Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 81 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

Naam Subsidie (regeling)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie (regeling)

1

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

109.578

284.745

567.987

460.596

419.778

413.781

381.739

382.650

n.v.t

n.v.t

n.v.t

1

Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts

3.105

1.005

      

In werking per 1/10/18

 

1-1-2021

1

Beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening

4.627

10.736

23.641

58.941

60.341

60.341

61.641

61.641

In werking per 2018

2022

1-1-2023

1

Regeling heroïnebehandeling

14.046

       

2009

n.v.t.

geen

1

Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken

 

7.520

10.000

10.000

      

2023

1

Subsidieregeling abortusklinieken

18.271

18.237

18.350

18.352

18.356

18.356

18.356

18.356

Rapport doorlichting administraties

2024

2025

1

Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen

7.172

7.812

8.547

8.547

8.547

8.547

8.547

8.547

In werking per 2020

2024

2025

1

Subsidieregeling NIPT

14.195

17.473

15.822

0

0

0

0

0

In werking per 1/4/17

2021

1-4-2023

1

Subsidieregeling NODOK 2019–2023

556

443

500

500

500

500

500

500

2018 TK 35000-XVI-92

2023

2024

1

Subsidieregeling opleiding abortusartsen

0

146

220

220

220

220

220

220

In werking per 2021

2024/2025

2026

1

Subsidieregeling PrEP

3.696

4.262

4.925

4.925

4.925

4.925

4.925

4.925

In werking per 1/8/2019

2023

1-8-2024

1

Subsidieregeling preventiecoalities

925

1.783

2.200

1.600

850

0

0

0

In werking per 2017

 

2024

1

Subsidieregeling publieke gezondheid

224.759

361.292

279.426

345.692

300.849

302.348

301.845

302.949

2021

2025/2026

1-1-2027

2

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

104.662

196.593

161.672

46.362

30.165

25.644

19.628

 

n.v.t

n.v.t

n.v.t

2

Beleidskader subsidiering versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patient en professional fase 3

25.201

31.265

282

       

2022

2

Beleidskader subsidiering versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patient en professional fase 5

  

26.058

13.331

     

2023

 

2

Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken ABR 2021–2023

10.600

10.600

8.760

10.600

10.600

10.600

10.600

   

31-12-2023

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional

 

2.385

1.624

       

1-1-2022

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

 

4.492

9.303

5.879

5.426

200

200

200

  

1-7-2023

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Farmacie

  

32.950

25.750

26.390

      

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN

 

8.746

6.072

526

      

1-1-2023

2

Beleidsregels Kickstart Medicatie-overdracht

0

0

8.722

8.195

6.147

0

0

 

in werking per 18-1-2021

18-1-2022

30-9-2024

2

Beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties

2.000

2.000

199

300

300

300

300

 

2018

Subsidieregeling eindigt in 2018

2025

2

Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening

        

Niet geevalueerd

n.v.t.

2018

2

Subsidie Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen ZvW onverzekerden en wanbetalers

1.212

1.251

1.395

1.396

1.396

1.396

1.395

    

2

Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen

4.200

2.800

2.800

2.800

2.800

   

n.n.b.

n.n.b.

2024

2

Subsidieregeling donatie bij leven

556

568

850

850

850

850

850

 

2021

2027

1-6-2026

2

Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen

0

4.904

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

 

In werking per 1-1-2021

pm

1-1-2026

2

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

39.712

44.500

110.044

68.062

63.061

63.056

63.058

63.058

Q3 2017; aangepast per 1/3/18

Q3 2017; aangepast per 1/3/18

2024

2

Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022

 

21.500

30.000

26.000

9.000

     

1-1-2023

2

Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19

91.476

190.731

162.396

       

13-12-2022

2

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021

18.000

11.109

40

180

20

720

  

2019

2019

2024

2

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016

           

2

Subsidieregeling veelbelovende zorg

1.213

6.956

21.307

31.480

44.768

49.669

59.479

    

3

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

102.981

69.515

48.833

31.826

28.421

27.023

24.529

 

n.v.t

n.v.t

n.v.t

3

Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

34.074

34.485

36.936

42.297

46.173

46.055

46.443

57.443

2020

Start in 2020

2025

3

Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

 

