Base description which applies to whole site

5.9 Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

Inleiding

Per 1 januari 2023 zijn de RBO (Rijks Beveiligings Organisatie) en de IPKD (Interdepartementale Post- en Koeriersdienst) ondergebracht in één zelfstandige organisatie. Dit Agentschap heeft de naam Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL). Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) is ontstaan uit het agentschap UBR, waarbij als gevolg van de doorontwikkeling van UBR, diverse onderdelen vanaf 2023 zijn uitgeplaatst. Het agentschap UBR (Uitvoeringsbedrijf Rijk) is vanaf 1 januari 2023 in afgeslankte vorm voortgezet onder de naam Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI).

Het agentschap RBL heeft in 2022 met succes het oprichtingstraject doorlopen en is sinds 2023 formeel een agentschap. Vanaf de 1e suppletoire 2023 is RBL voor het eerst als agentschap opgenomen.

Rijks Beveiligings Organisatie (RBO)

De RBO vervult een onmisbare functie binnen de Rijksoverheid. Ze beveiligt met zo’n 1.250 beveiligingsprofessionals meer dan 450 (rijks)locaties voor ruim 30 afnemers. Er zijn ongeveer 500 fte’s in vaste dienst. Verder werkt de RBO met particuliere beveiligingsorganisaties (PBO’s). Bij die samenwerking houdt de RBO toezicht op voorwaarden en werkwijze. Afspraak met de branche en bonden is gemaakt om in het kader van een evenwichtige verhouding 100 fte’s extra aan te nemen en 25 banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De rijkslocaties en afnemers zijn ministeries en uitvoeringsorganisaties, maar ook belangrijke waterkeringen. Naast de (rijks)locaties beveiligt de RBO ook zo’n 120 (inter)nationale rijksevenementen.

Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD)

De IPKD verzorgt transport- en koeriersdiensten voor ministeries en agentschappen. De dienst richt zich vooral op vertrouwelijke en gerubriceerde zendingen. Als wettelijke taak heeft de dienst het bezorgen van gerechtelijke brieven voor het Openbaar ministerie. De IPKD voert ook bijzondere opdrachten uit. Zo verspreidde de dienst in 2022 voor het ministerie van OCW zelftesten aan ongeveer 9.000 onderwijsinstellingen in Nederland. Ook bezorgde de dienst, vanwege de coronamaatregelen, meubilair en ICT-middelen voor thuiswerkplekken. De IPKD werkt met een vaste bezetting van ongeveer 135 medewerkers, aangevuld met zo’n 20 fte aan uitzendkrachten. Daarnaast werkt de dienst via aanbestedingscontracten met onderaannemers. Jaarlijks bezoekt de IPKD ongeveer één miljoen adressen.

Staat van baten en lasten

Tabel 67 Begroting van baten-lastenagentschap RBL voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

n.v.t.

n.v.t.

148.964

150.958

152.981

155.003

155.003

waarvan omzet moederdepartement

n.v.t.

n.v.t.

43.545

45.539

47.562

49.584

49.584

waarvan omzet overige departementen

n.v.t.

n.v.t.

105.322

105.322

105.322

105.322

105.322

waarvan omzet derden

n.v.t.

n.v.t.

97

97

97

97

97

Rentebaten

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

Totaal baten

n.v.t.

n.v.t.

148.964

150.958

152.981

155.003

155.003

        

Lasten

       

Apparaatskosten

n.v.t.

n.v.t.

148.630

150.639

152.670

154.693

154.693

- Personele kosten

n.v.t.

n.v.t.

53.136

54.749

56.271

57.844

57.844

waarvan eigen personeel

n.v.t.

n.v.t.

51.021

52.546

54.071

55.597

55.597

waarvan inhuur externen

n.v.t.

n.v.t.

219

219

219

219

219

waarvan overige personele kosten

n.v.t.

n.v.t.

1.896

1.985

1.981

2.028

2.028

- Materiële kosten

n.v.t.

n.v.t.

95.494

95.890

96.399

96.849

96.849

waarvan apparaat ICT

n.v.t.

n.v.t.

1.080

1.080

1.080

1.080

1.080

waarvan bijdrage aan SSO's

n.v.t.

n.v.t.

