Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht Nationaal Groeifonds en Klimaatfonds

Deze paragraaf geeft een overzicht van de projecten die op de Hoofdstuk XII begroting staan voor het Nationaal Groeifonds (NGF) en toegekende middelen in het kader van het Klimaatfonds (KF).

Tabel 5 Overzicht middelen Nationaal Groeifonds (bedragen x € 1.000)

Project

Artikel

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 t/m 2034

Totaal

Groeiplan Watertechnologie

11

0

0

15.980

13.426

13.095

13.015

21.595

9.988

47.901

135.000

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

11

0

0

10.197

10.194

14.004

12.216

9.956

7.079

6.354

70.000

Dutch Metropolitan Innovations

14

0

1.862

24.624

18.411

15.027

12.853

5.523

0

0

78.300

Maritiem Masterplan

14

0

0

24.502

46.347

19.269

2.552

2.030

5.300

0

100.000

Luchtvaart in Transitie

17

0

42.443

65.579

61.200

101.400

6.778

16.200

22.700

20.884

337.184

Digitale Infrastructuur en Logistiek

18

647

8.203

13.376

11.950

10.162

6.766

0

0

0

51.104

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

18

9.500

9.900

30.800

0

0

0

0

0

0

50.200

MF: Rail Gent Terneuzen

26

0

0

5.000

10.000

10.000

35.000

35.000

8.300

0

103.300

Totaal

 

10.147

62.408

190.058

171.528

182.957

89.180

90.304

53.367

75.139

925.088

Toelichting

Hieronder wordt een toelichting gegeven van de middelen die bij de Eerste suppletoire begroting zijn toegevoegd aan de Hoofdstuk XII-begroting vanuit het Nationaal Groeifonds.

 • Luchtvaart in Transitie (HXII): Voor het project Luchtvaart in Transitie wordt in totaal € 73,3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het NGF. Dit project zet zich in om de Nederlandse luchtvaartsector te verduurzamen naar een klimaatneutrale luchtvaart in 2050.

 • Rail Gent Terneuzen (MF): Voor het project Rail Gent Terneuzen wordt in totaal € 103,3 miljoen beschikbaar gesteld op het Mobiliteitsfonds. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Eerste suppletoire begroting van het Mobiliteitsfonds.

Klimaatfonds

Tabel 6 Overzicht middelen in het kader van het Klimaatfonds (bedragen x € 1.000)

Project

Artikel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

totaal

(Slimme) Laadinfra

14

4.608

70.819

94.374

82.859

59.844

48.844

44.087

60.647

466.082

Laadinfra bouw

14

0

2.521

66.483

82.845

88.845

72.664

12.362

10.362

336.082

SWIM

14

0

0

33.000

55.000

50.000

44.000

28.000

0

210.000

Duurzame luchtvaartbrandstoffen

17

0

0

4.500

9.000

13.500

13.500

11.000

8.500

60.000

Alcohol-to-jet

17

0

0

4.500

11.000

20.000

20.000

18.500

16.000

90.000

Emissielabel binnenvaart

18

0

334

820

1.227

1.227

1.227

0

0

4.835

Verduurzaming zeevaart

18

0

0

354

9.154

15.394

23.794

36.550

22.195

107.441

Walstroom

18

0

10.349

18.628

10.349

2.070

0

0

0

41.396

Biobased bouwen

21

0

164

4.064

3.859

0

0

0

0

8.087

Circulair doen en gedrag

21

0

2.131

3.263

5.116

5.116

6.042

6.042

6.042

33.752

DEI+ Circulaire economie

21

0

860

7.033

13.738

14.768

9.205

3.024

124

48.752

Plastics norm

21

0

12.509

36.760

38.387

23.874

9.755

6.755

3.819

131.859

Nucleaire veiligheid

22 en 97

83

1.657

2.515

2.085

2.000

1.295

1.295

1.125

12.055

Totaal

 

4.691

101.344

276.294

324.619

296.638

250.326

167.615

128.814

1.550.341

Toelichting

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven van de middelen die bij de Eerste suppletoire begroting zijn toegevoegd aan de Hoofdstuk XII-begroting vanuit het Klimaatfonds.

