Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 114 Thema sterke en levendige democratie

Thema

Subthema

Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel

Sterke en levendige democratie

Democratie

Monitor Democratie in Actie

Ex-durante

2021

Afgerond

1.2

Evaluatie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Ex-durante

2021

Afgerond

Evaluatie TK-verkiezingen

Ex-post

2021

Afgerond

Evaluatie bijdrage Comité 4 en 5 mei

Ex-post

2021

Afgerond

Evaluatieonderzoek subsidieregeling ProDemos 2017-2022

Ex-post

2021

Afgerond

Reflectie op resultaten en impact Democratie in Actie

Ex-post

2021

Afgerond

Evaluatie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Ex-post

2021

Afgerond

Onderzoeksprogramma lokale partijen

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Nationaal kiezersonderzoek 2021

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Essay De TK-verkiezing 2021: Corona, constanten en voortgaande veranderingen

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Provinciaal en waterschapskiezersonderzoek 2021

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Basismonitor Politieke ambtsdragers 2020

Ex-durante

2021

Afgerond

Ontwikkeling democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs

Overig onderzoek

2021

Afgerond

De staat van het burgemeestersambt anno 2020

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Onderzoek digitale nalatenschap

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Juridisch onderzoek digitale nalatenschap

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Lessen voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Handreiking voor actieonderzoek leefbaarheid en veiligheid in wijken

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Nationale burgerfora

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Essay over diversiteit in de Nederlandse politiek

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Draagvlak voor het burgerforum

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Evaluatie Democratie in Actie

Ex-post

2022

Afgerond

Monitor integriteit decentrale politieke ambtsdragers

Ex-durante

2022

Afgerond

Onderzoek naar het gebruik van het wettelijk instrumentarium door raads- en statenleden

Ex-durante

2022

Lopend, tussenrapportage beschikbaar

Evaluatie Wet aanpak woonoverlast

Ex-post

2022

Afgerond

Leefbaarometer

Ex-durante

2022

Afgerond

Lokaal kiesonderzoek 20221

Ex-post

2022

Lopend

Onderzoek naar de rekrutering van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen2

Ex-durante

2022

Lopend

Democratie, bestuur en regio

Staat van het Bestuur

Ex-durante

2021

Afgerond

1.1 en 1.2

1

Naar verwachting wordt dit onderzoek gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2023.

2

Naar verwachting wordt dit onderzoek gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2023.

Tabel 115 Thema goed functionerend openbaar bestuur

Thema

Subthema

Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel

Goed functionerend openbaar bestuur

Bestuur en regio

Evaluatie Sociaal Domein

Ex-post

2021

Afgerond

1.1

Evaluatie Tweede actieplan bevolkingsdaling

Ex-post

2021

Afgerond

Herziening provinciaal belastinggebied

Overig onderzoek

2021

Afgerond

ROB advies Normeringssystematiek

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal Domein

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Lerende evaluatie IBP Vitaal Platteland

Ex-durante

2021

Afgerond

Monitoring- en leertraject Regio Deal Lab Governance

Ex-durante

2021

Afgerond

Evaluatie Jongerenevenementen i.h.k.v. het programma Onbegrensd

Ex-post

2021

Afgerond

Onderzoeken en adviezen voor de herziening van de financiële verhoudingen

Overig onderzoek

2021

Afgerond

Data Financiën Decentrale Overheden

Ex-durante

2021-2022

Afgerond

Evaluatie Subsidieregeling oorlogsgravenstichting

Ex-post

2022

Afgerond

Community of Practice Agenda Stad/Citydeals1

Ex-durante

2022

Lopend

1

Naar verwachting wordt dit onderzoek gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2023.

Tabel 116 Thema duurzaam wonen voor iedereen

Thema

Subthema

Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel

Duurzaam wonen voor iedereen

Woningmarkt

Evaluatie Subsidieregeling kennisoverdracht en experimenten wonen

Ex-post

2021

Afgerond

3.1

Evaluatie Platform 31 vervolgevaluatie

Ex-post

2021

Afgerond

Evaluatie Wet doorstroming huurmarkt 2015

Ex-post

2021

Afgerond

Onderzoek naar huurregulering middenhuur

Ex-ante

2021

Afgerond

WoOn 2021

Ex-durante

2022

Afgerond

Monitoringsonderzoek convenant koopketen1

Ex-durante

2022

Lopend

Monitor ouderenhuisvesting

Ex-durante

2022

Lopend

Monitor nieuwbouw corporaties

Ex-durante

2022

Afgerond

Onderzoek huurregelgeving t.b.v. Klimaatakkoord (doorwerking en streefwaarden in WWS en mogelijkheden tot huurverlaging)

