Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 127 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Beckerman c.s. ; De Tweede Kamer constaterende dat zowel de Raad voor Cultuur als de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed knelpunten signaleren in de uitvoering van de Erfgoedwet waaronder: • 1.Gemeenten die hun taken nu niet goed of niet goed genoeg (kunnen) uitvoeren terwijl zij er met de Omgevingswet nieuwe taken bij krijgen. • 2.Het onder druk staan van de kwaliteit van archeologisch onderzoek bij bedrijven. • 3.Te grote onzichtbaarheid van archeologie bij een breed publiek; overwegende dat de Erfgoedwet in 2021 geëvalueerd moet worden en de Minister reeds enkele onderzoeken heeft aangekondigd; verzoekt de regering de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen breed te evalueren met aandacht voor onder andere bovenstaande knelpunten en een internationale vergelijking te maken om te leren van andere landen; verzoekt de regering voorts, de Tweede Kamer bij deze evaluatie te betrekken en voorafgaand het plan van aanpak van de evaluatie naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 293

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Beleidsreactie advies «Archeologie bij de tijd» van 8 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 484).

De motie het lid Werner c.s. De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen van een langjarige verhoging van het indemniteitsplafond als onderdeel van de algemene verkenning naar het herstel van de culturele en creatieve sector.

Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 422

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Kamerbrief stand van zaken moties en toezeggingen van 4 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 483).

Motie lid Beckerman c.s. De Tweede Kamer verzoekt het kabinet het belang van de popsector te onderschrijven; –in overleg met gemeenten en provincies te komen tot een gedeelde visie op wat nodig is voor een levendige popcultuur; –tevens in overleg met de sector in kaart te brengen of en hoe binnen het generiek cultuurbeleid een breder investeringsfonds, versterking van de popkoepels, een richtsnoer voor honoraria en uitbreiding van de programma’s die bedoeld zijn om muziekinstrumenten beschikbaar te stellen, de popketen kunnen versterken.

Kamerstukken II 2020/21, 35813, nr. 3

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Stand van zaken ven moties en toezeggingen cultuur van 4 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 483).

Motie van het lid Van der Berg c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de aanvullende tegemoetkoming evenementen te verlengen tot 3 september.

Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1364

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief inzake Nadere uitwerking aanvullende steun voor evenementen van 28 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 408).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat uit de evaluaties van de Upstreamregelingen blijkt dat de voortzetting van deze regelingen een structurele verbetering kan betekenen van het verdienmodel van de artiesten; overwegende dat er voor de continuering van deze regelingen zes ton per jaar nodig is en dat dit budget in de begroting van 2022 niet is opgenomen;) verzoekt de regering om de regelingen te verlengen en budget hiervoor te zoeken.

Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 81

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Kamerbrief stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur van 14 juni 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 32820, nr. 469).

Motie van het lid Werner; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenspraak met vertegenwoordigers van belangengroepen te bezien of de bescherming van cultureel erfgoed beter verankerd kan worden in regionale en nationale crisisplannen en het bestaande erfgoedbeleid, en de Kamer daarover bij de begroting voor 2023 te informeren.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 82

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur van 4 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 483).

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de koninklijke familie teneinde te komen tot een eerste recht op koop wanneer zij besluiten werken te willen gaan verkopen.

Kamerstukken II 2021/22, 35984, nr. 9

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief Beleidsreactie advies Onvervangbaar en Onmisbaar van 27 december 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 489).

Motie van het lid Werner c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de beleidsreactie op het eindadvies van de Commissie Collectie Nederland aan te geven of de doelstellingen en budgetten van het Nationaal Museaal Aankoopfonds wettelijk verankerd kunnen worden.

Kamerstukken II 2021/22, 35984, nr. 11

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief Beleidsreactie advies Onvervangbaar en Onmisbaar van 27 december 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 489).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in internationaal verband de afspraken rondom de bescherming van cultuurgoederen in particulier bezit tegen het licht te houden, met als doel kunstwerken die tot het nationale en internationale cultuurgoed moeten worden gerekend, beter te beschermen en de publieke toegankelijkheid te vergroten.

Kamerstukken II 2021/22, 35984, nr. 12

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Stand van zaken moties en toezeggingen van 4 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 483).

Motie van het lid Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met VNG en IPO om te bespreken hoe de gemeenten er zorg voor zullen dragen dat de culturele instellingen en makers die afhankelijk zijn van gemeentelijke financiering niet ten gevolge van de coronagerelateerde financiële problemen de deuren moeten sluiten of werkzaamheden beëindigen, en verzoekt de regering de Kamer over de uitkomsten van dit overleg te informeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 483).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 14 juni 2022 Stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur (Kamerstukken II, 2021/22, 32820, nr. 469).

Motie van het lid Van Strien; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze prestatieafspraken verruimd en flexibeler kunnen worden zodat maatschappelijke impact, cultureel ondernemerschap en innovatie mee kunnen wegen bij de aanvraag en verantwoording in de nieuwe BIS-periode, waarbij extra administratieve druk beperkt blijft, en de Kamer hierover ruim voor besluitvorming van de volgende BlS-ronde te informeren.

Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 473

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Toekomst culturele basisinfrastructuur van 20 oktober 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 485).

Motie van het lid Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering voor Caribisch Nederland de uitgangspunten van de hoofdlijnenbrief cultuur ook mee te nemen in de gezamenlijk op te stellen cultuuragenda’s behorende bij de spoedig af te sluiten cultuurconvenanten en daarvoor de middelen in de hoofdlijnenbrief ook expliciet voor Caribisch Nederland beschikbaar te stellen; en verzoekt de regering om Caribisch Nederland ook te betrekken in de uitvoering en de evaluatie van de fair practice pilots en de maatregelen gericht op jongerencultuur.

Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 476

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Stand van zaken ven moties en toezeggingen cultuur van 4 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 483).

Motie van het lid Werner; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de VNG te bevorderen dat gemeenten de toegankelijkheid van het culturele leven, festivals, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport in lokaal beleid en de algemene plaatselijke verordening verankeren.

Kamerstukken II 2021/22, 24170, nr. 256

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking van 10 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 24170, nr. 265).

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering conform de motie-Kwint c.s. op korte termijn werk te maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport en culturele evenementen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 22

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Uitvoering van de motie van het lid Kwint over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten van 6 april 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 22).

Motie van het lid Mohandis c.s. ;De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenspraak met verantwoordelijke bewinds-lieden voor het Sport- en Cultuurfonds te zorgen dat het fonds toereikend blijft om cultuurdeelname voor kinderen te faciliteren zodat het groeiende aantal kinderen in armoede hier aanspraak op kan blijven maken.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 25

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Stand van zaken moties en toezeggingen cultuur van 22 juni 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 500).

Motie van het lid Mohandis c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende dat een gedegen nulmeting noodzakelijk is om de fysieke toegankelijkheid van culturele instellingen voor mensen met een handicap, van wie de behoefte per persoon en per handicap kan verschillen, te kunnen monitoren, meten en verbeteren) om, samen met het op te richten kennispunt, een start te maken met een handreiking waarin wordt vastgesteld wat er nodig is om fysieke toegang tot cultuur te garanderen, en de Kamer daarover voor de zomer van 2023 te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 42

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Stand van zaken moties en toezeggingen cultuur van 22 juni 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 500).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de mogelijkheid om de Fair Practice Code te verplichten, als subsidievoorwaarde voor instellingen en bij toekenning van cultuursubsidies als de rijkscultuurfondsen, te betrekken bij de voorbereiding van de nieuwe BIS.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 45

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Voortgangsbrief arbeidsmarktbeleid culturele en creatieve sector van 8 juni 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 29544, nr. 1199).

Motie van de leden Wuite en Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken hoe de culturele samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk versterkt kan worden, bijvoorbeeld door een cultureel attaché aan te stellen bij de vertegenwoordiging op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, die een helpdeskfunctie kan vervullen en bijvoorbeeld de haalbaarheid verkent voor een cultureel erfgoedfonds en een stimuleringsregeling voor samenwerking en creatieve vernieuwing tussen kunstenaars en culturele instellingen; en de Kamer uiterlijk voor 1 februari 2023, te informeren over de werkzaamheden én kansen voor samenwerking.

Kamerstukken II 2022/23, 36200- IV, nr. 14

13-07-2023 Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief Stand van zaken moties en toezeggingen van 22 juni 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 500).

Motie van het lid Koekkoek c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering een analyse te maken van de structurele problemen met betrekking tot persvrijheid alsook van mogelijke oplossingen om mediavrijheid in Nederland te versterken, en die in de vorm van een Kamerbrief zo spoedig mogelijk te doen toekomen aan de Tweede Kamer.

Kamerstukken II 2020/21, 32827, nr. 229

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 18 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 37).

Motie van de leden Gündogan en Ploumen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een onderzoek uit te voeren naar de multipliereffecten van de culturele en creatieve sector op innovatie en economische vooruitgang en naar de pay-offeffecten van investeringen in de culturele en creatieve sector op de uitgaven in de zorgsector.

(Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 442).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 14 juni 2022 Stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 469).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering een oplossing te zoeken voor de onverzekerbaarheid van culturele evenementen tegen een pandemie voor de komende jaren.

Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 445

De Eerste en Tweede Kamer zijn op 4 november 2022 met de Meerjarenbrief Cultuur – De kracht van creativiteit geïnformeerd (Kamerstukken I 2022/23, 36200-VIII,nr. A) en (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 482).

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen op welke manier de pluriformiteit van het media-aanbod beter beschermd kan worden, en de Tweede Kamer hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 236).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid van 29 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31777, nr. 32).

Motie van het Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met de publieke omroep voor een betere borging van cultuur die geproduceerd is door Nederlandse makers, zowel in crisistijd als daarna, en dit mee te nemen in het herstelplan voor de cultuursector.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 114

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Mediabegrotingsbrief van 18 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 37).

Motie van het lid Van Strien; De Tweede Kamer verzoekt de regering op korte termijn in overleg met zowel de publieke als private media-aanbieders te identificeren welke mogelijkheden kunnen worden benut om het Nederlandse medialandschap te versterken, en de Kamer hierover op korte termijn te informeren.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 103

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Brief aan de Tweede Kamer Stand van zaken moties en toezeggingen mediabeleid van 5 juli 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 248).

Motie van de leden De Hoop en Van der Plas; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg te treden met werkgevers over wat eerlijke bijdragen zijn van hen aan PersVeilig.

Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 105

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid van 29 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31777, nr. 32).

Motie van de leden Werner en Van der Plas; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet om met de NPO af te spreken dat wordt gerapporteerd over de voortgang van de vertegenwoordiging van mensen met een beperking zoals hierboven bedoeld en hierbij gebruik te maken van de reeds bestaande initiatieven.

Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 136, t.v.v. nr. 108

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Brief aan de Tweede Kamer Stand van zaken moties en toezeggingen mediabeleid van 5 juli 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 248).

Motie van het lid Werner; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet de NPO te laten rapporteren over hoe de NPO laaggeletterden en laagtaalvaardigen met bijvoorbeeld dagprogrammering bereikt, en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2021/22, 35925- VIII, nr. 109

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Brief aan de Tweede Kamer Stand van zaken moties en toezeggingen mediabeleid van 5 juli 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 248).

Motie van het lid Mohandis c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te komen tot een wetswijziging die de toegang tot een volwaardige bibliotheek voor elke inwoner van Nederland garandeert, en deze uiterlijk in 2023 aan de Kamer te doen toekomen.

Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 474

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 4 november 2022 Een abonnement op de hele wereld. Versterken van het stelsel van openbare bibliotheken (Kamerstukken II 2022/23, 33846, nr. 70).

Motie van het lid Sjoerdsma c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het huidige budget voor PersVeilig en het Flexibel Beschermingspakket Freelancers structureel beschikbaar te stellen en waar mogelijk de capaciteit te vergroten; verzoekt de regering dit gezamenlijk met de werkgevers te financieren, waarbij de overheidsbijdrage komt uit de middelen voor journalistiek en de aanpak van ondermijnende criminaliteit uit het vorige en huidige regeerakkoord en werkgevers om aanvullende inzet wordt gevraagd.

Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 254

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Mediabegrotingsbrief van 18 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 37).

Motie van de leden Mohandis en Westerveld; De Tweede Kamer (constaterende dat er een adviescollege wordt ingesteld om een voorstel te doen voor nieuwe toelatings- en erkenningscriteria voor het omroepbestel; overwegende dat de publieke omroep en omroepverenigingen van groot maatschappelijk belang is en in een sterk veranderend medialandschap toekomstbestendig moet blijven; overwegende dat zowel het Commissariaat voor de Media als de Raad voor de Cultuur hebben geoordeeld het formuleren van nieuwe toelatingscriteria an sich niet voldoende is om de maatschappelijke worteling en kwaliteit van de publieke omroep en omroepverenigingen te blijven borgen;) verzoekt het kabinet om het adviescollege te verzoeken om naast het formuleren van bovengenoemde criteria – in brede zin onderzocht wordt op welke wijze en vorm maatschappelijke worteling van de omroepverenigingen, kwaliteit van de publieke omroep, de externe pluriformiteit en het bijdragen aan de wettelijke taakopdracht in de toekomst het beste kan worden vormgegeven.

Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 269

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 20 december 2022 Kadernotitie adviescollege publieke omroep (Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 274).

Motie van het lid Werner; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in kaart te brengen hoe de omroepverenigingen over de vrijheid van besteding van hun eigen middelen kunnen beschikken om te werken aan hun maatschappelijke worteling, en de Kamer hierover te informeren voor de Mediabegroting.

Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 263

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Mediabegrotingsbrief van 18 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 37).

Motie van het lid Werner; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met de regionale omroepen, College van Omroepen, de RPO en de NPO te komen tot een plan hoe het blok NPO Regio doorontwikkeld kan worden, waarbij afspraken worden gemaakt over de financiering, het borgen van de rol van regionale omroepen bij het maken van content en waarbij er meer recht wordt gedaan aan een blok van twee uur regionale programmering, en de Kamer hierover te informeren voor de Mediabegroting.

Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 264

De Tweede Kamer is over de uitvoering van deze motie geïnformeerd met de brief van 18 november 2022 (Kamerstukken II 2022/2023, 36200-VIII, nr. 37).

Motie van het lid Van der Plas; De Tweede Kamer verzoekt de regering het kabinet om met de NPO in gesprek te gaan over regionale programmering en regio-diversiteit

Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 270

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Mediabegrotingsbrief van 18 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 37).

Motie van de leden Van Strien en Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering regering in de BIS-periode van 2025-2028 uitdrukkelijk ruimte te laten om de uitkomsten van het onderzoek van DEN en TNO mee te kunnen nemen, zodat de kansen van digitalisering en innovatie gepakt kunnen worden.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 39

06-07-2023 Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028 van 16 juni 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 32820, nr. 499).

Motie van het lid Van Strien; De Tweede Kamer (overwegende dat creatieve oplossingen nodig zijn om de lokale pers en journalistiek te versterken; overwegende dat herintroductie van de jongejournalistenregeling zowel publieke als private lokale media in staat stellen meer te investeren in journalistiek; overwegende dat een door lokale media gezamenlijke gecreëerde open source nieuwsdatabase het lokale nieuwsaanbod kan versterken; overwegende dat er best practices in het land te vinden zijn waarop op lokaal niveau de media zijn versterkt;) verzoekt de regering met een visie op lokale journalistiek te komen en daarin op bovengenoemde ideeën te reageren en best practices te inventariseren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 129

De Tweede Kamer is op 30 mei 2023 over de motie geïnformeerd met de Visiebrief lokale omroepen (Kamerstukken II 2022-2023, 32827, nr. 281).

Motie van de leden Werner en Sjoerdsma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de NPO nadrukkelijk te wijzen op artikel 2 van de mediawet en daarbij aan te geven dat succes niet afgemeten wordt aan kijkcijfers en marktaandelen; verzoekt de regering om de NPO te vragen de invloed van programmatische doelstellingen waaronder kijkcijfers op het bepalen van het media-aanbod en de mogelijke spanning van die werkwijze met de Mediawet en de publieke mediaopdracht, mee te nemen in de jaarlijkse rapportage aan het Commissariaat en de Minister op grond van artikel 2.58 Mediawet.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 167

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 23 februari 2023 Stand van zaken rond aangenomen motie van Kamerleden Werner en Sjoerdsma over jaarlijkse rapportage media-aanbod op grond van artikel 2.58 van de Mediawet (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 206).

De motie van het lid Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met het onderwijsveld te onderzoeken of het mogelijk is binnen de regels voor vavo maatwerk te bieden en te bevorderen dat alle instellingen voor vavo deelnemen aan een samenwer-kingsverband voor passend onderwijs.

Kamerstukken II 2017/18, 31497, nr. 275

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Brief voortgangsrapportage passend onderwijs mbo van 24 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 438).

Motie van de leden Van den Berge en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in het kader van de evaluatie van de Burgerschapsagenda mbo 2017–2021 specifiek aandacht te besteden aan: •de kwaliteit en professionalisering van docenten burgerschap; •de aansluiting tussen de leerdoelen van burgerschapsonderwijs in het mbo en de leerdoelen van maatschappijleer in het vmbo.

Kamerstukken II, 2019/20, 35336, nr. 16

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 1 juli 2022 met de brief Versterking burgerschapsonderwijs in het mbo (Kamerstukken II, 2021/22, 31524, nr. 509).

Motie Kuik en Smals; De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met de maatschappelijk partners binnen het mbo te onderzoeken wat een reële richtlijn is om effectief burgerschapsonderwijs vorm te geven, en daarbij expliciet te maken welke inzet de mbo-instelling minimaal moet leveren om effectief burgerschapsonderwijs te geven.

Kamerstukken II, 2019/20, 31524, nr. 466

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 1 juli 2022 met de brief Versterking burgerschapsonderwijs in het mbo (Kamerstukken II, 2021/22, 31524, nr. 509).

Motie Smals en Kuik; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken hoe de burgerschapsopdracht binnen het mbo meer uniform ingevuld kan worden, zodat het burgerschapsonderwijs resulteert in meer kennis en kunde over de democratische rechtsstaat in Nederland, en dit mee te nemen in de evaluatie van de burgerschapsagenda.

