Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Maritiem materieel

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

5.455.456

‒ 4.397.164

1.058.292

     
 

Uitgaven

778.552

‒ 3.694

774.858

     

2.11

Verwerving

650.891

142.106

792.997

 

Opdrachten

650.891

142.106

792.997

 

Verwerving: realisatie

650.891

142.106

792.997

2.12

Instandhouding

193.523

2.395

195.918

 

Opdrachten

193.523

2.395

195.918

 

Instandhouding Materieel

193.523

2.395

195.918

2.16

Over-/ onderprogrammering

‒ 65.862

‒ 148.195

‒ 214.057

 

Fonds

‒ 65.862

‒ 148.195

‒ 214.057

 

Fonds

‒ 65.862

‒ 148.195

‒ 214.057

     
 

Ontvangsten

34.984

0

34.984

     

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verlichtingenbudget voor 2023 wordt verlaagd met 4.397,2 miljoen. De mutatie wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen op basis van de laatste inzichten in het juiste ritme zijn gezet. Het betreft hier onder meer de projecten Vervanging Onderzeeboten, Vervanging Close-in Weapon System, Maritiem Surface-to-surface Missile en Softkill Torpedo Defensiesysteem, alsmede een aantal technische mutaties.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt per saldo verlaagd met € 3,7 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Verwerving

De verhoging aan opdrachten op verwerving met € 142,1 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het budget voor de uitbreiding van de inzetvoorraad munitie (€ 134,6 miljoen) van artikel 1 is overgeheveld naar artikel 2.

Over-/ Onderprogrammering

De over- en onderprogrammering wordt met € 148,2 miljoen verlaagd. De wijziging in de omvang van de over- en onderprogrammering betreft een voornamelijk technische aanpassing. Het doel van deze aanpassing is om de omvang van de over- en onderprogrammering per artikel meer in balans te brengen met de budgettaire omvang van het betreffende artikel. Over het gehele DMF is de totale omvang van de over- en onderprogramming zo meer in lijn met de verwachte uitgaven over de afzonderlijke artikelen. Defensie hanteert overprogrammering om in het geval van specifieke vertragingen, niet direct vertragingen op te lopen in de besteding van het jaarlijkse budget. Het aanpassen van de omvang van de overprogrammering is zodoende niet toe te schrijven aan specifieke projecten, maar dient het geheel van het artikel en het fonds.

Licence