Base description which applies to whole site

2.5 Strategische Evaluatie Agenda (SEA)

Eén van de resultaten van de Operatie Inzicht in Kwaliteit is dat het Rijksbrede evaluatiestelsel is herzien. In het kader van deze herziening is onder meer de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) bij de begroting 2021 geïntroduceerd en in de Rijksbegrotingsvoorschriften verankerd. In plaats van (ex post) beleidsdoorlichtingen op het niveau van begrotingsartikelen worden met de SEA (evaluatie)onderzoeken geprogrammeerd voor belangrijke beleidsthema's van het departement gedurende de gehele beleidscyclus (zowel ex ante, ex durante als ex post). Daarbij omvat een beleidsthema een inhoudelijk logisch en herkenbaar samenhangend beleidsterrein.

Het doel van de SEA is te komen tot betere en meer bruikbare inzichten in de werking, (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid op de gekozen thema's en manieren om beleid beter/effectiever te maken, óók tussentijds (beleidsleren). In optima forma biedt de SEA een overzicht van de belangrijke beleidsthema’s van een departement, een korte toelichting per thema waar de behoefte aan inzicht ligt en een bijpassende agendering van evaluatieonderzoek. In de begroting 2022 heeft JenV een eerste uitwerking van de SEA opgenomen. Evenals begrotingsjaar 2023 geldt het begrotingsjaar 2024 als een overgangsjaar. JenV gebruikt deze overgangsjaren om verbeterslagen aan te brengen in de kwaliteit van de SEA, zodat stapsgewijs wordt toegegroeid naar een begroting dekkende SEA met logisch samenhangende beleidsthema’s.

Tabel 5 Strategische Evaluatie Agenda

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Politie

Periodieke rapportage

2029

Syntheseonderzoek naar het hoofdthema politie en de bijbehorende subthema's.

31

Veiligheidsregio´s en crisisbeheersing

Periodieke rapportage

2028

Syntheseonderzoek naar het hoofdthema Veiligheidsregio's en Crisisbeheersing en de bijbehorende subthema's.

36

Rechtspleging en rechtsbijstand

Periodieke rapportage

2028

Syntheseonderzoek naar het thema rechtspleging en rechtsbijstaand.

32

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Periodieke rapportage

2026

Syntheseonderzoek naar het thema veiligheid en criminaliteitsbestrijding.

33

Voorkomen

Periodieke rapportage

2025 ‒ 2028

Syntheseonderzoek naar het thema voorkomen.

33

Verstoren

Periodieke rapportage

2025 ‒ 2028

Syntheseonderzoek naar het thema verstoren.

33

Bestraffen

Periodieke rapportage

2025 ‒ 2028

Syntheseonderzoek naar het thema bestraffen.

33

Preventie

Periodieke rapportage

2026, daarna volgt nieuwe cyclus

Preventie met gezag (monitoring). Brede monitoring van de landelijke aanpak Preventie met gezag. Het inzichtelijk maken van de voortgang (output) en effectiviteit (impact) van het algehele preventiebeleid via de verzameling van administratieve data over de voortgang.

33

Jeugdbescherming

Periodieke rapportage

2026

Dit beleidsthema ziet op de volgende sub thema’s: een effectieve uitvoering van de jeugdbeschermingsketen, de justitiële aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, draagmoederschap, beschermd bevallen, hoe schade voor kinderen bij scheidingen voorkomen kan worden, adoptie en kinderrechten in Nederland.

34.1, 34.2, 34.5

Aanpak jeugdcriminaliteit

Periodieke rapportage

2025

Doel van dit beleidsthema is het realiseren van een effectieve en toekomstgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit. Specifieke aandacht is er voor de verharding van de criminaliteit onder jongeren, de toegenomen complexiteit en verscheidenheid van jeugdcriminaliteit en het verkorten van de doorlooptijden in de jeugdstrafrechtketen. Daarnaast vormt het verminderen van de druk op de capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen een belangrijke opgave.

34.5

Strafrechtelijke sancties

Periodieke rapportage

2026

Sanctiebeleid draagt bij aan een veiligere samenleving. De tenuitvoerlegging van vrijheidsbeperkende, vrijheidsbenemende en financiële sancties staan in dit thema centraal. Een effectieve en efficiënte tenuitvoerlegging wordt bewerkstelligd door het snel, zeker en veilig tenuitvoerleggen van straffen. Daarbij wordt ook ingegaan op het tegengaan van voortgezet crimineel handelen tijdens detentie en de manier waarop gewerkt wordt aan een veilige terugkeer van justitiabelen in de samenleving.

34.2, 34.3

Forensische zorg

Periodieke rapportage

2026

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Als eigenaar van het stelsel forensische zorg richt het team zich op de doelen van de Wet forensische zorg, de implementatie van de Wet verplichte geestelijk gezondheidszorg en de Wet zorg en Dwang en de uitvoering van de bestuurlijke agenda forensische zorg.

34.3

Aanpak criminaliteitsfenomenen

Periodieke rapportage

2026

De aanpak van criminele fenomenen richt zich op delicten die zwaar ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het gaat daarbij om een integrale aanpak waarbij zoveel mogelijk evidence based maatregelen worden getroffen langs de volgende lijnen: tegenhouden (van potentiële daders), voorkomen (van slachtofferschap), opsporing en vervolging, recidivebeperking en slachtofferzorg.

34.2

Slachtofferzorg

Periodieke rapportage

2027

Doel van dit beleidsthema is slachtoffers te beschermen en de ondersteuning aan slachtoffers te verbeteren. De komende jaren zijn belangrijke sub thema’s: de bescherming van slachtoffergegevens in het strafdossier, de herziening van het stelsel van schadevergoeding voor slachtoffers en de informatievoorziening aan slachtoffers in de fase van tenuitvoerlegging.

34.4

Kansspelen

Periodieke rapportage

2025

De kansspelmarkt is sterk in beweging met een land gebonden en snelgroeiende online kansspelsector. De kansspelmarkt wordt gekenmerkt door strenge wet- en regelgeving, een onafhankelijke toezichthouder en voldoende attractief legaal aanbod. JenV zet daarbij in op verslavingspreventie, consumentenbescherming en het tegengaan van kansspel gerelateerde criminaliteit en fraude. De periodieke rapportage in het kader van de SEA geeft inzicht in hoeverre deze doelen van het kansspelbeleid behaald worden.

34.2

Verwarde personen

Periodieke rapportage

2027

Het doel van dit thema is om ervoor te zorgen dat personen met verward of onbegrepen gedrag op tijd de juiste zorg en/of brede ondersteuning wordt geboden. Hiermee kan worden voorkomen dat zij onnodig in aanraking komen met politie en justitie. Doel van de periodieke rapportage is om inzicht te geven of met de ingezette maatregelen is voorkomen dat verwarde personen onnodig in aanraking komen met politie en justitie (doeltreffendheid) en – waar mogelijk- of de middelen die daarvoor ter beschikking zijn gesteld doelmatig zijn besteed.

34.3

Nationale veiligheid

Periodieke rapportage

2025

Syntheseonderzoek naar het thema nationale veiligheid.

36.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Periodieke rapportage

2025

Periodieke rapportage met betrekking tot toegang, toelating en opvang vreemdelingen.

37.2

Terugkeerbeleid

Periodieke rapportage

2026

Periodieke rapportage met betrekking tot terugkeerbeleid.

37.3

Voor het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen, klik op deze link: Status beleidsdoorlichtingen. Voor een nadere onderbouwing van de beleidsthema's op de strategische evaluatie agenda en een toelichting op de geplande evaluatieonderzoeken zie «Bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda».

Licence