Base description which applies to whole site

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Naam organisatie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen (x € 1.000)

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Gezondheidsdienst voor Dieren1

RWT

21

n.v.t.

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Raad voor Plantenrassen

ZBO

21

1.414

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Centrale Commissie Dierproeven2

ZBO

21

n.v.t. (€ 2.341)

Kamerstuk 32 336, nr. 114

2026

College voor de toelating van3 gewasbeschermings-middelen en biociden

ZBO en RWT

21

1.336

2022

2026

Staatsbosbeheer4

ZBO en RWT

22

29.517

Kamerstuk 29 659, nr. 51. (Evaluatieplicht is ook opgenomen in de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer)

2022

Wageningen Research

RWT

23

108.275

Kamerstuk 32 637, nr. 274 (Loopt mee in de evaluatie subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek)

Evaluatieplicht onder Kaderwet niet van toepassing

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

ZBO en RWT

21

1.619

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

ZBO en RWT

21

173

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

ZBO en RWT

21

n.v.t.

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Stichting Bloembollenkeuringsdienst

ZBO en RWT

21

n.v.t.

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Stichting Skal5

ZBO en RWT

21

5.200

Kamerstuk 25 268, nr. 162

2024

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

ZBO en RWT

21

167

Kamerstuk 26 991, nr. 578

2026

Bureau Beheer Landbouwgronden

ZBO en RWT

22

0

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Rendac BV6

RWT

21

n.v.t.

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Stichting Bureau Erkenningen

ZBO en RWT

21

0

Kamerstuk 25 268, nr. 207

2026

7Grondkamers

ZBO

21

n.v.t.

Evaluatie wordt meegenomen bij de herziening van de pachtwetgeving

Evaluatie wordt meegenomen bij de herziening van de pachtwetgeving

Kamer voor de Binnenvisserij8

ZBO

22

n.v.t.

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

1

Rijksbekostiging door subsidiëring en valt niet onder de gehanteerde definitie voor «Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s».

2

De bijdrage aan CCD is onderdeel van van de bijdrage aan RVO

3

Alle bijdragen van andere departementen aan Ctgb worden budgettair overgeboekt naar LNV en door LNV toegekend.

4

Naast de wettelijke evaluatie zal ook een evaluatie plaatsvinden van het door SBB gehanteerde risicomanagement, het convenant EZ-SBB uit 2014 en kostprijsmodel.

5

Deze evaluatie is uitgesteld als gevolg van de implementatie van de Biologische verordening (EU) 2018/848.

6

Rendac ontvangt vanuit het Diergezondheidsfonds een vergoeding voor het onderhouden van extra destructiecapaciteit voor het geval er een dierziekte uitbreekt.

7

De bijdrage aan de Grondkamers is onderdeel van de bijdrage aan RVO.

8

De bijdrage aan de Kamer voor Binnenvisserij is onderdeel van de bijdrage aan RVO.

Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsraming (x € 1.000)

Zorg Onderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw)1

    
1

De bijdrage aan ZonMw loopt via het Ministerie van VWS.

Licence