Base description which applies to whole site

2.5 Strategische Evaluatie Agenda

De Strategische Evaluatie Agenda (SEA) is een instrument dat is ontwikkeld aan de hand van de vierde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2020/21, 31865, nr. 184). De SEA biedt een overzicht van de beleidsthema’s, een korte toelichting op de inzichtbehoefte per thema, en een daarbij passende agendering van evaluatieonderzoek. Het doel is om meer inzicht in de beleidsthema’s te krijgen, en continue verbetering van beleid en uitvoering te stimuleren.

De SEA bevat een overzicht van alle geplande beleidsdoorlichtingen per beleidsartikel eens in de vier tot zeven jaar. Ook biedt de SEA een overzicht van alle overige ex ante, ex durante en ex post onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Hieronder vallen ook de evaluaties van subsidies en andere instrumenten, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO).

Bijlage 6: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda bevat een nadere toelichting op de SEA. Hierin is een formulering van de kennisbehoefte per richtingwijzer van BZK opgenomen. Daarnaast kan hier de volledige onderzoeksprogrammering per richtingwijzer gevonden worden.

Tabel 5 Strategische Evaluatieagenda

Thema

Type onderzoek

Afronding

Status

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Sterke en weerbare democratische rechtstaat

Ex post

2023

Lopend

Beleidsdoorlichting Openbaar bestuur en democratie

1.1 Bestuur en en regio en 1.2 Democratie

Ex durante

2023, 2025, 2027

Lopend, te starten

Staat van het Bestuur

Ex post

2024

Te starten

Evaluatie nationaal burgerforum klimaat

1.2 Democratie

Ex durante

2024

Lopend

Monitor Burgerparticipatie

Ex durante

2024

Lopend

Basismonitor Politieke Ambtsdragers, gemeenten tweede tranche

Goed functionerend openbaar bestuur

Ex durante

2023-2024

Lopend

Onderzoek Publieke waardecreatie door Bestuurlijk Regionale Ecosystemen en opvolging

1.1 Bestuur en regio en 1.2 Democratie

Ex durante

2023 en verder

Lopend

Innovatiemonitor/evaluatie Agenda, Stad en Regio

1.1 Bestuur en regio

Ex durante

2023 en verder

Lopend

Monitor en leertraject Regio Deals

Ex post

2024

Te starten

Evaluatie Kenniscentrum Conventionele Explosieven (KCE)

Ex post

2023 en verder

Te starten

AIVD jaarverslag

2 Nationale veiligheid

Meer regie op betaalbare en duurzame woningen voor iedereen

Ex post

2023

Lopend

Beleidsdoorlichting Woningmarkt en Woningbouw

3.1 Woningmarkt en 3.3 Woningbouw

Ex durante

Jaarlijks

Lopend

Staat van de Volkshuisvesting

Ex post

2027

Te starten

Periodieke rapportage Woningmarkt en Woningbouw

Ex durante

2024

Lopend

WoonOnderzoek

3.1 Woningmarkt

Ex post

2025

Te starten

Evaluatie differentiatie inkomensgrenzen

Ex post

2025

Te starten

Evaluatie differentiatie overdrachtsbelasting

Ex post

2026

Te starten

Evaluatie nieuwe Huisvestingswet

Ex durante

2023 en verder

Lopend

Jaarlijkse monitor Woningbouwimpuls

3.3 Woningbouw

Ex durante

2023 tot en met 2026

Te starten

Jaarlijkse monitor Volkshuisvestingsfonds

Ex durante

2023-2024

Lopend

Evaluatie Warmtefonds

4.1 Energietransitie gebouwde omgeving

Ex durante

2023

Lopend

Monitor Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Ex post

2023

Lopend

Evaluatie Programma Reductie Energiegebruik

Ex post

2026

Te starten

Periodieke rapportage Energietransitie gebouwde omgeving

Ex post

2025

Te starten

ZBO doorlichting Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

4.2 Bouwkwaliteit

Ex post

2026-2027

Te starten

Periodieke rapportage Bouwkwaliteit

Meer regie op een evenwichtige en duurzame verdeling van ruimte

Ex post

2023

Lopend

Inventarisatie evaluatie nationale programma's

5.1 Ruimtelijke ordening

Ex post

2024

Lopend

PBL c.s. Monitor op effecten NOVI

Ex durante

2024

Lopend

PBL - Advies en Lerende evaluatie Nota ruimte

Ex post

2025

Te starten

Vijfjaarlijkse evaluatie Kadasterwet

Ex post

2027

Te starten

Periodieke rapportage NOVI en Nota Ruimte

Ex ante

2024

Lopend

Nulmeting financiële monitor OW

5.2 Omgevingswet

Ex durante

2024

Te starten

Meting monitor stelsel OW

Ex durante

2025-2029

Te starten

Onderzoek financiën OW 2024-2028

Ex post

2026

Te starten

Evaluatie beheersoverenkomst

Ex post

2027

Te starten

Periodieke rapportage Omgevingswet

Waardengedreven digitale samenleving

Ex post

2023

Lopend

Agentschapsdoorlichting Logius

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Ex durante

2023

Lopend

Staat van de Dienstverlening

Ex post

2024

Te starten

Beleidsevaluatie effectiviteit en doelmatigheid van inzet middelen op het reguleren van algoritmes

Ex post

2024

Te starten

Beleidsevaluatie effectiviteit digitale toegankelijksheidsbeleid

Ex post

2026

Te starten

Periodieke rapportage Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Ex ante/ex durante/ex post

2022-2027

Lopend

Evaluatie introductie van het burgerservicenummer in Caribisch Nederland

6.5 Identiteitsstelsel

Ex post

2023

Lopend

Evaluatie Wet wijziging BRP

Ex durante

20251

Te starten

Periodieke rapportage Identiteitsstelsel

Ex post

2026

Te starten

Evaluatie Wet Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Ex durante

2024

Te starten

Evaluatie ICO

6.6 Investeringspost digitale overheid

Ex post

n.n.b.

Te starten

Periodieke rapportage hoogwaardige dienstverlening één overheid

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Ex durante

2024 en verder

Te starten

Evaluatie en actualisatie Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving, 6.5 Identiteitsstelsel, 6.6 Investeringspost digitale overheid, 6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid, 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Grenzeloos samenwerkende (Rijks-)overheid

Ex durante

2023 en verder

Lopend

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Ex post

2024

Lopend

Beleidsdoorlichting Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Ex post

2024

Te starten

Evaluatie subsidieregeling Center for People and Buildings

Ex post

2025

Te starten

Evaluatie bestedingsplan Staat van de Uitvoering

Ex post

2025

Te starten

Evaluatie bestedingsplan Leiderschap, diversiteit en inclusiviteit

Ex post

2026

Te starten

Periodieke rapportage Doelmatige Rijkshuisvesting

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting en 9.2 Beheer materiële activa

1

De beleidsdoorlichting artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen wordt naar 2025 uitgesteld. Op dit moment zijn de beleidswijzigingen op dit gebied en de daartoe benodigde wijzigingen in wet- en regelgeving te kort in werking om zinvol te kunnen evalueren.

Voor het meest recente overzicht van afgeronde evaluaties en beleidsdoorlichting zie: JaarverslagBZK 2022, bijlage 3: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek.

Licence