002

0

2.002

1.349

3.351

1.315

1.015

1.015

65

Subsidies

         

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.507

0

3.507

220

3.727

220

220

220

220

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.200

0

1.200

70

1.270

71

71

0

0

Overige Subsidies

20.889

0

20.889

1.361

22.250

753

753

703

703

Opdrachten

         

Overige Opdrachten

7.380

0

7.380

844

8.224

973

1.163

1.163

1.163

          

33.3 Opsporing en vervolging

         

Bijdrage Agentschappen

         

Nederlands Forensisch Instituut

87.979

0

87.979

14.834

102.813

10.004

9.934

9.985

10.284

Justitiële Informatiedienst

27.916

0

27.916

‒ 2.753

25.163

3.462

3.975

4.350

1.176

Justis

27.882

0

27.882

‒ 383

27.499

‒ 375

‒ 375

‒ 375

‒ 375

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) I.O.

5.000

0

5.000

295

5.295

315

338

338

338

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

0

1.000

1.000

‒ 815

185

185

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

         

Caribisch Nederland (BES)

4.863

0

4.863

7.361

12.224

1.663

1.663

1.663

1.663

FIU.Nederland

7.219

0

7.219

‒ 6.790

429

‒ 6.790

‒ 6.790

429

429

Aanpak ondermijning

335.307

‒ 1.000

334.307

‒ 120.466

213.841

‒ 43.525

‒ 66.033

‒ 63.769

‒ 85.306

Overige Bijdrage medeoverheden

11.495

0

11.495

‒ 1.709

9.786

‒ 4.521

‒ 4.713

‒ 3.329

‒ 4.317

Subsidies

         

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

556

0

556

33

589

33

33

33

33

Overige Subsidies

6.063

0

6.063

621

6.684

405

405

405

405

Opdrachten

         

Schadeloosstellingen

21.168

0

21.168

1.460

22.628

1.460

1.460

1.460

1.460

Keten Informatie Management

35

0

35

‒ 33

2

‒ 33

‒ 33

‒ 33

‒ 33

Onrechtmatige Detentie

6.537

0

6.537

450

6.987

450

450

450

450

Caribisch Nederland (BES)

361

0

361

21

382

21

21

21

21

Gerechtskosten

37.452

0

37.452

2.219

39.671

2.219

2.219

2.219

2.219

Verkeershandhaving OM

34.865

0

34.865

‒ 8.141

26.724

12.409

15.027

14.555

10.020

Afpakken

618

0

618

426

1.044

399

217

35

35

Bewaring, verkoop en vernietiging beslaggenomen voorwerpen

13.859

0

13.859

956

14.815

956

956

956

956

Overige Opdrachten

156.410

0

156.410

‒ 110.390

46.020

‒ 81.761

‒ 22.673

123.406

106.965

Garanties

         

Faillissementscuratoren

2.021

0

2.021

127

2.148

127

127

127

127

          

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

         

Opdrachten

         

Vervolging en berechting MH17-verdachten

18.669

0

18.669

10.062

28.731

859

539

158

0

          

Ontvangsten

1.282.541

0

1.282.541

‒ 147.681

1.134.860

‒ 143.244

‒ 131.362

29.449

76.972

waarvan Afpakken

384.360

0

384.360

0

384.360

0

0

29.000

29.000

waarvan Boeten en Transacties

882.409

0

882.409

‒ 149.681

732.728

‒ 145.244

‒ 134.362

‒ 3.551

43.972

waarvan Overig

15.772

0

15.772

2.000

17.772

2.000

3.000

4.000

4.000

Budgetflexibiliteit

De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar. Gerechtskosten en Domeinen zijn zo goed als volledig bestuurlijk gebonden. Het niet juridische verplichte budget voor ondermijning is grotendeels bestuurlijk verplicht aan de (keten)partners.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door een interne budgetoverheveling van het budget aanpak ondermijning naar het OM in het kader van preventie. Het budget wordt in 2023 verhoogd met 7,5 mln. en vanaf 2024 structureel met 10 mln.Tevens wordt in 2023 ook 10 mln. toegevoegd vanuit de eindejaarsmarge aan het OM –budget voor het IV-programma EMMA. Het OM heeft vanaf 2022 een structurele compensatie ontvangen voor de hogere kosten van de meerjarenkoers van het Informatievoorziening (IV)-domein. In 2022 is er echter vertraging ontstaan bij het IV-programma Emma. De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 bedraagt 40 mln. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.

