Base description which applies to whole site

2.5 Planning Strategische Evaluatie Agenda

De Strategische Evaluatie Agenda (SEA) laat zien hoe LNV de komende jaren werkt aan het voortbrengen van inzichten over de (voorwaarden voor) de doeltreffendheid en doelmatigheid van ons beleid. Door voldoende (goed) evaluatieonderzoek te programmeren neemt het aantal bruikbare inzichten toe, en daarmee onze kennis over het bereiken van onze departementale missie en onderliggende doelstellingen.

Missie en hoofdthema's

Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland.

Onder de departementale missie onderscheiden we drie thema's. Dat zijn:

  • Land- en tuinbouw

  • Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

  • Kennis en innovatie.

Planning (synthese)onderzoeken hoofdthema's

Conform afspraak met de Kamer wordt periodiek (indicatie 4-7 jaar) per thema verantwoording afgelegd over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Dit gebeurt via een periodieke rapportage (voorheen: beleidsdoorlichting). Hieronder is de planning van deze syntheseonderzoeken opgenomen.

Planning Strategische Evaluatie Agenda

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Land- en tuinbouw

Periodieke rapportage

2025

Ter voorbereiding op periodieke rapportages voor de thema’s binnen dit begrotingsartikel zal LNV in 2022 vaststellen welke aanvullende evaluaties en andersoortige onderzoeken in de komende jaren nodig zijn.

21, 24

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Periodieke rapportage

Uiterlijk 2028

In de eerste helft van 2022 zijn er beleidstheorieën opgesteld voor de drie sub-thema’s van dit begrotingsartikel. In de tweede helft van 2022 zullen deze beleidstheorieën verder uitgewerkt worden en hierop volgend wordt er geïnventariseerd voor welke sub-thema’s er nog aanvullend onderzoek wenselijk is.

22, 24

Kennis en innovatie

Periodieke rapportage

2024

Voor het onderdeel Kennis en innovatie is er een beleidstheorie opgesteld om te inventariseren of de huidige evaluatieplanning het gehele thema dekt. De conclusie was dat de huidige evaluatieplanning voldoende dekkend is.

23

Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda (SEA)

Voor een verdere onderbouwing van de departementale strategische evaluatie agenda zie «Bijlage 6: Strategische Evaluatie Agenda (SEA). Het meest recente overzicht van eerder afgeronde beleidsdoorlichtingen is te vinden op rijksfinanciën.nl/beleidsevaluatie.

Licence