Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling

Tabel 17 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

708.147

1.160.853

1.274.060

1.213.230

1.219.034

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

‒ 163.400

‒ 39.490

‒ 49.390

‒ 48.820

‒ 14.000

 

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 1.297

 

2.332

20.458

19.309

 

Nieuwe mutaties

      

Project Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

 

‒ 3.527

‒ 24.134

‒ 22.514

‒ 22.925

 

Project DUTCH

 

‒ 47.000

‒ 1.000

   

PEGA

  

‒ 2.333

‒ 20.458

‒ 19.310

 

Kasschuif subsidie route

‒ 200.000

‒ 400.000

‒ 400.000

‒ 400.000

‒ 400.000

 

Kasschuif departementale route

‒ 343.450

‒ 146.800

0

200.000

290.250

 

Kasschuif voorwaardelijke toekenningen

 

‒ 90.000

  

90.000

 

Stand ontwerpbegroting 2024

0

434.036

799.535

941.896

1.162.358

1.869.460

Nieuwe mutaties

De kasreeksen voor de projecten Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (OCW) en DUTCH (VWS) worden overgeboekt naar de departementen.

Er waren op artikel 1 geen projecten die een toekenning ontvingen via de subsidieroute in de derde ronde. De middelen die hiervoor geraamd stonden in 2023 worden daarom doorgeschoven naar latere jaren. Ook de middelen voor 2024 worden naar latere jaren doorgeschoven, aangezien er pas vanaf de tweede helft van 2024 nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden en de beoordelingsperiode maximaal 26 weken duurt. Het is daarom nagenoeg zeker dat volgende uitgaven pas in 2025 zullen plaatsvinden. De middelen die voor 2025-2027 geraamd stonden worden ook deels naar achteren geschoven om niet een overschot aan middelen op die jaren te hebben.

De kasschuif departementale route is ten eerste nodig om overgebleven middelen uit 2023 door te schuiven. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de benodigde middelen voor 2024 voor eventuele omzettingen en de deelname van de CAS-landen en de BES-eilanden aan het NGF. Op basis daarvan worden overtollige middelen voor 2024 ook doorgeschoven.

Tot slot wordt de kasschuif voorwaardelijke toekenningen uitgevoerd om de raming van voorwaardelijke toekenningen uit de derde ronde op deze begroting mogelijk te maken.

Tabel 18 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

708.147

1.160.853

1.274.060

1.213.230

1.219.034

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

‒ 163.400

‒ 39.490

‒ 49.390

‒ 48.820

‒ 14.000

 

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 1.297

 

2.332

20.458

19.309

 

Nieuwe mutaties

      

Project Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

 

‒ 3.527

‒ 24.134

‒ 22.514

‒ 22.925

 

Project DUTCH

 

‒ 47.000

‒ 1.000

   

PEGA

  

‒ 2.333

‒ 20.458

‒ 19.310

 

Kasschuif subsidie route

‒ 200.000

‒ 400.000

‒ 400.000

‒ 400.000

‒ 400.000

 

Kasschuif departementale route

‒ 343.450

‒ 146.800

 

200.000

290.250

 

Kasschuif voorwaardelijke toekenningen

 

‒ 90.000

  

90.000

 

Stand ontwerpbegroting 2024

0

434.036

799.535

941.896

1.162.358

1.869.460

Tabel 18 geeft tot slot de ontvangsten voor beleidsartikel 1 weer. Deze ontvangstenmutaties komen overeen met de hierboven beschreven uitgavenmutaties in tabel 17.

Beleidsartikel 2 Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Tabel 19 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

759.486

1.441.310

1.310.802

1.379.646

1.281.195

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

‒ 213.523

‒ 118.621

‒ 143.955

‒ 46.839

‒ 47.310

 

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 168.645

‒ 147.182

‒ 75.588

‒ 29.112

‒ 12.860

 

Nieuwe mutaties

      

Project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen

 

‒ 135.000

    

Project Maritiem Masterplan

 

‒ 30.000

‒ 60.000

‒ 10.000

  

Project QuantumDeltaNL

 

‒ 30.200

 

‒ 30.000

  

PEGA

  

‒ 2.334

‒ 20.459

‒ 19.310

 

