Base description which applies to whole site

5.3 Organisatie & Personeel Rijk (O&P Rijk)

Inleiding

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) is een samenvoeging per 1 januari 2023 van de shared service organisatie P-Direkt en de onderdelen UBR-Personeel en UBR-Binnenwerk van de shared service organisatie UBR.

De maatschappelijke dynamiek en de veelal complexe departement overstijgende maatschappelijke opgaves, vragen om een wendbare overheid met een interdepartementale en multidisciplinaire aanpak.

Herpositionering van een toekomstbestendige bedrijfsvoering is noodzakelijk is om daarop te kunnen aansluiten. Schotten tussen organisaties moeten worden verwijderd en overlap en dubbels ge ëlimineerd.

Met de vorming van O&P Rijk zijn acht sterke merken onder één noemer gebracht, in één overkoepelende organisatie die deze merken in krachtige samenhang verder gaat ontwikkelen.

Deze nieuwe shared service organisatie biedt integrale ondersteuning bij personele- en organisatievraagstukken.

Binnenwerk creêert samen met partnerorganisaties duurzame, structurele banen in teamverband voor mensen met een doelgroepindicatie binnen het Rijk. Zo levert Binnenwerk als gemandateerd werkgever een grote bijdrage aan de realisatie van de Banenafspraak.

P-Direkt standaardiseert en uniformeert ondersteunende HR- en organisatie-dienstverlening, zoals een goede en tijdige salaris- en HR-administratie, duidelijke HR-informatievoorziening en een helder ingericht personeelsdossier voor ongeveer 150.000 medewerkers, managers en beleidsmakers;

Organisatieadvies levert advies, onderzoek, implementatie en begeleiding bij alle aspecten voor de inrichting van een moderne Rijksdienst. Zowel bij organisatieinrichting, organisatieonderzoek, instrumentontwikkeling, flexibele organisaties, evaluatie als kennisdeling;

Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht geeft management en P&O-professionals juridisch advies en bijstand en adviseert over beleidsvorming;

Diversiteit & Inclusie ondersteunt het Rijk bij het bevorderen van divers en inclusief denken en handelen op de werkvloer. Inclusiviteit geeft advies, trainingen en colleges, werft, bemiddelt en begeleidt;

Arbeidsmarkt zorgt voor de juiste kandidaat, op de juiste plek, op het juiste moment: zowel vast als tijdelijk. Arbeidsmarkt is de specialist voor het oplossen van capaciteitsvraagstukken binnen het Rijk;

Loopbaan- en Talentontwikkeling versterkt management en medewerkers bij talentontwikkeling en het vormgeven van de loopbaan;

Bedrijfszorg adviseert over gezonde organisaties en gezond werken binnen het Rijk en zet zich in om de duurzame inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers binnen het Rijk te vergroten.

De ontwikkeling van de dienstverlening gebeurt naar aanleiding van de behoefte, in overleg met en in opdracht van de opdrachtgevers en de afnemers en wordt vastgelegd in de periodieke Bestuurlijke Overleggen. De hoofdpunten voor 2024 zijn hierna samengevat.

De integratie van organisatieonderdelen

2024 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de volledige integratie van de samengevoegde onderdelen. Dat biedt de mogelijkheid om de gezamenlijke dienstverlening verder te versterken en beter te verbinden, en zodoende te verrijken.

Verbeteren van de dienstverlening

De technologische ontwikkeling gaat snel. Dit opent mogelijkheden om onze bestaande diensten te verbeteren. De transitie van de on-premises-applicaties met een rijksbreed karakter naar applicaties in de cloud is in 2023 gestart en wordt in 2024 vervolgt: met veel aandacht voor de veiligheid. Voordelen daarvan zijn onder andere flexibele opslag en rekencapaciteit en makkelijke bereikbaarheid voor medewerkers en afnemers.

Verdiepen van de dienstverlening

O&P Rijk wil de bestaande dienstverlening verdiepen en verbeteren door proactief mee te denken en te adviseren over wet- en procesharmonisatie en een betere rechtspositie in het kader van de ‘één werkgever Rijk’ gedachte.

Verbreden van de dienstverlening

O&P Rijk draagt vanuit de bedrijfsvoering bij aan grenzeloos samenwerken en de uitvoering van het strategisch personeelsbeleid Rijk. De verdergaande digitalisering biedt mogelijkheden om de HR-processen betreffende de werving en selectie, ontwikkelplannen en interne mobiliteit meer en beter te ondersteunen.

