Base description which applies to whole site

4.3 Opbrengst lokale belastingen en heffingen

Tabel 7 bevat een overzicht van de opbrengsten van de lokale belastingen en heffingen van de gemeenten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de OZB, overige belastingen en retributies. Retributies zijn lokale heffingen waar een concrete dienst tegenover staat. Van deze retributies zijn de opbrengst van de rioolheffing en de opbrengst van de reinigingsheffing wettelijk gemaximeerd tot 100% kostendekkendheid op het niveau van de verordening.

De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De toelichtende cijfers bij deze belastingen in de overige tabellen in dit onderdeel zijn gebaseerd op de gemiddelden zoals gepubliceerd in de jaarlijkse Atlas Lokale Lasten van het COELO.

Tabel 7 Opbrengsten lokale belastingen en heffingen gemeenten 2019-2023 (bedragen x € 1 mln.)
  

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

% stijging t.o.v. 2022

OZB

Onroerende zaakbelasting

4.165

4.399

4.658

4.756

5.107

7,4

        

Overige belastingen

Parkeerbelasting

977

848

907

1.111

1.192

7,3

 

Toeristenbelasting

342

211

240

376

429

14,1

 

Precariobelasting

293

280

282

39

40

2,6

 

Andere belastingen

128

126

127

141

141

0,0

        

Retributies

Secretarieleges

251

194

240

216

215

‒ 0,5

 

Reinigingsheffingen

1.835

1.995

2.182

2.258

2.378

5,3

 

Rioolrechten

1.670

1.702

1.736

1.772

1.851

4,5

 

Baten begraafplaatsrechten

115

125

122

115

121

5,2

 

Bouwvergunningen

598

696

739

605

612

1,2

 

Overige leges (inclusief marktgeld)

134

110

132

153

158

3,3

        
 

Totale opbrengst

10.508

10.686

11.365

11.542

12.244

6,1

De begrote opbrengsten uit gemeentelijke lokale belastingen en heffingen bedragen in 2023 ruim € 12,2 mld. In vergelijking met 2022 is dit een stijging van 6%.

Reinigingsheffing

De begrote opbrengsten uit reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht inclusief volume-effect) stijgen in 2023 met circa € 120 mln. tot circa € 2,4 mld. Ten opzichte van 2022 is dit een stijging van 5,3%. Gemeenten hebben de tarieven voor de afvalstoffenheffing verhoogd omdat het tarief voor de landelijke afvalstoffenbelasting is verhoogd en de kosten van verwerking per eenheid is toegenomen.

Tabel 8 geeft het gemiddelde tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens voor reinigingsheffing. Het gemiddelde is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van huishoudens.

Tabel 8 Reinigingsheffing per gezinshuishouden 2021-2023 (gemiddelde in €)
 

2021

2022

2023

ontwikkeling 2021-2022

ontwikkeling 2022-2023

Eenpersoonshuishouden

249

256

266

2,8%

3,9%

Meerpersoonshuishouden

305

317

329

3,9%

3,8%

Rioolheffing

De begrote opbrengsten uit rioolheffingen stijgen in 2023 met € 79 mln. tot circa € 1,9 mld. Dit is ten opzichte van 2022 een stijging van 4,5%.

Tabel 9 geeft aan wat gemiddeld aan rioolheffing per jaar wordt betaald door een één- en door een meerpersoonshuishouden. Het gemiddelde is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van huishoudens.

Tabel 9 Rioolheffing per gezinshuishouden 2021-2023 (gemiddelde in €)
 

2021

2022

2023

ontwikkeling 2021-2022

ontwikkeling 2022-2023

Eenpersoonshuishouden

184

191

199

3,8%

4,2%

Meerpersoonshuishouden

201

207

213

3,0%

2,9%

Onroerende zaakbelasting (OZB)

De begrote opbrengsten uit de onroerende zaakbelastingen stijgen in 2023 met € 351 mln. tot circa € 5,1 mld. Dit is een stijging van 7,4% ten opzichte van 2021.

In tabel 10 staat bij een gemiddelde woningwaarde per gemeente de gemiddelde OZB-aanslag per woning. Ontwikkeling van 2021 naar 2022 kan niet worden weergegeven vanwege gewijzigde gegevensverzameling.

Tabel 10 Onroerende zaakbelasting 2021-2023 (gemiddelde in €)
 

2021

20221

2023

ontwikkeling 2021-20221

ontwikkeling 2022-2023

Gemiddelde aanslag woning (bij gemiddelde woningwaarde per gemeente)

305

380

403

nvt

6,1%

Landelijk gemiddelde woningwaarde

309.000

409.000

474.000

nvt

15,9%

1

Tot en met 2021 hanteerde het COELO gemiddelden voor zowel huur- als koopwoningen. Met ingang van 2022 hebben de cijfers alleen bettrekking op koopwoningen

Licence