 • (Slimme) Laadinfra: Bij de Eerste suppletoire begroting wordt € 39,0 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld voor slimma laadinfrastructuur. Verder is er € 8,4 miljoen aan budget dat niet tot realisatie kwam in 2023 toegevoegd aan 2024.

 • Tweede tranche laadinfra bouw: Voor € 214,0 miljoen worden middelen overgeheveld om schoon en emissieloos bouwen te realiseren, waarmee stikstofuitstoot wordt vermeden tijdens de bouw.

 • Subsidie Waterstof in Mobiliteit (SWiM): Voor subsidie waterstof in mobiliteit (SWiM) wordt in totaal € 210,0 miljoen beschikbaar gesteld. Deze regeling heeft als doel om ondernemers over te laten stappen op waterstof in het wegvervoer.

 • Duurzame luchtvaartbrandstoffen (E-fuels): Voor het project duurzame luchtvaartbrandstoffen wordt in totaal € 60,0 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel van dit project is het stimuleren van de opschaling van e-fuels, zodat voldoende capaciteit beschikbaar is om de Europese bijmengverplichting voor e-fuels van 2030 en daarna te behalen.

 • Alcohol-to-jet (ATJ): Voor het project Alcohol-to-jet-brandstoffen wordt in totaal € 90,0 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel van dit project is het stimuleren van de opschaling van Alcohol-to-jet-brandstoffen (ATJ) op basis van laagwaardige reststromen, zodat voldoende capaciteit beschikbaar is om te voldoen aan de Europese bijmengdoel voor SAF na 2030.

 • Verduurzaming zeevaart: Voor verduurzaming zeevaart wordt in totaal € 111,3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Klimaatfonds. Deze middelen worden gebruikt om voor duurzame en energiebesparende aandrijftechnieken bij zeeschepen te stimuleren. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor de bekostiging van de uitvoering (€ 4,5 miljoen).

 • Laadinfra walstroom: De loon- en prijsbijstelling wordt toegevoegd aan de reeds beschikbare middelen voor laadinfra walstroom (€ 1,4 miljoen).

 • Biobased bouwen Er is € 6,6 miljoen toegevoegd voor innovatieregelingen en het begeleiden van inkoopprocessen door opdrachtgevers met betrekking tot biobased bouwen.

 • DEI-regeling circulaire economie: Er is € 1,8 miljoen toegevoegd aan middelen voor de loon- en pijsbijstelling voor de DEI-regeling cirulaire economie.

 • Plastics norm: Er is € 60,0 miljoen toegevoegd aan middelen vanuit het Klimaatfonds voor ondersteuning van ketenvorming en recyclingtechnieken circulaire plastics (plastics norm) met het in internetconsultatie gaan van de normering. Verder is er € 16,6 miljoen toegevoegd voor de uitvoeringskosten bij het programma bijmenging plastic (€ 12,8 mln.) en voor uitvoeringskosten bij onderzoek naar een CO2-heffing op afvalverbrandingsinstallaties en voor ondersteuning bij de maatwerksubsidies (€ 3,8 mln.). Tot slot is er € 2,0 miljoen toegevoegd voor de loon- en prijsbijstelling voor de plastics norm.

 • Nucleaire veiligheid: Er is € 38,6 miljoen vanuit het Klimaatfonds overgeboekt voor het programma nucleaire veiligheid. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van onderzoeken naar het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele, borgen dat het wettelijke stelsel rondom nucleaire veiligheid en stralingsbescherming de bouw van twee nieuwe kerncentrales mogelijk maakt en het versterken van de uitvoeringscapaciteit bij onder meer IenW en ANVS. € 26,7 miljoen van deze middelen wordt gebruikt voor apparaatskosten en toegevoegd aan artikel 98. Over deze middelen was reeds in het kader van het Meerjarenprogramma 2024 besloten, maar deze waren nog niet overgeboekt naar de departementale begroting.

Licence