Base description which applies to whole site

5.2 Logius

Inleiding

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Logius beheert en ontwikkelt producten en diensten voor de overheid en organisaties met een publieke taak, zodat burgers en bedrijven met hen digitaal hun zaken kunnen regelen. Dankzij producten en diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort kunnen burgers onder andere digitaal belastingaangifte doen, digitale post ontvangen en veilig privacygevoelige data delen met onder andere de overheid en zorgverzekeraars. Logius zorgt voor een veilige toegang tot en gegevensuitwisseling binnen de digitale overheid. Daar waar er reeds succesvolle oplossingen beschikbaar zijn wordt het gebruik van (open) standaarden gestimuleerd door Logius en organiseert zij dat dergelijke oplossingen eenvoudig en eenduidig met elkaar samenwerken in stelsels zoals bijvoorbeeld Diginetwerk en PKIoverheid. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met andere overheden en organisaties met een publieke taak waar de behoefte van eindgebruikers, burgers en bedrijven, centraal worden gezet. De werkwijze is dan ook gericht op het flexibel en wendbaar kunnen inspelen op deze behoeften om onze dienstverlening continue te verbeteren.

Ten opzichte van voorgaande jaren vindt vanaf 2023 een verandering in de financieringssystematiek plaats. Dit betekent dat financiering voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) centraal plaatsvindt via het moederdepartement met als doel de administratieve lasten bij Logius te verminderen. Daarnaast blijft Logius ook financiering vanuit overige departementen en derden ontvangen voor de overige dienstverlening.

Als gevolg van de ontvlechting van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is Kennis- en Exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties (KOOP) vanaf 2023 opgehangen onder Logius. KOOP is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl.

Dienstverlening

Logius biedt dienstverlening op de volgende gebieden:

Toegang

Logius biedt inlogmethodes waardoor mensen en organisaties veilig toegang krijgen tot de digitale overheid.

Interactie

Mogelijkheid voor burgers en ondernemers om op een veilige en toegankelijke manier te worden geattendeerd op belangrijke zaken met een digitaal bericht. Regie over deze persoonsgegevens, ligt bij de burgers en ondernemers.

Gegevensuitwisseling

Logius biedt oplossingen voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheden en hun ketenpartners. Dit maakt het ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens mogelijk én hierdoor wordt informatie maar één keer aangeleverd.

Standaarden en stelsels

Via standaarden en stelsels zorgt Logius voor eenduidigheid, herbruikbaarheid en generieke oplossingen binnen de digitale overheid.

Logius investeert naast het borgen van continuïteit en veiligheid van haar dienstverlening, ook in het fundament voor een veilige, flexibele en wendbare digitale overheid. De volgende vier elementen vormen tezamen de kapstok voor ons werk in de komende jaren.

Continuïteit en veiligheid dienstverlening

De continuïteit en veiligheid van onze dienstverlening staat centraal bij ons. Dit doet Logius door alles wat het in beheer heeft te onderhouden en hierop kleine doorontwikkeling door te voeren. Dat betekent dat Logius ook in 2023 zal investeren in een betrouwbare dienstverlening dat op een solide infrastructuur draait, waar blijvend aandacht is voor beveiligingsaspecten. Daarom staat in 2023 naast continuïteit en veiligheid ook incident- en crisismangement hoog in het vaandel bij Logius.

Vernieuwen van het fundament

Logius zet belangrijke stappen om het fundament voor de digitale overheid te vernieuwen, waardoor dit toekomstbestendig wordt, beter schaalbaar is en flexibel ingezet kan worden. Denk daarbij aan een nieuwe infrastructuur conform cloud-principes en zogeheten microservices. Met deze microservices wordt het mogelijk om bepaalde functionaliteiten generiek te ontwikkelen, zodat hergebruik mogelijk is. Hiermee wil Logius op termijn afstappen van ‘grote’, op zichzelf staande, voorzieningen.

Wet- en regelgeving

Logius geeft invulling aan de implementatie van wet- en regelgeving. Denk daarbij aan de wet Digitale Overheid of de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Hiervoor moeten bestaande producten en diensten aangepast worden of moet Logius de dienstverlening richting andere overheidsdienstverleners ontsluiten.

Nieuwe ontwikkelingen

Logius levert, met nieuwe ontwikkelingen (elektronische identiteitskaart, digitalisering 'aanpak levensgebeurtenissen') en doorontwikkeling (begrijpelijkere toegang) ook een bijdrage aan de dienstverlening bij de invulling van de NL Digibeter agenda. Om verder invulling te geven aan de NL Digibeter agenda moet Logius investeren in de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening (denk aan de routeringsvoorziening of nieuwe machtigingsoplossingen) en bestaande voorzieningen doorontwikkelen (bijvoorbeeld DigiD Substantieel en Hoog). Hierbij zet Logius ook in op het inrichten van afsprakenstelsels en verdere standaardisatie van de generieke digitale infrastructuur (GDI).

