Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2023

 

8.696,1

8.696,1

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

9.158,2

9.158,2

    

Mutaties Miljoenennota 2024 (uitkomst 2023)

 

‒ 443,0

‒ 443,0

    

Belangrijkste 2e suppletoire mutaties

 

54,3

109,9

    

Relevante kadermutaties

   

1. Saldo 2023

 

‒ 74,7

‒ 19,1

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11

‒ 113,3

‒ 15,8

Hoofdwegennet

12

121,1

‒ 2,2

Spoorwegen

13

‒ 170,3

 

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

14

‒ 10,4

 

Hoofdvaarwegennet

15

2,8

 

Megaprojecten

17

98,7

‒ 1,1

Overige uitgaven en ontvangsten

18

‒ 3,3

 

2. Overboekingen andere ministeries

 

58,9

58,9

BZK: OV en Wonen Utrecht

11

69,4

69,4

Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht

15

‒ 8,3

‒ 8,3

Overige overboekingen

divers

‒ 2,2

‒ 2,2

3. Overboekingen IenW-begroting

 

‒ 32,1

‒ 32,1

HXII: SPUK's Spoorwegen

13/19

‒ 31,2

‒ 31,2

Overige overboekingen

divers

‒ 0,9

‒ 0,9

4. Bijdragen derden

 

102,2

102,2

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11

5,3

 

Hoofdwegenet

12

1,5

3,5

Spoorwegen

13

155,1

95,1

Hoofdvaarwegennet

15

0,1

3,5

Megaprojecten

17

‒ 59,8

0,1

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

8.769,5

8.825,1

Toelichting

  • 1. Saldo 2023: op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat de programmering van € 485,9 miljoen niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 411,2 miljoen blijft er een saldo van € 74,7 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 19,1 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

  • 2. Overboekingen andere ministeries: Dit betreffen diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Deze overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting van elke overboeking wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen op het Mobiliteitsfonds zijn:

    • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie: Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling 2023;

    • Defensie: De investeringskosten van het project MOC Kustwacht nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.

  • 5. Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 31,2 miljoen dat wordt veroorzaakt door diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald;

  • 6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.

Licence