Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. Wetgevingsprogramma

Tabel 103 Wetgevingsprogramma

Titel en Kamerstuknummer

Huidige fase

Tweede tranche Forensische zorg (interne rechtspositie forensische patiënten)

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (wobka)

10.Interne voorbereiding

Wijziging Sr in verband met ISD bij illegalen

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 - Veegwet Terugkeerrichtlijn

10.Interne voorbereiding

Wijziging WSv ivm verruiming toezeggingen aan getuigen

10.Interne voorbereiding

Instellingswet Inspectie Justitie en Veiligheid

10.Interne voorbereiding

Wettelijke regeling schietsport

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de regulering van het bezit van zware luchtdrukwapens

10.Interne voorbereiding

Wet verbetering toezicht, beheer en vereffening

10.Interne voorbereiding

Toezicht op bewind over vermogen minderjarigen

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel modernisering hoger beroep

10.Interne voorbereiding

Wijziging Gratiewet en penitentiaire wetgeving

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Uitvoeringswet Verdrag biologische wapens in verband met de beveiliging van locaties waar zich hoog risico biologische agentia bevinden

10.Interne voorbereiding

Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen

10.Interne voorbereiding

Crisisomstandighedenwet

10.Interne voorbereiding

Wet aanpassing wettelijke basis verblijf in beroep (Gnandi)

10.Interne voorbereiding

Uitvoeringswet preclearanceverdrag Nederland-VS

10.Interne voorbereiding

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet Basisregistratie personen (Wet Brp)

10.Interne voorbereiding

Goedkeuring en uitvoering UNESCO-verdrag cultureel erfgoed onder water 2001

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES in verband met de evaluatie 2018

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel vrijheidsbeneming jeugd

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel afschaffen tenuitvoerleggingstermijnen

10.Interne voorbereiding

Wet tot vernietiging inbeslaggenomen verboden voorwerpen in JI’s

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de vijfde generatie mobiele telecommunicatie

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wetboek van Strafrecht i.v.m. strafbaarstelling onttrekking aan vrijheidsbeneming en elektronisch toezicht

10.Interne voorbereiding

Verzamelwet strafrecht BES

10.Interne voorbereiding

Invoeringsrijkswet Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Invoeringswet Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Wet internationaal insolventierecht

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de invoering van een grondslag voor verwerking van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens

10.Interne voorbereiding

Wetboek van Strafvordering BES

10.Interne voorbereiding

Maatwerk in de Awb

10.Interne voorbereiding

Innovatiewet bestuursprocesrecht

10.Interne voorbereiding

Wet preferentie kinderalimentatie

10.Interne voorbereiding

Wet drempelverlaging omgangsverzoeken grootouders

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 in verband met de evaluatie van de Wiv 2017

10.Interne voorbereiding

Modernisering van de Wet op de lijkbezorging

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel Civiel Effect Universiteiten Curaçao en Aruba

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wet RO en Wet bescherming klokkenluiders (klokkenluidersregeling rechtspraak)

10.Interne voorbereiding

Wet tot wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering voor rechtspersonen

10.Interne voorbereiding

Wet gegevensverwerking georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

10.Interne voorbereiding

Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Advocatenwet en enkele andere wetten ten behoeve van de invoering van een landelijke toezichthouder advocatuur

10.Interne voorbereiding

Wet (grondslag) bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens Nationaal rapporteur mensenhandel

10.Interne voorbereiding

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

10.Interne voorbereiding

Consensusrijkswet harmonisatie gegevensbescherming in het Caribisch deel van het Koninkrijk

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de invoering van een verbod op de verkoop van gebruiksmessen aan minderjarigen en het dragen daarvan in de openbare ruimte

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor vreemdelingenbewaring gedurende de aanvraag om afgifte van een document waaruit het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder e, blijkt

10.Interne voorbereiding

Eerste aanvullingswet Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Tweede aanvullingswet Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Vaststellingswet Boeken 7 en 8 van het Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Wet specifieke uitkeringen aanpak ondermijning en radicalisering

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. de implementatie van de herziene Richtlijn kennismigranten 2021 (Richtlijn (EU) 2021/1883; Europese blauwe kaart)

10.Interne voorbereiding

Derde aanvullingswet Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Wijziging RWN verlies Nederlanderschap wegens langdurig verblijf buiten Koninkrijk en EU

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van de ongewenstverklaring naar vreemdelingen uit derde landen die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland en die niet meewerken aan hun terugkeer of vertrek

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

20.Consultatie en toetsing

Wet verbetering positie werknemer bij een overgang van onderneming in faillissement

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel verbetering aanpak rijden onder invloed

20.Consultatie en toetsing

Wet stroomlijning bestuurlijke boetemaxima en termijnen

20.Consultatie en toetsing

Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van Sv en Sr i.v.m. evaluatie van de Wet OM-afdoening en invoeren van een rechterlijke toets voor hoge transacties en ontnemingsschikkingen

20.Consultatie en toetsing

Wet vergemakkelijking besluitvorming plaatsing van laadpalen bij verenigingen van eigenaars

20.Consultatie en toetsing

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II (uitbreiding mogelijkheden afpakken, relatieve competentie in megazaken (en die van het FP))

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht ter invoering van de alcoholmeter

20.Consultatie en toetsing

Wet inzake de wijziging van de Wet continuïteit ondernemingen I

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met regels over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren

20.Consultatie en toetsing

Goedkeurings- en Uitvoeringswet HNS-Verdrag

20.Consultatie en toetsing

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van het elektronisch vervoerbestand

