Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 7 Commando Materieel en IT

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

700.433

13.533

713.966

     
 

Uitgaven

700.433

15.465

715.898

     
 

Apparaatsuitgaven

554.098

6.705

560.803

     

7.2

Apparaatsuitgaven

554.098

6.705

560.803

 

Personele uitgaven

532.804

5.086

537.890

 

Eigen personeel

481.702

2.427

484.129

 

Externe inhuur

31.552

1.501

33.053

 

Overige personele exploitatie

19.550

1.158

20.708

 

Materiële uitgaven

21.294

1.619

22.913

 

Overige materiële exploitatie

21.294

1.619

22.913

     
 

Programmauitgaven

146.335

8.760

155.095

     

7.1

Programmauitgaven

146.335

8.760

155.095

 

Opdrachten

146.335

8.760

155.095

 

Gereedstelling

146.335

8.760

155.095

     
 

Ontvangsten

25.765

0

25.765

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 13,5 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 15,5 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven wordt met € 5,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023 (€ 2,7 miljoen) en het uitdelen van € 1,3 miljoen formatiebudget ten behoeve van Cyber readiness.

Opdrachten

Het budget voor de gereedstelling wordt met € 8,8 miljoen verhoogd. Dit betreft het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023.

Licence