Base description which applies to whole site

2.6 Overzicht risicoregelingen

Tabel 6 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaand garanties 2022

Geraamd te verlenen 2023

Geraamd te vervallen 2023

Uitstaand garanties 2023

Geraamd te verlenen 2024

Geraamd te vervallen 2024

Uitstaande garanties 2024

Totaal plafond

31

Inkoop Max

531

 

531

0

 

0

0

531

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst Justis

15.268

3.400

4.000

14.668

3.400

4.000

14.068

15.268

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

17.682

 

815

16.867

 

846

16.021

17.682

 

totaal

33.481

3.400

5.346

31.535

3.400

4.846

30.089

33.481

Tabel 7 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitgaven 2022

Ontvang- sten 2022

Stand risico- voorziening 2022

Saldo 2022

Uitgaven 2023

Ontvang- sten 2023

Stand risico- voorziening 2023

Saldo 2023

Uitgaven 2024

Ontvang- sten 2024

Stand risico- voorziening 2024

Saldo 2024

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst Justis

1.288

 

0

‒ 1.288

1.900

0

0

‒ 1.900

1.900

 

0

‒ 1.900

Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting opgenomen die JenV heeft aan de politie, in het kader van het prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling). De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan het bedrag dat als vordering in de jaarrekening van de politie wordt opgenomen15. De regeling loopt in het jaar 2023 af.

Faillissementscuratoren

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) biedt curatoren de mogelijkheid om in faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn, toch onderzoek te kunnen doen of een procedure te starten om onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen. Per 1 juni 2023 is de garantstellingsregeling herzien. Deze is in overeenstemming gebracht met het Rijkskader voor risicoregelingen. Bij de uitgaven in het «overzicht uitgaven en ontvangsten garanties» betreft het de opdrachten tot betaling.

Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantie verlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaallasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiencyoverwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage konden worden afgesloten.

15

Kamerstukken II 29 628, nr. 407

Licence