Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Agentschap Nationaal Archief (NA)

5.2.1. Algemene toelichting

Het Nationaal Archief beheert de archieven van de Rijksoverheid en archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). In de depots ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in archieven en in duizenden kaarten, tekeningen en foto’s.

De missie van het Nationaal Archief is het dienen van ieders recht op informatie en het geven van inzicht in het verleden van ons land door inzet voor een sterk archiefbestel, een afgewogen beleid voor archiefwaardering en selectie en optimale zorg voor alle rijksarchieven en de nationale archiefcollectie in Den Haag te beheren en onsite en online te presenteren.

Nationaal Archief en Regionale Historische Centra

Op basis van de Archiefwet 1995 heeft de Minister van OCW een specifieke verantwoordelijkheid voor alle rijksarchiefbewaarplaatsen, zijnde het Nationaal Archief in Den Haag en elf rijksarchiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden. De archiefbewaarplaatsen in de provinciehoofd-steden maken deel uit van de Regionale Historische Centra (RHC’s). De RHC’s zijn zelfstandige openbare lichamen, die vanuit het Rijk en andere partners een financiële bijdrage ontvangen. Deze begroting handelt alleen om de baten en lasten van het Nationaal Archief. De rijksbijdragen aan de afzonderlijke RHC’s zijn onderdeel van Artikel 14 (Cultuur) van de begroting van het Ministerie van OCW.

Tabel 96 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

Omzet

47.710

45.739

52.185

51.763

51.824

54.247

54.357

waarvan omzet moederdepartement

45.550

44.438

47.085

46.663

46.724

49.147

49.257

waarvan omzet overige departementen

538

400

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

waarvan omzet derden

1.622

901

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Vrijval voorzieningen

19

0

0

0

0

0

0

Mutatie projectgelden

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

47.729

45.739

52.185

51.763

51.824

54.247

54.357

        

Lasten

       

Apparaatskosten

42.778

43.771

50.362

49.998

50.194

52.914

53.099

Personele kosten

20.331

21.583

26.240

26.210

26.239

27.293

27.489

waarvan eigen personeel

17.578

19.068

22.740

22.710

22.739

23.793

23.989

waarvan inhuur externen

2.218

1.311

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

waarvan overige personele kosten

534

1.204

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Materiële kosten

22.447

22.188

24.122

23.788

23.955

25.621

25.610

waarvan apparaat ICT

740

1.142

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

waarvan bijdrage aan SSO's

6.170

6.080

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

waarvan overige materiële kosten

15.537

14.966

16.422

16.088

16.255

17.921

17.910

Afschrijvingskosten

1.949

1.965

1.813

1.755

1.620

1.323

1.248

Materieel

1.949

1.965

1.663

1.605

1.470

1.173

1.098

waarvan apparaat ICT

109

148

150

150

150

150

150

Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

6

3

10

10

10

10

10

Totaal lasten

44.734

45.739

52.185

51.763

51.824

54.247

54.357

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

2.995

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

2.995

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement betreft de inkomsten van het Nationaal Archief voor de geleverde producten en diensten. Deze bestaan uit structurele middelen voor de primaire activiteiten (1e geldstroom) en incidentele middelen voor projectmatige activiteiten (2e geldstroom). 

Tabel 97 Omzet moederdepartement per productgroep/dienstgroep (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fysiek archief

11.100

10.200

11.000

10.800

10.800

11.300

11.300

Digitaal archief

8.800

11.200

10.400

10.400

10.300

11.100

11.300

Publiek

8.400

9.900

10.500

10.500

10.500

11.000

11.000

Digitalisering

11.500

8.300

10.100

9.900

10.000

10.200

10.200

Kennis en advies

5.700

4.800

5.100

5.100

5.100

5.500

5.500

Totaal

45.500

44.400

47.100

46.700

46.700

49.100

49.300

De bijdrage 2023 van het moederdepartement is ten opzichte van 2022 gestegen vanwege vooral de loon- en prijscompensatie en een nieuwe systematiek voor de bijdragen aan projectkosten en -investeringen. Tot 2021 werden investeringsbijdragen in de balans opgenomen. Vanaf 2021 zijn de investeringsbijdragen vervangen door leningen en worden de bijdragen voor de afschrijvingen op investeringen via de omzet ontvangen.

Omzet overige departementen

Het Nationaal Archief fungeert als rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Zuid-Holland en ontvangt daarvoor een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast ontvangt het Nationaal Archief projectmiddelen van andere ministeries.

Omzet derden

De omzet derden bestaat hoofdzakelijk uit inkomsten van derde partijen voor specifieke producten en diensten.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten zijn gebaseerd op een formatie van circa 220–240 FTE. In 2023 tot en met 2027 blijft de personele inzet stabiel op een niveau waarop het Nationaal Archief met voldoende kwaliteit diensten en producten kan leveren.

Materiële kosten

Dit betreffen onder andere de huisvestingskosten zoals de huurkosten en servicekosten samenhangend met de huisvesting en kantoorautomatisering. Tevens zijn onder deze post de materiële uitgaven verantwoord die worden gedaan in het primaire proces, zoals voor het fysieke depot, de digitale taken rijksarchieven, tentoonstellingen, dienstverlening en in de projecten.

