Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Verdiepingsbijlage

Uitgaven

Tabel 69 Uitgaven beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

86.576

78.545

78.620

70.291

70.777

Mutatie nota van wijziging 20221

10.000

0

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

‒ 9.066

14.947

19.079

11.535

11.500

11.500

Extrapolatie

70.777

       

Nieuwe mutaties

19.752

301.053

15.180

15.348

14.119

12.119

Waarvan:

      

1) Regio Deals vierde tranche

0

284.200

0

0

0

0

2) Bestuurlijke weerbaarheid

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

3) City Deal Zicht op Ondermijning

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

4) Regio Deals organisatiekosten

1.200

1.200

1.200

1.200

0

0

5) Programma Nationaal Leefbaarheid en Veiligheid

0

2.000

2.000

2.000

2.000

0

6) Specifieke uitkering bevolkingsdaling

11.245

0

0

0

0

0

7) Impuls weerbaarheid

‒ 4.800

0

0

0

0

0

8) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

2.919

4.123

2.455

2.222

2.202

2.202

       

Stand ontwerpbegroting 2023

107.262

394.545

112.879

97.174

96.396

94.396

1

nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50).

Toelichting

1. Regio Deals vierde tranche

Naar aanleiding van het Coalitieakoord (CA) is voor 2023 een bedrag van € 284,2 mln. in de begroting opgenomen voor het afsluiten van de nieuwe Regio Deals vierde tranche. De middelen zijn vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financien naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) overgeheveld.

2. Bestuurlijke weerbaarheid

In de bestrijding van ondermijning worden voor het versterken van bestuurlijke weerbaarheid, middelen structureel overgeheveld van de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Het betreft middelen die in het kader van het tegengaan van ondermijning bij de Miljoenennota 2022 beschikbaar zijn gekomen.

3. City Deal Zicht op Ondermijning

In de bestrijding van ondermijning worden voor de City Deal Zicht op Ondermijning, middelen structureel overgeheveld van de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Het betreft middelen die in het kader van het tegengaan van ondermijning bij de Miljoenennota 2022 beschikbaar zijn gekomen.

4. Regio Deals organisatiekosten

Het betreft een reallocatie van middelen om de organisatiekosten van de Regio Deals op het juiste instrument te verantwoorden.

5. Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Dit betreft een reallocatie ten behoeve van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid vanuit het Volkshuisvestingsfonds van artikel 3 naar artikel 1.

6. Specifieke uitkering bevolkingsdaling

De invoering van het nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering gemeentefonds (B) is uitgesteld tot 2023. Daarom wordt voor 2022 de specifieke uitkering bevolkingsdaling verstrekt. Tot en met 2021 werden deze middelen verstrekt via een decentralisatie-uitkering. Hiervoor zijn middelen overgeheveld vanuit de begroting van het gemeentefonds (B) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

7. Impuls weerbaarheid

BZK verstrekt binnen het programma Weerbaar Bestuur via het Provinciefonds (C) een eenmalige financiële bijdrage van € 0,4 mln. aan iedere provincie (totaal € 4,8 mln.). Met deze bijdragen kunnen de provincies de komende jaren de slagkracht van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden vergroten.

8. Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 70 Ontvangsten beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

0

0

Extrapolatie

24.765

       

Nieuwe mutaties

291

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

15.056

14.765

14.765

14.765

24.765

24.765

Beleidsartikel 2. Nationale Veiligheid

Uitgaven

Tabel 71 Uitgaven beleidsartikel 2. Nationale Veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

344.621

347.366

344.992

344.939

344.924

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

13.450

39.910

73.434

71.934

71.934

86.351

Extrapolatie

347.224

       

Nieuwe mutaties

21.499

13.071

12.950

11.949

10.934

11.012

Waarvan:

      

1) Nationale Cryptostrategie

5.160

0

0

0

0

0

2) Bedrijfsvoeringskosten

5.000

0

0

0

0

0

3) Infobox Contraterrorisme

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0

4) Kasschuif kabelinterceptie

‒ 2.000

1.000

1.000

0

0

0

5) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

11.982

12.076

11.995

11.994

11.994

12.062

       

Stand ontwerpbegroting 2023

379.570

400.347

431.376

428.822

427.792

444.587

Toelichting

1. Nationale Cryptostrategie

De AIVD ontvangt de opdracht om werkzaamheden uit te voeren in het kader van de nationale Cryptostrategie en Coalition of the Willing.

2. Bedrijfsvoeringskosten

Jaarlijks verrekenen het Ministerie van BZK en Defensie de bedrijfvoeringskosten van de diensten (AIVD en MIVD). Voor 2022 ontvangt de AIVD hier € 5 mln. vanuit het Ministerie van Defensie.

