Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op grond van de motie Hachchi c.s.38 wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden39. Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting Justitie en Veiligheid weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 139 Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2024

   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal uitgaven

  

74.609

94.222

95.822

97.204

96.575

96.578

96.443

          

Artikel 31 Politie

  

28.919

29.236

29.934

29.934

29.409

29.409

29.409

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Rijkstaak

Structureel

       

Bijdrage aan medeoverheden

Rijkstaak

Structureel

28.919

29.236

29.934

29.934

29.409

29.409

29.409

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

  

30.203

47.178

47.228

47.229

47.213

47.202

47.202

Bijdrage aan medeoverheden

Rijkstaak

Structureel

0

7.507

7.647

7.647

7.631

7.629

7.629

Opdrachten

Rijkstaak

Structureel

30.203

39.671

39.581

39.582

39.582

39.573

39.573

Artikel 34 Straffen en beschermen

  

15.487

17.808

18.660

20.041

19.953

19.967

19.832

Bijdrage aan agentschappen

Rijkstaak

Structureel

12.022

14.591

15.443

16.824

16.736

16.751

16.616

Subsidies (regelingen)

Rijkstaak

Structureel

1.976

1.902

2.000

2.000

2.000

1.999

1.999

Bijdrage aan medeoverheden

Rijkstaak

Structureel

1.489

1.315

1.217

1.217

1.217

1.217

1.217

Toelichting

Artikel 31 Politie

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

Bijdrage aan de Nationale Politie ten behoeve van de bestrijding ondermijning (TBO) en ten behoeve van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Deze bijdrage is structureel, waarbij de middelen voor 2026 en latere jaren voor de RST nog op de begroting Koninkrijksrelaties staan. Het geld is bestemd voor het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar het is niet toe te wijzen hoeveel Caribisch Nederland precies hiervan ontvangt.

Bijdrage aan medeoverheden

De Minister van Justitie en Veiligheid is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps CN. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van deze korpsen wordt een bijdrage verstrekt. Het brandweerkorps en de politiekorps zijn momenteel bezig met het opstellen van het beheerplan 2024-2027. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van CN.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Bijdrage aan medeoverheden

De middelen zijn bestemd voor het versterken en intensiveren van de inzet op de BES-eilanden, waardoor structurele vestiging van twee rijksrechercheurs op de BES-eilanden mogelijk is.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Nederland draagt op verschillende manieren bij aan het rechtsbestel in CN en de andere landen van het Koninkrijk. Naast een jaarlijkse bijdrage aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Openbaar Ministeries wordt onder andere gestimuleerd dat het aantal rechters en officieren van justitie zowel kwantitatief als kwalitatief op goed niveau blijft. De juridische dienstverlening op de BES-eilanden is geborgd door advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Via de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de Raad voor Rechtsbijstand wordt kosteloze rechtsbijstand verleend aan onvermogenden. Voorts wordt een subsidie beschikbaar gesteld voor een notaris van Sint Maarten ten behoeve van de beschikbaarheid van het notariaat op Saba en Sint Eustatius. Ook is er een Commissie bescherming persoonsgegevens BES die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Tot slot wordt de Raad voor de rechtshandhaving in staat gesteld zijn taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt er via FIU Nederland € 0,149 mln. beschikbaar gesteld voor de Uitvoering Wwft BES en het beheren van de informatie-uitwisseling tussen FIU-Nederland (inclusief BES) met de Koninkrijkslanden en vice versa.

Opdrachten

DIt betreft opdrachten in relatie tot het reizen naar de BESeilanden.

Artikel 34 Straffen en beschermen

Bijdrage aan agentschappen

Ten aanzien van CN levert Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Daarnaast heeft de DJI een adviserende functie voor de overige landen binnen het Koninkrijk op het gebied van detentie, vreemdelingenbewaring en forensische zorg.

Subsidies (regelingen)

Deze middelen worden ingezet voor de erkende reclasseringsorganisatie Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). De SRCN richt zich op de reclasseringstaak op CN.

Bijdrage aan medeoverheden

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in CN, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast vervult de BES voogdrijraad ook de rol van de Centrale Autoriteit in CN.

Licence