Base description which applies to whole site

3.4 Beleidsartikel 6. Hoger onderwijs

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

4.529.816

0

4.529.816

247.181

4.776.997

‒ 8.923

‒ 21.443

94.719

‒ 100.132

3.972.996

           

Uitgaven

4.530.410

0

4.530.410

299.872

4.830.282

108.006

73.878

9.284

‒ 88.709

3.990.315

           

Bekostiging

4.337.840

0

4.337.840

212.118

4.549.958

89.596

56.004

‒ 8.463

‒ 108.178

3.907.908

Bekostiging onderwijsdeel

3.737.469

0

3.737.469

179.892

3.917.361

79.537

45.950

‒ 18.517

‒ 118.232

3.709.481

Bekostiging ontwerp en ontwikkeling

151.379

0

151.379

8.148

159.527

8.066

8.061

8.061

8.061

159.441

Studievoorschot kwaliteitsafspraken

410.024

0

410.024

22.085

432.109

0

0

0

0

0

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

1.975

0

1.975

0

1.975

0

0

0

0

0

Fonds onderzoek en wetenschap

36.993

0

36.993

1.993

38.986

1.993

1.993

1.993

1.993

38.986

Subsidies (regelingen)

135.827

0

135.827

67.932

203.759

‒ 1.394

‒ 1.434

‒ 1.453

257

395

Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding

2.638

0

2.638

0

2.638

0

0

0

0

0

NGF Aanpak professionalisering leraren

3.527

 

3.527

‒ 1.576

1.951

‒ 1.631

‒ 1.638

‒ 1.695

0

0

NGF Katalysator

78.476

0

78.476

31.329

109.805

0

0

0

0

0

NGF Digitale impuls

45.000

0

45.000

38.063

83.063

0

0

0

0

0

Overige subsidies

6.186

0

6.186

116

6.302

237

204

242

257

395

Bijdrage aan agentschappen

18.910

0

18.910

1.838

20.748

1.947

1.839

1.816

1.828

26.494

Dienst Uitvoering Onderwijs

18.910

0

18.910

1.838

20.748

1.947

1.839

1.816

1.828

26.494

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

37.833

0

37.833

17.984

55.817

17.857

17.469

17.384

17.384

55.518

NWO: Promotiebeurs voor leraren

11.346

0

11.346

610

11.956

610

610

610

610

11.956

NWO: NRO-programma's Hoger Onderwijs

21.151

0

21.151

1.138

22.289

1.203

1.184

1.184

1.184

23.178

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

5.336

0

5.336

1.634

6.970

1.442

1.073

988

988

5.782

Bijdrage RWT Nuffic

0

0

0

10.155

10.155

10.155

10.155

10.155

10.155

10.155

Bijdrage RWT. Centr. Stud

0

0

0

4.447

4.447

4.447

4.447

4.447

4.447

4.447

Ontvangsten

17

0

17

0

17

0

0

0

0

16

Tabel 15 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

4.529.816

0

4.529.816

247.181

4.776.997

‒ 8.923

‒ 21.443

94.719

‒ 100.132

3.972.996

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

‒ 7.987

‒ 7.987

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

4.529.816

0

4.529.816

255.168

4.784.984

‒ 8.923

‒ 21.443

94.719

‒ 100.132

3.972.996

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 247,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 299,9 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

 • bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 voor zowel 2024 als 2025 in het jaar 2024 verplicht worden (€ 227,4 miljoen);

 • garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2024 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (€ 8,0 miljoen).

 • bijstelling van de verplichtingenraming omdat de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2024 voor 2025 in het jaar 2024 verplicht wordt (€ 131,7 miljoen);

 • bijstelling van de verplichtingenraming om het verplichtingenbedrag 2024 helemaal aan te laten sluiten op de uitgaven, inclusief het overlopende deel van de NGF-projecten uit 2023 (€ 140,4 miljoen).

Uitgaven

De uitgaven worden met € 299,9 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 212,1 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

 • de doorverdeling (€ 233,5 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie het algemeen deel);

 • een kasschuif (€ 21,1 miljoen uit 2024 en € 2,7 miljoen uit 2025) naar 2026 om weer aan te sluiten op de tweede tranche van de uitgaven voor ‘vitalisering/krimp’;

 • overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 0,3 miljoen.

De resterende middelen voor halvering van het collegegeld (deze maatregel is stopgezet vanaf collegejaar 2024/2025) worden afgeboekt van de OCW-begroting (€ 133 miljoen in de periode 2028-2030, € 12 miljoen per jaar in de periode 2031-2064 en € 7 miljoen structureel vanaf 2065) ter dekking van het investeringspakket voor het ondernemingsklimaat van de microchipsector. Daarnaast wordt ter dekking de bekostiging van het HBO hiervoor vanaf 2031 structureel met € 3,2 miljoen verlaagd. Ook deze middelen worden afgeboekt (Kamerstukken II, 33009, nr 141).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 67,9 miljoen verhoogd. Het betreft:

 • de onderuitputting op de NGF-projecten LLO-katalysator (€ 31,2 miljoen) en Npuls (€ 38,7 miljoen) die conform de begrotingsregels worden meegenomen naar 2024 in de 100% Eindejaarsmarge van het investeringsplafond;

 • overige mutaties (met name de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 2,0 miljoen.

Bijdrage aan agentschappen en bijdrage aan ZBO’s/RWT's

Het budget voor de bijdrage aan agentschappen en de bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 19,9 miljoen verhoogd in 2024. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:

 • de overboeking van de uitgaven voor de wettelijke taak van Nuffic en het Landelijk Centrum Studiekeuze van subsidies op artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs) naar bijdrage aan RWT’s op artikel 6 (€ 13,9 miljoen);

 • overige mutaties (met name de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verhogen met € 6,0 miljoen.

Licence