3. Infobox Contraterrorisme

Dit betreft een structurele bijdrage aan de Contraterrorisme Infobox (CTI).

4. Kasschuif kabelinterceptie

Deze kasschuif betreft middelen voor kabelinterceptie. Vanwege complexe technische uitdagingen en de supplychain (levertijden) is het budget in 2023 en 2024 nodig.

5. Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de verdeling van loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 72 Ontvangsten beleidsartikel 2. Nationale Veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

14.714

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

Uitgaven

Tabel 73 Uitgaven beleidsartikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

4.632.089

4.666.585

4.805.321

4.947.021

5.076.836

Mutatie amendement 20221

30.000

30.000

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 20222

449.142

797.980

316.839

302.954

332.054

207.804

Extrapolatie

5.223.758

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2022

193.450

143.900

3.600

3.600

1.400

0

       

Nieuwe mutaties

133.439

538.150

305.462

295.370

308.190

309.152

Waarvan:

      

1) Vijfde tranche Woningbouwimpuls

0

221.875

0

0

0

0

2) Achtervangvergoeding NHG 2021

61.653

0

0

0

0

0

3) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

21.779

2.231

1.823

1.816

1.638

556

4) Wet Goed Verhuurderschap

0

‒ 16.592

‒ 7.404

‒ 7.404

‒ 7.404

‒ 7.404

5) Uitbreiding Omgevingskamer

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

0

0

6) Uitvoering aandachtgroepen regeling

‒ 2.865

‒ 3.865

‒ 1.465

‒ 1.465

0

0

7) Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

‒ 4.258

‒ 1.043

‒ 85

0

0

0

8) Kasschuif aandachtsgroepen

15.000

2.070

‒ 8.535

‒ 8.535

0

0

9) Vervroegen inkomensafhankelijke huurverlaging

0

‒ 114.000

0

0

0

0

10) Doorwerking van stijging WML op huurtoeslag

18.400

150.500

27.250

17.000

17.000

17.000

11) Verhoging huurtoeslag

25.000

299.000

299.000

299.000

299.000

299.000

       

Stand ontwerpbegroting 2023

5.438.120

6.176.615

5.431.222

5.548.945

5.718.480

5.740.714

1

amendement op de ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12) en (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 52).

2

inclusief nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 5)

Toelichting

1. Vijfde tranche Woningbouwimpuls

Dit betreft een overboeking van de middelen voor de vijfde tranche van de Woningbouwimpuls en de daarbij behorende uitvoeringskosten van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën voor 2023.

2. Achtervangvergoeding NHG 2021

Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangvergoeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln. ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.

3. Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de verdeling van loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

4. Wet Goed Verhuurderschap

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Deze afspraken worden grotendeels uitgevoerd met het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Gemeenten worden gecompenseerd voor de extra kosten die voortkomen uit dit wetsvoorstel. Per 2023 worden deze middelen toegevoegd aan de Algemene Uitkering in het gemeentefonds.

5. Uitbreiding Omgevingskamer

De Raad van State ontvangt over de periode 2022 ‒ 2025 € 12 mln. van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het vergroten van de capaciteit van de Omgevingskamer. Hiermee kunnen zaken met betrekking tot woningbouw sneller afgedaan worden.

6. Uitvoering aandachtsgroepen regeling

Dit betreft een reallocatie van middelen naar artikel 11 voor de uitvoering en capaciteitskosten van de middelen voor de regeling voor aandachtsgroepen.

7. Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt bijdragen van het Ministerie van BZK voor meerdere activiteiten. Zo ontvangen de RVO onder andere middelen voor het realiseren van beoogde activiteiten en doelen met betrekking tot het Huisvestingfonds. Ook ontvangt de RVO middelen voor de inzet van onafhankelijke experts om woningbouwvraagstukken te onderzoeken.

8. Kasschuif aandachtsgroepen

Dit betreft een kasschuif om de middelen die momenteel op de begroting staan voor aandachtsgroepen in het juiste kasritme te zetten. Dit vanwege de urgentie om huisvesting voor aandachtsgroepen sneller te realiseren.

9. Vervroegen inkomensafhankelijke huurverlaging

In de Nationale Prestatieafspraken was een huurverlaging voor sociale minima wonend in corporatiewoningen aangekondigd voor 2024. Om de koopkrachtdaling in 2023 al te verzachten, wordt deze huurverlaging al in 2023 uitgevoerd. Dit leidt tot een inverdieneffect in de huurtoeslag van ca. € 114 mln. Dit zal worden ingezet voor de (gedeeltelijke) dekking van de verhoging van de huurtoeslag in 2023.

