Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Lijst van afkortingen

Tabel 109 Lijst van afkortingen

A

 

ABC

Afdracht, Beschermen en Concurrentiepositie

ACM

Autoriteit Consument & Markt

ACP

Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen

ADR

Auditdienst Rijk

ADSB

Atradius Dutch State Business

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

ANBI

Algemeen Nut Beoogde Instelling

ANFA

Agreement on Net Financial Assets

ANVS

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

AP

Aanvullende Post

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Awr

Algemene wet inzake rijksbelastingen

  

B

 

Bbp

Bruto binnenlands product

BBP

Best Banking Practice

BCF

Btw-compensatiefonds

Berb

Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bi

Beleggingsinstelling

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bni

Bruto nationaal inkomen

BoP

Balance of Payments facility

BOR

Bedrijfsopvolgingsregeling

BPM

Belasting voor Personenauto’s en Motorfietsen

BP24

Belastingplan 2024

Btw

Belasting over de toegevoegde waarde

BZ

Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  

C

 

CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CDFD

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

CEA

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

CET

Common Equity Tier

CP

Commercial Paper

CW

Comptabiliteitswet

  

D

 

DBA

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

DG

Directoraat-Generaal

DGS

Depositogarantiestelsel

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DSR

Doorschuifregeling

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWU

Douanewetboek van de Unie

  

E

 

EBA

Europese Banken Autoriteit

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EDF

European Development Fund

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EGF

Europees garantiefonds

EIA

Energie-Investeringsaftrek

EIB

European Investment Bank

EIF

European Investement Fund

Ekv

Exportkredietverzekering

EMU

Europese Monetaire Unie

ESM

European Stability Mechanism

EU

Europese Unie

EU4U

EU For Ukraine Trust Fund

  

F

 

FATF

Financial Action Task Force

FD

Fiscaal Dienstverlening

FEC

Financieel Expertise Centrum

FMO

Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

FSV

Fraude Signalering Voorziening

Fte

Fulltime-equivalent

  

G

 

GLF

Greek Loan Facility

  

H

 

HVP

Herstel- en Veerkrachtplan

  

I

 

IACK

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

Icbe

Instelling voor collectieve belegging in effecten

IFC

International Finance Corporation

IH

Inkomensheffing

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IMVO

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

IV

Informatievoorziening

  

K

 

KNM

Koninklijke Nederlandse Munt

  

L

 

LH

Loonheffing

  

M

 

MFB(+)

Macro-financiële bijstand

MIA

Milieu-investeringsaftrek

MIF

Multilateral Interchange Fee

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MKB

Midden- en kleinbedrijf

mld.

Miljard

mln.

Miljoen

MOB

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

MSNP

Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen

Mvo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  

N

 

NAB

New Arrangements to Borrow

NBM

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

NGEU

Next Generation EU

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

NLFI

NL Financial Investments

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

NvW

Nota van Wijziging

  

O

 

OB

Omzetbelasting

OCT

Overseas Countries and Territories

  

P

 

POK

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

PRGT

Poverty Reduction and Growth Trust

PSD

Payment Services Directive

  

R

 

RPE

Regeling Periodieke Evaluatie

RRB

Renterisicobedrag

RRF

Recovery and Resilience Facility

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  

S

 

SBTi

Science Based Targets initiative

SBR

Studiegroep Begrotingsruimte

SDR

Special Drawing Rights

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

SG

Secretaris-Generaal

SMP

Securities Markets Programme

SRB

Single Resolution Board

SRF

Single Resolution Fund

SRH

SNS REAAL Holding

SSO

Shared Service Organisatie

SURE

Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  

U

 

UBO

Ultimate Beneficial Owners (uiteindelijke belanghebbenden)

UHT

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

USD

Amerikaanse dollar

  

V

 

Vbi

Vrijgestelde beleggingsinstelling

VK

Verenigd Koninkrijk

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VWEU

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie

  

W

 

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

Wft

Wet op het financieel toezicht

WKR

Werkkostenregeling

WOK

Wet op de Kansspelen

Woo

Wet Open Overheid

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

  

Z

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

  

#

 

€STR

Euro short-term rate

Licence