Staat van baten en lasten

Tabel 46 Begroting van baten-lastenagentschap O&P Rijk voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

108.295

115.204

314.174

314.174

314.174

314.174

314.174

waarvan omzet moederdepartement

98.623

104.020

159.783

159.783

159.783

159.783

159.783

waarvan omzet overige departementen

9.095

10.672

146.207

146.207

146.207

146.207

146.207

waarvan omzet derden

577

512

8.184

8.184

8.184

8.184

8.184

Rentebaten

96

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

29

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

1.219

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

109.639

115.204

314.174

314.174

314.174

314.174

314.174

        

Lasten

       

Apparaatskosten

104.183

112.939

311.946

311.946

311.946

311.946

311.946

- Personele kosten

64.539

68.753

207.786

207.786

207.786

207.786

207.786

waarvan eigen personeel

51.537

58.415

178.256

178.256

178.256

178.256

178.256

waarvan inhuur externen

10.968

9.173

20.952

20.952

20.952

20.952

20.952

waarvan overige personele kosten

2.034

1.165

8.578

8.578

8.578

8.578

8.578

- Materiële kosten

39.644

44.186

104.160

104.160

104.160

104.160

104.160

waarvan apparaat ICT

11.016

11.608

13.107

13.107

13.107

13.107

13.107

waarvan bijdrage aan SSO's

27.038

30.662

51.160

51.160

51.160

51.160

51.160

waarvan overige materiële kosten

1.590

1.916

39.893

39.893

39.893

39.893

39.893

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

2.248

2.265

2.228

2.228

2.228

2.228

2.228

- Materieel

102

100

159

159

159

159

159

waarvan apparaat ICT

102

100

159

159

159

159

159

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

2.146

2.165

2.069

2.069

2.069

2.069

2.069

Overige lasten

294

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

294

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

106.725

115.204

314.174

314.174

314.174

314.174

314.174

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

2.914

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

2.914

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Tabel 47 Begrootte omzetverdeling O&P Rijk

Onderverdeling naar

Moederdepartement

Overige departementen

Derden

Totaal

Generieke Dienst

152.876

135.726

7.838

296.440

Specifiek/Maatwerk

6.907

9.676

346

16.929

Projecten

0

805

0

805

Overige Ontvangsten / bijdragen

0

0

0

0

Totaal

159.783

146.207

8.184

314.174

Omzet

Omzet Moederdepartement en Overige departementen

De omzet stijgt in 2024 ten opzichte van 2023 als gevolg van de toevoeging van de UBR Personeel en UBR Binnenwerk omzet en stijging als gevolg van de prijs- en productieafspraken voor het jaar 2024. Zo stijgen de aantallen medewerkers bij de departementen met ruim 9.000 individuele arbeidsrelaties (IAR) en is de rijksbrede afspraak voor arbeidsparticipatie 1.500 banen.

Omzet derden

O&P levert met de toevoeging van UBR Personeel naast basis dienstverlening aan een aantal ZBO’s met eigen rechtspersoonlijkheid en de rijksbrede ICT-voorziening Rijkspas aan de Nationale Politie ook Arbeidsmarktcommunicatiediensten aan de gemeenten. Daardoor zien we de omzet stijgen ten opzichte van 2023.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De stijging van de kosten van eigen personeel is voornamelijk het gevolg van de toevoeging van het personeel van UBR Personeel en UBR Binnenwerk. Ook het verwerken van de geprognosticeerde prijsstijging en benodigde extra capaciteit om het extra werkaanbod, door de stijging van het aantal departementale werknemers en de hogere banenafspraak, te kunnen opvangen is een belangrijke factor.

O&P zet in op verlaging van de kosten van extern personeel, maar voor sommige rijksbrede programma’s en samenwerking blijft de inhuur van specialistische expertise vaak noodzakelijk. Omdat die expertise uniek is en niet te internaliseren, of niet structureel noodzakelijk en daarom niet efficiënt om in dienst te nemen.

Materiële kosten

Bijdrage aan SSO’s

Dit betreft voornamelijk de kosten van kantoorautomatisering, ICT-applicatiebeheer en de huisvestingskosten. De stijging van deze kosten is voornamelijk het gevolg van meer afname als gevolg van de toevoeging van het personeel van UBR Personeel en UBR Binnenwerk. Ook betreft het inbesteding van werkzaamheden ten behoeve van de rijksbrede ICT-voorzieningen Rijkspas, het Rijks Identity Management (RIdM) en het beheer van het rijks identificerend nummer (BvRIN) en het Identity Management beheer (IDM-beheer) voor het ministerie van BZK.