10. Doorwerking van stijging WML op huurtoeslag

De verhoging van het wettelijk minimumloon leidt tot extra uitgaven huurtoeslag. De minimum-inkomensijkpunten in de huurtoeslag zijn wettelijk gekoppeld aan de bijstand en de AOW, die weer gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Een verhoging hiervan leidt via de bijstand en de AOW ook tot extra uitgaven huurtoeslag.

11. Verhoging huurtoeslag

De opslag op de eigen bijdrage van de huurtoeslag wordt verlaagd van € 16,94 naar € 0. Hierdoor ontvangen vrijwel alle huurtoeslagontvangers ca. €203 meer huurtoeslag per jaar.

Ontvangsten

Tabel 74 Ontvangsten beleidsartikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

354.100

358.900

346.000

339.800

332.600

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

12.900

500

8.500

8.700

3.300

‒ 3.900

Extrapolatie

332.600

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2022

0

140.300

95.000

0

0

0

       

Nieuwe mutaties

61.653

‒ 4.100

‒ 4.100

‒ 2.000

0

0

Waarvan:

      

1) Achtervangvergoeding NHG 2021

61.653

0

0

0

0

0

2) Kwijtschelden publieke schulden

0

‒ 4.100

‒ 4.100

‒ 2.000

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

428.653

495.600

445.400

346.500

335.900

328.700

Toelichting

1. Achtervangvergoeding NHG 2021

Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangvergoeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln., ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.

2. Kwijtschelden publieke schulden

Ouders die in aanmerking komen voor een herstelregeling kinderopvangtoeslag krijgen de nog openstaande schulden bij de overheid kwijtgescholden. De ontvangstenraming van de huurtoeslag wordt hiervoor naar beneden bijgesteld. Compensatie hiervoor komt uit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën.

Beleidsartikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Uitgaven

Tabel 75 Uitgaven beleidsartikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

445.486

262.755

217.138

235.050

179.106

Mutatie nota van wijziging 20221

309.000

272.050

276.050

6.250

3.250

       

Mutatie incidentele suppletoire begroting 20222

58.432

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 20223

‒ 29.395

11.679

10.051

5.010

‒ 8.580

60.790

Extrapolatie

148.951

       

Nieuwe mutaties

1.078

239.663

175.906

26.546

9.442

8.236

Waarvan:

      

1) Lokale aanpak woningisolatie

0

150.000

150.000

0

0

0

2) Nationaal Isolatieprogramma

0

62.500

0

0

0

0

3) Nationaal Programma Warmtetransitie

0

15.000

15.000

15.000

0

0

4) Stimuleren Circulair Bouwen

0

1.500

2.000

2.000

1.900

1.900

5) Aanpak energiearmoede

‒ 5.662

0

0

0

0

0

6) Gecentraliseerd opdrachtgeverschap RVO

5.119

1.072

85

0

0

0

7) Verduurzaming VvE'S (ISDE)

0

500

700

900

1.000

1.000

8) Klimaatuitgaven & Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed

‒ 1.829

‒ 325

‒ 325

‒ 325

‒ 325

‒ 300

9) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

3.000

9.366

8.346

8.921

6.817

5.636

       

Stand ontwerpbegroting 2023

784.601

786.147

679.145

272.856

183.218

217.977

1

nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50).

2

incidentele suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36018, nr. 1)

3

inclusief nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 5)

Toelichting

1. Lokale aanpak woningisolatie

Om (kwetsbare) huishoudens te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen stelt het kabinet in 2023 en 2024 in totaal € 300 mln. beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma.

2. Nationaal Isolatieprogramma

Op de Aanvullende Post (AP) bij het Ministerie van Financiën zijn middelen gereserveerd voor het Nationaal Isolatieprogramma. Vanuit deze middelen wordt er € 62,5 mln. overgeboekt voor de lokale aanpak woningisolatie.

3. Nationaal Programma Warmtetransitie

Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) is een interbestuurlijk programma van het Rijk, VNG en IPO en ondersteunt gemeenten bij de lokale warmtetransitie door kennis en expertise beschikbaar te stellen over het vormgeven en uitvoeren van de lokale warmtetransitie. Aanvullend daarop is er een regionale ondersteuningsstructuur om de samenwerking tussen gemeenten te ondersteunen. De leer- en ontwikkelactiviteiten van het Programma Aardgasvrije Wijken en vanuit het Expertise Centrum Warmte gaan integraal op in het NPLW.