10.764

10.983

11.202

11.421

11.421

waarvan overige materiële kosten

n.v.t.

n.v.t.

83.650

83.827

84.116

84.348

84.348

Rentelasten

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

n.v.t.

n.v.t.

334

319

311

310

310

- Materieel

n.v.t.

n.v.t.

59

44

36

35

35

waarvan apparaat ICT

n.v.t.

n.v.t.

10

1

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

n.v.t.

n.v.t.

49

43

36

35

35

- Immaterieel

n.v.t.

n.v.t.

275

275

275

275

275

Overige lasten

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

Totaal lasten

n.v.t.

n.v.t.

148.964

150.958

152.981

155.003

155.003

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

Toelichting

Bij het opstellen van de begroting 2024 is uitgegaan van de 2023 tarieven geïndexeerd met een gewogen loon- en prijsbijstelling van 7,6%. Uitgangspunt voor deze indexatie zijn de CPB-ramingen voor 2024 inzake loonvoet sector overheid (5,2%), prijsontwikkeling materiële overheidsconsumptie (IMOC) met 3,9% en een specifieke indexatie op de uitbestedingscontract beveiligingsdiensten 10,5%. Dit laatste percentage is de huidige verwachting van de tariefontwikkeling op een zeer dynamische beveiligingsmarkt. Hieronder worden de mutaties t.o.v. de vastgestelde begroting 2023 toegelicht. Met de vastgestelde begroting wordt de stand na ontvlechting UBR bedoeld (zie tabel bij inleiding hierboven). Vanuit het agentschap UBR (Uitvoeringsbedrijf Rijk) is uit de begroting 2023 een bedrag van € 116,8 mln. aan baten en lasten ontvlochten.

Baten

Omzet

Uit de begroting 2023, ontvlochten uit het agentschap UBR, is de omzet van RBL van € 116,8 mln. bijgesteld naar € 149,0 mln. in 2024. De toename van € 32,2 mln. wordt verklaard door:

  • Tariefstijging 2023 (14,5%) en 2024 (7,6%) als gevolg van inflatie ten opzichte van waar in de OW 2023 rekening mee is gehouden. Effect van deze afwijking is € 27,5 mln.

  • De vraag naar de dienstverlening van RBL neemt toe waardoor meer opdrachten kunnen worden ingevuld. Deze extra vraag leidt naar € 4,7 mln. extra omzet die wordt verwacht.

In onderstaande tabel zijn de begrote omzetcijfers 2024 per organisatieonderdeel (afgerond op miljoenen euro’s) weergegeven:

Tabel 68 Omzet

Baten-lastenagentschap RBL

 

RBO

128,6

IPKD

20,4

Totaal

149,0

Lasten

Apparaatskosten

Uit de OW23, ontvlochten uit het agentschap UBR, zijn de lasten van RBL van € 116,8 mln. bijgesteld naar € 149,0 mln. in 2024. Als gevolg van de hogere verwachte omzet ad € 32,2 mln. zijn ook de apparaatskosten in evenredigheid toegenomen.

Eigen personeel

De kosten voor eigen personeel in de begroting 2024 zijn € 9,5 mln. hoger dan de vastgestelde begroting 2023. Deze toename is het gevolg van de afgesloten CAO Rijk 2022-2024 en de ambitie om in lijn met gemaakte bestuurlijke afspraken bij RBO om in maximaal 5 jaar een groei van 100 fte aan eigen personeel te realiseren. De kosten verbonden aan de groei van het eigen personeel in 2024, als gevolg van verwachte verambtelijking, bedraagt € 1,6 mln. (20 fte).

Externe inhuur

De begrote externe inhuur 2024 is € 0,3 mln. lager dan de vastgestelde begroting 2023. Dit is het gevolg van het aflopen van de opdracht Zelftesten bij IPKD.

Overige personele kosten

De toename van de begrote overige personele kosten 2024 met € 0,4 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 is te herleiden naar de loon- en prijsbijstelling.