Kamerstukken II, 2019/20, 31524, nr. 468

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 1 juli 2022 Versterking burgerschapsonderwijs in het mbo (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 509).

Motie van de leden Kuik en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te gaan met de mbo-sector hoe recht gedaan kan worden aan de positie van jongeren onder de 18 in het mbo en hun in ieder geval voorrang te geven bij het krijgen van het fysieke onderwijs vanaf september.

Kamerstukken II 2019/20, 35300-VIII, nr. 197

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Kaders Werkagenda mbo van 15 juli 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 511).

Motie van de leden Bruins en Van den Berge; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met ondernemers, onderwijsinstellingen en bestaande aanbieders van excellentietrajecten, en met voorstellen te komen om de mogelijkheden voor het afleggen van excellentietrajecten uit te breiden.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 78

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Kaders Werkagenda mbo van 15 juli 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 511).

De Tweede Kamer (constaterende dat de subsidie voor onderwijsvoorzieningen voor personen met een handicap, zoals de inzet van een gebarentolk, alleen kan worden toegekend aan personen jonger dan 30 jaar; overwegende dat bij het wegnemen van de belemmeringen die personen ondervinden bij het volgen van onderwijs als gevolg van ziekte of gebrek, een leeftijdgrens geen rol mag spelen) verzoekt de regering, artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies te herzien op dit punt, of een aparte regeling te treffen voor personen die nu geen aanspraak kunnen maken op deze voorziening.

Kamerstukken II 2019/20, 34562, nr. 12.

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Brief voortgangsrapportage passend onderwijs mbo van 24 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 438).

De motie Peters en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden van één gemeenschappelijk wettelijk kader voor het gehele voortgezet onderwijs en het mbo te onderzoeken dat tegemoetkomt aan de wensen en de onderscheiden posities van de verschillende geledingen.

Kamerstukken II, 2020/21, 35606, nr. 27

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 3 mei 2023 Versterken medezeggenschap in het mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 550).

Motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de doelgroep en cliënten-organisaties te inventariseren wat er nodig is om een passend onderwijs-aanbod te bieden aan mensen met een handicap en/of neurodivergente personen en wat daarvoor nodig is qua ondersteuning, lesmiddelen en andere voorwaarden;

(Kamerstukken II 2020/21, 35830-VIII, nr. 18).

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 24 juni 2022 met de brief Voortgangsrapportage passend onderwijs mbo (Kamerstukken II, 2021/22, 31497, nr. 438).

De motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, in gesprek te gaan met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU om ervoor te zorgen dat fysiek onderwijs de norm is, en behoudens dwingende omstandigheden alleen bij hoge uitzondering en met instemming van studenten en docenten tot afstandsonderwijs mag worden overgegaan.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 262

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 8 juli 2022 met Kamerbrief inzake kaders uitgangspunten afstandsonderwijs in het reguliere onderwijs PO, VO, MBO en HO (Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Digitalisering in het onderwijs van 1 december 2021, over een afwegingskader voor online en fysiek onderwijs) (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 189).

Motie van de leden Van der Woude en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering instellingen uitdrukkelijk mee te geven om binnen hun argumentatie om af te wijken van de keuzelijst te onderbouwen op welke manier de afwijkende actie zich in de praktijk heeft bewezen, de effectiviteit zeer voor de hand ligt of wetenschappelijk is onderbouwd en dit ter instemming voor te leggen aan de medezeggenschapsraad en de onderbouwing bij de afwijking vast te leggen in het jaarverslag.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 266

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 3 juni 2022 met de Brief Tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het mbo en hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II 2021/22, 31424, nr. 508).

Motie van de leden Westerveld en Wassenberg; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in aanvulling op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar stagediscriminatie specifiek stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld te brengen.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 271

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap op 17 juni 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31288, nr. 964).

Motie van de leden Westerveld en Bouchallikh; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in kaart te brengen hoe de voorlichting in het voortgezet onderwijs en in het mbo verbeterd kan worden met als doel leerlingen en studenten zo vroeg mogelijk te informeren over de kansen en het carrièreperspectief in de technieksector.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 98

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 20 oktober 2022 Inzet Werkagenda mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524 nr. 515).

Motie van de leden Simons en Gündogan; De Tweede Kamer verzoekt de regering: –te zorgen voor een landelijk dekkend systeem in de aanpak van laaggeletterdheid, zodat het niet van de toevallige gemeente waar je woont afhangt of je geholpen wordt in het geval van laaggeletterdheid of om laaggeletterdheid te voorkomen; –inzichtelijk te maken welke incidentele middelen in de aanpak van laaggeletterdheid een structurele financiering behoeven en welke structurele resultaten hiermee behaald kunnen worden; –zorg te dragen voor de structurele betrekking van het werkveld, waaronder de in de overwegingen genoemde partijen en programma’s; –de Kamer hier op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval voor de begrotingsbehandeling van OCW voor het begrotingsjaar 2023, over te informeren.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 73

De Tweede Kamer is op 14 juli 2023 geïnformeerd met de brief ‘Voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ (Kamerstukken II 2022/23, 28760, nr. 114).

Motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma; De Tweede Kamer verzoekt de regering op zeer korte termijn een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten te formuleren zowel generiek als specifiek voor de sectoren wonen, zorg, onderwijs, klimaat, (internationale) veiligheid en kinder-opvang, daarin te kijken naar succesvol internationaal beleid en de mogelijkheden binnen het beroepsonderwijs, en de Tweede Kamer voor het zomerreces daarover te rapporteren.

Kamerstukken II, 2021/22, 35788, nr. 128

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aanpak arbeidsmarktkrapte van 24 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 29544, nr. 1115).

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de studentenvakbonden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven afspraken te maken over het opnemen van een minimale stagevergoeding in de cao, en dat deze vergoeding in ieder geval de onkosten die de student in verband met de stage maakt, moet dekken; verzoekt de regering ook om daarbij eerst te focussen op afspraken met stage- en leer-werkbedrijven over een minimale stagevergoeding voor mbo-studenten.

Kamerstukken II 2021/22, 36100-VIII, nr. 10

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 14 februari 2023 geïnformeerd met de brief Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

Motie van de leden Van Baarle en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om aan het herijkte plan tegen stagediscriminatie concrete doelstellingen te verbinden, en jaarlijks over de voortgang te rapporteren.

Kamerstukken II 2021/22, 36100-VIII, nr. 21

De Tweede Kamer is op 14 februari 2023 geïnformeerd met de brief Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

Motie van de leden Van Baarle en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te bevorderen dat studenten op hun opleiding terechtkunnen bij een laagdrempelig en fysiek studentenloket om discriminatie bij het zoeken van een stage te melden.

Kamerstukken II 2021/22, 36100-VIII, nr. 17

De Tweede Kamer is op 14 februari 2023 geïnformeerd met de brief Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat het voorkomen van stagediscriminatie een expliciete voorwaarde wordt om erkend leerbedrijf te worden en om deze voorwaarde ook te (laten) handhaven.

Kamerstukken II 2021/22, 36100-VIII, nr. 18

De Tweede Kamer is op 14 februari 2023 geïnformeerd met de brief Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

Motie van het lid El Yassini; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven ernaar te streven dat minimaal 35% van het totale aantal mbo-studenten een bbl-traject volgt en dit percentage tot doelstelling van het bbl-offensief te maken.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 517

De Tweede Kamer is op 14 februari 2023 geïnformeerd met de brief Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

Motie van het lid El Yassini; De Tweede Kamer verzoekt de de Minister met een aanvalsplan te komen om het aantal voortijdige schoolverlaters stapsgewijs te verlagen naar onder de 18.000 jongeren in 2026 en in dat aanvalsplan afspraken met mbo-scholen op te nemen om alle obstakels voor omschakeling naar een bbl-traject weg te nemen; verzoekt de Minister van OCW om samen met het Ministerie van Defensie te onderzoeken welke rol het dienstjaar van Defensie in het vsv-aanvalsplan kan spelen.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 518

De Tweede Kamer is op 3 april 2023 geïnformeerd met de brief Hoofdlijnen aanvalsplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst (Kamerstukken II 2022/23, 26695, nr. 142).

Motie van de leden Van der Plas en El Yassini; De Tweede Kamer verzoekt de regering een apart onderzoek in te stellen naar stagediscriminatie op handicap.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 527

De Tweede Kamer is op 14 februari 2023 geïnformeerd met de brief Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de Wet educatie en beroepsonderwijs op te nemen dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geregeld in overleg dient te treden met de daarvoor in aanmerking komende belangenorganisaties van studenten over aangelegenheden van algemeen belang voor studenten.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 524

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 geïnformeerd met de Kamerbrief Gelijkwaardige behandeling mbo-studenten (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 569).

Motie Van der Molen en El Yassini; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de uitwerking van stagematching een variant op te nemen waarbij studenten kennismaken met twee stageorganisaties en stageorganisaties kennismaken met twee studenten, waarna de school aan de hand van wederzijdse voorkeuren een knoop doorhakt welke student waar stage gaat lopen.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 525

De Tweede Kamer is op 14 februari 2023 geïnformeerd met de brief Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

Motie van de leden Van der Molen en Palland; De Tweede Kamer (constaterende dat studenten in het mbo geen aanspraak kunnen maken op gemeentelijke studietoeslag, indien ze door een beperking niets bij kunnen verdienen; constaterende dat studenten in het mbo geen collegekaart krijgen, waardoor ze niet aan kunnen tonen dat zij student zijn en niet in aanmerking komen voor kortingen; constaterende dat voor studenten in het mbo strengere voorwaarden en een kortere periode geldt waarin ze lesgeld terug kunnen vragen; constaterende dat in de medezeggenschapsmonitor er alleen aandacht is voor medezeggenschap in het hoger onderwijs; constaterende dat mbo-studenten die op zichzelf willen gaan wonen in veel gevallen niet in aanmerking komen voor een studentenkamer van sociale studentenhuisvesters;) verzoekt de regering te werken aan verdere gelijkheid van mbo-studenten ten opzichte van studenten in het hoger onderwijs en de voorgaande vijf knelpunten in kaart te brengen, en de Kamer gelijktijdig met de indiening van de Voorjaarsnota te informeren op welke wijze en op welke termijn deze knelpunten kunnen worden verholpen.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 526

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 geïnformeerd met de Kamerbrief Gelijkwaardige behandeling mbo-studenten (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 569).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de SBB een plan op te stellen om te komen tot geïntensiveerde handhaving van antidiscriminatie-eisen bij stagebedrijven, te bewerkstelligen dat er serieuzer werk wordt gemaakt van het opvolgen van meldingen en samen met de SBB te streven naar intensivering van de capaciteit op de handhaving van antidiscriminatie-eisen.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 531

De Tweede Kamer is op 14 februari 2023 geïnformeerd met de brief Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

Motie van het lid El Yassini c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij een positieve evaluatie vanaf 2024 de huidige middelen van de subsidie praktijkleren in te zetten voor een vervolgregeling van vijf jaar.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 144

De Tweede Kamer is op 25 mei 2023 geïnformeerd met de brief Evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022 (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 563).

Motie van de leden El Yassini en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering komend jaar € 600.000 vanuit de bekostiging mbo in te zetten om de stijgende kosten voor de mbo-vakwedstrijden op te kunnen vangen en de borging van dit programma te verzekeren.

Kamerstukken II 2022-23, 36200-VIII, nr. 77

De Tweede Kamer is op 30 maart 2023 geïnformeerd met brief Reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 212).

Motie van het lid van der Molen; De Tweede Kamer (constaterende dat er veel verschillende regelingen zijn om mensen die leraar willen worden financieel te ondersteunen; overwegende dat het voor veel zij-instromers een behoorlijke zoektocht is hoe ze leraar kunnen worden; constaterende dat lerarenopleidingen en scholen samenwerken rond aankomend leraren, zowel in samenwerkingsverbanden regionale aanpak personeelstekort (RAP) en opleidingsscholen;) verzoekt de regering om deze aanpakken te verbinden, zodat beter samen met zij-instromers kan worden gezocht naar de meest geschikte route om leraar te worden, en tevens te stoppen met aparte financiële regelingen om leraar te worden en deze middelen beschikbaar te stellen voor regionale samenwerkingsverbanden zodat zij zij-instromers kunnen helpen met de financiële ondersteuning van het opleidingstraject.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 99

De Tweede Kamer is op 20 juni 2023 geïnformeerd met de brief Voortgang Lerarenstrategie (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 456).

Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat mbo-studenten ook een melding kunnen doen bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) over stagediscriminatie; verzoekt de regering tevens om in gesprek met onderwijsinstellingen ervoor te zorgen dat de ADV’s betrokken worden bij de opstelling van de escalatieladders en routekaarten.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 105

De Tweede Kamer is op 14 februari 2023 geïnformeerd met de brief Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

Motie van de leden Westerveld en Bouchalllikh; De Tweede Kamer verzoekt de regering om ook tweejaarlijks een monitor medezeggenschap mbo uit te voeren en over de vormgeving in gesprek te gaan met JOB MBO.

Kamerstukken II 2022/23, 31888, nr. 997

De Tweede Kamer is op 2 maart 2023 geïnformeerd met de brief Versterken medezeggenschap in het mbo (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 550).

Gewijzigde motie van de leden El Yassini en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering het tweede project van de Ambachtsacademie na afronding daarvan te evalueren en de Tweede Kamer daarover te informeren.

(Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 186)

Deze motie wordt uitgevoerd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De motie van het lid Ypma c.s. ; De Tweede Kamer (overwegende dat leraren professionals zijn die ruimte en zeggenschap verdienen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun vak); verzoekt de regering te bevorderen dat: - in de nascholing en professionalisering van leraren gerichte aandacht is voor het omgaan met verschillen, het gebruik van ICT en curriculum-ontwikkeling; - het opleiden van nieuwe generaties leraren binnen opleidingsscholen, een samenwerking van school en lerarenopleiding, wordt geïntensiveerd, zodat theorie en praktijk meer dan nu met elkaar worden verweven; - er overeenstemming komt over het ontwikkelen van brede, vakoverstijgende educatieve bachelors en masters, zowel op hbo- als wo-niveau, die studenten voorbereiden op het moderne beroep van leraar, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs; - er universitaire opleidingen voor het primair onderwijs worden ontwikkeld; verzoekt de regering te bevorderen dat de lerarenopleidingen, in zowel hbo als wo, hun curriculum aanpassen aan en het lerarenregister rekening houdt met de ontwikkelingen die verder uitgewerkt worden onder onderwijs2032.

31293, nr. 289

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Lerarenstrategie van 1 juli 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 27923, nr. 443).

De motie van het lid Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering regering om het criterium meerwaarde concreet uit te werken en hierbij te onderbouwen hoe deze voldoende kritisch is om hiermee onnodige verengelsing tegen kan worden gegaan en dit uiterlijk 1 juni 2020 naar de Tweede kamer te sturen.

Kamerstukken 2019/20 II, 35282, nr. 62

De Tweede Kamer is op 21 april 2023 geïnformeerd met de brief Voornemen intrekken wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (Kamerstukken I 2022/23, 35282, nr. L).

Motie van het lid Van der Molen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om voor de mbo’ers die doorstromen naar het hbo de 1 februari-regeling aan te passen naar een 1 september-regeling en dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, waarbij de extra kosten gedekt worden uit de lumpsum van het hoger beroepsonderwijs (artikel 6).

(Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 55).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO van 10 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de Onderwijsraad om advies te vragen over hoe het hoger onderwijs inclusiever kan worden.

Kamerstukken II, 2020/21, 29338, nr. 227

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 24 juni 2022 Brief voortgangsrapportage passend onderwijs mbo (Kamerstukken II, 2021/22, 31497, nr. 438).

Motie van het lid El Yassini; De Tweede Kamer vraagt de regering te onderzoeken of de aanpak zoals die plaatsvindt in het Toptraject van Saxion aanknopingspunten biedt voor trajecten gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs wo, naar de associate degree, en wat voor die samenwerking, ook bestuurlijk, dan eventueel geregeld moet worden.

Kamerstukken II, 2020/21, 35606, nr. 26

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Reactie op moties en toezeggingen op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 544).

Motie van de leden Paternotte en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen met welke belemmeringen en bezwaren deze Europese opleidingen te maken hebben, en vervolgens na te gaan hoe de geïnventariseerde belemmeringen weggenomen kunnen worden.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 46

De Tweede Kamer is op 14 oktober 2022 geïnformeerd met de brief Ondersteuning voor de Nederlandse deelnemers aan het Europese Universiteiten Initiatief (Kamerstukken II 2022/23, 22452, nr. 81).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mate waarin stagediscri-minatie plaatsvindt in het hoger onderwijs en om te stimuleren dat bestaande initiatieven om stagediscriminatie tegen te gaan ook in het hoger onderwijs worden doorgevoerd.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 62).

De Tweede Kamer is op 17 juni 2022 geïnformeerd met de Beleidsbrief met hoofddoelen en beleidskeuzes Hoger Onderwijs en Wetenschap (Kamerstukken I 2021/22, 31288 M) en (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 964).

Motie van de leden Van der Molen en Van der Laan; De Tweede Kamer bij het voorliggende studiebeursvoorstel aanpassingen te onderzoeken hoe ook studenten met ouders met een middeninkomen gericht en/of extra financieel ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld door verhoging van de basisbeurs en verbreding van de aanvullende beurs, en de invoering per studiejaar 2023–2024 als criterium te hanteren; verzoekt het kabinet een voorstel te doen hoe een deel van de middelen aangewend kan worden voor scholing richting specifieke tekortberoepen.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 180).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de maximale aanvullende beurs voor de laagste inkomens niet te verlagen ten opzichte van het voorkeursscenario.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 187).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de verantwoorde ruimte maximaal te benutten om de weging van een studieschuld op een hypotheek te beperken.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 189).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Wassenberg c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de financiële positie van studenten met een beperking te onderzoeken en deze jaarlijks te monitoren.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 190).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van der Graaf; De Tweede Kamer (constaterende dat er in de hoofdlijnenbrief over de herinvoering van de basisbeurs geen varianten zijn uitgewerkt met de geïndexeerde bedragen van de oude basisbeurs als uitgangspunt;) verzoekt de regering ook varianten uit te werken met een hogere basisbeurs.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 196).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van der Graaf c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met een voorstel te komen om toe te werken naar één centraal punt waar studenten met een beperking al hun financiële steun kunnen aanvragen.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 197).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van de leden De Hoop en Segers; De Tweede Kamer verzoekt de regering alle lerarenopleidingen te ondersteunen om aankomende leraren vaardigheden bij te brengen tot het voeren van lastige gesprekken; verzoekt de regering tevens om met de lerarenopleidingen te bezien hoe het voeren van lastige gesprekken onderdeel kan worden van het curriculum, en de Kamer hierover te informeren voor de OCW-begrotingsbehandeling,

Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 626

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 21 november 2022 Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs inclusief Reactie op vragen schriftelijk overleg scholen aan de slag met subsidie (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 655).

