Base description which applies to whole site

5.1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Inleiding

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens en is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van groot belang.

RvIG is verantwoordelijk voor de volgende diensten:

  • de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP);

  • de beheervoorziening burgerservicenummer (BV-BSN);

  • het systeem van aanvraag, productie en distributie van reisdocumenten;

  • de persoonsinformatievoorziening van het Caribisch gebied (PIVA);

  • het beheren van voorzieningen ten behoeve van het eIDAS-stelsel;

  • het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI);

  • de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA);

  • het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).

Ontwikkelingen

RvIG geeft invulling aan de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.

Voor de BRP en het BSN lopen ontwikkelingen met de nadruk op dataminimalisatie. Daarnaast wordt de implementatie van het BSN binnen Caribisch Nederland voorbereid in opmaat naar de overgang naar de Nederlandse Identiteitsinfrastructuur.

Bij het CMI en MFO worden structurele verbeteringen gestimuleerd en de rol en bevoegdheden van RvIG bestendigd door middel van borging in wet- en regelgeving.

Op het gebied van de aanvraag, personalisatie en uitgifte van reis- en identiteitsdocumenten wordt gewerkt aan verschillende verbeteringen om ID fraude tegen te gaan en de dienstverlening te verbeteren. De projecten «Verbeteren Reisdocumenten» Stelsel (VRS) en «Risicoreductie Optimalisering Data-integriteit en Services» (RODS) dragen hieraan bij.

Basis Registratie Personen (BRP)

Op basis van de Wet BRP voert RvIG het beheer over de registratie van ingezetenen, de Basis Registratie Personen (BRP) en de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Deze registraties hebben als doel om alle overheidsorganisaties te kunnen voorzien van dezelfde persoonsgegevens van de inwoners van ons land. Hierdoor hoeven andere overheden die informatie niet steeds weer bij de burger uit te vragen. Dit zorgt voor een efficiënte dienstverlening en voor minder administratieve lasten voor de burger.

Burgerservicenummer (BSN)

RvIG is verantwoordelijk voor de beheervoorziening BSN. Hieronder valt het beheer van de voorziening voor het genereren, distribueren, toekennen en beheren van Burgerservicenummers. Daarnaast beheert RvIG het foutenmeldpunt voor het melden van vermoedens over BSN-nummerfouten en worden mogelijk dubbelinschrijvingen gecontroleerd via de voorziening permanente monitoring dubbelinschrijvingen.

Reisdocumenten

RvIG ziet in haar verantwoordelijkheid voor het reisdocumentenstelsel toe op de productie van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (eNIK) en het aanvraag- en uitgifte proces bij uitgevende instanties. Daarnaast beheert RvIG de registers ‘Register Paspoortsignalering’ (RPS), Basisregister 'Reisdocumenten’ (BRR) en ‘Verificatieregister Reisdocumenten’ (VR).

Caribisch gebied

RvIG is verantwoordelijk voor de centrale voorzieningen en het stelsel van berichtuitwisseling ten behoeve van het bijhouden van de basisadministraties van de openbare lichamen, de verstrekkingenvoorziening en de systematische verstrekking van gegevens. Daarnaast beheert RvIG de apparatuur, software en voorraden ten behoeve van de lokaal geproduceerde ID-kaart BES.

Electronic Identification Authentication and Trust Services (eIDAS)

RvIG voert het stelselbeheer over diverse voorzieningen binnen eIDAS. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat op basis van de uit Europa meegegeven set aan gegevens, via een bevraging in de beheervoorziening BSN, een BSN van de betreffende persoon wordt gezocht. Een dienstverlener kan op basis van het BSN zijn diensten aan de burger verlenen. Daarnaast is RvIG in het kader van eIDAS verantwoordelijk voor de toetsing op het gebruik van BSN’s door eIDAS uitvoerende instanties.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI)

RvIG begeleidt naast slachtoffers van identiteitsfraude ook burgers met fouten met betrekking tot hun persoonsgegevens. RvIG fungeert als ketenregisseur en schakelt indien nodig ketenpartners zoals Politie, Belastingdienst, RDW, IND en Logius in.

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)

De LAA kan gezien worden als de samenwerking van de toekomst. Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties werken nauw samen met gemeenten om op basis van risicosignalen risicoadressen te onderzoeken, waarbij ook een huisbezoek wordt afgelegd. Deze intensieve manier van samenwerken over alle lagen van de overheid heen is van grote meerwaarde voor de kwaliteit van de BRP, helpt in het oplossen van maatschappelijke problemen en is tegelijkertijd een effectieve werkwijze in het kader van adres gerelateerde fraude.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Het MFO is een meldpunt voor fouten in basisregistraties waar burgers en geregistreerden zich tot kunnen wenden als zij vastlopen binnen de overheid. De fouten op het terrein van Identiteit kunnen daarin worden meegenomen.