Apparaat ICT

Dit betreft voornamelijk de kosten van systeemlicenties en uitbestede systeemontwikkeling- en beheer. Ook betreft het de uitbesteding van werkzaamheden ten behoeve van de Rijksbrede ICT-voorzieningen Rijkspas, RIdM en BvRIN en het IDM-beheer voor het ministerie van BZK.

Overige materiele kosten

De stijging is vooral gevolg van de toevoeging van UBR Personeel en betreft voornamelijk de uitbesteding van werkzaamheden en inkoop van diensten in het kader van de merken Bedrijfszorg, Arbeidsrecht en Arbeidsmarktcommunicatie.

O&P zet in op verlaging van deze kosten door verambtelijking. Maar voor sommige diensten en producten blijft uitbesteding aan de markt vooralsnog de leidende factor. Dit omdat het functiegebouw Rijk onvoldoende aansluit op de marktsituatie.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in de immateriële en materiële vaste activa. O&P is bezig de systemen minder grootschalig te moderniseren. De vrijkomende afschrijvingsruimte is benut voor kort cyclische ontwikkeling middels eigen personeel.

Kasstroomoverzicht

Tabel 48 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap O&P Rijk over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

21.796

20.959

18.692

12.582

12.582

12.582

12.582

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

115.736

115.204

314.174

314.174

314.174

314.174

314.174

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 110.865

‒ 117.939

‒ 316.946

‒ 311.946

‒ 311.946

‒ 311.946

‒ 311.946

2.

Totaal operationele kasstroom

4.871

‒ 2.735

‒ 2.772

2.228

2.228

2.228

2.228

 

-/- totaal investeringen

‒ 193

‒ 1.740

‒ 2.558

‒ 2.228

‒ 2.228

‒ 2.228

‒ 2.228

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 193

‒ 1.740

‒ 2.558

‒ 2.228

‒ 2.228

‒ 2.228

‒ 2.228

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 407

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 2.120

‒ 780

‒ 780

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 2.527

‒ 780

‒ 780

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

23.947

15.704

12.582

12.582

12.582

12.582

12.582

Toelichting

Operationele kasstroom

In 2024 verwacht O&P een lagere operationele kasstroom door een afloop van de kortlopende schuldpost op de balans.

Investeringskasstroom

In 2024 gaat O&P door met de realisatie van de investeringsagenda; de vervanging van software die aan het eind van de levensduur is, de verbetering van de efficiency en klantinteractie, het klantvolgsysteem InBeeld, app-ontwikkeling en datagedreven werken.

Financieringsstroom 

In 2024 wordt de laatste aflossing gedaan op leningen voor de financiering van de systeeminvesteringen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

O&P werkt met een Producten- en dienstengids (PDG) inclusief servicelevels. In de PDG zijn de verschillende diensten en activiteiten, leveringsvoorwaarden en de kwaliteitsborging vastgelegd die de ministeries kunnen verwachten.

Tabel 49 Overzicht doelmatigheidsindicatoren O&P Rijk
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving Generiek Deel

       

Totale omzet basisdienstverlening (x 1.000)

94.465

99.622

299.730

299.730

299.730

299.730

299.730

Totale omzet overige + projecten (x 1.000)

13.830

15.582

14.444

14.444

14.444

14.444

14.444

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

675,2

742,4

2419,0

2419,0

2419,0

2419,0

2419,0

Indirecte Fte / Totale Fte

  

23,0%

23,0%

23,0%

23,0%

23,0%

Saldo van baten en lasten (%)

2,73%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Medewerkerstevredenheid

6,8

7

7

7

7

7

7

        

Omschrijving Specifiek Deel merk Organisatieadvies, Arbeidsrecht, Diversiteit & Inclusie, Loopbaan- en Talentontwikkeling en Bedrijfszorg

Omzet per Fte

  

200.853

200.853

200.853

200.853

200.853

Declarabiliteit ambtelijk personeel

  

70,0%

70,0%

70,0%

70,0%

70,0%

Declarabiliteit externe inhuur

  

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

        

Omschrijving Specifiek Deel merk Binnenwerk

Kostprijzen per product (groep)