Motie van de leden Van der Molen en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in het beoordelingskader van de NVAO de wijze van toetsing van de taalkeuze te expliciteren en dit tevens te expliciteren voor het advies van de CDHO rondom de taalkeuze, en de Kamer daarover te informeren voor het einde van het kalenderjaar; en verzoekt de regering om op alle lopende aanvragen voor Engelstalige nieuwe opleidingen die bij de CDHO, bij het ministerie of de NVAO in behandeling zijn voorafgaand aan de definitieve besluitvorming alsnog een toets op de taalkeuze toe te passen en de uitkomst daarvan te publiceren.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 978

De Tweede Kamer is op 8 juni 2023 geïnformeerd met de brief Motie-Omtzigt c.s. over anderstalige opleidingen en over het ontwikkelen en handhaven van heldere normen voor de onderwijstaal Nederlands (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1056).

Motie van het lid Kwint en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten tot nader order, in ieder geval totdat de Minister met nieuwe maatregelen komt omtrent internationalisering, gestopt wordt.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 83

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 9 december 2022 Reactie op moties en vragen internationale studenten (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 177).

Motie van het lid Van der Molen; De Tweede Kamer (overwegende dat in de WHW staat dat Nederlands de voertaal in het hoger onderwijs is en deze wettelijke bepaling niet gehandhaafd wordt, terwijl juist tweetalig onderwijs internationale studenten de kans biedt om het Nederlands te leren; overwegende dat, als we zouden stoppen met volledig Engelstalige bacheloropleidingen, dit volgens het CPB 150 miljoen structureel oplevert en dit terug kan vloeien naar die instellingen die het aantal studenten weet te vergroten dat na afstuderen nog in Nederland werkt; overwegende dat een numerus fixus voor Engelstalige masterstudies met centrale afspraken ervoor kan zorgen dat de instroom gereguleerd kan worden, waarbij de toegestane instroom in studies voor tekortsectoren groter zou mogen zijn en instellingen in krimpregio’s een hogere vaste voet in hun financiering zouden kunnen krijgen; overwegende dat, indien onderwijsinstellingen direct verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van internationale studenten, dit een beheerste werving van internationale studenten in de hand kan werken;) verzoekt de regering om uitgebreid op de voorgaande vier oplossingen te reageren in de brief die in februari naar de Kamer zal komen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 101

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 21 april 2023 Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 22452, nr. 85).

Motie van het lid Dassen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering met een evaluatie van de huidige manier van schuldfinanciering te komen, waarbij zij ook alternatieve voorstellen meeneemt, bijvoorbeeld langere rentelooptijden.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 122

De Tweede Kamer is op 27 juni 2023 geïnformeerd met de brief Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering (Kamerstukken II 2022/23, 24724, nr. 210).

Motie van het lid Omtzigt c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat artikel 1.3, lid 5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek stelt dat de universiteiten, levensbeschouwelijke universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het onderwijs wat betreftNederlandstalige studenten mede richten op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands; constaterende dat artikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek stelt dat het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands, waarbij in afwijking van de eerste volzin een andere taal kan worden gebezigd: • wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft; • wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt; • indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode; constaterende dat de invulling van beide artikelen niet altijd helemaal duidelijk is en dat het aan handhaving ontbreekt;) verzoekt de regering heldere normen te ontwikkelen voor deze artikelen en te bevorderen dat de inspectie deze normen publiceert en handhaaft voor de invulling van deze twee artikelen; verzoekt de regering wat betreft het onderwijs in de bachelorfase over de normen en de handhaving voor 1 juni 2023 aan de Kamer te rapporteren.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1008

De Tweede Kamer is op 8 juni 2023 geïnformeerd met de brief Motie-Omtzigt c.s. over anderstalige opleidingen en over het ontwikkelen en handhaven van heldere normen voor de onderwijstaal Nederlands (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1056).

Motie van de leden De Hoop en De Graaf; De Tweede Kamer (overwegende dat het vraagstuk van internationalisering in het hoger onderwijs niet enkel raakt aan onderwijsinstellingen en studenten, maar ook gaat over huisvesting, mentale gezondheid en eenzaamheid, migratie, economisch en arbeidsmarktbeleid; overwegende dat die verschillende thema’s blijvend betrokken moeten worden bij beleidskeuzes over internationalisering;)verzoekt de regering om in de februaribrief te komen met voorstellen voor hoe deze vraagstukken in samenhang beoordeeld kunnen worden.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1011

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 21 april 2023 Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 22452, nr. 85).

Motie van de leden Van der Woude en De Graaf; De Tweede Kamer verzoekt de regering g in de februaribrief te reageren op het rapport «Stayrate en arbeidsmarktpositie van internationale afgestudeerden in Nederland» van het Nuffic; verzoekt de regering in de februaribrief in te gaan op de binding van internationale studenten met Nederland en de arbeidsmarkt na afronding van hun studie; verzoekt de regering daarbij gericht in te gaan op de stayrate (blijfkans) van internationale studenten in het beroepsonderwijs.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1013

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 21 april 2023 Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 22452, nr. 85).

Motie van de leden Peters en Eerdmans; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de februaribrief op het voorstel van een onbeperkte numerus fixus te reageren.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1018

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 21 april 2023 Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 22452, nr. 85).

Motie van het lid Pauls c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of een pilot met een vierjarigenvoltijdpabopraktijkopleiding kan worden gerealiseerd per volgend schooljaar, en de Kamer daarover voor het zomerreces te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 189

De Tweede Kamer is op 20 juni 2023 geïnformeerd met de brief Voortgang Lerarenstrategie (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 456).

Motie van de leden Peters en El Yassini; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken of en, zo ja, hoe het mogelijk is om bij de aanvraag van de aanvullende beurs rekening te houden met of ouders in het land waar ze een inkomen verdienen tot de middeninkomens behoren, en de Kamer hierover te informeren voor het zomerreces.

Kamerstukken II 2022/23, 36229, nr. 18

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 27 juni 2023 met de brief Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering (Kamerstukken II 2022/23, 24724, nr. 210).

Motie van de leden De Graaf en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering voor het zomerreces de mogelijkheden in beeld te brengen onder welke voorwaarden studenten hun reisvoorziening tijdelijk stop kunnen zetten waarbij het reisrecht behouden blijft, en hiertoe in overleg te treden met ov-bedrijven en DUO; verzoekt de regering tevens de Kamer te informeren over de uitkomst van de gesprekken met ov-bedrijven en DUO.

Kamerstukken II 2022/23, 36229, nr. 23

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 27 juni 2023 met de brief Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering (Kamerstukken II 2022/23, 24724, nr. 210).

Motie van het lid De Hoop c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om ook andere maatregelen te bedenken om studenten proactief te benaderen voor de aanvraag van de aanvullende beurs, en deze maatregelen te bedenken in samenspraak met studenten.

Kamerstukken II 2022/23, 36229, nr. 26

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 27 juni 2023 met de brief Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering (Kamerstukken II 2022/23, 24724, nr. 210).

Motie van de leden Pouw-Verweij en Peters; De Tweede Kamer (constaterende dat het bedrag van de aanvullende beurs voor inkomens van € 35.000 tot € 70.000 proportioneel wordt afgebouwd, waarbij de daling met een lineaire curve verloopt;

Kamerstukken II 2022/23, 36284, nr. 27

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 27 juni 2023 met de brief Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering (Kamerstukken II 2022/23, 24724, nr. 210).

Motie van de leden El Yassini en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering verzoekt de regering om bij de aanvraag van studiefinanciering van toekomstige studenten te vragen of ze aanspraak maken op studiefinanciering in een ander land;verzoekt de regering te onderzoeken hoe gemonitord kan worden of studenten cumulatief studiefinanciering ontvangen; verzoekt de regering ook voor de zomer met een plan te komen om cumulatieve studiefinanciering te voorkomen.

Kamerstukken II 2022/23, 36229, nr. 30

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 27 juni 2023 met de brief Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering (Kamerstukken II 2022/23, 24724, nr. 210).

Motie Van der Plas; De Tweede Kamer verzoekt de regering na de behandeling in de Tweede Kamer over te gaan op actieve vormen, zoals mailing, van generieke communicatie richting studenten over hun rechten rondom de basisbeurs.

Kamerstukken II 2022/23, 36229, nr. 30

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 27 juni 2023 met de brief Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering (Kamerstukken II 2022/23, 24724, nr. 210).

Motie van het lid Van Meenen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken welke laagdrempelige instroomroutes tot vakleerkracht muziek of muziekspecialist in het basisonderwijs aangeboden kunnen worden en de Kamer hier voor 6 juni over te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36132, nr. 10

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 20 juni 2023 Voortgang Lerarenstrategie (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 456).

Motie van de leden Krul en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de gewijzigde Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs waarborgen op te nemen waardoor er voor jonge mensen in alle regio’s in Nederland voldoende opleidingsaanbod blijft.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1044

De Tweede Kamer is op 26 juni 2023 geïnformeerd met de brief Herziene Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1062).

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met vakbonden en werkgevers om te onderzoeken hoe tot een aanpak van de hoge werkdruk en het structurele overwerk gekomen kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 120).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 17 juni 2022 Beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap (Kamerstukken II, 2021/22, 31288, nr. 964).

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de uitval van zwangere vrouwen in de wetenschap.

II, 2020/21, 29338, nr. 228

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 14 oktober 2022 Aanbieding eindrapportage onderzoek naar de uitval van vrouwen in de wetenschap (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 986).

Motie van de leden Van der Wouden en Van der Graaf; De Tweede Kamer verzoekt de Minister van OCW in samenwerking met de Minister van EZK, universiteiten en andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, start-ups en bedrijfsleven tot een eenduidige visie op maatschappelijke impact, waaronder valorisatie, te komen.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 952

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van EZK en OCW van 11 november 2022 Innovatie en impact (Kamerstukken II 2022/23, 33009, nr. 117).

Motie van de leden Graus en Wassenberg; De Tweede Kamer verzoekt de regering in het kader van de transitie naar proefdiervrije innovaties Nederlandse initiatieven die bijdragen aan een onmiddellijke daling van het aantal dierproeven, voorrang te geven bij het verstrekken van de benodigde financiering.

Kamerstukken II 2021/22, 32336, nr. 132

De Tweede Kamer is over de uitvoering van deze motie geïnformeerd met de brief van 30 januari 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 32336, nr. 143).

Motie van de leden Van Strien c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te komen tot een door de ministeries van EZK en van OCW tezamen met de relevante partners opgestelde en gedragen integrale valorisatiestrategie en actieplan, en dit uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 te delen met de Kamer.

Kamerstukken II 2021/22, 33009, nr. 107

De Tweede Kamer is op 11 november 2022 geïnformeerd met de brief Innovatie en impact (Kamerstukken II 2022/23, 33009, nr. 117).

Motie van het lid Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de Minister om ten behoeve van maatschappelijke impact, waaronder valorisatie, voor de continuering van het huidige Faculty of Impact-programma van NWO voldoende middelen beschikbaar te stellen uit het fonds Onderzoek en Wetenschap gedurende de looptijd van dat fonds.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 975

De Tweede Kamer is op 11 november 2022 geïnformeerd met de brief Innovatie en impact (Kamerstukken II 2022/23, 33009, nr. 117).

Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering Minister de instellingen de risicoanalyse kennisveiligheid op systematische wijze te laten uitvoeren en een risicoclassificatie van internationale relaties en samenwerkingsverbanden daar onderdeel van uit te laten maken; verzoekt de Minister om zowel de uitkomsten als de aanpak van de risicoanalyse die instellingen nu uitvoeren, onderdeel te maken van de externe audit en op basis daarvan samen met kennisinstellingen en externe experts te kijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de risicoanalyse aan te scherpen.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 979

De Tweede Kamer is op 23 december 2023 geïnformeerd met de brief Voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1003).

Motie van het lid Rog c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de Onderwijsraad, om onderzoek te doen naar de oorzaken van de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen in het funderend onderwijs en het kabinet en de Tweede Kamer te adviseren over de noodzakelijke interventies om de leesvaardigheid weer op peil te brengen.

Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 528

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer op 3 november 2022 met het advies Taal en rekenen in het vizier (Kamerstukken II 2022/23, 31293 nr. 648).

Motie van het lid Van den Hul c.s.; De Tweede Kamer (overwegende dat een waarschijnlijk grote groep leerlingen is ondergeadviseerd als resultaat van het afgelasten van de eindtoets vanwege covid-19 en deze onderadvisering de kansenongelijkheid nog verder vergroot;) verzoekt de regering de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over hoe deze groep Ieerlingen in beeld komt en biijft, welke maatregelen worden genomen zodat deze groep leerlingen alsnog de kans krijgen die zij verdienen en hoe de voortgang wordt gemonitord.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 194

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 3 april 2023 Schooladvisering en doorstroomtoetsen primair onderwijs (po) 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 666).

De motie van de leden Kwint en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering in te zetten op alleen wetenschappelijk bewezen leesmethodes.

Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 110

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 21 november 2022 Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (Kamerstukken 2022/23, 31293, nr. 655).

Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Nispen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse gemeenten en hen actief te wijzen op de naderende wettelijke verplichting conform het amendement-Rudmer Heerema/Van Nispen (35 102, nr. 23) met betrekking tot het geven van twee uur bewegings-onderwijs per week, te laten inventariseren wat er beschikbaar is, wat er nodig is en wat er ontbreekt aan accommodaties om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs, en hen te wijzen op de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het bieden van voldoende sportaccommodaties om dit mogelijk te maken.

II, 2020-21, 35570-VIII, nr. 272

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 15 juli 2022 Rapport Huisvesting Bewegingsonderwijs in het Primair Onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 641).

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering aandacht te hebben voor de consequenties van de concentratie van taken bij het CvTE met betrekking tot de doorstroomtoetsen p.o., dit doorlopend te evalueren, en bij negatieve consequenties de Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35671, nr. 20

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 3 april 2023 Schooladvisering en doorstroomtoetsen primair onderwijs (po) 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 666).

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met een landelijke regie een stok achter de deur te zetten om te voorkomen dat scholen zich nog langer afzijdig kunnen houden bij de aanpak van het lerarentekort.

Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 430

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 1 juli 2022 over Lerarenstrategie Kamerstukken II, 2021/22, 27923, nr. 443).

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te inventariseren of en hoe scholen voor funderend onderwijs gestalte geven aan buddysystemen voor beginnende leraren, en gaat over tot de orde van de dag.

Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 435 t.v.v. nr. 432

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te verkennen hoe een deel van het resterende budget voor de ventilatie van schoolgebouwen versneld benut kan worden om meer gemeenten en scholen extra te stimuleren om te voorzien in goede ventilatie, met name in gemeenten die te maken hebben met een bovengemiddeld aandeel vo-leerlingen.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 60).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief aan de Tweede kamer Vervolg aanpak ventilatie op scholen van 30 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 634).

Motie van de leden Van der Staaij en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de verbetering van ventilatie in scholen landelijk aan te jagen en te bezien of de verplichte cofinanciering daarvoor kan vervallen.

(Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1689).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief aan de Tweede kamer Vervolg aanpak ventilatie op scholen van 30 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 634).

Motie van het lid Pouw-Verheij c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat scholen sluiten een noodgreep is en dat onorthodoxe maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat ze snel en verantwoord kunnen openen; constaterende dat een cluster scholen in gemeente Staphorst luchtreinigers heeft geïnstalleerd die aerosolen uit de lucht filteren; overwegende dat deze wijze van luchtbehandeling hoopgevende resultaten belooft en dat het effect wetenschappelijk wordt gemonitord;) verzoekt de regering deze scholen groen licht te geven om direct na de kerstvakantie de pilot voort te zetten.

Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1687

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 30 september 2022 Voortgangsbrief ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting (Kamerstukken I 2022/23, 25295, nr. BA) en (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 647).

Motie van het lid Van Meenen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een oplossing te vinden waardoor De Monnikskap blijft bestaan.

(Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 430).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Borging toekomst De Monnikskap van 27 juni 2022 (Kamerstukken II 2021-22, 31497, nr. 439).

Motie van de leden Doornhof en Pijlman; De Eerste Kamer verzoekt de regering te waarborgen dat binnen Stichting Cito de uitvoering van de taak om de overheidstoets aan te bieden, organisatorisch is gescheiden van de uitvoering van haar overige taken.

Kamerstukken I 2021/22, 35671, G

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 3 april 2023 Schooladvisering en doorstroomtoetsen primair onderwijs (po) 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 666).

Motie van het lid Hijnk; De Tweede Kamer verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat vanaf het schooljaar 2022–2023 CO2-melders in alle klaslokalen hangen.

Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1894

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 11 juli 2022 Reactie op de motie van het lid Hijink over vanaf het schooljaar 2022-2023 CO2-meters in elke klas (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 640).

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende dat er in landen zoals Duitsland bewezen effectieve praktijkgerichte interventies bekend zijn) deze bewezen effectieve praktijkgerichte interventies uit het buitenland in overweging te nemen en in overleg met het veld zo spoedig mogelijk tot een invulling van deze hiaat in de menukaart te komen.

Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 179

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 17 november 2022 Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 35).

Motie van de leden El Yassini en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te komen tot kaders ten aanzien van het begeleiden van nieuwe leraren en hierin de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen te verankeren; verzoekt de regering afspraken te maken met sociale partners over het behoud van zijinstromers en nieuwe leraren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 80

De Tweede Kamer is op 13 december 2022 geïnformeerd met de Decemberbrief lerarenbeleid (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 449).