Staat van baten en lasten

Tabel 38 Begroting van baten-lastenagentschap RvIG voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

136.249

112.388

189.992

210.834

220.338

228.968

225.037

waarvan omzet moederdepartement

59.345

45.302

52.884

52.885

51.979

48.446

50.309

waarvan omzet overige departementen

70

0

0

0

0

0

0

waarvan omzet derden

76.834

67.086

137.108

157.949

168.359

180.522

174.728

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

14.406

26.905

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

150.655

139.293

189.992

210.834

220.338

228.968

225.037

        

Lasten

       

Apparaatskosten

142.730

138.149

185.261

197.180

203.243

197.972

190.888

- Personele kosten

38.647

34.913

41.046

40.610

40.650

35.511

36.027

waarvan eigen personeel

24.965

27.612

28.026

30.119

30.571

31.030

31.495

waarvan inhuur externen

13.124

6.268

11.987

9.458

9.046

3.448

3.499

waarvan overige personele kosten

558

1.033

1.033

1.033

1.033

1.033

1.033

- Materiële kosten

104.083

103.236

144.215

156.570

162.593

162.461

154.861

waarvan apparaat ICT

1.238

375

375

375

375

375

375

waarvan bijdrage aan SSO's

193

200

200

200

200

200

200

waarvan overige materiële kosten

102.652

102.661

143.640

155.995

162.018

161.886

154.286

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

5.820

9.936

11.540

11.690

12.390

12.390

12.390

- Materieel

4.177

7.996

9.060

9.060

9.760

9.760

9.760

waarvan apparaat ICT

0

100

200

200

200

200

200

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

4.177

7.896

8.860

8.860

9.560

9.560

9.560

- Immaterieel

1.643

1.940

2.480

2.630

2.630

2.630

2.630

Overige lasten

0

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

11.739

20.820

23.878

21.427

21.759

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

148.550

148.085

208.540

229.690

239.511

231.789

225.037

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

2.105

‒ 8.792

‒ 18.548

‒ 18.856

‒ 19.173

‒ 2.821

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

2.105

‒ 8.792

‒ 18.548

‒ 18.856

‒ 19.173

‒ 2.821

0

Toelichting

Baten

Omzet

De omzet van RvIG is als volgt over de diverse opdrachten begroot:

Tabel 39 Begrote omzetverdeling RvIG (bedragen x € 1.000)
 

Moederdepartement

Overige departementen

Derden

Totaal

BRP

27.013

0

11.767

38.780

BSN

5.586

0

0

5.586

Reisdocumenten

0

0

125.321

125.321

Caribisch Gebied

1.983

0

20

2.003

eIDAS

5.860

0

0

5.860

CMI

1.618

0

0

1.618

LAA

9.896

0

0

9.896

MFO

928

0

0

928

     

Totaal

52.884

0

137.108

189.992

Waarvan omzet derden

Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheid voor reisdocumenten worden er in de jaren 2019 tot en met 2023 structureel minder reisdocumenten uitgegeven dan in de jaren 2024 tot en met 2028. Hierdoor is de in 2024 begrote omzet derden hoger dan in voorgaande jaren.

Vrijval voorzieningen

Om te voorkomen dat er grote fluctuaties in de kostprijs van reisdocumenten ontstaan als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheid, heeft RvIG een egalisatievoorziening opgebouwd. Deze egalisatievoorziening zal in het begin van 2024 volledig uitgeput zijn. Zodoende zal vanaf 2024 geen vrijval uit egalisatievoorziening plaatsvinden.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele lasten bedragen € 41,0 mln. De verhoging van de personele kosten heeft met name te maken met tijdelijke externe inhuur ten behoeve van incidentele projecten.

Materiële kosten

Het grootste gedeelte van de lasten betreft de kosten die worden gemaakt voor de productie en distributie van de reisdocumenten, het in stand houden van het BRP-netwerk, het beheer van de centrale verstrekkingvoorziening van de BRP (BRP-V en RNI) en de beheervoorziening BSN, CMI, PIVA-V en Sédula. Voor de uitvoering van de taken maakt RvIG gebruik van geautomatiseerde systemen.

Afschrijvingskosten

Op de materiële activa wordt in 2024 € 9,1 mln. afgeschreven. Dit betreft de afschrijving op de investering van de vernieuwde RvIG-infrastructuur en de systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten. Daarnaast is sprake van afschrijvingen van circa € 2,5 mln. op immateriële vaste activa, zijnde de ontwikkelde (IT-)verbeteringen binnen VRS.