7.686

7.703

7.703

7.703

7.703

7.703

   

1-7-2024

3

Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg

860

19.277

14.111

0

0

0

0

0

2023

2022

3

Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg

1.546

5.160

600

42.450

39.150

34.150

23.150

6.200

2026

2030

3

Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken

0

1.124

674

10.596

0

0

0

0

2025

2025

3

Regeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair

0

345

596

0

0

0

0

0

2023

2025

3

Stimuleringsregeling E-health Thuis

12.200

12.070

4.740

17.800

13.800

10.800

    

1-1-2022

3

Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0

55.500

11.021

2.819

       

1-9-2021

3

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (revolverend fonds)

14.300

8.944

20.800

       

4-4-2024

4

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

  

119.038

361.504

131.658

127.940

127.314

 

n.v.t

n.v.t

n.v.t

4

Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022

 

16.369

17.400

17.000

    

2015

 

2024

4

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

2.054.000

911.900

        

1-10-2025

4

Subsidieregeling coronabanen in de zorg

 

80.000

        

31-12-2022

4

Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021

4.000

          

4

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022

207.304

209.058

209.070

209.070

    

2022

n.v.t.

1-1-2024

4

Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025

 

615

3.065

4.455

4.960

5.000

4.000

2.000

  

1-1-2026

4

Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

33.046

33.536

38.000

38.000

    

2021

n.v.t.

1-7-2023

4

Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020-2022

1.950

2.406

2.300

2.300

2.300

   

2019

2024

1-1-2025

4

Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

362

236.465

179.500

116.000

116.000

116.000

116.000

 

2020

2025

1-8-2027

4

Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

5.556

5.616

5.500

5.600

5.600

5.600

5.600

 

2021

2026

1-7-2027

5

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

        

n.v.t

n.v.t

n.v.t

5

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

2.160

3.240

         

5

Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp

 

24.000

        

2025

5

Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020

10.000

         

2023

5

Regeling specifieke uitkering regionale projectleiders GHNT 2022

  

2.600

       

31-12-2022

5

Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp

33.500

55.000

        

1-9-2025

5

Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit

 

50.000

        

31-12-2021

5

Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg

20.000

20.000

10.000

       

Regeling vervalt per 1-10-2022

5

Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional

207

311

311

518

      

Regeling vervalt per 1-10-2023

5

Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

18.700

       

Eenmalig, geen evaluatie

Eenmalig, geen evaluatie

Regeling vervalt per 1-1-2021

5

Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een trekkend/varend bestaan

 

15.655

14.818

14.598

14.466

14.949

14.259

 

2016

2021

31-12-2026

6

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

80.787

93.412

116.641

144.207

142.080

142.776

121.007

 

n.v.t

n.v.t

n.v.t

6

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II

32.591

43.020

26.000

     

Eenmalig agv COVID-19

Eenmalig agv COVID-19

2022

6

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

50.036

72.000

48.000

     

Eenmalig agv COVID-19

Eenmalig agv COVID-19

2022

6

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

188.529

187.113

185.000

189.535

189.536

189.475

189.483

 

In werking per 2019

2021

2024

6

Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19

 

180.000

46.000

     

Eenmalig agv COVID-19

Eenmalige agv COVID-19

2022

6

Regeling Sportakkoord 2020–2022

12.601

43.125

19.000

     

In werking per 2020

2022

2022

6

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

56.755

69.476

77.020

77.013

76.758

76.728

76.730

 

In werking per 2019

2021

2024

6

Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023

 

8.100

8.100

8.100

      

1-1-2024

7

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

27.480

33.283

25.440

22.538

22.067

22.060

22.059

 

n.v.t

n.v.t

n.v.t

7

Beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland

547

356

356

356

356

356

     

7

Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

1.000

1.000

1.000

333

333

333

  

n.v.t.

n.v.t.

 

Totaal Subsidies (regelingen)

 

3.762.334

3.820.537

2.813.463

2.520.283

1.862.050

1.793.801

1.716.960

908.689

   
Licence