Staat van Baten en Lasten

Tabel 40 Begroting van baten-lastenagentschap Logius voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

- Omzet

239.148

249.392

348.626

348.626

348.626

348.626

348.626

waarvan omzet moederdepartement

71.958

82.367

300.787

300.787

300.787

300.787

300.787

waarvan omzet overige departementen

141.232

139.276

39.840

39.840

39.840

39.840

39.840

waarvan omzet derden

25.958

27.749

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

760

0

0

0

0

0

0

        

Totaal baten

239.908

249.392

348.626

348.626

348.626

348.626

348.626

        

Lasten

       

Apparaatskosten

241.491

249.392

348.626

348.626

348.626

348.626

348.626

- Personele kosten

80.056

77.513

109.971

109.971

109.971

109.971

109.971

waarvan eigen personeel

37.215

48.116

69.153

69.153

69.153

69.153

69.153

waarvan inhuur externen

41.176

25.942

36.021

36.021

36.021

36.021

36.021

waarvan overige personele kosten

1.665

3.455

4.797

4.797

4.797

4.797

4.797

- Materiële kosten

161.435

171.879

238.655

238.655

238.655

238.655

238.655

waarvan apparaat ICT

5.301

6.704

9.309

9.309

9.309

9.309

9.309

waarvan bijdrage aan SSO's

848

902

1.252

1.252

1.252

1.252

1.252

waarvan overige materiële kosten

155.286

164.273

228.094

228.094

228.094

228.094

228.094

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

400

0

0

0

0

0

0

- Materieel

400

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

400

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

19

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

19

0

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

241.910

249.392

348.626

348.626

348.626

348.626

348.626

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 2.002

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 2.002

0

0

0

0

0

0

Tabel 41 Begrote omzetverdeling Logius
 

Moederdepartement

Overige departementen

Derden

Totaal

DigiD

55.665

0

0

55.665

DigiD Machtigen

26.000

0

0

26.000

MijnOverheid Gegevens

21.997

0

0

21.997

MijnOverheid Berichtenbox

33.541

0

0

33.541

Digipoort (SBR, e-Factureren, FS, Sociaal)

61.126

0

0

61.126

Stelseldiensten

17.862

0

0

17.862

eHerkenning

5.020

0

0

5.020

PKIOverheid

2.036

0

0

2.036

Samenwerkende Catalogi

311

0

0

311

Diginetwerk

1.310

0

0

1.310

EIDAS

1.392

0

0

1.392

Digitoegankelijk

2169,590281

0

0

2.170

 

0

0

0

0

Subtotaal Beheer & Exploitatie (GDI)

228.430

0

0

228.430

     

Centraal Aansluitpunt (CA)

0

2.272

0

2.272

Standaard Platform (SP)

0

0

7.823

7.823

Haagse Ring & Netwerkdiensten

0,0

14.901,7

0

14.902

DigiInkoop

3.254

360

0

3.614

Bekendmakingen

0

0

0

0

ROAP

0

0

0

0

Peppol Autoriteit

0

0

0

0

Samenwerkende/Centrale catalogi

0,0

600

0

600

Bureau Forum Standaardisatie (BFS)

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Subtotaal Beheer & Exploitatie (Overig)

3.254

18.134

7.823

29.210

     

Totaal Beheer & Exploitatie

231.684

18.134

7.823

257.640

     

Doorontwikkeling

30.059

21.706

177

0

Totaal Doorontwikkeling

30.059

21.706

177

51.942

     

KOOP

36.700

0

0

36.700

Overig

2.344

0

0

2.344

Totaal Overig

39.044

0

0

39.044

     

Totaal

300.787

39.840

8.000

348.626

Toelichting

Baten

Omzet

De totale omzet ten opzichte van 2022 neemt toe tot € 348,6 mln. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de omhanging van KOOP per 1 januari 2023. Het betreft een budgettair neutrale verschuiving van UBR naar Logius. In totaal gaat het om € 36,7 mln. Daarnaast stijgt de bijdrage voor doorontwikkeling met € 12,5 mln. tot € 51,9 mln. De voorziene omzet voor de exploitatie van de voorzieningen stijgen met circa € 47,6 mln. Dit betreft zowel de GDI als niet-GDI dienstverlening. Belangrijkste onderdelen zijn o.a. Digipoort (€ 19,0 mln.), MijnOverheid (€ 13,3 mln.) en DigiD Machtigen (€ 10,0 mln.). Voorts zijn er ook een aantal nieuwe opdrachten toegevoegd aan het portfolio.