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met het onderwijs te komen tot een landelijk netwerk van invalpools en afspraken te maken waardoor uitzendbureaus niet langer worden ingezet in het onderwijs.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 81

De Tweede Kamer is op 13 december 2022 geïnformeerd met de Decemberbrief lerarenbeleid (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 449).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering te zoeken naar een meer verplichtende samen-werking tussen besturen voor het bestrijden van het lerarentekort, die aansluit bij bestaande en passende samenwerkingen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 88

De Tweede Kamer is op 13 december 2022 geïnformeerd met de Decemberbrief lerarenbeleid (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 449).

Motie van het lid De Hoop c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering een voorstel te doen waarop meer regie gevoerd kan worden op regionale samenwerking tussen schoolbesturen in de bestrijding van het lerarentekort.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 94

De Tweede Kamer is op 13 december 2022 geïnformeerd met de Decemberbrief lerarenbeleid (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 449).

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves te verlagen, zodat ze niet nog meer reserves opbouwen; verzoekt de regering het deel dat daardoor minder overgemaakt wordt aan samenwerkingsverbanden uit te geven aan passend onderwijs; verzoekt de regering om met samenwerkingsverbanden toekomstbe-stendige afspraken te maken waardoor het opbouwen van zulke grote bovenmatige reserves niet meer kan.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 103

De Tweede Kamer is op 13 februari 2023 geïnformeerd met de brief Uitwerking van de motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs (Kamerstuk 36200-VIII-103) en Derde monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs. (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 203).

Motie van de leden Bisschop en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenspraak met onderwijsbonden en sector-raden te verkennen in hoeverre een beperking van het aantal uren onderwijstijd in combinatie met keuzes in het curriculum kan bijdragen aan het beperken van het lerarentekort.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 111

De Tweede Kamer is op 13 december 2022 geïnformeerd met de Decemberbrief lerarenbeleid (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 449).

Motie van het lid van Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om de monitoring van onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond te verbeteren en een meer systematisch karakter te geven.

Kamerstukken II 2022-23, 36200-VIII, nr. 117

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 3 april 2023 Schooladvisering en doorstroomtoetsen primair onderwijs (po) 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 666).

Motie van de leden Van der Molen en Westerveld; De Tweede Kamer (constaterende dat in de monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2021–2022 geconcludeerd wordt dat er een sterke afname is van instroom in de tweedegraads lerarenopleidingen in de tekortvakken in het onderwijs, met name bij de talen; overwegende dat al jarenlang onderzocht wordt hoe de instroom en het studiesucces vergroot kan worden en desondanks de kentering nog niet heeft plaatsgevonden;) verzoekt de regering om in kaart te brengen hoe desbetreffende individuele tweedegraads lerarenopleidingen ervoor staan en wat er (financieel) voor nodig is om hen in stand te houden; verzoekt de regering om samen met de betrokken opleidingen en het werkveld een ambitieus actieplan op te stellen om de instroom en het studiesucces te vergroten; verzoekt de regering om de Tweede Kamer voor het zomerreces over beide punten te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 31888, nr. 996

De Tweede kamer is op 20 juni 2023 over deze motie geïnformeerd met de brief Voortgang Lerarenstrategie (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 456).

Motie Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in het inspectiekader de predicaten «goed» en «excellent» af te schaffen.

Kamerstukken II 2022/2023, 36200 VIII, nr.188

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 20 april 2023 met de brief Uitvoering motie van lid Van Meenen over de afschaffing van de waardering ‘Goed’ en predicaat ‘Excellent’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293 nr. 668).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre prestatiedruk in het onderwijs ten koste gaat van maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en studenten.

Kamerstukken II 2017/18, 31289, nr. 365

De Tweede Kamer is op 29 juni 2022 geïnformeerd met de brief Reactie op de commissiebrief lijst met feitelijke vragen over de kabinetsreactie resultaten monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten ho (Kamerstukken II 2021/22, 31 288 nr. 931).

De motie van het lid Rog c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering verzoekt het kabinet, op de kortst mogelijke termijn te bezien of de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Onderwijs uitgebreid kan worden voor alle onderwijssectoren met «maatschappelijke verantwoor-delijkheid», antdemocratische gedragingen of antidemocratisch gedach-tegoed en het schorsen van bestuurders, en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te berichten.

Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 118

De Tweede Kamer is op 30 mei 2022 geïnformeerd met de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium van 30 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22 35 920, nr. 6).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering met voorstellen te komen om in alle onderwijssectoren een wet voor maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in te voeren.

Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 121

De Tweede Kamer is op 30 mei 2022 geïnformeerd met de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium van 30 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22 35 920, nr. 6).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenwerking met leerlingen, leraren, ouders, schoolleiders en besturen uit beide sectoren te komen tot een omschrijving van de hoofdlijnen van de begroting met ten minste het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, de allocatie van middelen binnen het bestuur, de inzet van reserves en materiële lasten.

Kamerstukken II 31293, nr. 448 t.v.v. nr. 445

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering met scholen afspraken te maken over het registreren van incidenten die van invloed zijn op de (sociale) veiligheid van leerlingen; verzoekt de regering tevens, in de monitor sociale veiligheid een beeld te geven van het aantal incidenten op scholen en de aard hiervan.

Kamerstukken 2018/19 II, 29240, nr. 105

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Vrij en veilig onderwijs van 18 november 2022 (Kamerstuk II 2022/23, 31293, nr. 653).

De motie van de leden Kuiken en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Gwendoline van Puttenschool concrete voorstellen te doen gericht op een passende aansluiting op het hbo in Nederland op basis van de vigerende praktijk op de school.

Kamerstukken II 2019/20, 35300-VIII, nr. 146

De Tweede Kamer is op 16 november 2022 geïnformeerd met de brief Antwoorden op vragen schriftelijk overleg inzake de invoering van het CXC-stelsel op Sint Eustatius (Kamerstukken II 2022/23, 31289 nr. 525).

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te zorgen dat leraren en scholen bij het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen en eindtermen stevig betrokken blijven, en daarvoor de benodigde ondersteuning en middelen beschikbaar te stellen; verzoekt de regering tevens, om heldere afspraken te maken met de vertegenwoordigers van leraren en vakverenigingen over hun betrokkenheid bij het proces en bij de wetenschappelijke curriculumcommissie.

Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 523

De Tweede Kamer is op 21 november 2022 geïnformeerd met de brief Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs inclusief Reactie op vragen schriftelijk overleg scholen aan de slag met subsidie (Kamerstukken 2022/23, 31293, nr. 655).

Motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de pabo’s ervoor te zorgen dat het curriculum van de pabo tijdens de curriculumherziening van het funderend onderwijs wordt aangepast en herzien op basis van de tussentijdse uitkomsten, en dat het curriculum van de pabo meer in lijn loopt met het proces van de curriculumherziening; verzoekt de regering tevens, dit proces te monitoren, en periodiek de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 41

De Tweede Kamer is op 21 november 2022 geïnformeerd met de brief Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs inclusief Reactie op vragen schriftelijk overleg scholen aan de slag met subsidie (Kamerstukken 2022/23, 31293, nr. 655).

Motie van de leden Rog en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de onderwijssector en de inspectie, te verkennen hoe voorkomen kan worden dat de indicator «onderbouwren-dement» kansenbelemmerend en risicomijdend gedrag bij scholen onbedoeld versterkt en op dit punt toe te werken naar een nieuwe vorm van toezicht, en de Kamer daarover te informeren voor de Voorjaarsnota.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 53

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit van 21 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 652).

Motie van het lid Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen of zij een voortvarende uitbreiding van het aantal jongerenrechtbanken mogelijk kan maken, en de Tweede Kamer hier zo snel mogelijk over te informeren.

Kamerstukken II, 2020/21, 35352, nr. 28

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 18 november 2022 Vrij en veilig onderwijs (Kamerstukken II 2022/23 31293, nr. 653).

Motie van het lid van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat er een toeslag komt voor brede scholengemeenschappen op één locatie om kansengelijkheid en tegengaan van segregatie te bevorderen) om brede scholengemeenschappen met twee locaties binnen een beperkte straal gelijk te stellen aan brede scholengemeenschappen op één locatie en hun ook deze toeslag uit te keren.

31289, nr. 446

De Tweede Kamer is op 6 juli 2022 geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering een verkenning uit te voeren in samenwerking met het Rode Kruis en verschillende onderwijspartijen, zoals de VO-raad en docentenvakgroepen, om te bezien op welke manier EHBO-kennis en vaardigheden op korte termijn het beste overgebracht kan worden binnen het voortgezet onderwijs en de Kamer hierover voor de zomer van 2021 te informeren.

II, 2020-21, 35565, nr. 3 (tvv nr. 2)

De Tweede Kamer is op 6 juli 2022 geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om nadrukkelijker te borgen dat leerlingen betrokken worden bij de totstandkoming van de herstelplannen van scholen.

II, 2020-21, 35570-VIII, nr. 241

De Tweede Kamer is op 6 juli 2022 geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Inspectie van het Onderwijs opdracht te geven altijd werk te maken van individuele meldingen en signalen van onveiligheid.

Kamerstukken II 2021/22, 31289, nr. 484

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 18 november 2022 Vrij en veilig onderwijs (Kamerstukken II 2022/23 31293, nr. 653).

Motie van de leden Paternotte en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering met spoed te kijken welke maatregelen binnen de kaders van fysiek onderwijs kunnen helpen virusverspreiding tegen te gaan, en uiterlijk volgende week de Kamer hierover te berichten.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 47

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 4 juli 2022 Sectorplannen COVID-19 onderwijs en kinderopvang (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 188).

Motie van het lid Van Meenen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering staatsexamenkandidaten, inclusief vso-leerlingen, in 2023 recht te geven op de duimregeling, waarbij met terugwerkende kracht een duim gelegd kan worden op een resultaat uit 2020, 2021 of 2022, als zij op die manier hun diploma kunnen halen.

Kamerstukken II 2021/22, 31289, nr. 510

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 29 september 2022 Uitvoering moties staatsexamen (Kamerstukken II 2022/23, 31289, nr. 521).

Motie van de leden De Hoop en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de uitvoering van de extra voorzieningen in samenspraak met LBVSO dit jaar nauwlettend te monitoren.

Kamerstukken II 2021/22, 31289, nr. 511

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 geïnformeerd met de brief Staatsexamens voortgezet onderwijs 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 31289, nr. 531).

Motie van het lid Peter; De Tweede Kamer verzoekt de regering om eerst middels een uitvoeringstoets bij scholen te onderzoeken of een landelijk meldpunt sociale onveiligheid bij gaat dragen aan het terugdringen van pesten in de klas; verzoekt de regering tevens om de Kamer hierover te informeren voordat een meldpunt sociale onveiligheid opgericht gaat worden.

Kamerstukken II 2021/22, 29240, nr. 125

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 geïnformeerd met de brief Vrij en veilig onderwijs II (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 653).

Motie van het lid Van Haga; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met gemeenten best practices te verzamelen over het doeltreffend ventileren van klaslokalen.

Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1898

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief aan de Eerste en Tweede Kamer van 30 september 2022 Voortgangsbrief ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting (Kamerstukken I 2022/23, 25295, nr. BA) en (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 647).

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om aanvullend op de rol en de inzet van de leraar in kaart te brengen hoe jonge rolmodellen met een gedeeld referentiekader en credible voice structureel meerwaarde kunnen leveren aan het stimuleren van de verinnerlijking van democratische waarden en de versterking van het onderwijs; verzoekt de regering tevens in kaart te brengen op welke wijze scholen die op dit moment grote uitdagingen ervaren vanwege maatschappelijke spanningen die spelen binnen de school op korte termijn makkelijker gebruik kunnen maken van dergelijke programma’s die zich reeds in de praktijk hebben bewezen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandelingte informeren.

Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 627

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 geïnformeerd met de brief Vrij en veilig onderwijs II (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 653).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om het begrip basiswaarden van de democratische rechtsstaat in relatie tot de burgerschapsopdracht van een meer praktisch kader te voorzien in relatie tot de bevoegdheden in deze wet, teneinde meer duidelijkheid te verschaffen voor onderwijsinstellingen en de onderwijsinspectie, en dit te laten neerslaan in de onderzoekskaders van de onderwijsinspectie; verzoekt de regering tevens te bezien of de onderzoekskaders van de onderwijsinspectie in bredere zin specificatie behoeven naar aanleiding van het voorliggende wetsvoorstel.

Kamerstukken II 2021/22, 33920, nr. 30

Aan de motie is uitvoering gegeven doordat de onderzoekskaders zijn gewijzigd (met daarin een uitgebreide passage over burgerschap). De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Kamerbrief bij Onderzoekskaders 2022 IvhO met verslagen van de Ringen en Evaluatie Initiatiefwet Bisschop van 22 juli 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 191).

Motie van de leden Peters en Pouw-Verheij; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in lijn met de adviezen van de Onderwijsraad glasheldere doelen voor taal en rekenen te formuleren, waarbij taal en rekenen stevig verankerd moeten worden in andere vakken en leergebieden, zodat leerkrachten exact weten wat hun opdracht is en ze als team hieraan kunnen werken.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 98

De Tweede Kamer is op 23 februari 2023 geïnformeerd met de Kamerbrief inzake tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 658).

Motie van de leden Segers en Ellian; De Tweede Kamer (overwegende dat educatie een van de belangrijkste middelen is om antisemitische uitlatingen, racisme en discriminatie te bestrijden; overwegende dat we in het burgerschapsonderwijs kennis over de Joodse geschiedenis, antisemitisme en de Holocaust bij zowel leerlingen als docenten kunnen verbeteren door ruimte te bieden aan nazaten van overlevenden en slachtoffers van de Holocaust om hun persoonlijke verhalen en familiegeschiedenis te vertellen;) verzoekt de regering om in het funderend onderwijs deze persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog door nazaten van overlevenden en slachtoffers van de Holocaust een structurele plek te geven in het onderwijs voor leraren en leerlingen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 108

De Tweede Kamer is op 29 maart 2023 over deze motie geïnformeerd met de brief Reactie op initiatiefnota over de aanpak van antisemitisme - de volgende stap (Kamerstukken II 2022/223, 36272, nr. 4).

Motie De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de Minister om bij zijn Masterplan basisvaardigheden – op een zeker abstractieniveau – afrekenbare doelen vast te leggen in termen van een verbeterde beheersing van de basisvaardigheden voor taal en rekenen door scholieren in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs.

Kamerstukken II 2022/2023, 31293, nr.657

De Tweede kamer is op 16 mei 2023 geïnformeerd over deze motie met de brief over Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs: doelen en voortgang (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 670).

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer (constaterende dat er minimaal 83.000 mensen zijn met een onderwijsbevoegdheid die niet werkzaam zijn in het onderwijs; overwegende dat twee derde van deze «stille reserve» heeft aangegeven dat ze overwegen terug te keren in het onderwijs; constaterende dat er nog altijd een gigantisch lerarentekort is;) verzoekt de regering een actieplan op te zetten om de stille reserve actief te benaderen om terug te keren in het onderwijs en dit zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Kamerstukken II 2022/2023, 27923, nr. 451

De Tweede Kamer is op 20 juni 2023 geïnformeerd met de brief Voortgang Lerarenstrategie (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 456).

Motie Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een coördinerende rol te vervullen in het bevoegd en bekwaam maken van docentvluchtelingen, waarbij ingezet wordt op een passend onderwijsaanbod, ontwikkelbudget en financiering van ontwikkeltrajecten voor docentvluchtelingen.

Kamerstukken II 2022/2023, 34334, nr. 29

De Tweede Kamer is op 20 juni 2023 geïnformeerd met de brief Voortgang Lerarenstrategie (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 456).

De motie van de leden Van Meenen en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering ook voor passend onderwijs inzichtelijk te maken wat de belangrijkste regels zijn voor administratie en verantwoording en welke ruimte de wet- en regelgeving biedt.

Kamerstukken 2018/19 II, 31497, nr. 292

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 15 juli 2022 met de brief Planning wetsvoorstellen passend onderwijs (Kamerstukken II 20221/22, 31497, nr. 440).

De motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de Minister, om in overleg te treden met de lerarenopleidingen over hoe passend onderwijs beter geborgd kan worden in het curriculum.

Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 324

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Lerarenstrategie van 1 juli 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 27923, nr. 443).

De motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een pilot te starten waarbij een aantal schoolbesturen met zowel primair als voortgezet onderwijs binnen hun bestuur de vrijheid krijgen om zo flexibel mogelijk om te kunnen gaan met de instroom in het primair onderwijs en de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, rekening houdend met het individuele niveau en snelheid van de leerling.

Kamerstukken 2019/20 II, 35000-VIII, nr. 38

De Tweede Kamer is op 26 april 2023 geïnformeerd over deze motie met de brief over Invulling van de motie van de leden Sahla en Maatoug over oplossingen voor geïdentificeerde knelpunten bij samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31322, nr. 489).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om breder onderzoek te doen naar wat stijgende druk op kinderen en hun stressniveau doet en wat de samenhang hiertussen is en het gebruik van aanvullend schaduwonderwijs.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 506).

De Tweede Kamer is over deze motie op 10 juni 2022 geïnformeerd met de brief van VWS over Aanbieding aanpak mentale gezondheid van ons allemaal (Kamerstukken II 2021/22, 32793, nr. 613).

De motie van de leden Westerveld en kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met scholen afspraken te maken met het doel dat er geen reclame wordt gemaakt voor private aanbieders van schaduwonderwijs.

Kamerstukken 2019/20 II, 31293, nr. 507

De Tweede Kamer is op 1 juni 2023 over deze motie geïnformeerd met de brief over Voortgang moties aanvullend onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 686).

De motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenwerking met de VO-raad scholen actief te ontmoedigen om in hun school gebruik te maken van particuliere instituten voor betaald aanvullend onderwijs; verzoekt de regering tevens, om daarnaast scholen juist aan te moedigen zelf – of in samenwerking met andere scholen – indien nodig gratis aanvullend onderwijs aan te bieden.

