Base description which applies to whole site

Bijlage 8: Gebruikte afkortingen

Tabel 141 Gebruikte afkortingen

AAS

Amsterdam Airport Schiphol

AMV

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

AP

Autoriteit persoonsgegevens

ARM

Adviesraad Migratie

ATKM

Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVIM

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

BDuR

Brede doelUitkering Rampenbestrijding

BenT

Boeten en Transacties

BES-eilanden

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BFT

Bureau Financieel Toezicht

BIBOB

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BKCN

Brandweerkorps Caribisch Nederland

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CA

Coalitie Akkoord

CBO

Collectieve Beheersorganisatie

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CEP

Centraal Economisch Plan

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau

CN

Caribisch Nederland

COA

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Comensha

Coördinatiecentrum Mensenhandel

CRM

College voor de Rechten van de mens

CSV

Criminele Samenwerkings Verbanden

CVOM

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DT&V

Dienst Terugkeer en Vertrek

DTC

Digital Trust Center

DUUP

Decentralisatie-Uitkering Uitstapprogramma’s Prostituees

EES

Entry Exit System

EIBM

strategie voor Europees geïntegreerd grensbeheer

EK

Eerste Kamer der Staten-Generaal

EOKM

Expertisebureau Online Kindermisbruik

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FIU

Financial Intelligence Unit

GGP

gebiedsgebonden politie

GGV

Gesloten Gezinsvoorziening

GI

gecertificeerde instellingen

GMS

geïntegreerd meldkamersysteem

GOO

Gemeentelijke Opvang Oekraïners

GW

Gevangeniswezen

HALT

Het Alternatief

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HR

Hoge Raad

HTL

handhaving- en toezichtlocatie

IHH

Informatie huishouding

IJenV

Inspectie Justitie en Veiligheid

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOM

International Organization for Migration

JenV

Justitie en Veiligheid

JIO

Justitiële ICT organsatie

JUSTID

Justitiële Informatiedienst

Justis

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

KCIO

Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne

KMar

Koninklijke Marrechaussee

Ksa

Kansspelautoriteit

LBIO

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

LIEC

Landelijk Informatie en Expertise Centrum

LMS

landelijke meldkamer samenwerking

MPP

Meerjaren Productie Prognose

NCSC

Nationaal Cyber Security Centrum

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NFI

Nederlands Forensisch Instituut

NGO

non-gouvernementele organisatie

NIPV

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

NRGD

Nederlands Regeister Gerechtelijk Deskundigen

NVvR

Nederlandse Vereninging voor Rechtspraak

ODA

(Official Development Assistance

OM

Openbaar Ministerie

OVV

Onderzoeksraad voor veiligheid

PA

Politieacademie

PMJ

Prognosemodel Justitiële Ketens

POK

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

POO

Particuliere Opvang Oekraïners

REAN

Return and Emigration of Aliens from the Netherlands

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centre

RMO

Regeling Medische Zorg Ontheemden

RST

Recherche Samenwerkingsteam

RTB

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

RvdK

Raad voor de Kinderbescherming

Rvdr

Raad voor de rechtspraak

RvR

Raad voor Rechtsbijstand

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SAOP

Stichting Arbeidsmarkt en opleidingsfonds Politie

SEA

Strategegische Evaluatie Agenda

SGC

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken

SGM

Schadefonds Geweldsmisdrijven

SHN

Slachtofferhulp Nederland

SRCN

Stichting Reclassering Caribisch Nederland

SRN

Stichting Reclassering Nederland

SSO

Shared Service Organisatie

STAB

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

Stb

Staatsblad

Stcrt

Staatscourant

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TC’s

trajectcontroles

TK

Tweede Kamer der Staten-Generaal

UHP KOT

Uit Huis Plaatsing Kinder Opvang Toeslag

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOG

Verklaring Ontrend Gedrag

VWN

Vluchtelingenwerk Nederland

WAU

Werk Aan Uitvoering

WODC

Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum

WOO

Wet Open Overheid

Wrb

Wet op de rechtsbijstand

Wrs

wetsvoorstel regulering sekswerk

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

ZM

Zittende Magistratuur

Licence