Omzet moederdepartement

Omzet moederdepartement bestaat uit de centrale financiering voor de GDI-dienstverlening, overige dienstverlening gefinancierd door BZK en de bijdrage voor doorontwikkeling. Deze omzet zal ten opzichte van 2022 toenemen van € 84,7 mln. naar € 300,8 mln. in 2023.

Omzet overige departementen

De omzet voor niet-GDI dienstverlening komt naast het moederdepartement ook vanuit andere departementen, die vooralsnog wel apart in de omzet vermeld worden. Dit geldt ook voor een aantal opdrachten uit de doorontwikkeling. De omzet andere departementen uit niet-GDI en doorontwikkeling bedraagt in 2023 ongeveer € 40 mln.

Omzet derden

Omzet derden bedraagt in 2023 € 8,0 mln. en bestaat uit omzet voor het Centraal aansluitpunt en een aantal kleine posten voor dienstverlening wat niet onder GDI valt, zoals diensten voor de waterschappen.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

In de personeelslasten is rekening gehouden met de nieuwe CAO voor 2023. De stijging van personele kosten zijn het gevolg van de omhanging van KOOP, uitbreiding van de dienstverlening, vertraging in migraties en de krapte op de arbeidsmarkt. De personeelskosten stijgen hierdoor tot € 30 mln. in 2023. Het merendeel wordt geïnvesteerd in eigen personeel. Een belangrijk speerpunt is de verdere verambtelijking van haar organisatie. Logius investeert hier in en voorziet een stijging van het aantal ambtenaren in vaste dienst met circa 25 FTE. Dit maakt een daling in de externe inhuurkosten mogelijk. Externe inhuur wordt geprognosticeerd op € 10 mln. Het gaat hier vooral om personeelskosten voor beheer en verdere ontwikkeling van de regiefunctie.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor het grootste deel uit contractkosten voor de dienstverlening van Logius, zoals deze zijn opgenomen bij de omzet. Deze kosten vallen onder overig materieel en bestaan uit kosten voor leveranciers die zorgen voor o.a. applicatiebeheer, infrastructuurbeheer en hosting van de producten. Daarnaast vallen hier de contractkosten onder voor bedrijfsvoering. Een klein deel van de materiële kosten, de kantoorautomatisering en huisvesting, valt onder apparaat ICT en bijdrage SSO’s. De bijdrage aan SSO’s (Shared Service Organisaties) stijgen jaarlijks met gelijke tred. Denk hierbij aan UBR en P-direct. De apparaat ICT, huur laptops, software licenties en mobiele telefonie stijgen naar verwachting harder. Deze is gekoppeld aan de uitbreiding van de dienstverlening.

Overige materiele kosten stijgen in 2023 met ruim € 40 mln. tot € 228,1 mln.

De uitbreiding van de dienstverlening zorgt ook voor een kostenstijging voor generieke Infrastructuur, mede als gevolg van de vertraging in migraties en een te lage kostenschatting 2022. Voor 2023 zijn de kosten naar boven bijgesteld (€ 16,4 mln.). Voorts zien we extra migratiekosten als gevolg van de omhang van KOOP, Standaard Platform en Logius Private Cloud.

Kasstroomoverzicht

Tabel 42 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap Logius over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

67.239

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

261.164

249.392

348.626

348.626

348.626

348.626

348.626

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 240.038

‒ 249.392

‒ 348.626

‒ 348.626

‒ 348.626

‒ 348.626

‒ 348.626

2.

Totaal operationele kasstroom

21.126

0

0

0

0

0

0

 

-/- totaal investeringen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

88.365

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

Toelichting

Operationele kasstroom

In alle jaren is uitgegaan van exploitatieresultaat dat nihil is. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten.

Tabel 43 Overzicht doelmatigheidsindicatoren Logius
 

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Omschrijving Generiek Deel

       

Verloop kostprijs MijnOverheid-Berichtenbox

€ 0,49

€ 0,32

€ 0,39

€ 0,40

€ 0,40

€ 0,41

€ 0,42

Verloop kostprijs DigiD

€ 0,11

€ 0,13

€ 0,11

€ 0,10

€ 0,10

€ 0,09

€ 0,09

Verloop kostprijs DigiD Machtigen

€ 1,22

€ 0,88

€ 1,86

€ 0,89

€ 0,46

€ 0,44

€ 0,42

Verloop uurtarief

90,97

81,58

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale omzet Logius

€ 239 mln.