  

57.430

57.430

57.430

57.430

57.430

Aantal Binnenwerkbanen

  

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Percentage medewerkers in of met afgerond leer-/ ontwikkeltraject

  

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

        

Omschrijving Specifiek Deel merk P-Direkt

       

Kostprijzen per product (groep)

645,1

680,25

732,20

732,20

732,20

732,20

732,20

Verloop tarieven/uur (basisjaar 2015 = 713)

90,5

95,4

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)

149.964

149.964

159.209

159.209

159.209

159.209

159.209

        

Gebruikerstevredenheid

       

De mate waarin medewerkers en managers tevreden zijn over de dienstverlening van P-Direkt

7,6

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

Tijdige afhandeling vragen, klachten, wijzigingen en documenten

 

P-Direkt beantwoordt vragen en klachten binnen 5 werkdagen.

93,4%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

P-Direkt verwerkt wijzigingen binnen 5 werkdagen.

80,3%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

P-Direkt archiveert documenten binnen 10 werkdagen.

85,2%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

De gemiddelde wachttijd per dag aan de telefoon is maximaal 45 seconden.

204 sec

45 sec

45 sec

45 sec

45 sec

45 sec

45 sec

        

Beschikbaarheid systeem

       

Het P-Direktportaal is zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. Op werkdagen geldt een beschikbaarheidsnorm tussen 8.00 uur tot 17.00 uur.

99,8%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

        

Bereikbaarheid

       

Het contactcenter is bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00 uur

99,8%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

        

Betrouwbaarheid

       

P-Direkt zorgt voor volledige en tijdige dataleveringen via interfaces.

99,9%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

P-Direkt verwerkt wijzigingen op een juiste manier.

99,7%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

       

Toelichting

Generiek deel

Fte-Totaal

De formatie van O&P is opgebouwd uit de formaties van de onderdelen P-Direkt, UBR-Personeeel en UBR-Binnenwerk; respectievelijk 793, 459 en1.167 fte.

Specifiek deel

Merken

O&P verantwoordt zich naar de centraal opdrachtgever, respectievelijk de achterliggende departementen, door een aantal servicelevels op de dienstverlening en beschikbaarheid/ bereikbaarheid.

Deze verantwoording is voor 2024 nog een samenvoeging van verschillende afspraken vanuit de onderdelen: momenteel wordt onderzocht hoe meer gelijkvormig gerapporteerd kan worden.

Merk Organisatieadvies, Arbeidsrecht, Diversiteit en Inclusie, Loopbaan en Talentontwikkeling en Bedrijfszorg - Omzet en Declarabiliteit

De omzet is het beoogde minimum om de omzetbegroting te halen. Daaraan ten grondslag liggen minimale declarabiliteitsnormen voor de interne en externe medewerkers in het primaire proces.

Merk Binnenwerk - Aantal banen en Kostprijs

Binnenwerk realiseert in 2024 1.500 banen in 7 categorien (o.a. Bosbeheer, archiefbewerking logistiek) met een gemiddelde kostprijs van € 57.430..

Merk P-Direkt - Kostprijs per productgroep

P-Direkt heeft in opdracht van de eigenaar de afgelopen jaren jaarlijks goedkopere basisdienstverlening gerealiseerd. Voor het jaar 2024 is dat geen reële optie in verband met toenemende complexiteit in de dienstverlening. Daarnaast is er veel meer werk in de bedrijfsvoering (ook in het primaire proces) in het kader van informatiehuishouding, interne controle, privacy en security. Dat verklaart naast het verwerken van de prijsindex de stijging van het tarief.

Merk P-Direkt - ICT diensten

P-Direkt verantwoordt zich naar de centraal opdrachtgever, respectievelijk de achterliggende departementen, door een aantal servicelevels op de dienstverlening, beschikbaarheid en bereikbaarheid

De servicelevels gelden voor het hele jaar en zijn voor alle klanten hetzelfde. De servicelevels zijn geen doel op zich, maar minimale normen.

De behaalde servicelevels worden drie keer per jaar in de bestuurlijke overleggen (BO) besproken. De BO’s kennen naast de directeur O&P (de opdrachtnemer) de volgende deelnemers: de gedelegeerd eigenaar, de centraal opdrachtgever (CO) of een vertegenwoordiging van de opdrachtgevers, de financieel deskundige en een vertegenwoordiging van de afnemers.

Licence