Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

7.165.172

0

7.165.172

549.103

7.714.275

206.800

189.428

191.847

33.944

7.391.215

           

Uitgaven

7.076.407

0

7.076.407

346.096

7.422.503

245.671

212.135

193.550

145.313

7.316.340

           

Bekostiging

7.047.046

0

7.047.046

360.378

7.407.424

259.484

225.776

207.420

159.197

7.302.054

Bekostiging onderwijsdeel

2.997.688

0

2.997.688

152.974

3.150.662

66.717

33.042

14.651

‒ 33.606

3.307.184

Bekostiging onderzoeksdeel

2.843.411

0

2.843.411

146.607

2.990.018

144.800

144.731

144.733

144.733

2.983.026

Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

804.295

0

804.295

40.077

844.372

40.114

40.150

40.183

40.217

851.761

Studievoorschot kwaliteitsafspraken

249.422

0

249.422

12.867

262.289

0

0

0

0

0

Fonds onderzoek en wetenschap

152.230

0

152.230

7.853

160.083

7.853

7.853

7.853

7.853

160.083

Subsidies (regelingen)

22.726

0

22.726

‒ 14.561

8.165

‒ 14.239

‒ 14.073

‒ 14.201

‒ 14.205

7.730

Nuffic

9.779

0

9.779

‒ 9.779

0

‒ 9.779

‒ 9.779

‒ 9.779

‒ 9.779

0

Studiekeuze123

4.264

0

4.264

‒ 4.264

0

‒ 4.264

‒ 4.264

‒ 4.264

‒ 4.264

0

Vluchteling Studenten UAF

2.751

0

2.751

‒ 823

1.928

‒ 181

126

126

126

2.570

Handicap & Studie

981

0

981

70

1.051

75

68

48

43

885

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

394

0

394

70

464

62

69

60

69

343

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

279

0

279

59

338

59

59

59

59

338

Open en online onderwijs

480

0

480

0

480

0

0

0

0

0

Overige subsidies

3.798

0

3.798

106

3.904

‒ 211

‒ 352

‒ 451

‒ 459

3.594

Opdrachten

3.468

0

3.468

116

3.584

263

269

168

158

3.226

Opdrachten

3.468

0

3.468

116

3.584

263

269

168

158

3.226

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

3.167

0

3.167

163

3.330

163

163

163

163

3.330

Europees Universitair Instituut Florence (EUI)

2.036

0

2.036

105

2.141

105

105

105

105

2.141

United Nations University (UNU)

1.131

0

1.131

58

1.189

58

58

58

58

1.189

Ontvangsten

16

0

16

0

16

0

0

0

0

16

Tabel 17 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

7.165.172

0

7.165.172

549.103

7.714.275

206.800

189.428

191.847

33.944

7.391.215

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

‒ 12.774

‒ 12.774

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

7.165.172

0

7.165.172

561.877

7.727.049

206.800

189.428

191.847

33.944

7.391.215

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 549,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 346,1 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

  • bijstelling van de verplichtingenraming omhoog omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 voor zowel 2024 als 2025 in het jaar 2024 verplicht worden (€ 362,7 miljoen);

  • garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan universiteiten die in 2024 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (€ 12,8 miljoen).

  • bijstelling van de verplichtingenraming omlaag omdat de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2024 voor 2025 in het jaar 2024 verplicht wordt (€ 97,8 miljoen);

  • bijstelling van de verplichtingenraming omlaag om het verplichtingenbedrag 2024 helemaal aan te laten sluiten op de uitgaven (€ 49,1 miljoen).

Uitgaven

De uitgaven worden met € 346,1 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 360,4 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

  • de doorverdeling (€ 362,1 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie het algemeen deel);

  • overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 1,7 miljoen.

De resterende middelen voor halvering van het collegegeld (deze maatregel is stopgezet vanaf collegejaar 2024/2025) worden afgeboekt van de OCW-begroting (€ 70 miljoen in de periode 2028-2030, € 6 miljoen per jaar in de periode 2031-2064 en € 3 miljoen structureel vanaf 2065) ter dekking van het investeringspakket voor het ondernemingsklimaat van de microchipsector. Daarnaast wordt ter dekking de bekostiging van het WO hiervoor vanaf 2031 structureel met € 4,9 miljoen verlaagd. Ook deze middelen worden afgeboekt (Kamerstukken II, 33009, nr 141).

Amendement De Hoop

Conform het amendement van Kamerlid De Hoop (PvdA) worden structureel middelen beschikbaar gesteld voor een bachelor Fries (€ 0,3 miljoen). Op hoofdlijnen worden de afspraken vanaf 2025 hierover vastgelegd in de BFTK (bestuursafspraken Fries april 2024). In een convenant dat eind dit jaar wordt afgesloten zullen de meer precieze afspraken voor de komende jaren worden vastgelegd. De aanbevelingen van het KNAW-rapport worden hierbij meegenomen. Via het convenant wordt ook invulling gegeven aan de motie betreffende de wettelijke verankering van het academisch Fries.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 14,6 miljoen verlaagd. Het betreft:

  • de overboeking van de uitgaven voor de wettelijke taak van Nuffic en het Landelijk Centrum Studiekeuze van subsidies op artikel 7 naar bijdrage aan RWT’s op artikel 6 (Hoger onderwijs) van € 13,9 miljoen;

  • overige mutaties (met name de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 0,7 miljoen.

Opdrachten en bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Het budget voor de opdrachten en de bijdrage aan (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd in 2024. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:

  • overige mutaties (met name de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verhogen met € 0,3 miljoen.

Licence