Base description which applies to whole site

3.6 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

21.211

0

21.211

6.091

27.302

6.059

5.008

5.028

4.708

25.608

           

Uitgaven

21.578

0

21.578

6.091

27.669

6.059

5.008

5.028

4.708

25.976

           

Subsidies (regelingen)

8.607

0

8.607

1.044

9.651

1.101

1.100

1.100

1.100

9.609

Stichting Ons Erfdeel

185

0

185

0

185

0

0

0

0

185

Stichting Nuffic

1.060

0

1.060

52

1.112

52

52

52

52

1.112

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

4.339

0

4.339

323

4.662

216

216

216

216

4.555

Internationalisering onderwijs

1.136

0

1.136

‒ 103

1.033

33

33

33

33

1.169

Duitsland Instituut Amsterdam

896

0

896

44

940

44

44

44

44

940

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

667

0

667

19

686

19

19

19

19

686

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

157

0

157

‒ 30

127

0

0

0

0

157

Overige incidentele subsidies

167

0

167

739

906

737

736

736

736

805

Opdrachten

3.205

0

3.205

2.890

6.095

2.679

1.629

1.629

1.629

4.696

Opdrachten

3.205

0

3.205

2.890

6.095

2.679

1.629

1.629

1.629

4.696

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

9.286

0

9.286

507

9.793

629

629

649

329

9.541

Nederlandse Taalunie

7.680

0

7.680

284

7.964

281

281

281

281

7.872

Europa College Brugge

34

0

34

1

35

1

1

1

1

35

Unesco

57

0

57

2

59

2

2

2

2

59

OESO CERI

98

0

98

3

101

3

3

3

3

101

Fulbright Center

410

0

410

12

422

12

12

12

12

422

EU-programma's en activiteiten

22

0

22

1

23

1

1

1

1

23

Overige bijdragen

985

0

985

204

1.189

329

329

349

29

1.029

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

480

0

480

0

480

0

0

0

0

480

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

480

0

480

0

480

0

0

0

0

480

Ontvangsten

99

0

99

0

99

0

0

0

0

99

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 6,1 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 6,1 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

SubsidiesHet budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,0 miljoen verhoogd. Het betreft onder andere:

  • een verhoging van per saldo € 0,4 miljoen van de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemeen deel);

  • een verhoging van het budget van per saldo € 0,6 miljoen voor de Subsidieregeling Koninkrijksbeurzenprogramma stcrt-2024-5652-n1.Deze regeling is bedoeld voor verstrekken van subsidie ter ondersteuning van onderwijsmobiliteit binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

OpdrachtenHet budget wordt verhoogd met € 2,9 miljoen. Dit betreft onder andere:

  • een verhoging van per saldo € 0,2 miljoen van de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemeen deel);

  • een verhoging van € 1,1 miljoen voor het aandeel van de onderwijsdirecties in de gegunde aanbesteding om de internationalisering te bevorderen;

  • een verhoging van € 1,5 miljoen door een herschikking van de budgetten voor de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden;

  • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten/-artikelen en andere departementen) die het budget in totaal verhogen met € 0,1 miljoen.

Bijdragen aan medeoverhedenHet budget wordt verhoogd met € 1,7 miljoen door een herschikking van de budgetten van de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Licence