Overige lasten

Dotaties voorzieningen

Aangezien de eerder genoemde egalisatievoorziening in het begin van 2024 volledig uitgeput zal zijn, is het noodzakelijk om vanaf 2024 deze voorziening opnieuw op te bouwen ten behoeve van de volgende dipperiode.

Saldo van baten en lasten

De kosten voor het beheren van de BRP worden doorberekend aan de gebruikers met een kostendekkend tarief in de vorm van een abonnementsprijs. Deze doorberekening vindt deels via het ministerie van BZK en deels rechtstreeks aan derden plaats. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen, innovatie, investering en de kosten van de productie en distributie worden in de huidige systematiek gedekt uit het tarief dat RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De overige opdrachten worden betaald door de opdrachtgever, namelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van RvIG is een kostendekkende exploitatie.

Schuld aan gebruikers BRP

Het exploitatieresultaat over eerdere boekjaren met betrekking tot de BRP wordt met de gebruikers van de BRP vereffend door de staffelprijs van de BRP in 2022 en latere jaren te laten dalen ten opzichte van de staffelprijs in 2021. Hierdoor zijn de tarieven in 2024 niet volledig kostendekkend en ontstaat een begroot negatief saldo van baten en lasten. Dit negatieve saldo ad € 18,5 mln. wordt met de openstaande schuld aan gebruikers BRP verrekend. Ultimo 2022 bedraagt de openstaande schuld € 30,8 mln.

Kasstroomoverzicht

Tabel 40 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap RvIG over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

72.480

43.275

21.886

21.740

34.894

51.489

81.985

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

153.605

112.388

189.992

210.834

220.338

228.968

225.037

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 149.153

‒ 138.149

‒ 185.261

‒ 197.180

‒ 203.243

‒ 197.972

‒ 190.888

2.

Totaal operationele kasstroom

4.452

‒ 25.761

4.731

13.654

17.095

30.996

34.149

 

-/- totaal investeringen

‒ 11.860

‒ 32.625

‒ 4.877

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 11.860

‒ 32.625

‒ 4.877

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

15.200

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

15.200

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

65.072

89

21.740

34.894

51.489

81.985

115.634

Toelichting

Operationele kasstroom

In 2024 vertoont de operationele kasstroom een negatief saldo. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een deel van de kosten voor het beheren van de BRP wordt gedekt vanuit de schuld aan gebruikers BRP.

Investeringskasstroom

Voor 2024 wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 4,9 mln. Dit betreft investeringen ten behoeve van het programma VRS en de vervanging van de systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 41 Overzicht doelmatigheidsindicatoren RvIG
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving Generiek Deel

       

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

279

324

324

324

324

324

324

Saldo van baten en lasten (%)

1,4%

‒ 5,4%

‒ 9,2%

‒ 8,5%

‒ 8,4%

‒ 1,3%

0,0%

Klanttevredenheid

n.v.t.

n.v.t.

7,80

n.v.t.

8,00

n.v.t.

8,00

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Kostprijzen per product (in €)

       

Abonnementsstructuur (B)

1.940

970

970

970

970

970

970

Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar

24,01

24,39

26,07

26,75

27,45

28,16

28,89

Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar

42,49

43,17

46,15

47,35

48,58

49,84

51,14

Identiteitskaart 5 jaar

7,63

6,16

6,59

6,76

6,94

7,12

7,31

Identiteitskaart 10 jaar

39,18

35,18

37,61

38,59

39,59

40,62

41,68

        

Beschikbaarheid

       

Beschikbaarheid GBA netwerk

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Beschikbaarheid GBA-V

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Responsetijd GBA-V

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

Beschikbaarheid basisregister

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid verificatieregister

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid BSN

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Doorlichting uitgevoerd c.q. gepland in

2023

      

Toelichting

Generiek Deel

Fte-totaal

Het aantal FTE is in 2024 in lijn met de begroting 2023.

Klanttevredenheid

Tweejaarlijks vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats. Het eerstvolgende klanttevredenheidsonderzoek zal plaatsvinden in 2024.

Specifiek Deel

Kostprijzen per product

RvIG streeft ernaar om de kostprijzen per product zo constant mogelijk te houden. Als gevolg van de hoge inflatie in 2022 is de indexatie van de kostprijzen or reisdocumenten hoger dan eerdere jaren.

De hoogte van de leges die RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten, de buitenlandse posten en de Caribische gemeenten (Bonaire, Eustatius en Saba), is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen.

Beschikbaarheid

De doelstelling in 2024 met betrekking tot de beschikbaarheid van de diverse ICT-voorzieningen is het halen van de gestelde normen, als opgenomen onder de kwaliteitsindicatoren in bovenstaande tabel.

Licence