Kamerstukken II, 2019/20 31293, nr. 505

De Tweede Kamer is op 1 juni 2023 over deze motie geïnformeerd met de brief over Voortgang moties aanvullend onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 686).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering onderzoek te doen naar de positie van dit soort (boven)regionale voorzieningen wat betreft financiën, bureaucratische en bestuurlijke complexiteiten, en de wijze waarop een landelijk dekkend aanbod van deze voorzieningen gegarandeerd kan worden, en de Tweede Kamer hierover voorafgaand aan het debat over de evaluatie van passend onderwijs te informeren.

Kamerstukken II, 2019/20, 27020, nr. 110

De Tweede Kamer is op 8 februari 2023 geïnformeerd met de brief van VWS Uitvoeringsplan af- en ombouw gesloten jeugdhulp (Kamerstuk II 2022/23, 31839, nr. 924).

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer (overwegende dat er reeds lange tijd een politieke wens bestaat om initiatieven voor thuiszitters, waar men poogt zorg en onderwijs te combineren, beter mogelijk te maken; constaterende dat het kabinet pas in 2023 wil beginnen met een experiment om te kijken wat er gebeurt wanneer bepaalde wet- en regelgeving niet van toepassing wordt verklaard;) verzoekt de regering niet nog drie jaar hiermee te wachten en zo snel als mogelijk dit experiment te laten starten en hierbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven die nu in de knel zitten.

Kamerstukken II, 2020/21, 31497, nr. 376

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd van 22 december 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 656).

Motie lid Rog c.s.; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, te monitoren dat het geld voor ondersteuning ook daadwerkelijk doeltreffend wordt besteed aan de ondersteuning van leerlingen en leraren en dat de leraren hier, net als bij de werkdrukmiddelen, voldoende inspraak op hebben.

Kamerstukken II, 2020/21, 31497, nr. 387

De Tweede Kamer is op 30 maart 2023 over deze motie geïnformeerd met de brief Samen de schouders onder passend onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 448).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om erop toe te zien dat de Tyltylschool De Maasgouw met de ouders tot overeenstemming komt over het ontwikkelingsperspectief van hun kind, en afspraken maakt over de zorgondersteuning (inhoudelijk en qua middelen) voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

Kamerstukken II, 2020/21, 31497, nr. 410

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 30 maart 2023 Samen de schouders onder passend onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 448).

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering specifiek te monitoren of toelaat-baarheidsverklaringen voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteunend onderwijs doorstromen op tijd worden afgegeven zodat er geen uitvoeringsproblemen ontstaan bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs.

Kamerstukken II 2020/21, 35671, nr. 16

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 636).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering – waar nodig – het onderwijs voor jongeren die in deze kleinschaligwoonvoorzieningen wonen, extra financieel te ondersteunen.

Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 417

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van VWS van 14 november 2022 Stand van zaken jeugdzorg (Kamerstukken II 2022/23, 31839 nr. 914).

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering afspraken te maken met gemeenten om te voorkomen dat zij financieel of in natura commerciële bijlesbureaus faciliteren.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 44

De Tweede Kamer is op 1 juni 2023 over deze motie geïnformeerd met de brief over Voortgang moties aanvullend onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 686).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering het kabinet om van de middelen die aan het einde van 2021 overblijven op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 3 miljoen vrij te maken om de uitvoering van de verbeteraanpak passend onderwijs te versnellen.

Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 54

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 15 juli 2022 met de brief Planning wetsvoorstellen Passend onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 440).

Motie van het lid Goudzwaard; De Tweede Kamer roept het kabinet op nadrukkelijk te sturen op zwaarwegende prioriteiten voor passend onderwijs en niet op secundaire doelen, zodat scholen de nodige rust krijgen om acute problemen aan te pakken.

Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 433 (was 431)

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 15 juli 2022 met de brief Planning wetsvoorstellen Passend onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 440).

Motie van het lid Raemakers; De Tweede Kamer verzoekt de regering die gesprekken met aanbieders van gesloten jeugdzorg en de daarbij behorende onderwijspartners voor 1 november te voeren en daarbij te verzekeren dat zo veel als mogelijk wordt ingezet op het mogelijk maken van onlineonderwijs voor al die leerlingen waarbij fysiek onderwijs of onderwijs op niveau, gegeven de situatie, geen optie is, en de Kamer daarover te informeren voor het WGO Jeugd van dit najaar.

Kamerstukken II 2021/22, 31839, nr. 861

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van VWS van 14 november 2022 Stand van zaken jeugdzorg (Kamerstukken II 2022/23, 31839 nr. 914).

Motie van de leden Dassen en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering het bieden van een maaltijd op school expliciet als optie toe te voegen aan de investeringen in de rijke schooldag, in het bijzonder op scholen in kwetsbare wijken; verzoekt de regering de invoering van de rijke schooldag, en het daarbinnen bieden van de optie van een maaltijd op school, te versnellen door voor de begrotingsbehandeling OCW te bezien hoe uit onderuit-putting in 2022 een bedrag van indicatief 100 miljoen euro kan worden toegevoegd aan het beschikbare budget voor de rijke schooldag.

Kamerstukken II 2022/23, 36200, nr. 49

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 28 maart 2023 Stand van zaken Programma schoolmaaltijden (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 208).

Motie van de leden Segers en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre het aanvraagproces voor de maatschappelijke diensttijd voldoende toegankelijk is en met een plan te komen om scholen en onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het aanvraagproces.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 109

De Tweede Kamer is op 16 mei 2023 geïnformeerd over de motie met de brief over Voortgangsrapportage Maatschappelijke Diensttijd 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 35034, nr. 23).

Motie van het lid Van den Hul en Diks; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de aankomende tussenevaluatie van de Beijing-agenda inzichtelijk te maken wat de kabinetsbrede genderstrategie is om de verplichtingen die voortvloeien uit het Beijing Platform for Action daadwerkelijk te realiseren.

Kamerstukken 2019/20 II, 35300-XVII, nr. 39

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Emancipatienota 2022-2025 die op 18 november 2022 aan de Tweede Kamer is gezonden (Kamerstukken II 2022/23, 30420, nr. 374).

Motie Geluk-Poortvliet/Bergkamp; De Tweede Kamer verzoekt de regering de effecten op emancipatie en gelijke behandeling te betrekken in het bredere onderzoek naar toepassing van algoritmen door het Ministerie van BZK.

(Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 340).

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van het ministerie van BZK van 10 juni 2021 Voortgang AI en algoritmen (kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 765).

Motie van de leden Simons en Gündogan; De Tweede Kamer verzoekt de regering te streven naar 100% acceptatie van lhbtiqa+ mensen in onder andere het onderwijs, en alle overheidscommunicatie (waaronder de memorie van toelichting op de OCW-begroting) hierop aan te passen.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 74

01-02-2023 Aan de motie wordt uitvoering gegeven. Zo is in de Verantwoording over 2021 (Kamerstukken II, 2021/22, 36000-VIII, nr. 1) dit zichtbaar bij de indicatoren. Ook wordt dit meegenomen in de begrotingscyclus en andere documenten.

Motie van de leden Werner en Van der Laan; De Tweede Kamer verzoekt de regering de positieve voorbeelden van emancipatie van vrouwen en mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap te gebruiken om de emancipatie van mensen met beperkingen te bevorderen.

Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 128

De Tweede Kamer is op 24 mei 2023 geïnformeerd met de Kamerbrief naar aanleiding van de moties betreffende de emancipatie van mensen met een beperking (Kamerstukken II 2022/23, 30420, nr. 381).

Motie van het lid Wassenberg c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de indicatoren op het gebied van emancipatie waar mogelijk jaarlijks bij te houden en deze jaarlijks mee te nemen in het jaarverslag van het Ministerie van OCW.

Kamerstukken II 2021/22, 36100-VIII, nr. 22

De Tweede Kamer is op 8 juni 2023 geïnformeerd met de brief Voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2024 en later (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 227).

Motie van het lid Werner; De Tweede Kamer verzoekt de regering een burgerberaad in te stellen over emancipatiebeleid voor mensen met een handicap en op basis van de uitkomsten daarvan een actieprogramma en een werkagenda op te stellen, en de Kamer over concrete stappen te informeren voor 1 mei 2023.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 160

De Tweede Kamer is op 24 mei 2023 geïnformeerd met de Kamerbrief naar aanleiding van de moties betreffende de emancipatie van mensen met een beperking (Kamerstukken II 2022/23, 30420, nr. 381).

Motie van de leden Westerveld en Mutluer; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de volgende begrotingen meetbare indicatoren en streefcijfers op te nemen voor alle doelen en doelgroepen van het emancipatiebeleid.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 161

De Tweede Kamer is op 8 juni 2023 geïnformeerd met de brief Voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2024 en later (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 227).

De motie van de leden Straus en Ypma; De Tweede Kamer verzoekt de regering te zorgen dat scholen hun jaarverslagen en inspectierapporten op hun website publiceren.

Kamerstukken II 2014/15, 34000-VIII, nr. 56

Op basis van het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Staatscourant 2022, 5140) aangepast en zijn schoolbesturen vanaf verslagjaar 2021 verplicht hun jaarverslag te publiceren. Hiermee is uitvoering gegeven aan deze motie.

Motie van de leden Peters en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de rapportage aan de Kamer de voortgang van de individuele instellingen en de financiële voortgang hierin mee te nemen indien de jaarverslagen daartoe aanleiding geven.

Kamerstukken II, 2020/21, 35570-VIII, nr. 273

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 21 november 2022 Financiële Positie van het Onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 33495, nr. 123).

Motie Westerveld en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij sociale partners de opdracht neer te leggen om individueel afdwingbare regelingen in cao’s op te nemen met als doel het behoud van oudere werknemers.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 55

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 1 juli 2022 Lerarenstrategie (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 443).

Motie van het lid Gündogan c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de uitwerking van de plannen van een voltijdbonus, de toekenning van een bonus bij een extra dagdeel werken, ook bekend als een meerurenbonus, expliciet ook mee te nemen als een van de te verkennen opties.

Kamerstukken II 2022/23, 29544, nr. 1135

De Tweede Kamer is op 16 mei 2023 over deze motie geïnformeerd met de brief Aanpak voltijds- en meerurenbonus in het po (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 671).

Motie van de leden Van Meenen en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om sociale partners op te roepen om meer belonen van meer uren werk te betrekken in de komende cao-onderhandelingen en dit in samenhang te doen met de kansen die initiatieven als de Rijke Schooldag bieden.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 90

De Tweede Kamer is op 16 mei 2023 over deze motie geïnformeerd met de brief Aanpak voltijds- en meerurenbonus in het po (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 671).

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma; De Tweede Kamer (constaterende dat Nederland en Vlaanderen binnen de Taalunie samen-werken om de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied te promoten. constaterende dat in Europees perspectief Nederland en België extreem weinig hierin investeren en deze investering steeds minder wordt, overwegende dat met het amendement «middelen voor de internationale Neerlandistiek infrastructuur» een eenmalige additionele investering voorgesteld wordt voor de internationale neerlandistiek) verzoekt de Minister, om met haar Vlaamse collega’s in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert en de Kamer voor het zomerreces hierover te informeren.

Kamerstukken II, 2020/21, 35570-VIII, nr. 146

De Tweede Kamer is op 19 december 2022 geïnformeerd met het Antwoord op Kamervragen van de leden Van der Molen (CDA) en Van der Woude (VVD) over het bericht 'Neerlandici lopen weg bij vergadering Taalunie'. (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr. 367).

Motie van de leden Wuite en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om dekkingsopties in kaart te brengen voor het versterken van de kwaliteit van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in Caribisch Nederland, en de Kamer hierover voorafgaand aan de Voorjaarsnota te informeren.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 942

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 4 november 2022 Een abonnement op de hele wereld. Versterken van het stelsel van openbare bibliotheken (Kamerstukken II 2022/23, 33846, nr. 70).

Motie van de leden Paternotte en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering om op korte termijn het CPB te vragen de effecten van investeringen in kennis in kaart te brengen, dan wel het initiatief te nemen om de effecten beter in de kaart te brengen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 89).

De Tweede Kamer is op 1 juni 2022 geïnformeerd met de Kabinetsreactie (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 171) en op 24 juni 2022 met de Bijlage bij de kabinetsreactie op motie Paternotte-Bruins over het door het CPB in kaart brengen van de effecten van investeringen in kennis (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 183).

Motie van het lid Paternotte c.s.; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet om bij de zoektocht naar oplossingen voor het energie-intensieve mkb ook te kijken naar gerichte ondersteuning van scholen en cultuurinstellingen en te kijken of gemeenten daarbij een rol kunnen spelen, en de Kamer hier voor 1 november over te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200, nr. 23

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 21 november 2022 met de Najaarsnota 2022 van het Ministerie van Financiën (Kamerstukken II 2022/23, 36250, nr. 1).

Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om op korte termijn een AI-strategie te ontwikkelen met betrekking tot de impact van AI op het onderwijs, en de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van deze strategie.

Kamerstukken II 2022/2023, 32034, nr. 44

De Tweede Kamer is op 20 maart 2023 geïnformeerd met de Beleidsreactie op het rapport ‘Naar hoogwaardig digitaal onderwijs’ van het Rathenau Instituut en de verkenning ‘Inzet van intelligente technologie’ van de Onderwijsraad (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 207).

Tabel 128 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Van Strien c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de staatssecretaris uiterlijk juni 2023 met een brede visie op volkscultuur te komen waarin zij de kansen en versterkingsmogelijkheden signaleert.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 41

De Tweede Kamer is op 22 juni 2023 met de brief Stand van zaken moties en toezeggingen cultuur geïnformeerd (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 500). De Tweede Kamer wordt in het voorjaar 2024 nader geïnformeerd.

Motie Akerboom c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken hoe concreet stappen gezet kunnen worden naar het verduurzamen van culturele instellingen en activiteiten, en de uitkomsten hiervan om te zetten in handvatten voor de sector.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 46

De Tweede Kamer wordt voor de zomer van 2024 geïnformeerd.

Motie Klaver c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen of naast de middelen voor het nationaal slavernijmuseum middelen vrijgemaakt kunnen worden voor het versterken van bestaande museale voorzieningen of het opzetten van nieuwe museale voorzieningen in Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk en dit in samenspraak te doen met de bewoners van het Caribische deel van het Koninkrijk en Suriname.

Kamerstukken II 2022/23, 36284, nr. 13

De Tweede Kamer wordt voor het einde van 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Leijten; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Nederlandse verantwoordelijkheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis uit te drukken via langdurige betrokkenheid, waar mogelijk ook financieel, en hierover overleg te voeren en over de uitkomst de Kamer te informeren.

Kamerstukken II 2022/2023, 36284, nr. 27

De Tweede Kamer wordt voor het einde van 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Sjoerdsma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om na het advies van de Raad voor Cultuur over koloniale archieven met Indonesië in gesprek te gaan over het overdragen van van Indonesiërs gestolen stukken uit het NEFIS archief.

Kamerstukken II 2022/2023, 26049, nr. 102

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2024 geïnformeerd.

Motie van de leden Mohandis en Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering g om zorg te dragen dat de landelijke ambities op het gebied van cultuur zoals in de basisinfrastructuur 2025–2028 zijn geformuleerd in samenspraak met gemeenten te laten landen in de lokale basisinfrastructuur.

Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 502

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2024 geïnformeerd.

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken hoe kan worden voorzien in professioneel muziek- en kunstonderwijs voor jongeren, de doorstroming van talent naar kunstvakopleidingen kan worden gestimuleerd, en de Kamer te informeren over de te nemen maatregelen.

Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 503

De Tweede Kamer wordt in in het najaar van 2024 geïnformeerd.

Motie van het lid Werner c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat er een wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid voor de periode 2025–2028 in de Tweede Kamer voorligt; constaterende dat het onderdeel van het beleid is om de versterking van de culturele infrastructuur in Nederland en in het bijzonder in regio’s waar dit het meest nodig is aan te pakken; overwegende dat dit nieuwe subsidiekader de mogelijkheid biedt regionale achterstanden op het gebied van cultuur aan te pakken;) verzoekt de regering de conceptregeling te wijzigen zodat geografische spreiding niet langer meegenomen wordt als sub-criterium, maar als een volwaardig uitgangspunt voor de komende subsidieperiode.

Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 505

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2024 geïnformeerd.

Motie van de leden Strien en Werner; De Tweede Kamer verzoekt de regering de aanstaande visie op volkscultuur vergezeld te laten gaan van een voorstel hoe juist ook binnen de BIS, via de cultuurregio’s en het Fonds voor Cultuurparticipatie en daarnaast ook breder via erfgoedgelden en de gelden achter het Verdrag van Faro, deze hartencultuur gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden en een volwaardige plek kan krijgen binnen het beleid van OCW.

Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 506

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2024 geïnformeerd.

Motie van het lid Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij het tot stand komen van de cultuurconvenanten 2025–2028 zich in te spannen voor heldere afspraken over onder andere de verplichting tot fair pay, jongerencultuur, maatschappelijk ondernemerschap en het borgen van het recht op en de toegankelijkheid tot culturele activiteiten, en deze onderwerpen te betrekken bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuurvisie in aanloop naar de herziening van het stelsel in 2029.

Kamerstukken II 2022/223, 32820, nr. 508

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2024 geïnformeerd.

Motie van de leden Van den Berge, Snels en Renkema; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met fotografenverenigingen over het voorlichten van gebruikers van fotomateriaal op internet en over het hanteren van billijke tarieven en procedures in gevallen waar sprake is van onopzettelijke inbreuk op het auteursrecht.

Kamerstukken II, 2020/21, 35454, nr.10

De Tweede Kamer wordt medio 2024 geïnformeerd over de stand van het onderzoek.

Motie van de leden Van der Molen en De Vries; De Tweede Kamer verzoekt de regering deelname aan de Regeling Letterhoeke voort te zetten.

Kamerstukken II, 2020/21, 35570-VII, nr. 76

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie Werner; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of er aan de kant van de NPO of de publieke omroepen knelpunten worden ervaren bij het waarborgen van de pluriformiteit en op welke wijze deze mogelijke knelpunten kunnen worden weggenomen, en de Kamer daarover te informeren in de jaarlijkse voortgangsrapportage prestatieafspraken.

Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 239

Deze motie wordt meegenomen in de Mediabegrotingsbrief die medio november 2023 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Motie van het lid Mohandis c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen of het sanctiebeleid kan worden aangescherpt en verduidelijkt waardoor ieders rol binnen het bestel helder is, en op zo spoedig mogelijke termijn tot een voorstel hiertoe te komen.

Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 255

Deze motie wordt meegenomen in de Mediabegrotingsbrief die medio november 2023 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Motie van de leden Van Strien en Sjoerdsma; De Tweede Kamer verzoekt de regering met alle betrokken partijen in gesprek te gaan om te zorgen dat alle gratis content van deelnemende partijen ook op de gratis variant van NLZIET te zien zal zijn, en de Kamer uiterlijk begin 2023 te informeren over de voortgang van deze gesprekken

Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 266

De Tweede Kamer wordt uiterlijk vóór de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Mohandis; De Tweede Kamer verzoekt de regering te komen tot een meerjarige toekomstvisie en te onderzoeken op welke wijze de «bibliotheek op school» als concept duurzaam verankerd kan worden en welke financiële en juridische voorwaarden daarvoor benodigd zijn.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 44

Het eindrapport naar de voorwaarden van duurzame verankering Bibliotheek op School en de beleidsreactie wordt einde van het jaar aan de Tweede Kamer verstuurd.

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering er nu eindelijk zorg voor te dragen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep direct danwel indirect, bijvoorbeeld via buitenproducenten, meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 165

De Tweede Kamer wordt medio november 2023 met de Mediabegrotingsbrief nader geïnformeerd over de uitwerking van de motie.

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met de publieke omroep te bewerkstelligen dat een vast contract na een jaar de norm wordt, inclusief harde percen-tages voor zowel de omroepen als de productiehuizen die aan de omroepen leveren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 133

De Tweede Kamer zal voor het einde van het jaar geïnformeerd worden over de uitwerking van de motie.

Motie van het lid Mohandis c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenspraak met de NPO en de omroepen te verkennen op welke wijze er concrete afspraken kunnen worden gemaakt om te komen tot een nieuwe en hogere norm voor percentages program-mamakers in vaste dienst van de publieke omroepen in de volgende erkenningsperiode en de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 166

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Bevers en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering zorg te dragen voor een vorm van bestuurlijke samenwerking waarbij het duurzaam behoud van Tresoar en de bestaande financiële bijdrage daaraan worden geborgd.

Kamerstukken II 2022-23, 36200 VII, nr. 133

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar nader over deze geïnformeerd.

Motie van de leden Mohandis en Kwint; De Tweede Kamer (constaterende dat videoplatforms zoals Facebook, TikTok, Instagram en YouTube een groot marktaandeel in Nederland hebben en daarbij hoge advertentie-inkomsten genereren; constaterende dat in België deze videoplatforms ook vallen onder de stimuleringsregeling en hun bijdrage moeten leveren aan Vlaamse content; van mening dat iedereen die verdient aan Nederlandse content ook moet bijdragen aan de ontwikkeling ervan;) verzoekt de regering te onderzoeken hoe de Vlaamse regering dit heeft vormgegeven en hoe deze regeling eventueel toepasbaar zou kunnen zijn in Nederland, en de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36176, nr. 22

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2024 nader geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet in overleg met de sector ervoor zorg te dragen dat de producties die via de investeringsverplichting het licht zullen zien, ook een bijdrage leveren aan het bereiken van fair pay binnen de Nederlandse audiovisuele sector.

Kamerstukken II 2022/2023, 36176, nr. 23

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2024 nader geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie van de leden kwint en Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering spoedig te onderzoeken of en hoe er gekomen kan worden tot een investeringsverplichting of een heffing gericht.

Kamerstukken II 2022/23, 36176, nr. 36, t.v.v. nr. 22

De Tweede Kamer wordt voor de Mediabegroting geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie van de leden Werner en Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering om jaarlijks een overzicht naar de Kamer te sturen waarin staat welke producties afgelopen jaar onder de investeringsver-plichting vielen en hoe deze producties aan de criteria en genres voldoen zoals opgesteld in de Wet investeringsverplichting.

Kamerstukken II 2022/23, 36176, nr. 25

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2024 nader geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie van de leden Van Strien en Mohandis; De Tweede Kamer verzoekt de regering om alles in het werk te stellen om op zo kort mogelijke termijn met socialemediaplatforms, en in het bijzonder Twitter, om tafel te zitten om te bezien hoe bedreigingen tegen journalisten te monitoren, erop te acteren en pilots hiervoor te starten, in aanloop naar de inwerkingtreding van de Europese digitaledienstenverordening.

Kamerstukken II 2022/23, 31777, nr. 35

De Tweede Kamer wordt voor in het voorjaar 2024 nader geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie van het lid Sjoerdsma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om, vooruitlopend op de implementatie van de digital services act, sociale mediabedrijven te verplichten om: - continu bereikbare escalatiekanalen te hebben, waar opvolging wordt gegeven aan meldingen van slachtoffers door personen die de Nederlandse taal spreken en de culturele context van content begrijpen; - medewerkers te laten modereren op strafbare content en deze te verwijderen.

Kamerstukken II 2022/23, 31777, nr. 51 t.v.v. nr. 37

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2024 nader geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie van het lid Sjoerdsma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om er bij de Europese Commissie op aan te dringen dat zij optimaal voorbereid zijn om de DSA vanaf inwerkingtreding te handhaven ten opzichte van grote sociale mediaplatformen, en er zorg voor te dragen dat de digitale diensten coördinator operationeel is op 17 februari 2024 om toezicht te houden op in Nederland gevestigde aanbieders van tussenhandeldiensten.

Kamerstukken II 2022/23, 31777, nr. 52 t.v.v. nr. 38

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar 2024 nader geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie van het lid Werner en Sjoerdsma; De Tweede Kamer (overwegende dat het vaker voorkomt dan gehoopt dat journalisten opgepakt worden bij demonstraties, wat een aantekening op het stafblad oplevert die er lastig vanaf te krijgen is; overwegende dat pas tijdens een zitting getoetst kan worden of een journalist terecht gebruik wil maken van zijn verschoningsrecht, wat de veiligheid van de journalist kan schaden; overwegende dat journalisten in beeld kunnen komen als bijvangst tijdens het aftappen van een verdachte en de wet bronbescherming dan niet van toepassing is; overwegende dat veel bedreigingen online plaatsvinden en het tijd wordt dat de platforms hiermee serieus aan de slag gaan door bijvoorbeeld een pilot te starten waar journalisten vrijwillig aan mee kunnen doen, waarbij platforms strenger gaan monitoren op bedreigingen en deze sneller worden verwijderd; overwegende dat we te maken hebben met desinformatie, waarbij de opkomst van AI het voor veel mensen lastiger maakt om de betrouwbaarheid vast te stellen en er daarom nagedacht moet worden over manieren om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de journalist te waarborgen;) verzoekt de regering te werken aan verdere verbetering van de persveiligheid- en vrijheid van journalisten en de vijf bovenstaande punten verder in kaart te brengen, en de Kamer voorafgaand aan de begroting 2024 over mogelijke oplossingen te informeren

Kamerstukken II 2022/23, 31777, nr. 41

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar 2024 nader geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie van de leden Mohandis en Van Strien; De Tweede Kamer verzoekt de regering om Nederland een voortrekkersrol te laten nemen in het aansporen van grote socialmediaplatforms zoals Twitter om zich aan de DSA te houden; verzoekt de regering om bij overtreding van de DSA daadwerkelijk sanctiemaatregelen voor te bereiden.

Kamerstukken II 2022/23, 31777, nr. 42

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2024 nader geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie van de leden Mohandis en Van der Plas; De Tweede Kamer verzoekt de regering in aanloop naar de aangekondigde hervormingen van regionale en lokale omroepen en het structureel maken van PersVeilig in gesprek te gaan met betrokkenen over wat verhoudingsgewijs een eerlijke bijdrage is aan PersVeilig en de benodigde veiligheidsmaatregelen van regionale en lokale journalisten en columnisten, en de Kamer over de uitkomst van dit gesprek te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 31377, nr. 43

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar 2024 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering een deskundig team op te richten, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen, dat mbo-instellingen en leerwerkbedrijven kan ondersteunen in de aanpak van stagediscriminatie, en dat tevens kabinet en de Tweede Kamer kan adviseren over maatregelen om stagediscriminatie aan te pakken.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 50

De Tweede Kamer wordt in de Brief over monitoring Werkagenda MBO en Stagepact voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Peters en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om maximaal drie jaar na inwerkingtreding van de wet de Kamer te voorzien van een evaluatie in hoeverre de regel dat alleen één vo-school en één mbo-instelling een verticale scholen-gemeenschap kunnen vormen, een beperking is voor het vormen van verticale scholengemeenschappen.

Kamerstukken II, 2020/21, 35606, nr. 25

De Tweede Kamer zal in 2025 geïnformeerd worden over de uitkomsten van de evaluatie.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor het vervolgonderwijs waarin meer waardering is voor het beroepsonderwijs en praktische vaardigheden; verzoekt de regering, tevens om met het onderwijsveld, leerlingen en ouders tot een gezamenlijke aanpak te komen om deze schreefgroei tegen te gaan, en de Tweede Kamer op de hoogte te houden.

Kamerstukken II, 2020/21, 35830-VIII, nr. 19

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden El Yassini en Hagen; De Tweede Kamer verzoekt de regering mbo-studenten op de BES-eilanden, op aanvraag van de student, te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal, wanneer zij na een Papiamentstalige opleiding willen doorstromen naar het hoger onderwijs in Europees Nederland; verzoekt de regering deze ondersteuning te dekken uit de middelen voor versterking onderwijs-arbeidsmarkt ten behoeve van de ontwikkeling van Caribisch Nederland.

Kamerstukken II 2021/22, 35893, nr. 8

De wetswijziging dat meer mogelijkheden creëert om beroepsonderwijs op Bonaire in het Papiaments aan te bieden is op 1 augustus 2023 in werking getreden. Hiermee is de Tweede Kamer geïnformeerd.

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om – in samenspraak met vertegenwoordigers van het onderwijs, leraren, ouders en leerlingen dan wel studenten – te inventariseren of er voor het onderwijs ook een verbod op het opleggen van een zwijgbeding kan komen, en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren.

Kamerstukken II 2021/22, 35771, nr. 12

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met MKB-Nederland het ontstaan van bedrijfsscholen financieel te stimuleren.

Kamerstukken II 2022/23, 29544, nr. 1143

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden De Graaf en El Yassini; De Tweede Kamer (constaterende dat bbl-studenten vier dagen werken en één dag naar school gaan; overwegende dat er vanuit de praktijk behoefte is aan flexibiliteit, bijvoorbeeld drie dagen werk en twee dagen school; overwegende dat er krapte is op de arbeidsmarkt en dat er veel mbo-studenten nodig zijn om de maatschappelijke transities aan te kunnen, maar het niet voor iedere student passend is om slechts één dag per week onderwijs te krijgen;) verzoekt de regering met inachtneming van het bovenstaande in de toekomstverkenning mee te nemen hoe een dergelijke werkbegeleidende leerweg kan worden vormgegeven en wat ervoor nodig is om deze leerweg te realiseren.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 521

De Tweede Kamer wordt aan het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de bekendheid met het studentenfonds te vergroten onder zowel studenten als docenten en studieadviseurs en de middelen hierin ten bate van mbo-studenten in te zetten.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 522

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 3 juli 2023 met de brief ‘Schriftelijk overleg over de Werkagenda en het Stagepact mbo’ (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 568). De Tweede Kamer wordt in het voorjaar nader geïnformeerd met de Voortgangsbrief over de werkagenda.

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om periodiek mysteryguestonderzoek uit te laten voeren om stagediscriminatie te signaleren en te bezien hoe de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt kunnen worden om beterschap te bewerkstelligen bij bedrijven.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 532

De Tweede Kamer wordt in de brief over monitoring Werkagenda MBO en Stagepact voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de toekomstverkenning van een Leven Lang Ontwikkelen mogelijkheden te onderzoeken om een scholingsrecht toe te kennen.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 535

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Hagen en Bischop. De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenspraak met Ouders & Onderwijs en de MBO Raad te bezien op welke wijze ouders meer kunnen worden betrokken bij het onderwijs van hun kinderen, ook als de jongeren de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, en de Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 537

De Tweede Kamer wordt aan het einde van het jaar geïnformeerd in de voortgangsrapportage passend onderwijs mbo.

Motie van het lid Hagen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om vanaf 2024 structureel 10 miljoen euro te reserveren om boeken en licenties voor mbo-studenten jonger dan 18 jaar voor de vakken taal, rekenen en burgerschap kosteloos ter beschikking te stellen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 145

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh; De Tweede Kamer verzoekt de regering een voorstel te doen van hoe opleidingsniveau als discriminatiegrond kan worden toegevoegd aan de Algemene wet gelijke behandeling.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 91

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van der Molen en El Yassini; De Tweede Kamer verzoekt de regering om jaarlijks 4,32 miljoen euro voor de organisatie van de (internationale) vakwedstrijden mbo structureel te reserveren binnen artikel 4 van de OCW-begroting en jaarlijks 0,68 miljoen voor de organisatie van de nationale vakwedstrijden vmbo structureel te reserveren binnen artikel 3 van de OCW-begroting en een wettelijke basis te creëren voor de organisatie WorldSkills Netherlands voor het uitvoeren van deze (internationale) vakwedstrijden (v)mbo.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 100

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van Baarle en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de afspraken over stagevergoedingen niet alleen te laten gelden voor stages in het mbo, maar ook binnen het hbo en het wo; verzoekt de regering tevens om een jaarlijkse monitor stagevergoedingen uit te voeren met een uitsplitsing naar sector en onderwijsniveau, hierin een onderscheid te maken tussen cao-gerelateerde en niet-cao-gerelateerde vergoedingen, alsmede met een algemene norm over de kostendekkendheid van een stagevergoeding.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 118

De Tweede Kamer wordt in een brief over de monitoring van de werkagenda en het stagepact voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Dassen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering mede op basis van de uitkomsten van het lopende onderzoek te komen met een plan gericht op facilitering en benutting van de mogelijkheden voor mbo-studenten op het gebied van internationalisering, waarbij gekeken wordt wat er binnen de mbo-instellingen nodig is.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 120

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Dassen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering zich in de Raad van Ministers nadrukkelijk in te spannen voor wederzijdse erkenning van mbo-diploma’s tussen Europese lidstaten met als voornaamste inzet het wegnemen van barrières voor de maatschappelijk cruciale sectoren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 121

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet naast het onderzoek naar staatssteun gelijktijdig andere opties voor de voortzetting van de Ambachtsacademie te onderzoeken in overleg met AmbachtNederland; verzoekt het kabinet om de Kamer hier voor 1 februari 2023 over te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 123

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Romke de Jong en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering Europese samenwerking te stimuleren door programma’s als Erasmus+ onder de aandacht te brengen bij scholen en partijen, zodat innovatief taalonderwijs via digitale leermethoden voor minderheidstalen verder gestimuleerd kan worden.

Kamerstukken II 2022-23, 36200 VII, nr. 127

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Van der Molen en Bevers; De Tweede Kamer verzoekt de regering de onderwijsinspectie de opdracht te geven jaarlijks de inspectieresultaten met betrekking tot het onderwijs in het Fries zichtbaar te maken in een onderwijsverslag voor het Fries; verzoekt de regering DINGtiid, het orgaan voor de Friese taal, het verzoek te doen een specifiek onderzoek te starten naar het onderwijs in de Friese taal in het middelbaar beroepsonderwijs en te vragen voor de toekomst daarvan specifieke aanbevelingen te doen; verzoekt de regering te verkennen, in aansluiting op het amendement-Van der Molen c.s. (36 200-VIII, nr. 60) over middelen voor de Friese taal, of er op basis van het advies van DINGtiid tevens middelen benodigd zijn voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Kamerstukken II 2022/23, 36200 VII, nr. 137

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden El Yassini en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken hoe en op welke manier de AanDeBak-garantie breder kan worden ingezet door mbo-instellingen in heel Nederland, en de Kamer hierover te informeren voor Prinsjesdag.

Kamerstukken II 2022/2023, 31524, nr. 553

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de kosten van de leermiddelen en mogelijke oplossingen voor belemmeringen daarin op te nemen.

Kamerstukken II 2022/2023, 31524, nr. 555

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering rekening te houden met de keuzevrijheid van studenten bij studievoorlichting.

Kamerstukken II 2022/2023, 31524, nr. 556

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Hagen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de toekomstverkenning LLO in te gaan op verschillende opties voor een leerbudget in het onderwijs.

Kamerstukken II 2022/2023, 31524, nr. 557

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van het lid Hagen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de Minister in de toekomstverkenning LLO te onderzoeken welke knelpunten publieke onderwijsinstellingen ervaren bij het aanbieden van onderwijs in het kader van leven lang ontwikkelen en voorstellen te doen om deze weg te nemen.

Kamerstukken II 2022/2023, 31524, nr. 558

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Peters en De Graaf; De Tweede Kamer verzoekt de regering om mbo-instellingen aan te moedigen om alumni-beleid op te zetten en uit te voeren; verzoekt de regering om bij het opstellen van de zogenoemde «Bosatlas» gegevens van mbo-instellingen, bijvoorbeeld alumnigegevens, mee te nemen in het bepalen van het (regionale) arbeidsmarkt.

Kamerstukken II 2022/2023, 31524, nr. 559

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Krul en Peter; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een visie op te stellen over practoraten en daarin ten minste op te nemen hoe mbo-instellingen dezelfde rechten als het hoger onderwijs kunnen krijgen om aanspraak te maken op onderzoeksprogramma’s en toegang tot voorzieningen.

Kamerstukken II 2022/2023, 31288, nr. 1043

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd in de beleidsreactie op de toekomstverkenning.

