Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 99 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

658.955

‒ 633.146

25.809

    

Uitgaven

650.860

‒ 650.860

0

    

Ontvangsten

0

0

0

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 633,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 650,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ - 623,4 miljoen)

De loon- en prijsbijstellingstranche 2023 van zowel Hoofdstuk XII als de fondsen is bij de 1e suppletoire begroting 2023 toegevoegd aan artikel 99. Deze middelen wordt hierbij toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII, het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ - 17,7 miljoen)

De reguliere eindejaarmarge is bij de 1e suppletoire begroting 2023 toegevoegd aan artikel 99. Hierbij worden de toegevoegde middelen toebedeeld aan de diverse artikelen binnen Hoofdstuk XII.

Nacalculatie Prijsbijstelling HXII 2022 BDU (€ - 4,5 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen nacalculatie op de prijsbijstelling 2022.

Licence