Kasschuif subsidie route

‒ 190.000

‒ 360.000

‒ 400.000

‒ 400.000

‒ 400.000

 

Kasschuif departementale route

‒ 164.118

575.923

    

Kasschuif voorwaardelijke toekenningen

‒ 13.200

‒ 163.000

43.000

6.800

116.400

 

Stand ontwerpbegroting 2024

10.000

1.033.230

671.925

850.036

918.115

1.383.727

Nieuwe mutaties

De kasreeksen voor de projecten Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen (EZK) en Maritiem Masterplan (I&W) worden overgeboekt naar de departementen. Een deel van de reservering van € 333,0 mln voor project Quantum Delta NL werd omgezet in een toekenning van € 60,2 mln. Ook deze middelen worden overgeboekt naar EZK.

Twee projecten die via de subsidieroute op artikel 2 in de derde ronde zijn ingediend zijn positief beoordeeld door de adviescommissie. Het besluit over deze projecten volgt pas nadat duidelijk is op welk bedrag de aanvragers daadwerkelijk aanspraak maken. Voor deze projecten blijven middelen geraamd in 2023 en 2024. De overige middelen worden doorgeschoven naar 2025 en verder. Voor de subsidieregeling kunnen pas vanaf de tweede helft van 2024 nieuwe aanvragen ingediend worden en de beoordelingsperiode duurt maximaal 26 weken. Het is daarom nagenoeg zeker dat nieuwe toekenningen pas in 2025 zullen plaatsvinden. De middelen die voor 2025-2027 geraamd stonden worden ook deels naar achteren geschoven om niet een overschot aan middelen op die jaren te hebben.

De kasschuif departementale route is ten eerste nodig om overgebleven middelen uit 2023 door te schuiven naar 2024. In dat jaar zijn nu voldoende middelen geraamd voor eventuele omzettingen en de deelname van de CAS-landen en de BES-eilanden aan het NGF.

Tot slot wordt de kasschuif voorwaardelijke toekenningen uitgevoerd om de raming van voorwaardelijke toekenningen uit de derde ronde op deze begroting mogelijk te maken.

Tabel 20 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

759.486

1.441.310

1.310.802

1.379.646

1.281.195

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

‒ 213.523

‒ 118.621

‒ 143.955

‒ 46.839

‒ 47.310

 

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 168.645

‒ 147.182

‒ 75.588

‒ 29.112

‒ 12.860

 

Nieuwe mutaties

      

Project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen

 

‒ 135.000

    

Project Maritiem Masterplan

 

‒ 30.000

‒ 60.000

‒ 10.000

  

Project QuantumDeltaNL

 

‒ 30.200

 

‒ 30.000

  

PEGA

  

‒ 2.334

‒ 20.459

‒ 19.310

 

Kasschuif subsidie route

‒ 190.000

‒ 360.000

‒ 400.000

‒ 400.000

‒ 400.000

 

Kasschuif departementale route

‒ 164.118

575.923

    

Kasschuif voorwaardelijke toekenningen

‒ 13.200

‒ 163.000

43.000

6.800

116.400

 

Stand ontwerpbegroting 2024

10.000

1.033.230

671.925

850.036

918.115

1.383.727

Tabel 20 geeft tot slot de ontvangsten voor beleidsartikel 2 weer. Deze ontvangstenmutaties komen overeen met de hierboven beschreven uitgavenmutaties in tabel 19.

Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Tabel 21 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

105.000

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

      

Nieuwe mutaties

      

Kasschuif voorwaardelijke toekenning

‒ 105.000

105.000

    

Stand ontwerpbegroting 2024

0

105.000

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

De kasmiddelen voor 2023 voor de voorwaardelijke toekenning voor project Rail Gent-Terneuzen worden doorgeschoven naar 2024.

Tabel 22 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

105.000

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2023

      

Mutatie amendement 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

      

Nieuwe mutaties

      

Kasschuif voorwaardelijke toekenning

‒ 105.000

105.000

    

Stand ontwerpbegroting 2024

0

105.000

0

0

0

0

Tabel 22 geeft tot slot de ontvangsten voor beleidsartikel 3 weer. Deze ontvangstenmutaties komen overeen met de hierboven beschreven uitgavenmutaties in tabel 21.

Licence