4. Stimuleren Circulair Bouwen

Met als doel om CO2-emissie in de bouw te reduceren wordt het hergebruik van recyclaat in bouwmaterialen gestimuleerd. Enerzijds via bindende afspraken bij Rijksinkoop over de meest effectieve circulaire strategie, zoals een bepaald percentage recyclaat of de hergebruik in bouwmaterialen. Anderzijds via de normering met streefcijfers en het maken van convenanten.

5. Aanpak energiearmoede

Het kabinet heeft op 11 maart 2022 maatregelen aangekondigd om huishoudens verder tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en de dalende koopkracht (Kamerstukken II 2021/22, 35925 XV, nr. 111). Hiertoe worden middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor het Nationaal Isolatieprogramma naar voren gehaald (in totaal € 150 mln.) om de aanpak energiearmoede - waarin huishoudens ondersteund worden bij het nemen van energiebesparende maatregelen - te intensiveren. Een deel van deze middelen zijn reeds verantwoord in de 1e suppletoire begroting 2022. Deze mutatie betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds.

6. Gecentraliseerd opdrachtgeverschap RVO

Het gecentraliseerd opdrachtgeverschap aan RVO is belegd binnen het beleidsartikel 4. Alle bijdragen van BZK aan de Jaaropdracht RVO worden daarom op dit artikel verantwoord. De Jaaropdracht RVO bestaat onder andere uit een bijdrage aan het Expertteam Woningbouw voor kortdurende inzet van experts en maatwerkadviezen. Dit bedraagt in totaal € 2,1 mln. verspreid over 2022, 2023 en 2024. Daarnaast betreft dit bijvoorbeeld een bijdrage voor de Woningbouwimpuls 2022-2023 (in totaal € 1,2 mln. verspreid over 2022 tot en met 2024) voor het realiseren van de voortgang van de te bouwen woningen en de beoogde activiteiten en doelen.

7. Verduurzaming VvE's (ISDE)

BZK heeft middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vanwege het uitbreiden van een regeling voor investeringen in isolatiemaatregelen door VvE's.

Vanuit de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing regeling (ISDE) van het Ministerie van EZK worden subdidies verstrekt voor investeringen in warmtetechnieken (warmtepompen, zonneboilers en collectieve warmtenetaansluitingen) aan onder meer Vereningen van Eigenaren (VvE's). BZK beschikt echter reeds over een regeling die specifiek gericht is op investeringen in isolatiemaatregelen door VvE's. Vanaf 2023 zal de regeling van BZK worden aangepast zodat ook investeringen door VvE's in de genoemde warmetechnieken onder deze regeling vallen in plaats van onder de ISDE.

8. Klimaatuitgaven & Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Dit betreffen verschillende uitgaven omtrent de nationale klimaatadaptatiestrategie en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, waaronder een structurele bijdrage aan de rekenmeesterfunctie van het Planbureau voor de Leefomgeving en verschillende bijdragen aan de uitvoering van het kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KIP MV).

9. Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de verdeling van loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 76 Ontvangsten beleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

91

91

91

91

91

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

91

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

91

91

91

91

91

91

Uitgaven

Tabel 77 Uitgaven beleidsartikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)

hier

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

122.548

86.406

82.886

81.888

76.824

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 20221

1.955

27.732

1.710

‒ 131

‒ 131

‒ 231

Extrapolatie

76.824

       

Nieuwe mutaties

5.811

18.330

1.175

1.177

1.073

1.203

Waarvan:

      

1) Omgevingswet

0

12.000

0

0

0

0

2) BRO Fase 2 - IenW

5.000

5.000

0

0

0

0

3) Landelijke voorziening BRO

‒ 4.100

0

0

0

0

0

4) Serviceteam Rijk

3.168

0

0

0

0

0

5) Grootschalige woningbouwgebieden

‒ 1.500

0

0

0

0

0

6) Doorvaart en medegebruik windparken Noordzee

‒ 686

‒ 686

‒ 686

‒ 686

‒ 686

‒ 686

7) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

3.539

2.303

2.148

2.115

1.984

1.984

       

Stand ontwerpbegroting 2023

130.314

132.468

85.771

82.934

77.766

77.796

1

inclusief nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 5)

Toelichting

1. Omgevingswet

Deze middelen dienen als incidentele dekking in 2023 voor de beheerkosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet die gemeenten en provincies maken. Deze middelen worden overgeheveld vanuit de Aanvullende Post, die gereserveerd staan voor de Uitvoeringskosten Omgevingswet.

2. BRO Fase 2 - IenW

Dit betreft een overheveling vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) als bijdrage voor de opname van gegevens over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

3. Landelijke voorziening BRO

Dit betreft een overheveling naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII). De middelen dienen als bijdrage aan TNO voor het beheer en de realisatie van wijzigingsverzoeken voor aanvullende functionaliteit van de Landelijke Voorziening BRO.

