Base description which applies to whole site

2.6 Beleidsartikel 6 Bijdrage Nationaal Groeifonds

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties Suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

7.259.904

‒ 7.089.904

170.000

    

Uitgaven

1.025.768

‒ 1.015.768

10.000

    

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.025.768

‒ 1.015.768

10.000

Bijdrage aan het Nationaal Groeifonds

1.025.768

‒ 1.015.768

10.000

    

Ontvangsten

0

0

0

Tabel 13 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

7.259.904

‒ 7.089.904

170.000

waarvan garantieverplichtingen

   

waarvan overige verplichtingen

7.259.904

‒ 7.089.904

170.000

Toelichting

Alle voor 2023 resterende middelen zijn doorgeschoven naar latere jaren op basis van de 100%-eindejaarsmarge, met twee uitzonderingen. Ten eerste is € 170 mln verplichtingenruimte overgebleven voor de twee projecten die een toekenning kregen via de subsidieregeling Nationaal Groeifonds in de derde ronde, te weten Charging Energy Hubs en Groeien met Groen Staal. Voor dat laatste project zijn ook kasmiddelen overgebleven. Deze toekenningen en de hoogte van de subsidie zijn nog onder voorbehoud van een detailcheck van RVO en het besluit van de Minister van EZK.

Licence