Base description which applies to whole site

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

373.156

15.953

389.109

     
 

Uitgaven

362.043

5.781

367.824

     

36.2

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

345.897

6.481

352.378

 

Bijdrage aan agentschappen

1.359

8.400

9.759

 

Overige bijdragen agentschappen

1.359

8.400

9.759

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

39.816

4.400

44.216

 

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

39.816

4.400

44.216

 

Bijdrage aan medeoverheden

268.423

‒ 20.217

248.206

 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

238.049

‒ 5.060

232.989

 

Overige bijdrage medeoverheden

30.374

‒ 15.157

15.217

 

Subsidies (regelingen)

5.277

3.000

8.277

 

Nederlands Rode Kruis

1.504

0

1.504

 

Nationaal Veiligheids Instituut (NVI)

893

0

893

 

Overige subsidies

2.880

3.000

5.880

 

Opdrachten

31.022

10.898

41.920

 

Crisiscommunicatie

5.161

‒ 240

4.921

 

NCSC

1.519

6.485

8.004

 

Regeling tegemoetkoming schade 2021

15.000

650

15.650

 

Overige opdrachten

9.342

4.003

13.345

36.3

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

16.146

‒ 700

15.446

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

16.146

‒ 700

15.446

 

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

16.146

‒ 700

15.446

     
 

Ontvangsten

6.995

265

7.260

     

Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 36 is 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

Overige bijdragen agentschappenDit betreft een generaal dossier ten behoeve van de afhandeling waterschade Limburg 2021. Het budgettaire kader is op basis van de meest recente prognose van de te verwachten kosten in 2023 door RVO bijgesteld met € 6,4 mln. als gevolg van hogere declaraties dit jaar die zijn doorgeschoven vanuit voorgaande jaren, met name in verband met bijstandsverlening op basis van de Wet Veiligheidsregio's .

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)Deze post bestaat uit een tweetal kleinere interne mutaties waarbij € 4,6 mln. wordt overgeheveld van de BDUR voor de Veiligheidsregio’s naar het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid voor het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners.

Overige bijdragen medeoverheden Deze post bestaat uit diverse kleinere mutaties waaronder een technische interne herschikking van € 4 mln. van bijdrage medeoverheden naar opdrachten. Daarnaast € 3,5 mln. voor de ontwikkeling van het Flexibel Reactieconcept (FRC) zodat met de inzet van meerdere sensoren tijdig verdachte handelingen geautomatiseerd kan worden opgemerkt.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)Deze post bestaat uit een aantal kleinere posten waaronder een interne herschikking van € 4,7 mln. binnen het NCSC om het budget in overeenstemming te brengen met de realisatie en verplichtingen.

Mutaties verplichtingen

  • Met de ophoging van € 3,8 mln. van het verplichtingenbudget voor het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid wordt als gevolg van de voorgenomen intensivering uit 2022 en op basis van voortschrijdend inzicht een bijstelling doorgevoerd om de beschikking voor de Rijksbijdrage 2024 aan het NIPV in december 2023 te versturen.

  • Voor de versterking van de toekomstige crisisbeheersing en de informatiepositie is een geleidelijk oplopende structurele toevoeging in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voorzien vanaf 2023. Met deze ophoging van € 6,4 mln. wordt als gevolg van de voorgenomen intensivering uit 2022 en op basis van voortschrijdend inzicht een bijstelling doorgevoerd om de beschikking voor de Rijksbijdrage 2024 in december 2023 te versturen.

Licence