4. Serviceteam Rijk

Deze middelen betreffen bijdragen vanaf andere begrotingen die door diverse departementen worden gedaan voor de kosten van het Serviceteam Rijk (STR). Het STR ondersteunt rijkspartijen bij het digitaliseren van de regelgeving ten aanzien van de Omgevingswet.

5. Grootschalige woningbouwgebieden

Dit betreft een reallocatie van de middelen naar het juiste artikel en instrument voor het project ten aanzien van de aanpak van grootschalige woningbouwgebieden.

6. Doorvaart en medegebruik windparken Noordzee

Dit betreft een overboeking in het kader van de overdracht van de beleidsportefeuille Doorvaart en medegebruik van windparken op de Noordzee van BZK naar IenW per uiterlijk 1 januari 2022, inclusief bijbehorende personele en financiële aspecten. De overdracht van taken is in december 2021 geëffectueerd middels een Koninklijk Besluit.

7. Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de verdeling van loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 78 Ontvangsten beleidsartikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

3.824

       

Nieuwe mutaties

2.644

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Beheerbijdrage Digitaal Stelsel Omgevingswet

1.650

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

6.468

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

Toelichting

1. Beheerbijdrage Digitaal Stelsel Omgevingswet

Voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontvangt BZK een bijdrage van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Beleidsartikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Uitgaven

Tabel 79 Uitgaven beleidsartikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

216.284

153.542

146.143

146.671

144.582

Mutatie nota van wijziging 20221

26.400

42.950

42.950

42.950

19.950

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 20222

‒ 20.367

‒ 8.865

‒ 6.631

‒ 6.649

16.342

‒ 78.658

Extrapolatie

251.532

       

Nieuwe mutaties

11.922

280.965

299.560

309.930

311.523

313.664

Waarvan:

      

1) Centrale financiering GDI

0

155.783

147.783

147.783

147.783

147.783

2) Doorontwikkeling en innovatie

0

62.193

62.193

62.193

62.193

62.193

3) Werk aan Uitvoering

0

56.200

79.000

89.100

90.800

92.500

4) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

5.609

4.372

4.424

4.529

4.440

3.431

5) Gebruiker Centraal

2.996

0

0

0

0

0

6) Bijdrage BRP

2.580

0

0

0

0

0

7) Bijdrage Inlichtingendiensten

0

3.460

7.170

7.170

7.170

8.620

8) Koepels Wet open overheid

‒ 23

‒ 863

‒ 863

‒ 863

‒ 863

‒ 863

       

Stand ontwerpbegroting 2023

234.239

468.592

482.022

492.902

492.397

486.538

1

nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50).

2

inclusief nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 5)

Toelichting

1. Centrale financiering GDI

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt vanaf 2023 centraal gefinancierd op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Hiervoor zijn middelen overgeheveld vanuit alle departementen en de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën. Daarnaast worden middelen gedesaldeerd voor organisaties, die niet middels begrotingsmutaties kunnen bijdragen. De middelen zijn verdeeld over de verschillende leveranciers (Kamer van Koophandel, Logius, RvIG, RVO, KOOP, Telecom/ ICTU.

2. Doorontwikkeling en innovatie

De middelen voor doorontwikkeling en innovatie van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) worden per 2023 structureel overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën ter borging van de continuïteit.

3. Werk aan Uitvoering

In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat het kabinet werkt aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is en het programma Werken aan Uitvoering voortzet. Hiervoor zijn meerjarig middelen toegevoegd aan de begroting.

4. Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

5. Gebruiker Centraal

Dit betreft een reallocatie om de bijdrage aan ICTU voor het POK-project Gebruiker Centraal op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

6. Bijdrage BRP

Het Ministerie van SZW en de VNG hebben extra gebruik gemaakt van de Basisregistratie Personen (BRP). Het extra verbruik wordt doorbelast aan het Ministerie van SZW en de VNG. Voor het Ministerie van SZW betreft dit een bijdrage voor 2022. Voor de VNG betreft dit zowel 2021 als 2022.

7. Bijdrage Inlichtingendiensten

Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de Inlichtingendiensten. Vanuit deze reeks wordt geïnvesteerd in cybersecurity en vitaal.

8. Koepels Wet open overheid

Dit betreft een reallocatie van middelen van artikel 7 om de bijdragen aan Koepels WOO (Wet open overheid) van het nieuwe programma Open Overheid op het juiste artikel te kunnen verantwoorden.