€ 249 mln.

349

349

349

349

349

        

Fte overhead

20,0%

23,0%

22,2%

22,2%

22,2%

22,2%

22,2%

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

394

548

701

701

701

701

701

Saldo van baten en lasten (%)

5,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Klanttevredenheid (KTO)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

7,1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Benchmark

uitgevoerd

gepland

gepland

gepland

gepland

gepland

gepland

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

DigiD

       

* Aantal DigiD authenticaties

557 mln.

474 mln.

517 mln.

558 mln.

603 mln.

651 mln.

703 mln.

DigiD Machtigen

       

* Aantal DigiD Machtigen authenticaties

14 mln.

30 mln.

60 mln.

65 mln.

70 mln.

MijnOverheid

       

* Aantal berichten

81 mln.

85 mln.

86 mln.

87 mln.

88 mln.

89 mln.

90 mln.

Digipoort

       

* Aantal berichten via Digipoort

67 mln.

40 mln.

67 mln.

67 mln.

67 mln.

67 mln.

67 mln.

        

Beschikbaarheid Dienstverlening

       

DigiD

99,78%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

DigiD Machtigen

99,98%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

MijnOverheid

99,99%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

PKIoverheid

100,00%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

Diginetwerk

100,00%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Stelseldiensten (Digimelding, Digilevering, OIN-register, Stelselcatalogus)

99,83%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Digipoort; Procesinfrastructuur (SBR)

       

- Operational Excellence

99,75%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

- Baseline

100,00%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

- B2

100,00%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

BSN Koppelregister

100,00%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

        

Beschikbaarheid eerstelijns burgerondersteuning

       

Aanname % Calls ‒ 1e lijns klantcontactcenter

       

- DigiD en DigiD Machtigen

70,90%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

- MijnOverheid

97,50%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

ServiceLevel Calls 80/20 ‒ 1e lijns klantcontactcenter

       

- DigiD en DigiD Machtigen

32,70%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

- MijnOverheid

64,40%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Doorlichting gepland c.q. uitgevoerd

 

2022

     

Toelichting

Voor alle doelmatigheidsindicatoren geldt dat Logius afhankelijk is van externe opdrachtgevers (bijvoorbeeld belastingdienst) als het gaat om de volumes.

Generiek deel

Verloop kostprijs MijnOverheid-Berichtenbox

De kostprijs van MijnOverheid-Berichtenbox is gebaseerd op de kosten MijnOverheid-Berichten gedeeld door het aantal berichten. Door de vele ontwikkelingen is het moeilijk om meerjarige tarieven af te geven. Vooralsnog gaat Logius ervan uit dat toekomstige kostenstijgingen gecompenseerd worden door toename van gebruik.

De inschatting van toekomstige volumes voor de prognoses, is een inschatting die Logius zelf moet maken. De stijging van het tarief is vooralsnog het gevolg van een conservatieve inschatting van de aantallen.

Verloop kostprijs MijnOverheid-Gegevens

De kostprijs van MijnOverheid-Gegevens is gebaseerd op de kosten MijnOverheid-Gegevens (buiten de btw).

Verloop kostprijs DigiD

De kostprijs van DigiD is gebaseerd op de kosten DigiD (buiten de btw) gedeeld door het aantal authenticaties (netto). Door de vele ontwikklingen is het moeilijk om meerjarige tarieven af te geven. Vooralsnog gaat Logius ervan uit dat toekomstige kostenstijgingen gecompenseerd worden door toename van gebruik.

Verloop kostprijs DigiD Machtigen

De kostprijs van DigiD Machtigen is gebaseerd op de kosten DigiD (buiten de btw) gedeeld door het aantal gebruikte machtigingen (netto). Door de vele ontwikkelingen is het moeilijk om meerjarige tarieven af te geven. Vooralsnog gaat Logius ervan uit dat toekomstige kostenstijgingen gecompenseerd gaan worden door toename van gebruik. De stijging van het tarief is vooralsnog het gevolg van een zeer conservatieve inschatting van de aantallen.

Specifiek deel

Aantal DigiD authenticaties

De fluctuatie in de DigiD aantallen werden eerder vooral veroorzaakt door incidentele aantallen als gevolg van COVID-19 (testen- en vaccinatie). Onze verwachting is dat die aantallen voor 2023 zullen dalen. Echter het gebruik in algemene zin zal toenemen. Door het meer vertrouwd raken met DigiD door de burger (na COVID-19), maar ook de uitbreiding van het portfolio en de bredere dienstverlening.

Licence