Base description which applies to whole site

5.2 Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 28 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

105.908

9.793

115.701

waarvan omzet moederdepartement

71.752

7.961

79.713

waarvan omzet overige departementen

3.596

1.954

5.550

waarvan omzet derden

30.560

‒ 122

30.438

Rentebaten

1.000

1.000

Vrijval voorzieningen

 

Bijzondere baten

Totaal baten

105.908

10.793

116.701

    

Lasten

   

Apparaatskosten

88.839

5.108

93.947

- Personele kosten

56.349

4.032

60.381

waarvan eigen personeel

48.898

4.106

53.004

waarvan inhuur externen

7.397

‒ 75

7.322

waarvan overige personele kosten

54

54

- Materiële kosten

32.490

1.077

33.567

waarvan apparaat ICT

14.179

1.335

15.514

waarvan bijdrage aan SSO's

2.490

‒ 275

2.215

waarvan overige materiële kosten

15.821

17

15.838

Rentelasten

 

129

129

Afschrijvingskosten

2.187

‒ 70

2.117

- Materieel

2.060

‒ 153

1.907

waarvan apparaat ICT

110

‒ 41

69

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.950

‒ 113

1.837

- Immaterieel

126

83

209

Overige lasten

14.857

7.214

22.071

waarvan aardobservatie

14.857

7.214

22.071

waarvan dotaties voorzieningen

 

waarvan bijzondere lasten

 

Totaal lasten

105.883

12.382

118.265

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

25

‒ 1.588

‒ 1.563

Agentschapsdeel Vpb-lasten

25

20

45

Saldo van baten en lasten

‒ 1.608

‒ 1.608

Toelichting

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

Een groot deel van de stijging is te verklaren door extra baten voor aardobservatie (€ 7,2 miljoen) ten behoeve van de hogere contributie aan EUMETSAT . Deze worden deels gefinancierd vanuit een hogere bijdrage aan het agentschap KNMI (€ 3,2 miljoen), vrijgemaakt als onderdeel van de voorjaarsbesluitvorming 2024, en deels vanuit de vooruitontvangen bedragen (€ 4,0 miljoen) voor aardobservatie. Het restant (€ 0,8 miljoen) betreft loon- en prijsbijstelling (€ 2,5 miljoen) en lagere baten vanuit de vooruitontvangen bedragen voor Informatiehuishouding (€ -0,7 miljoen) en Masterplan (€ -1,0 miljoen).

Omzet overige departementen

Dit betreft extra opbrengsten vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van Seismologie (€ 1,5 miljoen) en regie op de Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO; € 0,6 miljoen).

Omzet derden

Geen bijzonderheden.

Rentebaten

Door de gestegen rente wordt een rentebate verwacht van circa € 1 miljoen.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer personeel aangenomen onder andere om invulling te geven aan gestelde eisen aan de infomatiehuishouding. Tegelijkertijd bevat het nieuwe geraamde bedrag een begrote indexatie van 2,5% op het brutoloon (€ 1,0 miljoen) en een verwachte ophoging van de reservering openstaande verlofuren (€ 1,0 miljoen).

Materiële kosten

De materiële kosten apparaat ICT zijn gestegen met € 1,3 miljoen door diverse projecten. Het betreft het Early Warning Centre (€ 0,4 miljoen), het Masterplan De Bilt (€ 0,4 miljoen) en overige projecten (€ 0,5 miljoen). De lagere Bijdrage aan SSO’s van € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door lagere inhuur binnen het Rijk.

Rentelasten

Dit betreft de rentekosten op de leningen bij het Ministerie van Financien

Afschrijvingskosten

Geen bijzonderheden.

Overige lasten

De contributiekosten EUMETSAT (Aardobservatie) stijgen met € 7,2 miljoen.

Resultaat

Het begrote negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat voor 2024 kosten voor Informatiehuishouding en Lifecyclemanagement zijn begroot (€ 1,6 miljoen) waarvoor vorig jaar middelen aan het Eigen Vermogen zijn toegevoegd (€ 2,1 miljoen). Het Eigen Vermogen is in 2023 mede hierdoor gestegen van € 2,6 miljoen naar € 4,1 miljoen.

Tabel 29 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2024

11.029

5.767

16.796

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

4.437

‒ 1.405

3.032

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 4.109

‒ 9.458

‒ 13.567

2.

Totaal operationele kasstroom

328

‒ 10.863

‒ 10.536

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.590

‒ 3.310

‒ 5.900

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

  

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 2.590

‒ 3.310

‒ 5.900

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

  

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 1.706

‒ 402

‒ 2.108

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.590

3.310

5.900

4.

Totaal financieringskasstroom

884

2.908

3.792

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3)

9.650

‒ 5.498

4.152

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2024

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2024. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2023.

Operationele kasstroom

Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.                                                

De mutatie ontvangsten operationele kasstroom betreffen lagere afschrijvingskosten (€ -0,1 miljoen), een ontvangst van het Rijksvastgoedbedrijf van € 0,9 miljoen en een verlaging van de verwachte betalingen luchtvaart van € -2,2 miljoen.                                                

De mutatie uitgaven operationele kasstroom betreffen uitgaven voor diverse projecten voor IenW waarvoor reeds eerder middelen zijn ontvangen (€ -6,1 miljoen, inclusief aardobservatie). Daarnaast bestaan de uitgaven uit een negatief resultaat van € -1,6 miljoen en een afname van de schulden van € -1,8 miljoen.

Investeringskasstroom

Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa.

Ten opzichte van de begroting zijn de investeringen naar boven bijgesteld (€ - 3,3 miljoen).

Grootste investeringen vinden plaats in de modernisering van de waarneeminfrastructuur (€ 1,7 miljoen), software voor dataleveringen Luchtvaart (€ 0,8 miljoen), vervanging diverse soorten sensoren (€ 0,7 miljoen) en vernieuwing van de windtunnel (€ 0,4 miljoen).

Financieringskasstroom

Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van het KNMI.

De lagere aflossing op leningen is het gevolg van lagere investeringen in 2023, die een doorrekening kent in 2024. (€ - 0,4 miljoen).

Het hogere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de begroting (€ 3,3 miljoen) is het gevolg van de hierboven genoemde hogere investeringen.

Licence