Ontvangsten

Tabel 80 Ontvangsten beleidsartikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

448

423

423

423

423

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

423

       

Nieuwe mutaties

0

10.504

10.504

10.504

10.504

10.504

Waarvan:

      

1) Desaldering financiering GDI

0

10.504

10.504

10.504

10.504

10.504

       

Stand ontwerpbegroting 2023

448

10.927

10.927

10.927

10.927

10.927

1. Desaldering financiering GDI

Voor een aantal gebruikers van de Generieke Digitale Infrastructuur is het niet mogelijk om bij te dragen middels begrotingsmutaties, zoals bijvoorbeeld in het geval van de waterschappen. Deze bijdragen worden op dit artikel ontvangen door middel van jaarlijkse facturatie. Deze middelen worden via desaldering toegevoegd aan de uitgavenkant voor de bijdrage aan agentschappen.

Uitgaven

Tabel 81 Uitgaven beleidsartikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

193.597

188.016

161.251

160.572

157.021

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 20221

‒ 113.992

‒ 60.679

‒ 52.554

‒ 52.267

‒ 52.565

‒ 50.649

Mutatie tweede incidentele suppletoire begroting 20222

33.100

0

0

0

0

0

Extrapolatie

156.521

       

Nieuwe mutaties

‒ 4.114

‒ 14.074

8.230

8.226

8.669

9.725

Waarvan:

      

1) Additioneel budget informatiehuishouding

‒ 6.400

‒ 20.176

0

0

0

0

2) Nationale Cryptostrategie

‒ 5.160

0

0

0

0

0

3) Informatiehuishouding DNB

1.686

1.686

1.686

1.686

1.686

1.686

4) Cybersecurity

0

2.000

4.850

4.850

4.850

5.950

5) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

5.898

834

818

810

732

688

6) Koepels Wet open overheid

23

863

863

863

863

863

7) Versterking HR ICT Rijksdienst

917

0

0

0

0

0

8) Kasschuif WaU I-vakmanschap

‒ 685

685

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

108.591

113.263

116.927

116.531

113.125

115.597

1

inclusief nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 5)

2

(Kamerstukken II 2021/22, 36177, nr. 2)

Toelichting

1. Additioneel budget informatiehuishouding

Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. De verdeling aan de departementen van de additionele budgetten voor 2023 zijn vastgesteld. Onder andere JenV (€ 5,5 mln.), Defensie (€ 5 mln.), Financiën (€ 3,1 mln.) IenW (€ 2,1 mln.) en EZK (€ 1,9 mln.) ontvangen conform de vastgestelde verdeling een additioneel budget voor 2023.

Doc-direkt ontvangt voor 2022 een additioneel budget voor de informatiehuishouding van € 6,4 mln.

2. Nationale Cryptostrategie

De AIVD ontvangt de opdracht om werkzaamheden uit te voeren in het kader van de nationale Cryptostrategie en Coalition of the Willing.

3. Informatiehuishouding DNB

Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. In 2021 is vastgesteld dat de De Nederlandsche Bank (DNB) een structureel basisbudget ontvangt. Conform de procedure zijn deze middelen overgeboekt naar het Ministerie van Financiën. Het moederdepartement blijkt deze middelen niet rechtstreeks te kunnen overboeken aan DNB en daarom vindt overboeking plaats via de begroting van BZK.

4. Cybersecurity

Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten rondom de rijksbrede cybersecurity.

5. Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

6. Koepels Wet open overheid

Dit betreft een reallocatie van middelen van artikel 7 om de bijdragen aan Koepels WOO (Wet open overheid) van het nieuwe programma Open Overheid te kunnen verantwoorden.

7. Versterking HR ICT Rijksdienst

In 2018 is het programma Versterking HR ICT Rijksdienst gestart om IT'ers aan te trekken en te ontwikkelen. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het vergroten van de instroom en doorstroom van I-professionals bij het Rijk, faciliteren van kennisontwikkeling van I-professionals en creëren van meer inzicht in de relevante ICT-ontwikkelingen.

8. Kasschuif WaU I-vakmanschap

Voor I-vakmanschap is meer voorbereidingstijd nodig om de maatregelen op te starten. Om de middelen zo effectief mogelijk in lijn te kunnen brengen met het benodigde kasritme voor I-vakmanschap voor middelen doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Ontvangsten

Tabel 82 Ontvangsten beleidsartikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

64

64

64

64

64

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

78

0

0

0

0

0

Extrapolatie

64

       

Nieuwe mutaties

452

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Opdracht integriteit UBR personeel

270

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

594

64

64

64

64

64

Toelichting

1. Opdracht integriteit UBR personeel

UBR Personeel ontvangt middelen voor een opdracht betreffende integriteit.

Beleidsartikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Uitgaven

Tabel 83 Uitgaven beleidsartikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

136.948

137.025

138.157

139.166

160.555

Mutatie amendement 20221

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

21.413

1.700

4.400

4.400

4.400

2.400

Extrapolatie

158.501

       

Nieuwe mutaties

5.798

5.802

5.852

5.899

6.858

6.792

Waarvan:

      

1) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

5.798

5.802

5.852

5.899

6.858

6.792

       

Stand ontwerpbegroting 2023

165.159

145.527

149.409

150.465

172.813

167.693

1

amendement op de ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12) en (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 52).

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 84 Ontvangsten beleidsartikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

120.282

120.282

102.984

102.984

92.820

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

‒ 6.561

0

0

0

0

0

Extrapolatie

91.172

       

Nieuwe mutaties

7.489

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Bodemmaterialen

7.489

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

121.210

120.282

102.984

102.984

92.820

91.172

Toelichting

1. Bodemmaterialen

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2021 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

Beleidsartikel 10. Groningen versterken en perspectief

Uitgaven

Tabel 85 Uitgaven beleidsartikel 10. Groningen versterken en perspectief
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.124.308

831.919

778.271

760.737

758.580

Mutatie Nota van Wijziging 20221

145.800

0

0

0

0

       

Mutatie incidentele suppletoire begroting 20222

250.000

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

‒ 1.520.108

‒ 831.919

‒ 778.271

‒ 760.737

‒ 758.580

‒ 757.280

Extrapolatie

757.280

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

1

nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50).

2

incidentele suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36018, nr. 1)

Ontvangsten

Tabel 86 Ontvangsten beleidsartikel 10. Groningen versterken en perspectief
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

490.000

661.000

661.000

661.000

661.000

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

‒ 490.000

‒ 661.000

‒ 661.000

‒ 661.000

‒ 661.000

‒ 661.000

Extrapolatie

661.000

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Tabel 87 Uitgaven niet-beleidsartikel 11. Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

584.253

567.199

566.451

548.458

548.051

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 20221

9.315

‒ 73.388

‒ 83.145

‒ 75.609

‒ 80.891

‒ 85.808

Extrapolatie

548.051

       

Nieuwe mutaties

43.679

47.260

44.378

43.379

41.066

40.341

Waarvan:

      

1) Additioneel budget informatiehuishouding

6.400

1.223

0

0

0

0

2) Tarief gefinancierde dienstverlening Doc-Direkt

‒ 6.247

0

0

0

0

0

3) Vijfde tranche woningbouwimpuls

0

3.400

5.400

5.400

5.400

5.400

4) Afrekening P-Direkt afwijking in IAR's

2.365

2.365

2.365

2.365

2.365

2.365

5) Correctie digibetisme

0

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

6) Inzet overheidsdienstverlening

291

2.533

2.500

2.500

2.500

2.500

7) Regiodeals organisatiekosten

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

0

0

8) Uitvoering aandachtgroepen regeling

1.465

1.965

1.465

1.465

0

0

9) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

35.979

29.977

26.821

26.652

25.335

24.711

10) Uitvoering regie ruimtelijke ordening

382

2.930

2.930

2.930

2.930

2.930

       

Stand ontwerpbegroting 2023

637.247

541.071

527.684

516.228

508.226

502.584

1

inclusief nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 5)

Toelichting

1. Additioneel budget informatiehuishouding

Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. In de ICBR van 19 april 2022 is de verdeling van de additionele budgetten vastgesteld. Doc-Direkt ontvangt conform de vastgestelde verdeling een additioneel budget voor 2022.

2. Tarief gefinancierde dienstverlening Doc-Direkt

Bij voorjaar is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid.

3. Vijfde tranche woningbouwimpuls

Dit betreft een overboeking van de middelen voor de vijfde tranche van de woningbouwimpuls en de daarbij behorende uitvoeringskosten van de aanvullende post van het ministerie van Finaniën voor 2023. Tevens is na afstemming de reeks voor capaciteit tot en met 2027 overgeboekt van de aanvullende post, conform afgestemd bestedingsvoorstel.

4. Afrekening P-Direkt afwijking in IAR's

De afrekening P-Direkt vloeit voort uit de besluitvorming in de ICBR van 15 augustus 2017, waar de spelregel is afgesproken dat indien per departement het aantal te verzorgen personen meer dan 5% afwijkt van het aantal personen waarvoor budget is afgedragen er afgerekend zal worden met dat departement. Op grond van de telling van IAR's is er voor dit jaar sprake van een afwijking van meer dan 5%.