Ex-ante

2022

Afgerond

Agentschapsdoorlichting Dienst van de Huurcommissie2

Agentschapsdoorlichting

2022

Lopend

Beleidsdoorlichting Woningmarkt3

Beleidsdoorlichting

2022

Lopend

Woningbouw

Onderzoek Verkenning onrendabele top woningbouw projecten. Analyse op hoofdlijnen publieke tekorten landelijke woningbouwplannen 2021-2030

Ex-ante

2021

Afgerond

3.3

Uitwerking gedetailleerde businesscases voor de 14 grootstedelijke gebieden.

Ex-ante

2021

Afgerond

Tussentijdse evaluatie woondeals

Ex-durante

2021

Afgerond

Onderzoek geluid woningbouw omgeving Schiphol (in samenwerking met het Minsterie van IenW)

Ex-ante

2021

Afgerond

Evaluatie Nationale woonagenda

Ex-post

2021

 

Onderzoek cijfers Flexwonen (CBS)

Ex-durante

2021

Afgerond

Onderzoek naar afwegingskader flexwonen (PBL)

Ex-durante

2021

Afgerond

Adviesaanvraag Deltacommissaris omtrent maatregelen en middelen noodzakelijk om woningbouw klimaat robuust

Ex-ante

2021

Afgerond

Jaarlijkse monitor Woningbouwimpuls

Ex-durante

2021

Afgerond

Jaarlijkse monitor Volkshuisvestingsfonds

Ex-durante

2022

 

Jaarlijkse evaluatie Transformatiefaciliteit

Ex-durante

2022

 

Energietransitie gebouwde omgeving

Evaluatie Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Ex-post

2021

Afgerond

4.1

Evaluatie Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Ex-post

2021

Afgerond

Monitor Programma Aardgasvrij Wijken (PAW)

Ex-durante

2022

Afgerond

Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Ex-post

2022

Afgerond

Monitor Klimaatbeleid – Hoofdstuk Gebouwde Omgeving

Ex-durante

2022

 

Tweejaarlijkse voortgangsrapportage sectorale routekaarten maatschappelijk vastgoed

Ex-durante

2022

Afgerond

Bouwkwaliteit

Beleidsdoorlichting Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Beleidsdoorlichting

2022

Afgerond

4.2

1

De eerste monitor wordt in 2023 uitgevoerd omdat de lancering van het Landelijk Digitaal Platform is vertraagd.

2

Dit onderzoek wordt in 2023 afgerond.

3

Het onderzoek van deze beleidsdoorlichting is gestart. Naar verwachting wordt dit onderzoek eind 2023 gepubliceerd.

Aanbevelingen beleidsdoorlichting van artikel 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Een eerste aanbeveling luidt om meer onderzoek te verrichten naar de integraliteit van het Bouwbesluit. Schuren er regels uit dit besluit met bestaande regels en welk effecten heeft dit in de praktijk? Daarbij is het ook van belang nader te onderzoeken hoe schurende regels voorkomen kunnen worden.

Tevens wordt er aanbevolen om het Bouwbesluit en lange termijnontwikkelingen regelmatig te bespreken in het OPB en JTC. Daarnaast is het in het OPB van belang om af te stemmen hoe te communiceren over deze ontwikkelingen, en wie welke verantwoordelijkheden heeft.

Een derde aanbeveling stelt dat er een onderzoeksagenda voor het Bouwbesluit en het stelsel als geheel opgesteld dient te worden. Door het uitvoeren van deze agenda zal inzichtelijk worden in welke mate het stelsel en het Bouwbesluit leiden tot bouwwerken van het gewenste kwaliteitsniveau. Ten slotte wordt er aanbevolen om in de begroting een apart budget op te nemen voor onderzoek naar incidenten.

