Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

6.629

0

6.629

‒ 687

5.942

‒ 179

‒ 176

‒ 177

‒ 178

765

           

Uitgaven

9.717

0

9.717

‒ 587

9.130

‒ 279

‒ 176

‒ 177

‒ 178

765

           

Inkomensoverdrachten

          

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

937

0

937

‒ 187

750

‒ 179

‒ 176

‒ 177

‒ 178

765

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

Uitvoering individuele plaatsing & steun

8.780

0

8.780

‒ 400

8.380

‒ 100

0

0

0

0

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,6 miljoen bij de uitgaven en ‒ € 0,7 miljoen bij de verplichtingen.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100 %.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

          

Verplichtingen

14.105.588

86.700

14.192.288

‒ 89.809

14.102.479

‒ 93.707

‒ 198.390

‒ 208.128

‒ 142.344

          

Uitgaven

14.105.588

86.700

14.192.288

‒ 89.809

14.102.479

‒ 93.707

‒ 198.390

‒ 208.128

‒ 142.344

          

Inkomensoverdrachten

         

WAO

3.020.000

18.000

3.038.000

‒ 11.640

3.026.360

‒ 6.166

‒ 4.488

‒ 3.811

‒ 3.251

WAO nominaal

207.552

1.221

208.773

3.313

212.086

‒ 12.108

‒ 34.239

‒ 40.734

‒ 39.390

IVA nominaal

342.763

2.040

344.803

‒ 5.648

339.155

‒ 18.974

‒ 52.015

‒ 69.751

‒ 69.528

WGA nominaal

276.776

1.807

278.583

8.296

286.879

‒ 11.195

‒ 55.681

‒ 77.495

‒ 79.447

WAZ nominaal

5.019

450

5.469

110

5.579

‒ 268

‒ 757

‒ 860

‒ 820

WGA eigenrisicodragers nominaal

30.104

182

30.286

‒ 362

29.924

‒ 3.503

‒ 9.088

‒ 13.323

‒ 16.346

IVA

4.995.817

30.000

5.025.817

74.012

5.099.829

118.032

139.770

151.812

165.285

WGA

4.516.579

30.000

4.546.579

‒ 107.870

4.438.709

‒ 118.775

‒ 142.527

‒ 113.317

‒ 58.693

WAZ

72.839

0

72.839

50

72.889

40

35

32

28

WGA eigenrisicodragers

496.921

3.000

499.921

‒ 32.232

467.689

‒ 33.258

‒ 34.444

‒ 35.792

‒ 36.979

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

135.649

0

135.649

‒ 16.646

119.003

‒ 6.161

‒ 3.038

‒ 2.723

‒ 1.000

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

5.569

0

5.569

‒ 1.192

4.377

‒ 1.371

‒ 1.918

‒ 2.166

‒ 2.203

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 89,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

  • De WAO kent een kleine meevaller omdat de gemiddelde uitkeringshoogte iets lager ligt dan eerder verwacht (- € 11,6 miljoen). Meerjarig wordt de meevaller kleiner omdat het aantal mensen in de WAO afneemt.

  • De IVA kent een tegenvaller omdat het aantal uitkeringen naar verwachting hoger uitkomt dan waar eerder rekening mee is gehouden. De instroom ligt hoger en ook de doorstroom vanuit de WGA komt hoger uit (+ € 74,0 miljoen). Deze ontwikkeling werkt ook meerjarig door.

  • De WGA publiek kent een meevaller: bij de raming van de uitgaven is voor 2023 gerekend met een te hoog indexatiepercentage voor de WGA-uitkeringen. De werkelijke indexatie van de uitkeringen viel lager uit. De meevaller die dit voor 2023 opleverde werkt ook meerjarig door. Daarnaast stromen naar verwachting meer mensen door naar de IVA dan eerder gedacht, hetgeen zorgt voor een lager aantal uitkeringen in de WGA (- € 107,9 miljoen).

  • WGA eigenrisicodragers: voor de WGA eigenrisicodragers wordt gerekend met dezelfde uitkeringshoogte als bij de WGA publiek. De meevaller bij WGA publiek vanwege de uikeringshoogte doet zich daarom ook voor bij de WGA eigenrisicodragers (- € 32,2 miljoen).

  • De CRvB heeft op 29 november 2023 geoordeeld dat een loonloos tijdvak afkomstig uit de WW vanaf de datum van de uitspraak voor lopende gevallen op verzoek richting de toekomst gecorrigeerd moet worden. SZW geeft gehoor aan de uitspraak en besluit om de maatregel 'loonloze tijdvakken', die bij voorjaarsnota 2023 is geregeld voor nieuwe gevallen, ook te laten gelden voor alle lopende gevallen. Hierdoor nemen de WIA uitgaven toe, maar hoeft er minder TW-aanvulling verstrekt te worden. De uitgaven nemen per saldo in 2024 naar verwachting toe met ongeveer 41 miljoen euro en lopen richting 2071 geleidelijk af naar 0 euro.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

Op basis van verwachtingen van het UWV is het budget voor de jaren 2024-2029 aflopend naar beneden bijgesteld (€ 16,6 miljoen in 2024 aflopend tot € 0 in 2050). Deze middelen worden gebruikt voor diverse doeleinden waaronder een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd naar begrotingsgefinancierd voor een tegemoetkoming aan ESB-instellingen (zie toelichting artikel 4, bijdrage aan ZBO's/RWT's).

Nominaal

  • Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen op basis van de laatste macro-economische raming van het CPB (CEP).

Licence