De motie van de leden Van Meenen en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het voor onderwijsinstellingen niet mogelijk is om meer instellingscollegegeld dan de bekostiging van de opleiding en het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld te vragen.

Kamerstukken II, 2017/18, 315524, nr. 357

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De motie van het lid Ganzenvoort c.s. ; De Eerste Kamer verzoekt de regering bij de toelichting op toekomstig voor te hangen AMvB’s te streven naar op onderzoek gebaseerde argumentaties.

Kamerstukken I 2017/18, 34911, nr. G

Bij elke voorgehangen AMvB wordt dit betrokken.

De motie van het lid Van Meenen c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in het najaar met voorstellen te komen die eisen stellen aan de onderbouwing van gehanteerde selectiecriteria, gericht op kansengelijkheid en de kwantiteit van selectiecriteria te maximeren.

Kamerstukken 2018/19 II, 31288, nr. 713

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De motie van de leden Rog en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de uitwerking van de afspraak in het regeerakkoord over de differentiatie op de pabo, het per volgend studiejaar mogelijk te maken dat studenten naast de huidige pabo ook kunnen kiezen voor een gespecialiseerde pabo gericht op het jonge kind of een gespecialiseerde pabo gericht op het oudere kind en de eventuele toelatingseisen en bevoegdheidseisen daarop aan te passen.

Kamerstukken 2019/20 II, 35000-VIII, nr. 55

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

De motie van de leden Paternotte en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering aan hogescholen en universiteiten te vragen om voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid willen verbeteren, facultatieve activiteiten te ontwikkelen en het bestaande aanbod te inventariseren.

Kamerstukken 2019/20 II, 35282, nr. 31

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

De motie van de leden Molen en Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen hoe niet-bekostigd onderwijs van grotere meerwaarde kan zijn voor studenten; verzoekt de regering, bij de verduidelijking in de WHW over het verzorgen van onderwijs aan de doelgroep (werkende) volwassenen door instellingen in het hoger onderwijs voldoende waarborgen op te nemen om een gelijk speelveld tussen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen te garanderen.

Kamerstukken 2019/20 II, 31288, nr. 810

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De motie van het lid Rudmer Heerema c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering per direct een plan van aanpak te maken om een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind te creëren en per zomer 2020 een experiment te starten waarbij pabo-instellingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen aan een pilot voor een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind, en de eventuele toelatingseisen en bevoegd gezag daarop aan te passen; verzoekt de regering tevens, om per collegejaar 2021–2022 de gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind voor alle pabo-instellingen mogelijk te maken, en de Tweede Kamer voor 1 januari 2021 te informeren over de voortgang hierop.

Kamerstukken 2019/20 II, 27923, nr. 401

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering kaders op te stellen om de communicatie van hogeronderwijsinstellingen buiten onderwijstijd primair in het Nederlands te laten zijn, met uitzonderingen als een andere taal doelmatiger blijkt te zijn zonder dat belangen van derden daardoor geschaad worden.

Kamerstukken 2019/20 II, 31288,nr. 857

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd.

Motie van het lid van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering de bekendheid van het levenlanglerenkrediet en de STAP-regeling te vergroten voor bovenstaande categorieën personen die niet in loondienst zijn – bijvoorbeeld door het inzetten van ambassadeurs – en de Kamer hier voor het einde van het jaar over te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 30012, nr. 131

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van het lid Sazias; De Tweede Kamer verzoekt de regering voorlichting over het levenlanglerenkrediet te intensiveren en het levenlanglerenkrediet ook optimaal toegankelijk te maken voor lager opgeleiden.

Kamerstukken II 2020/21, 30012, nr. 132

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Peters en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken hoe voor instellingen die een opleiding aanbieden in het buitenland middels de 25%-mogelijkheid wettelijk verplicht kan worden dat studenten 25% van het onderwijs fysiek in Nederland volgen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35830-VIII, nr. 21

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De motie Kwint en Wassenberg; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, in overleg met studenten, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten te formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring wel kan worden ingezet, conform de motie-Futselaar.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 263

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Wassenberg en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen welke ondersteuning de onderwijsinstellingen nodig hebben om, in het geval de anderhalvemetermaatregel na de zomer niet zou worden losgelaten, onderwijs en tentamens toch zo veel mogelijk fysiek te organiseren en zo min mogelijk gebruik te maken van online proctoring.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 268

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van het lid Van der Woude c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de Minister te verkennen hoe groot de brede behoefte aan flexstuderen is, uitgesplitst naar bachelor- en masterstudenten, en dat mee te wegen in het voorstel voor verankering in de wet; verzoekt de Minister te verkennen hoe de instellingen flexstuderen in een zo veel mogelijk vergelijkbare vorm kunnen aanbieden.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 956

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet uitgebreid en zo precies mogelijk te onderzoeken wat de gevolgen zijn van een brede invoering van flexstuderen voordat het flexstuderen wordt ingevoerd.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 957

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in het wetsvoorstel flexstuderen de positie van de medezeggenschap, specifiek die van de opleidingscommissies, te waarborgen.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 958

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden De Hoop en Westerveld; (constaterende dat instellingen de mogelijkheid hebben om studenten die voltijds zitting nemen in de medezeggenschapsraad eenmalig vrijstelling te kunnen bieden voor het betalen van het wettelijke collegegeld; constaterende dat de keuze om deze vrijstelling wel of niet aan te bieden aan instellingen zelf is en een meerderheid van de instellingen aangeeft deze optie niet te bieden; van mening dat de participatie van studenten in medezeggenschapsraden van grote waarde is en dit moet worden gestimuleerd;) verzoekt de regering in gesprek te treden met instellingen die momenteel deze optie niet bieden om te onderzoeken welke redenen hieraan ten grondslag liggen en mogelijke obstakels hiertoe weg te halen.

Kamerstukken II 2021/22, 34251, nr. 97

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden De Hoop en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om telkens expliciete bescherming van de academische vrijheid in de afweging te betrekken of er bij universiteiten en hogescholen een (spoed)aanwijzing proportioneel en gewenst is.

Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 33

De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd in het geval dat de minister op basis van een schriftelijke advies van de inspectie tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van wanbeheer.

Motie van de leden Van der Laan en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering het instemmingsrecht van de medezeggenschap op de studievoorschotmiddelen vanaf 2025 te continueren.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 976

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat een gedegen instrument wordt ontwikkeld waarmee de NVAO steekproeven kan houden bij opleidingen waar zij dat nodig acht, en verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de studentenorganisaties en externe stake-holders, waaronder bedrijven, over de inrichting van dat instrument.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 982

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Koffeman c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om studenten van de pechgeneratie op een behoorlijke wijze te compenseren voor de door hen betaalde of te betalen rentelasten.

Kamerstukken I 2022/23, 36200, nr. P

De Eerste Kamer is geïnformeerd over het niet uitvoeren van de motie met de brief van 6 december 2022 (Kamerstukken I 2022/2023, 35788, AB) en op 24 mei 2023 met de brief Verslag van een nader schriftelijk overleg (met reactie op nadere vragen) over de herinvoering van de basisbeurs en tegemoetkoming van huidige studenten zonder basisbeurs (Kamerstukken I 2022/23, 35788, nr. AF).

Motie van het lid van der Woude c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering Minister uiterlijk voor het zomerreces met een nieuw wetsvoorstel te komen voor de beheersing van de instroom van internationale studenten.

Kamerstukken II 2022-23, 36200-VIII, nr. 76

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden De Hoop en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om wetenschappelijk onderwijs in het Frysk wettelijk te verankeren in lijn met het Europees Handvest voor regionale talen, dat stipuleert dat de overheid moet voorzien in onderwijs van regionale talen op alle onderwijsniveaus.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 96

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd.

Motie van de leden Westerveld en Sylvana Simons; De Tweede Kamer (overwegende dat er in beleid en in debat veel minder aandacht is voor jongeren met minder kansen, of jongeren in het beroepsonderwijs en zij ook vrijwel niet gerepresenteerd worden in besturen van landelijke jongerenorganisaties; constaterende dat er een landelijke regeling is voor financiële steun voor studenten aan het hoger onderwijs met een bestuursfunctie; constaterende dat voorwaarde voor een beurs is dat een organisatie zich moet bezighouden met «activiteiten die belangrijk zijn voor het hoger onderwijs»;) verzoekt de regering om het woord «hoger» te schrappen in deze subsidievoorwaarde, zodat deze organisaties voor een bredere groep kunnen opkomen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 104

De Tweede Kamer wordt voor het einde van geïnformeerd.

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering met het hoger onderwijs in overleg te gaan om te komen tot criteria voor het nastreven van een evenwichtige verhouding.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 114

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd.

Motie van de leden Van der Molen en Van der Laan; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de Vereniging Hogescholen, de instellingen en de studentenbonden te kijken hoe meer hogescholen enthousiast kunnen worden gemaakt om een ombudsfunctionaris voor zowel studenten als medewerkers in te stellen.

Kamerstukken II 2022/23, 31888, nr. 995

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met de vertegenwoordigers van de medezeggenschappers, de studentenorganisaties en de koepels van de instellingen uitgangspunten op te stellen over de wijze waarop de medezeggenschap betrokken dient te worden bij crisisbesluitvorming.

Kamerstukken II 2022/23, 31888, nr. 999

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Van Meenen en Van der Laan; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de studentenorganisaties en de koepels van de instellingen landelijke richtlijnen op te stellen voor de medezeggenschap op het gebied van scholing, ondersteuning en communicatie.

Kamerstukken II 2022/23, 31888, nr. 1000

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de omvang van het schaduwonderwijs specifiek voor decentrale selectie in kaart te brengen; verzoekt de regering tevens om in gesprek te gaan met instellingen, met het doel om hen aan te moedigen om de banden met het schaduwonderwijs te verbreken

(Kamerstukken II 2022/23, 35765, nr. 10)

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Van der Laan en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering opleidingen te verplichten om te onderbouwen en te publiceren hoe de selectieprocedure past bij de inhoud van de opleiding, effectief is en gelijke kansen borgt

(Kamerstukken II 2022/23, 35765, nr. 10)

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van het lid Van der Laan; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met het veld over en afspraken te maken met instellingen over het zo veel mogelijk beperken van onnodige selectiecriteria en - instrumenten, en de Kamer hierover te informeren

(Kamerstukken II 2022/23, 35765, nr. 14)

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Peters en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering te bewerkstelligen dat instellingen handvatten krijgen hoe zij hun selectieprocedures kunnen toetsen en evalueren, te stimuleren dat instellingen hun selectievormen en -procedure extern gaan toetsen, bijvoorbeeld dat instellingen dit onderling gaan doen, en te onderzoeken of een verplichting van de externe toetsing wenselijk is; verzoekt de regering om de Kamer hierover te informeren voor het zomerreces

(Kamerstukken II 2022/23, 35765, nr. 10)

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet te onderzoeken hoe sterk de relatie is tussen de huidige bekostigingssystematiek van het Nederlandse hoger onderwijs en de steeds maar toenemende internationale studentenaantallen.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1009

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Peters en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onder een representatief aantal Nederlandse afgestudeerden van Engelstalige opleidingen te onderzoeken in hoeverre zij voor hun werk het Engels en/of het Nederlands hanteren.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1019

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een kennisbasis te ontwikkelen en een monitoring op te stellen, waarbij ook taalbeheersing een rol speelt, om in beeld te krijgen in hoeverre instellingen erin slagen om internationale studenten voor de Nederlandse arbeidsmarkt te behouden.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1013

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd.

Motie van de leden El Yassini en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat het effect is van de herinvoering van de basisbeurs op het aantal EER-studenten dat in Nederland komt studeren; verzoekt de regering te onderzoeken of een betere indicator nodig is.

Kamerstukken II 2022/23, 36284, nr. 29

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van het lid Peters c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de eerstegraadslerarenopleidingen, educatieve minor en educatieve module meer aandacht kunnen besteden aan lesgeven in het vmbo.

Kamerstukken II 2022/23, 36132, nr. 12

De Tweede Kamer wordt voor het einde van geïnformeerd.

Motie van het lid Gerkens c.s.; De Eerste Kamer verzoekt de Staatssecretaris met haar collega van OCW in overleg te gaan om de besturen van de lerarenopleidingen te bewegen tot het formuleren van een ambitie voor digitale geletterdheid op lerarenopleidingen op landelijk niveau en hierover aan de Eerste Kamer te rapporteren.

Motie EK CXLVII nr. J

De Eerste Kamer wordt in 2024 geïnformeerd.

Motie van de leden Michon-Derkzen en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken welke onderdelen van Title IX toepasbaar kunnen zijn in de Nederlandse situatie, en de Kamer hierover te informeren voor 1 januari 2024.

Kamerstukken II 2022/23, 36234, nr. 5

De Tweede Kamer wordt voor het eind van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de verkenning naar een leven lang leren expliciet terug te komen op het plan voor een publiek bij- en nascholings-instituut, inclusief een afweging waarom hier wel of niet toe wordt overgegaan.

Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 674

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Kwint en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering voor Prinsjesdag in overleg te treden met de lerarenopleidingen over het curriculum, de stroomlijning daarvan en de aandacht voor basisvaardigheden, en de Kamer over de uitkomsten van dit overleg en aanvullende acties te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 676

De Tweede Kamer wordt voor het eind van het jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Krul c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de middelen uit het sectorplan in te zetten voor het versterken van de samenwerking bij de taalopleidingen aan de universiteiten, waarbij het niet de bedoeling is om veel tijd te verspillen aan vergaderen en ingewikkelde plannen maken, bijvoorbeeld over joint degrees of unilocaties; verzoekt de regering dat de energie met name ingezet moet worden op het laten groeien van de studentenaantallen en dat de sectorplanmiddelen in ieder geval ook ingezet moeten worden voor een grote landelijke campagne «kies talen» in lijn met het rapport Talen Centraal.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1045

Momenteel wordt bezien hoe aan deze motie uitvoering kan worden gegeven.

Motie van het lid Mutluer; De Tweede Kamer verzoekt de regering om aansluitend bij het initiatief Studenten Pact voor de start van het onderwijs in het najaar van 2024 te verkennen hoe de voorlichting aan studenten en medewerkers over seksueel grensover-schrijdend gedrag verankerd kan worden tijdens de introductieweken en in de curricula van alle hogeronderwijsinstellingen.

Kamerstukken II 2022/23, 34843, nr. 80

Momenteel wordt bezien hoe aan deze motie uitvoering kan worden gegeven.

Motie van de leden Van der Woude en Van der Laan; De Tweede Kamer (overwegende dat de Minister het wetsvoorstel flexstuderen verbindt aan zijn toekomstverkenning en zijn beleidsreactie daarop in het najaar van 2023; overwegende dat hierin wederom een risico op vertraging schuilt, omdat de wet gepubliceerd moet zijn op 1 oktober 2024 voor het collegejaar 2025–2026, en we niet nog een jaar willen verliezen;) verzoekt het kabinet parallel aan andere processen te werken aan deze wet om een realistisch tijdpad van wetsbehandeling met oog op inwerkingtreding in collegejaar 2025–2026 mogelijk te maken; verzoekt het kabinet tevens de wet los te trekken van de toekomstverkenning, beleidsreactie en andere processen als die het proces dreigen te vertragen.

Kamerstukken II 2022/23, 36360VIII, nr. 10

Momenteel wordt bezien hoe aan deze Motie uitvoering kan worden gegeven.

Motie van de leden Peters en Van der Graaf; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de VU en de ambtsopleidingen tot afspraken te komen welk deel van het budget nieuwe opleidingen mee mogen nemen indien ze naar een andere universiteit willen vertrekken, en de Kamer hierover te informeren voor de begrotingsbehandeling; verzoekt de regering om ook de samenwerkingsafspraken tussen de VU en de ambtsopleidingen waarin dit is vastgelegd gelijktijdig mee te sturen.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1059

Momenteel wordt bezien hoe aan deze Motie uitvoering kan worden gegeven.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de instellingen te onderzoeken hoe meer aandacht besteed kan worden aan eerstegeneratiestudenten en daarbij in ieder geval in kaart te brengen hoe er beter zicht gekregen kan worden op deze groep, verzoekt tevens hierbij gebruik te maken van de ervaringen van instellingen die al zicht hebben op deze groep, verzoekt de regering om de uitkomsten hiervan voor de begroting naar de kamer te sturen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200VIII, nr. 248

Momenteel wordt bezien hoe aan deze Motie uitvoering kan worden gegeven.

Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de Minister van OCW te zorgen voor een onafhankelijke evaluatie van het programma Erkennen en Waarderen en die niet alleen te richten op draagvlak voor en voortgang van het programma, maar ook op impact op onze internationale positie in de wetenschap; verzoekt deze Minister tevens actief het gesprek te entameren tussen academici over verschillende perspectieven op selectie van topwetenschappers en topwetenschap.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 953

De Tweede Kamer is op 12 juli 2023 geïnformeerd met de Eerste voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1071. De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar 2026 nader geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van der Molen en Inge van Dijk; De Tweede Kamer verzoekt de regering om initiatief te nemen om landelijke afspraken te maken tussen de betrokken ministeries en de uitvoerende diensten, waaronder Belastingdienst, UWV en Sociale Verzekeringsbank, die werkbaar zijn voor de universiteiten, zodat er een fiscale methodiek komt voor hoe om te gaan met de top-upbeurzen, die duidelijk is en die door alle betrokken partijen eenduidig geïnterpreteerd wordt.

Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 977

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de technologiestrategie een analyse te maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap in Nederland en andere landen; verzoekt het kabinet daarbij eveneens om bij deze analyse van de financiële middelen een nadere uitsplitsing te maken naar specifieke sectoren en technologieën binnen de brede domeinen alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap, inclusief de relevantie van deze sectoren of technologieën voor grote maatschappelijke transities.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 75

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Motie van het lid Van der Woude c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te laten onderzoeken of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap en het hoger onderwijs een rol spelen, met daarbij ook aandacht voor de toenemende bedreiging, intimidatie en haatreacties naar wetenschappers, en onvrije gevoelens van studenten, en met aanbevelingen te komen hoe het vrije woord van studenten en veiligheid van wetenschappers binnen wetenschappelijke waarheidsvinding te allen tijde beschermd dienen te worden.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 40

De Tweede Kamer is op 5 juli 2023 geïnformeerd met de brief Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs (Kamerstukken II, 2022/23, 35925-VIII, nr. 40). De Tweede Kamer wordt aan het einde van het jaar nader geïnformeerd.

