Base description which applies to whole site

4.1 Inkomstenbronnen van gemeenten

De uitgaven van gemeenten worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. Tabel 6 bevat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de gemeenten voor de periode 2018-2023. De cijfers tot en met 2021 zijn op basis van de jaarrekeningen. De cijfers 2022 en 2023 zijn op basis van de begrotingen.

Tabel 5 Inkomsten gemeenten (bedragen x € 1 mln.)
 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Inkomsten vanuit het Rijk

      

Gemeentefonds1

29.082

31.295

33.434

35.027

39.806

40.476

Specifieke uitkeringen2

6.900

7.000

11.384

10.901

9.881

8.900

       

Inkomsten uit eigen bronnen

      

OZB3

3.985

4.165

4.399

4.658

4.756

5.107

Overige belastingen3

1.622

1.740

1.465

1.556

1.667

1.802

Retributies3

4.546

4.603

4.822

5.151

5.119

5.335

Bouwgrondexploitatie3

3.818

3.139

3.477

3.355

3.163

3.357

Onttrekkingen reserves3

6.989

6.764

7.380

7.448

3.898

3.529

Overige middelen4

8.729

8.052

10.422

6.879

2.708

3.035

       

Totaal

65.671

66.758

76.830

74.975

70.998

71.541

1

Bron Ministerie van BZK.

2

Bron realisatiecijfers OSU. Bron begrotingscijfers departementen (met bewerking BZK).

3

Bron CBS Statline.

4

Bron CBS Statline met bewerking BZK.

Inkomsten vanuit het Rijk

De grootste inkomstenbron van gemeenten (57% in 2023) is het gemeentefonds. Het bedrag in de tabel betreft het totale verplichtingenbedrag voor het gemeentefonds en omvat de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

De specifieke uitkeringen vormen een andere inkomstenbron die vanuit het Rijk afkomstig is. Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2 dieper ingegaan.

Inkomsten uit eigen bronnen

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de gemeenten inkomsten uit de Onroerende zaakbelasting (OZB), retributies en overige belastingen en heffingen. Op deze opbrengsten uit lokale belastingen en heffingen wordt in paragraaf 4.3 ingegaan. Daarnaast is sprake van ontrekkingen uit de reserves en van overige middelen.

Licence