Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda

Tabel 82 Strategische Evaluatie Agenda (SEA)
   

Planning volgend evaluatieonderzoek1

Beleidsthema voor evaluatie

Meest recent evaluatieonderzoek (synthese)

looptijd

2023

2024

2025

2026

Volksgezondheid (art 1.)

Monitor Staat van Volksgezondheid

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

continu

    

Wet publieke gezondheid

Versterking van de publieke gezondheid

2021

    

Gezondheidsbeleid

Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2020 (RIVM) (SEA)

2019-2026

  

ED

 

Alles is gezondheid …

2018-2022

    

Leefomgeving en gezondheid

2019-2022

    

Volksziektes

Volksziektes (SEA)

2025

  

ED

 

Preventie in het zorgstelsel

2021

    

Beleidsevaluaties jeugdpreventie

2019

    

IBO gezonde leefstijl

2016

    

Ziektepreventie

Rijksvaccinatieprogramma (SEA)

2024

 

EP

  

The National Immunisation Programme in the Netherlands

2021

    

Adviseren over vaccinaties

2020

    

Sport en bewegen

Wets- en beleidsevaluatie antidopingbeleid

2021-2022

    

Veiligheid en integriteit in de sport

2022-2023

    

Topsport

2020-2022

    

Buurtsportcoach

2020-2022

    

Uitgestelde zorg

Effecten uitgestelde zorg n.a.v. aanpak Covid-19 (SEA)

2024

 

EP

  
 

Lessen trekken uit de zorguitval tijdens de coronacrisis (EUR)

2020

    
 

Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid

2020

    

Curatieve zorg (art. 2)

Monitors curatieve zorg

Monitors en Markscans NZa

jaarlijks

    

Effectonderzoek campagne orgaandonatie

jaarlijks

    

Governance

IZA en passende zorg (SEA)

2024-2026

 

EA

 

ED

Substantieel potentieel

2021

    

Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

2020-2022

    

Zorgverzekeringswet

Evaluatie Zorgverzekeringswet (KPMG Plexus)

2014

    

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZiNL)

2019

    

Wanbetalers Zvw-premie

2019

    

Eerstelijnszorg

Onderzoek kwaliteit eerstelijnsverblijf, In één keer goed!

beiden 2018

    

Geneesmiddelen en medische technologie

Evaluatie Wet Geneesmiddelenprijzen (Wgp)

2023

EP

   

Ex post evaluatie Geneesmiddelenvisie

2022-2023

EP

   

Externe evaluatie Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen 2012-2022

2022

    

Evaluatie Geneesmiddelenvisie 2016-2018

2019

    

Orgaandonatie

Evaluatie Wet op de orgaandonatie

2024

 

EP

 

EP

Evaluatie subsidieregeling donatie in ziekenhuizen

2026

   

EP

Evaluatie subsidieregeling Donatie bij Leven

2026-2027

   

EP

Wijkverpleging

Evaluatie van de wijkverpleging

2017

    

GGZ

Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheid (ARK)

2017

    

Jeugd (art. 5) en Maatschappelijke ondersteuning (art. 3)

Monitor jeugd

Jeugdmonitor

continu

    

Jeugdwet

Eerste evaluatie Jeugdwet

2017-2018

    

Jeugdstelsel

Herziening Jeugdzorg (SEA)

2024-2028

 

ED

  

Onderzoeken naar verschillen jeugdhulpgebruik tussen gemeenten

2023

EP

   

Samen verder

2022

    

Evaluatie Transitie Autoriteit Jeugd

2019

    

Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg

2021

    

Jeugdpreventie

Evaluaties jeugdpreventie

2018-2019

    

Jeugd-GGZ

De Jeugd-GGZ na de Jeugdwet

2018-2019

    
 

Monitor sociaal domein

CAK: Wmo-monitor

continu

    
 

CBS: gemeentelijke monitor Sociaal Domein

continu

    
 

Waar staat je gemeente?

continu

    
 

Monitor Abonnementstarief Wmo

continu

    

Wet maatschappelijke ondersteuning

Houdbaarheid Wmo (SEA)

2024

    
 

Zicht op de Wmo 2015& Wmo 2015 in de praktijk

2017, 2018

    

Maatschappelijke ondersteuning

Dak- en thuislozen (SEA)

2025

    
 

Herstel begint met een huis. Dakloosheid voorkomen en verminderen (RVS)

2020

    
 

Programma SCP: Zorg & ondersteuning, Gezondh. Welzijn,

2020

    
 

Rapportage VN-Verdrag Handicap

2018-2022

    
 

Eén tegen eenzaamheid

2019-2021

    
 

(Onafhankelijke) cliëntondersteuning

2019-2021

    

Langdurige zorg (art. 3)

Monitor langdurige zorg

Monitor langdurige zorg

continu

    

Ouderenzorg

Kwaliteitskader verpleeg(huis)zorg (SEA)

2023-2025

EA

 

EP

 

Maatregelen ihkv WoZo (SEA)

2024-2026

 

EA

 

ED

Tussenevaluatie Nationale Dementiestrategie 2021-2030

2025

  

ED

 