Afschrijvingskosten

Forse nieuwe investeringen in het fysieke depot en e-Depot zijn de komende jaren niet te verwachten, omdat deze investeringen recent zijn gedaan en er geen investeringen verwacht worden op basis van de huidige prognose van de datagroei. Er zijn wel vervangingsinvesteringen in met name de ICT-hardware gepland in de periode 2023–2027.

Rentelasten

De rentelasten dalen de komende jaren vanwege de aflossing op bestaande leningen. Over de nieuwe leningennaar verwachting een zeer lage rente verschuldigd.

Tabel 98 Kasstroomoverzicht over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

30.482

15.692

12.361

10.309

10.814

11.006

10.743

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

41.310

45.739

52.185

51.763

51.824

54.247

54.357

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 43.599

‒ 43.771

‒ 50.362

‒ 49.998

‒ 50.194

‒ 52.914

‒ 53.099

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 2.289

1.968

1.823

1.765

1.630

1.333

1.258

 

-/- totaal investeringen

‒ 2.493

‒ 900

‒ 1.066

‒ 886

‒ 795

‒ 581

‒ 541

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.493

‒ 900

‒ 1.066

‒ 886

‒ 795

‒ 581

‒ 541

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 2.014

0

‒ 2.828

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 558

‒ 1.349

‒ 1.047

‒ 1.260

‒ 1.437

‒ 1.596

‒ 1.713

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

8.500

900

1.066

886

795

581

541

4.

Totaal financieringskasstroom

5.928

‒ 449

‒ 2.809

‒ 374

‒ 642

‒ 1.015

‒ 1.172

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

31.628

16.311

10.309

10.814

11.006

10.743

10.288

Toelichting

De operationele kasstroom in 2022 is positief vanwege de bijdrage van het moederdepartement voor de afschrijving van nieuwe investeringen en bestaande activa die voorheen met investeringsbijdragen van het Ministerie van OCW waren gefinancierd.

Voor de investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. De financieringskasstroom betreft verder de aflossing op leningen die zijn aangegaan ten behoeve financiering van de verbouwing van de publieke ruimte, het fysieke depot en investeringen in ICT.

Kapitaaluitgaven

Tabel 99 Specificatie kapitaaluitgaven agentschap NA 2023 (bedragen x € 1.000)

Investeringen gebouw

224

Kantoormeubilair

100

Kantoormachines

0

Automatiseringsapparatuur

570

Depotinrichting

100

App. conservering & restauratie

0

Inrichting studiezaal

72

Totaal investeringen

1.066

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

2.828

Aflossing op leningen

1.047

Totaal financieringskasstroom

3.875

Kapitaaluitgaven

4.941

Tabel 100 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Omschrijving Generiek Deel

       

Gemiddeld gewogen kostprijs per productgroep:

       

- de (gem) prijs per km fysiek archief (capaciteit)1

17

20

20

20

20

20

20

- de (gem) prijs per Terabyte digitaal archief (capaciteit)1

1.191

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Gemiddeld gewogen uurtarief intern personeel: primaire taken - activiteiten2

58

55

60

60

60

60

60

Aantal FTE:formatie op lumpsum en projecten

222

200-210

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Saldo van baten en lasten

2.995.491

0

0

0

0

0

0

Ontwikkeling aantallen bezoekers:

       

- bezoekers

855

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

- onderwijs

1.348

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

- studiezaal - bezoekers

6.589

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

- studiezaal - raadplegingen archiefstukken

95.691

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

- Website Nationaal Archief

2.065.979

1.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Cijfer bezoeker tevredenheid:3

n.v.t.

7,5

 

7,5

 

7,5

 

Voldoen aan webrichtlijnen Rijk:(1-2-3- sterren)4

***

***

***

***

***

***

***

Beschikbaarheid - bereikbaarheidorganisatie:

       

- fysieke dienstverlening; geopend:

       

- informatiecentrum en studiezaal

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

- tentoonstelling

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

- ontvangst schoolgroepen

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

- Digitale dienstverlening eDepot(basisdienstverlening):

       

- helpdesk openingstijden opwerkdagen

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

1

Uitgaande van de kosten / beschikbare capaciteit.

2

Op basis van verantwoording uurtarieven jaarrekening 2017.

3

Per twee jaar wordt een landelijk onderzoek gedaan door de branchevereniging archiefveld naar de kwaliteit van de dienstverlening.

4

Betreft de toekenning van het drempelvrij keurmerk; toekenning op basis van een jaarlijks onderzoek; toekenning in de vorm van een jaarlijks certificaat met waardering in aantal sterren (1-2-3- sterren).

Toelichting

Het Nationaal Archief biedt een landelijke infrastructuur aan voor producten en diensten voor digitale archivering aan de RHC’s, departementen en andere instellingen met een publieke taak. Aan de dienstverlening is een kostprijsmodel verbonden dat inzichtelijk maakt tegen welke kosten producten en diensten kunnen worden afgenomen. De in de tabel benoemde kostprijzen zijn gebaseerd op het kostprijsmodel van digitale archieven uit 2020.

Licence