33.2 Bestuur, informatie en technologieRegionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)De RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt hiervoor structureel 8,8 mln. overgeheveld naar de Regionale Informatie en Expertise Centra. Het restant bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

Nederlands Forensisch InstituutDe verhoging van het NFI-budget omvat een mutatie van 5,2 mln. vanuit aanpak ondermijning voor forensische opsporing. De toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 bedraagt 5,3 mln.

Justitiële Informatiedienst (Justid)Voor de realisatie van een Toekomstvaste Informatievoorziening heeft Justid bij Voorjaarsnota 2022 middelen ontvangen. De verwachting is dat de middelen niet geheel tot besteding zullen komen. Hierom wordt 6 mln. door middel van een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2024, 2025 en 2026 waarin ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

Caribisch Nederland (BES)Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking van 4 mln. vanuit Koninkrijksrelaties voor ondermijningsaanpak Cariben 2023.

FIU NederlandDit betreft een interne budgetoverheveling van de Financial Intelligence Unit (FIU) naar aanpakondermijning. De werkzaamheden hiervoor worden voor 3 jaren door het Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) uitgevoerd. Het betreft jaarlijks 7,2 mln.

Aanpak ondermijningDeze post wordt grotendeels verklaard door de onderstaande mutaties:

 • Een structurele overheveling van middelen naar het ministerie van Defensie voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen van de KMar betreffende bewaken en beveiligen (hoog segment). De toekenning volgt uit de Miljoenennota 2022, waarmee het vorige kabinet (Rutte III) structureel 434 mln. euro voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vrij heeft gemaakt vanaf 2022. Voor 2023 wordt 7,5 mln., 2024 10 mln. en vanaf 2025 15 mln. structureel overgeboekt.

 • Een meerjarige bijdrage aan het Openbaar Ministerie, Raad voor de rechtspraak en de Politie in het kader van preventie. Er wordt in totaal in 2023 17 mln. en vanaf 2024 meerjarig 25 mln. budget overgeheveld.

 • Een meerjarige budgetoverheveling van 8,8 mln. naar de Regionale Informatie en Expertise Centra.

 • Voor forensische opsporing wordt 7 mln. overgeheveld naar politie en 5,2 mln. naar NFI.

 • Een interne budgetoverheveling vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU), verwijsportaal en UBO (Ultimate Benificial Owners) naar aanpak ondermijning. De werkzaamheden hiervoor worden voor 3 jaren door Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) uitgevoerd. Het betreft jaarlijks 10,5 mln.

 • Een bijdrage van 12 mln. aan politie in het kader van strafbaarstelling lachgas.

 • Voor de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel hoge segment bewaken en beveiligen worden aan politie extra middelen toegekend. In 2023 7,5 mln., in 2024 10 mln. en vanaf 2025 15 mln. structureel.

 • Een kasschuif van verschillende programma's binnen de ondermijningsaanpak, waaronder preventie, diverse wetgeving (waaronder NPS) en beleid/regelgeving rond strafrechtelijke aanpak en de (vertraagde) implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS) waarbij de middelen uit 2023 voor totaal 48 mln. worden verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

 • De loon -en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 19,8 mln. in 2023 oplopend naar 22,2 mln. in 2028.

 • Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

Verkeershandhaving Openbaar MinisterieDeze post bevat voornamelijk de volgende mutaties.

 • Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's (bovenop de reguliere prijsbijstelling). Daarnaast is er sprake van verschuiving naar andere handhavingsmiddelen zoals verplaatsbare digitale flitspalen (flexflitsers) en camera's met handhelddetectie systemen waarmee op handheld telefoongebruik gehandhaafd kan worden (focusflitsers). Hiervoor wordt in 2023 1,5 mln.; in 2024 5,6 mln.; in 2025 7,6 mln.; in 2026 3,1 mln. en in 2027 2,1 vrijgemaakt.

 • Om het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden te laten afnemen is een intensivering van de geautomatiseerde handhaving noodzakelijk. In 2025 wordt daarom het budget met 6,2 mln. opgehoogd met een afloop naar 4 mln. in 2028. Hiermee worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden ten behoeve van deze doelstelling.

 • Bij de aanbesteding voor de vervanging van digitale flitspalen was rekening gehouden met de planning dat de masten in 2022 en 2023 werden uitgerold. Deze planning is niet haalbaar. De verwachting is nu dat de masten in drie jaar zullen worden geïmplementeerd. In verband met een aangepaste planning van aanbesteding en uitrol van verkeershandhavingsmiddelen wordt het kasritme aangepast via een kasschuif door 13,5 mln. door te schuiven naar de jaren 2024 tot en met 2027.

Overige opdrachtenDeze post bestaat voornamelijk uit onderstaande mutaties.

 • Voor uitvoering van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt vanuit het instrument overige opdrachten 16,6 mln. aan budget beschikbaar gesteld aan diverse onderdelen zoals 9,2 mln. aan de politie voor uitvoer hiervan.

 • De uitvoering van een aantal projecten Digitalisering Strafrechtketen is vertraagd. Dit heeft in 2022 een onderuitputting van 7 miljoen veroorzaakt. Aangezien de projecten in 2023 worden uitgevoerd, is dit bedrag uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan dit budget.

 • Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 worden de middelen middels een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Het betreft een schuif van 113 mln. uit 2023; 91 mln. uit 2024 en 30 mln. uit 2025 waarbij de middelen worden doorgeschoven naar de jaren 2026 en 2027.

 • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 9,2 mln. in 2023 met een afloop naar 0,7 mln. vanaf 2026.

 • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

33.4 Vervolging en berechtiging MH17 -verdachten

Vervolging en berechtiging MH17-verdachtenOp dit artikelonderdeel is 8,9 mln. in 2022 niet tot besteding gekomen. Dit bedrag wordt vanuit de eindejaarsmarge toegevoegd aan 2023 voor de verwachte uitgaven in dit jaar.

Mutaties verplichtingenBij de Najaarsnota 2022 is een kasschuif gedaan op de verplichtingen omdat in oktober meerjarige verplichtingen voor preventie en regionale versterkingsprojecten benodigd waren. Er is totaal 146 mln. (2023 ad ‒ 66 mln., 2024 ad ‒ 54 mln., 2025 ad ‒ 26 mln.) doorgeschoven naar 2022.

Mutaties ontvangsten

 • De afpakraming op de JenV-begroting wordt vanaf 2026 naar boven bijgesteld met 29 mln. op het niveau van de raming in eerdere jaren.

 • De raming op de boete en transactiegelden op basis van de PMJ-raming voorspelt een lagere ontvangst ten opzichte van het huidige ontvangstenkader. Bij de raming is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en dat enkele trajectcontroles in de komende jaren worden stopgezet. De ontvangsten zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 149,7 mln. met uiteindelijk een verlaging van 241,3 mln. in 2028.

 • Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's (bovenop de reguliere prijsbijstelling). Deze ontvangstenreeks weerspiegelt het effect op de BenT-ontvangsten. De ontvangsten boeten en transacties worden daarom in 2025 verhoogd met 23,6 mln. met een verloop naar 111,7 mln. in 2028.

 • Met de intensivering van de verkeershandhaving stijgen ook de ontvangsten van de Boeten en Transacties met 62,8 mln. in 2025 met een verloop naar 135,7 mln. in 2028

 • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave worden de boetes verhoogd met ingang van 2024 met 48,3 mln. oplopend naar 65 mln. in 2028.

Licence