Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting Programmadirectie Zorg & Jeugd Caribisch Nederland weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 83 Departementaal overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2023

   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal uitgaven

  

236.401

201.231

166.743

158.671

163.009

166.085

169.225

          

Artikel 4 Zorgbreed beleid

  

236.401

201.231

166.743

158.671

163.009

166.085

169.225

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

         

Subsidies (regelingen)

R

S

3.182

4.640

4.641

4.642

2.999

2.999

2.999

Zorg en welzijn

  

3.182

4.640

4.641

4.642

2.999

2.999

2.999

Bekostiging

R

S

228.364

0

0

0

0

0

0

Zorg en welzijn

  

228.364

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

R

S

0

192.552

158.183

150.110

156.092

159.169

162.309

Opdrachten COVID-19

  

0

53.497

12.713

0

0

0

0

Opdrachten Zorg

  

0

122.860

129.245

133.885

138.867

141.944

145.084

Opdrachten Jeugd, Welzijn en Sport

  

0

16.195

16.225

16.225

17.225

17.225

17.225

Bijdrage medeoverheden

E

S

4.855

4.039

3.919

3.919

3.918

3.917

3.917

Overige

  

4.855

4.039

3.919

3.919

3.918

3.917

3.917

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Subsidies

Zorg, jeugdzorg, welzijn en sport

VWS verstrekt aan een aantal jeugdorganisaties op Caribisch Nederland subsidies op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Instellingssubsidies worden jaarlijks verstrekt, maar hebben een structureel karakter. Daarnaast gaat het om enkele meerjarige projectsubsidies. Hiervoor is € 4,6 miljoen begroot. Het overige deel is gereserveerd voor sport.

Opdrachten

Opdrachten COVID-19

De middelen voor 2023 circa € 12,7 miljoen worden ingezet voor de ondersteuning van de GGD in Caribisch Nederland bij bron- en contactonderzoek, vaccinatiecampagne, testen en het opleiden van zorgpersoneel.

Opdrachten Zorg

De totale geraamde kosten in 2023 voor de zorguitgaven op Caribisch Nederland die voortvloeien uit het Besluit Zorgverzekering BES bedragen circa € 129,2 miljoen.

Opdrachten Jeugd, Welzijn en Sport

Circa € 4,9 miljoen is gereserveerd voor pleegzorgvergoedingen en voor het begeleiden van jongeren via Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). Voor ouderenzorg is € 8,6 miljoen gereserveerd en voor het sport- en preventieakkoord € 2,7 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

VWS verstrekt jaarlijks bijzondere uitkeringen aan de openbare lichamen op basis van artikel 92 lid 2 sub c Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hiervoor is € 3,9 miljoen begroot. De uitkeringen zijn bestemd voor de uitvoering van verschillende activiteiten op het VWS domein in nauw overleg met de openbare lichamen, al dan niet vastgelegd in een afzonderlijk akkoord. De looptijd van de afspraak wisselt. Er vinden periodieke overleggen plaats met de openbare lichamen om de voortgang te monitoren. De financiële verantwoording verloopt via de jaarrekening van de openbare lichamen.

Licence