Passende zorg voor ouderen thuis (SCP)

2021

    

Het leven in een verpleeghuis (SCP)

2021

    

Thuis in het verpleeghuis

2018

    

Gehandicaptenzorg

Toekomstagenda gehandicaptenzorg (SEA)

2023-2025

EA

 

ED

 

Evaluatie subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair

2025

  

EP

 

Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

2020-2021

    

Wet langdurige zorg

Evaluatie hervorming langdurige zorg

2018-2019

    

Experimenten persoonsvolgende zorg

2018-2019

    

Zorg en ondersteuning

Programma SCP: Zorg en ondersteuning

2020

    

VWS-breed (art. 4)

Monitor Nederlandse gezondheidszorg

VWS-monitor – kerncijfers gezondheidszorg

continu

    

E-health

Monitor RIVM

continu

    

Paraatheid en crisisbeheersing zorg

Pandemische paraatheid (SEA)

2023

EA

   

Aanpak coronacrisis deel 1: tot september 2020

2022

    

Briefadvies langetermijnvisie op corona

2022

    

Lessons learned COVID-19

2020

    

Eindrapport COVID-19 testen (IGJ)

2020

    

Evaluatieonderzoek CoronaMelder

2021

    

Evaluatieonderzoek CoronaCheck

2021

    

Innovatie en informatie in de zorg

Digitalisering in de zorg (SEA)

2023-2026

 

EA

 

ED

 

Towards an Integrated Health Information System in the Netherlands (RIVM)

2022

    
 

Maatschappelijke kosten en baten van toepassing van artificiële intelligentie in de zorg

2021

    
 

Zorg op afstand dichterbij? Digitale zorg na de coronacrisis (RVS)

2020

    
 

Waarde(n)volle zorgtechnologie - Een verkennend advies over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie in de zorg (RVS)

2019

    

Wet toelating zorginstellingen

Invoeringstoets Wtza

2023

ED

   

Positie patiënt, cliënt

Evaluatie diensten en aanbod PGOsupport 2018 ‒ 2020

2022

    

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Evaluatie Wkkgz

2019-2021

    

Wet marktordening gezondheidszorg

Commissie Borstlap – evaluatie Wmg

2014-2015

    

Arbeidsmarkt en opleiden

Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KIPZ)

2022

    

Eindrapportage Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Bachelor Medisch Hulpverlener

2021

    

Actieprogramma werken in de zorg

2020-2021

    

Evaluatie Stagefonds Zorg

2020

    

Governance

Meerjarig contracteren (SEA)

2024

 

ED

  
 

Evaluatie agenda Goed bestuur in de zorg

2022

    
 

Uitkomstgerichte zorg

2019-2022

    

Houdbaar zorgstelsel

Technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven (SEA)

 

EA

   

WRR rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’

2022

    

Duurzame zorg en preventie

2019-2022

    

Discussienota Zorg voor de Toekomst

2021

    

SER rapport ‘Zorg voor de toekomst’

2020

    

Zorgkeuzes in Kaart 2020

2019-2020

    

BMH - Naar een toekomstig bestendigzorgstelsel

2019-2020

    

Hoor mij nou! (RVS)

2020

    

Zorgbrede beleidsthema’s

Thuiswonende ouderen (SEA), eerder onderzoeken zijn:

2023

ED

   

·        Dimensies Kwaliteit van Leven

2021

    

·        Vooronderzoek Langer Thuis

2019

    

Valpreventie tussen stelselwetten (SEA), onderliggende:

2025

  

ED

 

·        Verduidelijking valpreventie bij ouderen

2022

    

·        MKBA van valpreventie bij ouderen

2017

    

Persoonsgebonden budget (pgb) 2.0 (SEA)

2024

 

ED

  

·        Stand van zaken PGB2.0

2021

    

·        Ontwikkelingen persoonsgebonden budget (pgb)

2021

    

Agentschappen - zbo’s VWS, stichting

Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit (SEA)

2017, 2023

EP

   

Doorlichting RIVM

2014, 2022

    

Doorlichting CIBG

2012, 2020

    

Kaderwetevaluatie Zorginstituut

2019-2020

    

Kaderwetevaluatie CIZ

2020

    

Doorlichting College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

2021-2022

    

Evaluatie CAK 2013-2018

2020

    

Kostentoerekening en doelmatigheid van de NVWA

2020

    

Evaluatie Nederlandse Transplantatiestichting

2020, 2026

   

EP

VWS als lerende organisatie

pilot Lerend evalueren (SEA)

2019-2024

 

EP

  

Kennisfunctie VWS

2020-2021

    

Evaluatie subsidies

2019

    
 

Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling (artikel 4.3)

2017-2019

    

Interdepartementaal en -nationaal

Monitor internationale zorgstelsels

Nederlandse zorgstelsel in internationaal perspectief

periodiek

    

Interdepartementaal beleidsonderzoek

Ouderenzorg

2021-2022

    

Mensen met een licht verstandelijke beperking

2018-2019

    

Vernieuwing in de zorg, zorg voor implementatie

2016-2017

    
1

EA = Ex ante, ED = Ex durante, EP = Ex post

Licence