Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

De Miljoenennota 2024 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten op kasbasis voor 2024. In onderstaande tabel wordt het totale bedrag van de voor 2024 geraamde belasting- en premieontvangsten op kasbasis uit Caribisch Nederland op gedetailleerdere wijze gepresenteerd door de geraamde kasontvangsten voor 2024 uit te splitsen over alle in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen en premies.

Tabel 41 Raming belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 2024 op basis van Miljoenennota 2024 (bedragen x € 1 mln.)

Beschrijving

 

Indirecte belastingen

54,6

Algemene bestedingsbelasting

37,0

Accijnzen

5,6

Overdrachtsbelasting

12,0

  

Directe belastingen

163,5

Loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen

144,3

Inkomstenbelasting

0,2

Vastgoedbelasting

12,3

Opbrengstbelasting

4,8

Kansspelbelasting

1,9

Ontvangsten oude belastingstelsel

0,0

  

Overig

38,4

  

Totaal

256,5

Licence