Materiële kosten

De begrote materiële kosten 2024 komen € 22,5 mln. hoger uit dan de vastgestelde begroting 2023. Dit wordt enerzijds verklaard door de hogere kosten op uitbestedingskosten beveiliging (€ 19,8 mln.) en anderzijds door de indexatie op de overige materiele kosten (€ 2,7 mln.). De stijging in de kosten uitbesteding beveiligingsdiensten is voor € 17,6 mln. het gevolg van de indexatie 2023 en 2024, het overige deel (€ 2,2 mln.) is gerelateerd aan de omzetstijging bij RBO.

Kasstroomoverzicht

Tabel 69 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap RBL over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

(bedragen x € 1.000)

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

n.v.t.

n.v.t.

200

96

114

426

736

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

n.v.t.

n.v.t.

148.964

150.958

152.981

155.003

155.003

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

n.v.t.

n.v.t.

‒ 148.618

‒ 150.639

‒ 152.670

‒ 154.693

‒ 154.693

2.

Totaal operationele kasstroom

n.v.t.

n.v.t.

346

319

311

310

310

 

-/- totaal investeringen

n.v.t.

n.v.t.

‒ 450

‒ 300

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

n.v.t.

n.v.t.

3.

Totaal investeringskasstroom

n.v.t.

n.v.t.

‒ 450

‒ 300

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

n.v.t.

n.v.t.

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

n.v.t.

n.v.t.

 

-/- aflossingen op leningen

n.v.t.

n.v.t.

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

n.v.t.

n.v.t.

4.

Totaal financieringskasstroom

n.v.t.

n.v.t.

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

n.v.t.

n.v.t.

96

114

426

736

1.046

Toelichting

De ontwikkeling in de operationele kasstroom in de jaren 2024 t/m 2028 is het gevolg van uitgaven en ontvangsten in verband met de reguliere baten en lasten zoals gepresenteerd in de staat van baten en lasten.

De investeringskasstroom bestaat uit investeringen in het wagenpark van IPKD.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 70 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product RBO

n.v.t.

n.v.t.

147,8

147,8

147,8

147,8

147,8

Kostprijzen per product IPKD

n.v.t.

n.v.t.

146,8

146,8

146,8

146,8

146,8

Tarieven/uur RBO

n.v.t.

n.v.t.

147,8

147,8

147,8

147,8

147,8

Tarieven/uur IPKD

n.v.t.

n.v.t.

142,3

142,3

142,3

142,3

142,3

Omzet per productgroep (PxQ) RBO

n.v.t.

n.v.t.

80

80

81

81

81

Omzet per productgroep (PxQ) IPKD

n.v.t.

n.v.t.

110

112

114

116

116

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

n.v.t.

n.v.t.

675

696

716

736

736

Saldo van baten en lasten (%)

n.v.t.

n.v.t.

0%

0%

0%

0%

0%

        

Kwaliteitsindicator - MTO RBO

n.v.t.

n.v.t.

>7

>7

>7

>7

>7

Toelichting

Kostprijzen per product/Tarieven per uur

Voor RBL geldt dat de kostprijzen per product en de tarieven per uur zijn geïndexeerd met 8,1% (RBO) en 4,5% (IPKD) in 2024.

Omzet per productgroep

De omzet per productgroep bij RBO bedraagt €80. Dit betreft de omzet per beveiliger, exclusief de omzet gemaakt door uitbesteding.

De omzet per productgroep bij IPKD bedraagt €110. Dit betreft de omzet per chauffeur, exclusief de omzet gemaakt door uitbesteding. De trend vertoont een licht stijgende omzet per chauffeur vanwege een lichte afbouw in uitbesteding en een gelijkblijvend aantal fte’s.

FTE’s

De stijging in aantallen fte’s wordt gerealiseerd bij RBO en is het gevolg van het convenant «Het Nieuwe Evenwicht» waarbij RBO meer eigen personeel gaat aannemen. Door verambtelijking verwacht de RBO aan de toenemende vraag naar de dienstverlening te kunnen voldoen.

MTO, werkplezier en werkdruk

Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) wordt bij Rijksorganisatie RBL om de twee jaar uitgevoerd. RBL heeft als doelstelling een medewerkerstevredenheid score > 7.

Openingsbalans

Conform Regeling Agentschappen is de openingsbalans van RBL voorzien van een accountantsverklaring door de Auditdienst Rijk. De definitieve openingsbalans van RBL met toelichting is opgenomen in bijlage 10.

Licence