Tabel 117 Thema evenwichtige en duurzame verdeling van ruimte

Thema

Subthema

Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel

Evenwichtige en duurzame verdeling van ruimte

Ruimtelijke ordening

IBO Ruimtelijke ordening (Vernieuwing van bestaand beleid ruimtelijke ordening (governance)

Ex-ante

2021

Afgerond

5.1

Eerste meting landschapsmonitor

Ex-durante

2021

Afgerond

Kustpactmonitor

Ex-durante

2021

Afgerond

Monitoring NOVI (Effecten van beleid NOVI in beeld, Planbureau voor de leefomgeving)

Ex-durante

2022

Afgerond

Onderzoek citydeal vitale steden

Ex-durante

2022

Afgerond

Beleidsevaluatie: Balans van de leefomgeving (Planbureau voor de leefomgeving)1

Ex-durante

2022

Lopend

Evaluatie naar de doelstellingen van de gewijzigde Basisadministratie adressen en gebouwen2

Ex-post

2022

Lopend

Omgevingswet

Rapportage voorziening DSO t.b.v. monitoring3

Ex-durante

2022

Lopend

5.2

Plan van aanpak monitoring stelsel Omgevingswet4

Ex-ante

2022

Lopend

Tussenevaluatie beheersovereenkomst

Ex-durante

2022

 

Jaarlijkse monitoring Omgevingswet5

Ex-durante

2022

Uitstel

1

Publicatie is door het Planbureau voor de leefomgeving uitgesteld naar 2023.

2

Deze evaluatie is in 2022 gestart en loopt nog. Naar verwachting wordt dit rapport in het tweede kwartaal van 2023 met de Tweede Kamer gedeeld.

3

In 2022 is het mogelijk gemaakt om gebruiksdata ten behoeve van de Monitor stelsel Omgevingswet te onttrekken uit het DSO-LV. In 2023 volgt met de bestuurlijke partners verdere functionele ontwikkeling van deze voorziening.

4

Het plan van aanpak is in concept gereed. Dit wordt in het tweede kwartaal van 2023 met de Staten-Generaal gedeeld.

5

Vanwege de vertraagde inwerktreding van de Omgevingswet wordt de jaarlijkse monitoring uitgesteld naar 2023 of 2024.

Tabel 118 Thema waardengedreven digitale samenleving

Thema

Subthema

Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel

Waardengedreven digitale samenleving

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Beleidsdoorlichting Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Beleidsdoorlichting

2021

Afgerond

6.2

Monitor digitale overheid

Ex-durante

2022

Afgerond

Identiteitsstelsel

CBS onderzoek adreskwaliteit BRP

Ex-durante

2022

Afgerond

6.5

Monitor Identiteit

Ex-durante

2022

Afgerond

Investeringspost digitale overheid

Beleidsdoorlichting artikel 6.6

Beleidsdoorlichting

2021

Afgerond

6.6

Tabel 119 Thema grenzeloos samenwerkende (Rijks)overheid

Thema

Subthema

Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel

Grenzeloos samenwerkende (Rijks)overheid

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Brede evaluatie voor organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand

Ex-post

2021

Afgerond

7.1

Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren

Ex-post

2021

Afgerond

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020

Ex-durante

2021

Afgerond

IBO agentschappen

Ex-ante

2021

Afgerond

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

Ex-durante

2022

Afgerond

Evaluatieregeling subsidieregeling Stichting CAOP 2020

Ex-post

2022

Afgerond

Evaluatie strategische I-agenda CIO Rijk1

Ex-post

2022

Lopend

Benchmark ABD met het bedrijfsleven2

Ex-durante

2022

Lopend

Pensioenen en uitkeringen

Evaluatie bijdrage aan SAIP3

Ex-post

2022

Lopend

7.2

Doelmatige Rijkshuisvesting

Beleidsdoorlichting artikel 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting (incl. artikel 9.2)

Ex-post

2021

Afgerond

9.1 en 9.2

Evaluatie overdracht monumenten aan de NMO

Ex-post

2021

Afgerond

9.1

1

Dit onderzoek is eind 2022 gestart. Naar verwachting wordt dit in het tweede kwartaal van 2023 gepubliceerd.

2

Dit onderzoek is eind 2022 gestart. Naar verwachting wordt dit begin 2023 gepubliceerd.

3

Dit betreft een businesscase die ook gebruikt wordt voor de mogelijke vervolg opdrachtverlening aan de SAIP voor de periode 2025-2030. Hiervoor zijn financiele gegevens nodig van de pensioenuitvoerder voor die periode. Deze gegevens zijn momenteel nog niet beschikbaar. De verwachting is dat de businesscase begin 2023 is afgerond.

In lijn met de derde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2019/20, 31865, nr. 168) zijn in de begroting van 2022 verdere stappen gezet richting een strategische evaluatieagenda (SEA). De SEA is verder uitgewerkt in bijlage 5: Uitwerken Strategische Evaluatie Agenda. Een interactieve versie van de SEA is te vinden op www.rijksfinanciën.nl.

Licence