Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

6.743.221

‒ 1.000

6.742.221

764.181

7.506.402

298.363

231.445

185.000

127.139

          

Uitgaven

6.705.031

‒ 1.000

6.704.031

387.353

7.091.384

307.065

254.468

227.791

182.075

          

Bekostiging

6.652.912

‒ 1.000

6.651.912

407.413

7.059.325

307.729

256.065

229.460

183.473

Bekostiging onderwijsdeel

3.069.644

‒ 1.000

3.068.644

‒ 28.724

3.039.920

‒ 129.930

‒ 182.334

‒ 209.741

‒ 254.674

Bekostiging onderzoeksdeel

2.480.411

0

2.480.411

362.950

2.843.361

362.971

362.698

362.715

362.739

Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

749.820

0

749.820

53.012

802.832

52.972

52.931

52.889

52.844

Studievoorschot kwaliteitsafspraken

209.037

0

209.037

11.945

220.982

13.486

14.540

15.367

14.334

Studievoorschotvouchers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Profilering en zwaartepuntvorming

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonds onderzoek en wetenschap

144.000

0

144.000

8.230

152.230

8.230

8.230

8.230

8.230

Subsidies (regelingen)

24.966

0

24.966

‒ 1.221

23.745

‒ 532

‒ 1.839

‒ 1.906

‒ 1.876

Nuffic

11.113

0

11.113

‒ 512

10.601

‒ 512

‒ 512

‒ 512

‒ 512

Studiekeuze123

3.702

0

3.702

652

4.354

562

562

562

562

Vluchteling Studenten UAF

2.594

0

2.594

157

2.751

157

157

157

157

Studentenwelzijn (Ecio)

894

0

894

87

981

87

87

49

49

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

280

0

280

41

321

54

45

23

20

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

263

0

263

16

279

16

16

16

16

Open en online onderwijs

2.112

0

2.112

‒ 878

1.234

‒ 878

‒ 1.990

‒ 1.990

‒ 1.990

Zelftesten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige subsidies

4.008

0

4.008

‒ 784

3.224

‒ 18

‒ 204

‒ 211

‒ 178

Opdrachten

24.167

0

24.167

‒ 18.955

5.212

‒ 248

126

121

362

Opdrachten

3.817

0

3.817

475

4.292

‒ 248

126

121

362

Zelftesten

20.350

0

20.350

‒ 19.430

920

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.986

0

2.986

116

3.102

116

116

116

116

Europees Universitair Instituut Florence (EUI)

1.920

0

1.920

116

2.036

116

116

116

116

United Nations University (UNU)

1.066

0

1.066

0

1.066

0

0

0

0

Ontvangsten

16

0

16

0

16

0

0

0

0

Tabel 19 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

6.743.221

‒ 1.000

6.742.221

764.181

7.506.402

318.428

258.010

197.311

139.450

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

69.726

69.726

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

6.743.221

‒ 1.000

6.742.221

694.455

7.436.676

318.428

258.010

197.311

139.450

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 764,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 376,8 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

  • bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de extra prijsbijstelling 2022 voor zowel 2023 als 2024 in het jaar 2023 verplicht worden;

  • bijstelling van de verplichtingenraming omdat de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2023 voor 2024 in het jaar 2023 verplicht wordt;

  • garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2023 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (€ 69,7 miljoen).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 407,4 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

  • de doorverdeling (€ 401,0 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de extra prijsbijstelling 2022 (zie het algemeen deel);

  • Een overboeking van € 4,8 miljoen vanuit het ministerie van VWS voor de doorwerking vanaf 2023 van de zogenaamde OVA-compensatie 2022, zijnde het verschil van de door VWS uitgekeerde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling in de zorg voor het jaar 2022 en het door OCW van het ministerie van Financiën ontvangen loonpercentage voor de gezondheidssector op de werkplaatsfunctie van de academische ziekenhuizen die door OCW worden bekostigd;

  • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten/-artikelen en andere departementen) die het budget in totaal verhogen met € 1,6 miljoen.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 18,9 miljoen verlaagd.

De verlaging is het gevolg van de volgende mutaties:

  • een verlaging (€ 19,4 miljoen) van het budget op de Covid-19 middelen ten behoeve van fulfilment en distributie voor zelftesten dat niet tot uitputting zal komen en terug vloeit naar de staatskas;

  • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten/-artikelen en andere departementen) die het budget in totaal verhogen met € 0,5 miljoen.

Licence