20.Consultatie en toetsing

Verzamelwet beslag- en executierecht

20.Consultatie en toetsing

Wet opleggen betalingsregeling door rechter

20.Consultatie en toetsing

Implementatiewet EU-Toegankelijkheidsrichtlijn

20.Consultatie en toetsing

Herimplementatie Europees strafrecht

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel tot wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de wijziging van het auteurscontractenrecht

20.Consultatie en toetsing

Novelle strafbaarstelling verblijf terroristisch gebied

20.Consultatie en toetsing

Verhoging strafmaxima en uitbreiding rechtsmacht mensensmokkel

20.Consultatie en toetsing

Aanpassing Awb n.a.v. uitspraak HvJ EU 14 januari 2021 inzake het Verdrag van Aarhus (inspraak/rechtsbescherming bij omgevingsrechtelijke besluiten)

20.Consultatie en toetsing

Strafbaarstelling verborgen ruimten

20.Consultatie en toetsing

Wet verlaging griffierechten

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Opiumwet BES i.v.m. sluiting drugspanden

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Voorstel van wet houdende regels ter afbakening van de bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag gedupeerde ouders en hun uithuisgeplaatste kinderen

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Vaststellingswet Boeken 1 tot en met 6 van het Wetboek van Strafvordering

40.Raad van State

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter aanscherping van het openbare orde beleid voor criminele vreemdelingen

40.Raad van State

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)

40.Raad van State

Wijziging Gemeentewet i.v.m. introductie bevoegdheid burgemeester om een woning, lokaal of erf tijdelijk te sluiten na een beschieting of wapenvondst

40.Raad van State

Wijziging Sr ivm strafverzwaring belediging

40.Raad van State

Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

40.Raad van State

Wet casusoverleggen en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

40.Raad van State

Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)

40.Raad van State

Wet deelgezag

40.Raad van State

Wet kind, draagmoeder en afstamming

40.Raad van State

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

40.Raad van State

Verzamelwet gegevensbescherming

40.Raad van State

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

40.Raad van State

Wijziging AWGB en WvSr terminologie seksuele gerichtheid en genderidentiteit

40.Raad van State

Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening

40.Raad van State

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole

40.Raad van State

Rijkswet goedkeuring Uitleveringsverdrag VAE

40.Raad van State

Rijkswet goedkeuring Rechtshulpverdrag VAE

40.Raad van State

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor spionage

40.Raad van State

Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

40.Raad van State

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

40.Raad van State

Uitvoeringswet Betekeningsverordening

40.Raad van State

Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

40.Raad van State

Wijziging Wet experiment gesloten coffeeshopketen

40.Raad van State

Wet eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

40.Raad van State

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren)

40.Raad van State

Herziening wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (dataretentie) (34537)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet transparantie maatschappelijke organisaties (35646)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (35691)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Opheffen verpandingsverbod (35482)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Reparatiewet forensische zorg (35936)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging WSr en WSv ivm het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (36036)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet regulering sekswerk (35715)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet houdende regels ter uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid (Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186) (36085)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging Opiumwet ivm nieuwe psychoactieve stoffen

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (35749)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Uitvoeringswet VN-verdrag staatsimmuniteit (36028)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (doxing) (36171)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Novelle Huwelijkse gevangenschap (36123)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel modernisering bewijsrecht (35498)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (35287)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (35916)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet verbetering toegang wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35915)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Novelle wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (35501)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Strafbaarstelling van het bezit van instructief materiaal over het seksueel misbruiken van kinderen (35991)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35990)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (36084)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Regeling meerdaadse samenloop (34126)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Rijkswet ivm vaststellingsprocedure staatloosheid (35688-(R2151))

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in door terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (35261)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de verhoging van het strafmaximum voor doodslag (35871)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten (36034)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb (36081)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel aanpassing BW en WvK nieuwe Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34836)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I (pre-pack) (HFW) (34218)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak (35528)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging Politiewet en de Wet veiligheidsregio’s ivm de landelijke meldkamers (35065)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel uitvoering Rotterdam Rules (34991)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32621)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Awb en enkele andere wetten i.v.m. het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht (35256)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Omgevingswet (33962)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (34491)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Politiewet 2012 in verband met verruiming screening (35170)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor de bouw (34453)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. de aanpassing van het overeenstemmingsvereiste in artikel 51 Wrra (36006)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel modernisering Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Innovatiewet strafvordering (35869)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Tijdelijke experimentenwet rechtspleging (35263)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten (35349)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet (35759)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Goedkeuring en uitvoering van het Benelux-verdrag van 23 juli 2018 inzake politiesamenwerking (35692)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet kwaliteit incassodienstverlening (35733)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Strafrechtelijke aanpak ondermijning (35564)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging van de Wet Bibob in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen (2e tranche) (35764)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging van enkele wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid in verband met enkele aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet JenV) (36003)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel moderniseren NV-recht en vergroten genderdiversiteit in de top van grote bedrijven (35628)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Tijdelijke inzet van raadsheren- plaatsvervangers en rechters- plaatsvervangers tot de leeftijd van drieënzeventig jaar in verband met het oplossen van achterstanden in de rechtspraak ten gevolge van de uitbraak van COVID-19 (35497)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Tijdelijke wet zittingen op afstand in tuchtrechtelijke procedures in verband met de uitbraak van COVID-19 (35497)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (35935)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Licence