5. Correctie digibetisme

In lijn met het Coalitieakkoord worden de middelen voor digibetisme gerealloceerd om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Bij de start was voorzien dat de capaciteit het eerste jaar uit externe inhuur moest worden gerealiseerd maar de inzet zal met een opdracht worden ingevuld.

6. Inzet overheidsdienstverlening

Dit betreft een reallocatie om de bijdrage aan de werkzaamheden voor de invoering van de BSN en BRP op de BES-eilanden op het juiste instrument te verantwoorden. Dit jaar gaat het om voorbereidende activiteiten als een impactanalyse en kwaliteitsmaatregelen.

7. Regiodeals organisatiekosten

Het betreft een reallocatie van middelen om de organiatiekosten van de Regiodeals op het juiste instrument te verantwoorden.

8. Uitvoering aandachtsgroepen regeling

Dit betreft een reallocatie van artikel 3 voor de uitvoering en capaciteitskosten van de middelen voor de regeling voor aandachtsgroepen.

9. Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2022.

10. Uitvoering regie ruimtelijke ordening

In het Coalitieakkoord zijn grote fysieke opgaven neergelegd ten aanzien van klimaat en energie, stikstof en natuur en wonen. In het kader hiervan zijn voor diverse taken bij de directe ruimtelijke ordening extra fte benodigd vanuit de sectorale departementen EZK, LNV en I&W. Vanuit de middelen die uit het Coalitieakkoord zijn ontvangen boekt EZK meerjarig budget over naar BZK voor 11 fte (gemiddeld schaal 12). De reeks begint in 2022 en eindigt in 2031.

Ontvangsten

Tabel 88 Ontvangsten niet-beleidsartikel 11. Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

89.293

109.293

109.293

109.293

109.293

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

741

‒ 90.000

‒ 90.000

‒ 90.000

‒ 90.000

‒ 90.000

Extrapolatie

109.293

       

Nieuwe mutaties

‒ 5.268

10

10

10

10

10

Waarvan:

      

1) Tarief gefinancierde dienstverlening Doc-Direkt

‒ 6.247

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

84.766

19.303

19.303

19.303

19.303

19.303

Toelichting

1. Tarief gefinancierde dienstverlening Doc-Direkt

Bij voorjaar is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid.

Uitgaven

Tabel 89 Uitgaven niet-beleidsartikel 12. Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

171.560

81.173

11.201

11.086

11.085

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

34.248

12.669

1.119

1.142

1.142

1.172

Extrapolatie

10.865

       

Nieuwe mutaties

4.635

2.048

15.838

30.038

38

38

Waarvan:

      

1) Prijsbijstelling tranche 2022

4.635

2.048

38

38

38

38

2) Toeslagen ex-partnerregeling

0

0

15.800

30.000

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

210.443

95.890

28.158

42.266

12.265

12.075

Toelichting

1. Prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de toedeling van de prijsbijstelling tranche 2022.

2. Toeslagen ex-partnerregeling

Er komt een schuldenregeling voor ex-partners van gedupeerden van de toeslagen affaire (naar analogie van de eerdere regeling voor slachtoffers zelf). Hiermee is een bedrag gemoeid van € 45,8 mln. De regeling moet voorjaar 2023 verschijnen en per 1 juli 2023 in werking treden, met een kasritme van € 15,8 mln. in 2024 en € 30 mln. in 2025. Dit betreft de reeks voor de medeoverheden.

Ontvangsten

Tabel 90 Ontvangsten niet-beleidsartikel 12. Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

34.174

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

34.174

0

0

0

0

0

Niet-beleidsartikel 13. Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 91 Uitgaven niet-beleidsartikel 13. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

165.369

117.419

108.262

107.550

104.590

102.469

Mutatie tweede incidentele suppletoire begroting 20221

‒ 33.100

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

‒ 165.369

‒ 117.419

‒ 108.262

‒ 107.550

‒ 104.590

‒ 102.469

Waarvan:

      

1) Loon- en prijsbijstelling herverkaveling

‒ 64.621

‒ 48.146

‒ 45.429

‒ 44.509

‒ 44.376

‒ 44.303

2) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

‒ 100.748

‒ 69.273

‒ 62.833

‒ 63.041

‒ 60.214

‒ 58.166

       

Stand ontwerpbegroting 2023

‒ 33.100

0

0

0

0

0

1

(Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr 2)

Toelichting

1. Loon - en prijsbijstelling herverkaveling

Betreft de loon - en prijsbijstelling overboeking voor Groningen en Versterken (artikel 10) naar het Minsiterie van EZK in verband met de herverkaveling.

2. Loon - en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 92 Ontvangsten niet-beleidsartikel 13. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Licence