Motie van de leden Wasenberg en Beckerman; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg met de betrokken kennis- en onder-wijsinstellingen te onderzoeken hoe kennis over (en de toepassing van) systematic reviews vast onderdeel kan worden van medisch-biologische opleidingen

Kamerstukken II 2022/23, 32336, nr. 146

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd in de verzamelbrief Dierproeven.

Motie van de leden Van der Woude en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een inventarisatie van voor- en nadelen van deze vormen van bekostiging mee te nemen in haar beleidsreactie, daarbij reeds beschikbaar onderzoek en internationale voorbeelden te gebruiken en een concreet tijdpad te schetsen voor implementatie van een nieuwe bekostigingssystematiek.

Kamerstukken II 2022/2023, 31288, nr. 1040

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Van der Woude c.s.; De Tweede Kamer (overwegende dat de commissie-Weckhuysen advies gaat geven over de starters- en stimuleringsbeurzen en een door NWO ingestelde commissie advies uitbrengt aan de raad van bestuur van NWO op basis van haar onderzoek naar de verhouding tussen de starters- en stimuleringsbeurzen en andere vormen van onderzoeksfinanciering;) verzoekt de Minister om, na het uitbrengen van deze adviezen hiertoe, samen met NWO en instellingen duidelijkheid te geven omtrent het aanvragen van een NWO-beurs na het ontvangen van een starters- en stimuleringsbeurs en deze duidelijkheid zo spoedig als haalbaar aan de Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1041

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de Minister van OCW om te onderzoeken hoe wetenschappelijke inzichten meer benut kunnen worden bij het vormgeven van overheidsbeleid en daarmee de kennis van universiteiten en hogescholen een grotere rol te geven bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, door bijvoorbeeld voortaan eerst de calls of de aanbestedingen voor advies uit te zetten via het SIA en de NWO.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1042

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Bisschop en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering de toekomstverkenning hoger onderwijs en de nationale technologiestrategie ook te toetsen op het bijdragen aan de ontwikkeling van regio’s buiten de stedelijke gebieden en organisaties vanuit deze regio’s actief bij de ontwikkeling van deze agenda’s te betrekken.

Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1050

05-06-2023 De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering mede op basis van ervaringen van de huidige experimenteerscholen te verkennen in hoeverre met het oog op het bieden van passend onderwijs een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken nodig en mogelijk is die met kwalitatieve waarborgen is omgeven.

Kamerstukken 2018/19 II, 31293, nr. 467

De Tweede Kamer wordt in 2025 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Bisschop c.s. De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met de vereniging van leerplichtambtenaren (Ingrado) en de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) te werken aan betere informatievoorziening over de positie van ouders en kinderen bij de vrijstelling wegens gewetensbezwaren.

Kamerstukken 2019/20 II, 35300-VIII, nr. 88

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het beste tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte van leraren omtrent kennis en lesmaterialen rondom duurzaamheid; verzoekt de regering tevens, de samenwerkende non-profitorganisaties voor duurzaam onderwijs te betrekken bij dit onderzoek.

Kamerstukken 2019/20 II, 31293, nr. 529

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering een fonds in te richten waarmee het huidige budget voor bewegingsonderwijs vanuit de prestatiebox, eerst voor twee jaar, beschikbaar komt voor innovatieve plannen van scholen in samenwerking met alo’s om de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te halen en het bewegen in brede zin steviger op school te verankeren, en de Kamer periodiek te informeren over de voortgang hiervan en gaat over tot de orde van de dag.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 42

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Heerema en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering, om de burgerschapsopdracht ook op B4-scholen van toepassing te verklaren, op een wijze die past bij het bijzondere karakter van deze scholen, nieuwe B4-scholen op dit punt vooraf te toetsen en dit in de Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen vast te leggen, en hierover de Kamer in het voorjaar van 2021 te informeren.

Kamerstukken II, 2020/21, 35352, nr. 25

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Peters c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering proactief de plannen en begrotingen van scholen met het grootste negatieve herverdeeleffect te volgen, deze scholen indien nodig te adviseren en zo vrijwel uit te sluiten dat de effecten binnen drie jaar niet zouden kunnen worden opgevangen; verzoekt het kabinet, te onderzoeken of het nodig en mogelijk is om te komen met een coulanceregeling voor de enkele scholen die ook na het vierde jaar na invoering van de wet nog last hebben van het negatieve herverdeeleffect, mits zij kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om deze effecten zo goed mogelijk op te vangen.

Kamerstukken II, 2020/21, 35605, nr. 10

De motie wordt meegenomen in de evaluatie van de wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs. De Tweede Kamer wordt in 2027 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering in beeld te brengen of kleine geïsoleerde scholen door onbedoelde effecten van de vereenvoudigde bekostiging in zware problemen komen en deze scholen indien nodig te ondersteunen.

Kamerstukken II, 2020/21, 35605, nr. 11

De motie wordt meegenomen in de evaluatie van de wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs. De Tweede Kamer wordt in 2027 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden De Hoop en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering concreet te maken op welke wijze en met welke bijbehorende middelen de kansengelijkheid die verband houdt met de leesvaardigheid zal worden verbeterd, en de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II, 2020/21, 28760, nr. 111

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering te regelen dat scholen bij nieuw- of verbouw altijd moeten voldoen aan de Europese normen voor toegankelijkheid en dat bij tussentijds onderhoud toegankelijkheid altijd moet worden meegenomen.

Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 429

Voor de uitvoering van deze motie is het nodig dat er een Nederlandse vertaling van de Europese norm voor toegankelijkheid van gebouwen is. Deze vertaalslag wordt nu door de het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gemaakt. De Tweede Kamer wordt hier voor het einde van het jaar over geïnformeerd.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de uitwerking van de wet waarin wettelijke eisen voor strategisch personeelsbeleid vastgesteld worden de lerende cultuur en de verantwoordelijkheid om die te bewerkstelligen mee te nemen.

Kamerstukken II 2021/22, 36100-VIII, nr. 15

De Tweede Kamer wordt in 2025 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke wijze in de eindtoets en het eindexamen Nederlands schrijfvaardigheid als onderdeel kan worden ingevoegd en de Kamer te informeren binnen welke termijn schrijfvaardigheid als onderdeel wordt opgenomen.

Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 632

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering het huidige bestuursmodel te evalueren en te onderzoeken hoe het primaat van de politiek hersteld kan worden en daarbij ook de voor- en nadelen van de lumpsumfinanciering kritisch te bezien.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 70

De Tweede Kamer is op 18 april 2023 over deze motie geïnformeerd met de Brief Kabinetsreactie IBO koersen op kwaliteit en kansengelijkheid (Kamerstukken II, 2022/23 31293 nr. 669).

Motie van de leden De Hoop en Sylvana Simons; De Tweede Kamer verzoekt de regering te komen tot een voorstel waarin kinderopvang niet enkel dient om ouders tijd te bieden om te kunnen werken, maar waarin het belang van het kind zowel in didactief perspectief, als in het kader van de kansengelijkheid ook wordt meegenomen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 92

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Peters en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen bij een representatief aantal vertrekkende docenten waarom ze het onderwijs verlaten; verzoekt de regering om de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 452

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van Baarle en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om zich er met urgentie voor in te spannen dat er een centraal beeld komt van de aantallen leerplichtige vluchtelingen en vluchtelingenkinderen die onderwijs mislopen, en hier binnen vier weken over terug te koppelen aan de Kamer.

Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 454

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar over deze motie geïnformeerd.

Motie van de leden Van Baarle en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering afspraken te maken over het spoedig beperken van de verhuisbewegingen van vluchtelingenkinderen, en hier binnen vier weken aan de Kamer over terug te koppelen.

Kamerstukken II 2022/23, 34334, nr. 28

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar over deze motie geïnformeerd.

Motie van de leden El Yassini en Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met een plan te komen om primair- en voortgezetonderwijsinstellingen veel beter aan te laten sluiten bij SIVON.

Kamerstukken II 2022/23, 32034, nr. 42

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Strien c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering mediawijsheid te verankeren in de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid

Kamerstukken II 2022/23, 31777, nr. 36

Op dit moment wordt bezien hoe er aan deze motie invulling gegeven kan worden.

Motie van het lid Kathmann; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of en hoe betaalbare op publieke waarden gedreven alternatieve applicaties voor het onderwijs gerealiseerd kunnen worden.

Kamerstukken II 2022/23, 32761, nr. 277

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Boswijk c.s.; De Tweede Kamer het kabinet om de makers van het geschiedeniscurriculum te verzoeken het perspectief van de individuele Indiëveteraan nadrukkelijk mee te nemen in het geschiedenisonderwijs over de dekolonisatieperiode.

Kamerstukken II 2022/2023, 26049, nr. 108

Op dit moment wordt bezien hoe er aan deze motie invulling gegeven kan worden.

Motie van het lid Drost; De Tweede Kamer (overwegende dat de Inspectie van het Onderwijs heeft geconstateerd dat samenwerking tussen tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor Oekraïense leerlingen en reguliere nieuwkomersvoorzieningen een succesfactor is geweest;) verzoekt de regering zorg te dragen voor een afdoende koppeling tussen tijdelijke en reguliere nieuwkomersvoorzieningen.

Kamerstukken II 2022/2023, 36373, nr. 17

Op dit moment wordt bezien hoe de motie vormgegeven wordt.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met scholen en ouders voorbeelden in kaart te brengen van scholen met een continurooster waarbij kinderen rustig pauze kunnen hebben, geen filmpjes hoeven te kijken en tijd hebben om hun lunch op te eten.

Kamerstukken II 2022/23, 36360VIII, nr. 15

Op dit moment wordt bezien hoe deze motie vormgegeven kan worden.

Motie van het lid Bisschop c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de herziening van de kerndoelen recht te doen aan de bijzondere status van het Nederlands als eigen taal, basisscholen vrijheid te laten behouden wanneer zij beginnen met onderwijs in het Engels met inachtneming van een nader te bepalen eindniveau - en meer oog te hebben voor de beheersing van grenstalen; verzoekt de regering tevens onderzoek te laten doen naar manieren om Engels en grenstalen te leren op een manier die bijdraagt aan het versterken van het Nederlands, vooral ook bij leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand, en het Ontwerpteam 2032 te verzoeken dit onderzoek te vertalen naar wijzen waarop ook leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand in staat gesteld worden het eindniveau voor Nederlands, Engels en de grenstalen te realiseren.

Kamerstukken II 2015/16, 31293, nr. 302

Deze motie wordt meegenomen in de voortgangsrapportage curriculum. De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om na invoering van de wet te blijven monitoren wat dit vereenvoudigde bekostigingsmodel voor gevolgen heeft voor brede schoolgemeenschappen en segregatie, en de Kamer jaarlijks te informeren.

Kamerstukken II, 2019/20, 35354, nr. 15

De Tweede Kamer is op 3 april 2023 over deze motie geïnformeerd met de brief Voortgang uitvoering beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 665). De Tweede Kamer zal in 2024 weer worden geïnformeerd.

Motie van de leden Paternotte en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om proactief, in overleg met scholen, vervolgopleidingen en jongeren, concrete voorstellen op te stellen voor specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs.

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 72

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering identiteitsverklaringen in het onderwijs te verbieden.

Kamerstukken II 2021/22, 31289, nr. 485

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Gündogan en Simons; De Tweede Kamer verzoekt de regering daadwerkelijk een einde te maken aan alle identiteitsverklaringen waarin een seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken (en het daarnaar leven) in welke vorm dan ook, impliciet of expliciet, wordt afgewezen.

Kamerstukken II 2021/22, 31289, nr. 489

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Peters en Wassenberg; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet om samen met het onderwijsveld plannen te ontwikkelen om een lerende cultuur te bevorderen en te sturen op de kwaliteit en het functioneren van leraren als een team en de Kamer in het voorjaar hierover te berichten.

Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 52

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de positie van het openbaar onderwijs inclusief de status van de garantiefunctie openbaar onderwijs ten gevolge van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen expliciet mee te nemen in de evaluatie van deze wet.

Kamerstukken II 2021/22, 35050, nr. 49

In de evaluatie van de wet wordt de positie van het openbaar onderwijs expliciet meegenomen. De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Paul en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering ongewenste praktijken en effecten rond de oprichting van nieuwe scholen te onderzoeken en aan te pakken en in gesprek te gaan met de VNG over de positie van gemeenten in de uitwerking van de wet; verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren over het gebruik van de wet.

Kamerstukken II 2021/22, 35050, nr. 51

De Tweede Kamer wordt twee keer per jaar geïnformeerd over deze motie. Voor het einde van het jaar is de eerstvolgende keer.

Motie van het lid De Hoop c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen welk beleid er waar wordt gevoerd om schoolsegregatie tegen te gaan, te identificeren wat mogelijke best practices zijn en hoe de rijksoverheid gemeenten verder zou kunnen ondersteunen in die inspanningen.

Kamerstukken II 2021/22, 36100-VIII, nr. 12

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden De Hoop en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende dat de inspectie concludeert dat het burgerschapsonderwijs nog niet op peil is en ook uit het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen van de UvA blijkt dat jongeren weinig belang hechten aan de democratische rechtsstaat, ook in vergelijking met Europese leeftijdsgenoten) deze democratische attituden periodiek in beeld te brengen om de effecten van burgerschapsonderwijs te kunnen monitoren.

Kamerstukken II 2021/22, 36100-VIII, nr. 14

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze wetenschappelijke onderbouwing en gebruikerservaringen van leermiddelen transparant en inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor leraren, en de Kamer hierover te informeren vóór de begrotingsbehandeling van OCW.

Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 630

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Beertema en Paul; verzoekt de regering te onderzoeken hoe in de eindtoets in het basisonderwijs praktische vaardigheden en competenties, de «rechterhandjes», kunnen worden geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat naast de cognitieve en theoretische vaardigheden ook de praktische competenties positief worden herkend en erkend en worden meegenomen in een positief getoonzette waardering in de uitslag van de eindtoets.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 143

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van Meenen en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met BZK, EZK en particuliere investeerders zoals pensioenfondsen te verkennen of en hoe een revolverend fonds en een programmatische aanpak kunnen bijdragen aan de problematiek rond onderwijshuisvesting, en de Tweede Kamer hier in het voorjaar van 2023 over te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 89

De Tweede Kamer is op 17 april 2023 over de voortgang van deze motie geïnformeerd met de brief over Voortgang onderwijshuisvesting (Kamerstukken II parlementair jaar 2022/23, 36200-VIII, nr. 218). De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar verder geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking voor een revolverend fonds en een programmatische aanpak voor onderwijshuisvesting.

Motie van het lid Segers c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om scholen te ondersteunen in het vormgeven van inspraak van leerlingen op hun school via de medezeggenschapsraden en om te stimuleren dat scholen inspraak stimuleren en het faciliteren als leerlingen daarom verzoeken, bijvoorbeeld in de vorm van een leerlingenraad.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 106

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat er zeker 22 miljoen euro aan onderwijsgeld onrechtmatig is besteed door de bestuurder van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs; tevens constaterende dat minimaal 2,2 miljoen aan vrijwillige ouderbijdrage niet is uitgegeven aan taalreizen en schoolkosten, maar aan vastgoed;) verzoekt de regering alle mogelijke juridische stappen te verkennen teneinde zo veel als mogelijk van dit geld bij de bestuurders van SvPO terug te vorderen.

Kamerstukken II 2022/23, 31289, nr. 530

Toegezegd is om de Tweede Kamer te informeren bij ontwikkelingen over Scholen voor Persoonlijk Onderwijs. Wanneer dit aan de orde is, zal de Tweede Kamer hierover geïnformeerd worden.

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen om scholen niet langer af te rekenen op zittenblijvers en op- en afstroom van leerlingen en dit mee te nemen in de volgende voortgangsrapportage over inspectietoezicht eind 2023.

Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 190

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Peters en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het team van leraren als noodzakelijke voorwaarde voor onderwijsverbetering te benoemen in de onderzoekskaders van de inspectie; verzoekt de regering om de Inspectie van het Onderwijs te vragen om ook in gesprekken met raden van toezicht de teamprestaties en de gestructureerde, gezamenlijke en structurele aandacht voor verbetering centraal te stellen en indien nodig de onderzoekskaders hierop aan te scherpen; verzoekt de regering ten slotte om de Kamer te informeren hoe de inspectie toezicht gaat houden op de kwaliteit van collectieve, structurele en gestructureerde verbeterplannen van de onderwijsteams.

Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 191

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Gewijzigde motie van de leden Peters en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken hoe geregeld kan worden dat de eisen aan grafische rekenmachines voor langere tijd vastgesteld kunnen worden zodat ouders niet onnodig op kosten gejaagd worden, verzoekt de regering met het College voor Toetsing en Examens in overleg te treden en hen expliciet in alle communicatie te laten vermelden dat ALLE eerder op een school gebruikte rekenmachines die voldoen aan de gestelde eisen, ook daadwerkelijk op die school door alle leerlingen gebruikt mogen worden, verzoekt de regering dit tevens actief aan scholen en ouders mede te delen, zodat ouders hun geld kunnen gebruiken voor nuttiger zaken.

Kamerstukken II 2022/23, 32034, nr. 51

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Peters c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken of er voldoende aandacht is voor het mbo in de lerarenopleiding en hoe de specialisatie mbo en voortgezet onderwijs hieraan bijdraagt.

Kamerstukken II 2022/23, 36132, nr. 11

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Peters en Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de evaluatie van de examens van 2023 ook de inzet van de NPO-middelen te betrekken.

Kamerstukken II 2022/2023, 31289, nr. 538

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van der Laan en Van der Werf; De Tweede Kamer (overwegende dat de onderwijsinspectie in 2016 al concludeerde dat de lessen seksuele vorming ondermaats zijn, en dat er sindsdien niets is veranderd aan de kerndoelen ten aanzien van seksualiteit; overwegende dat het kabinet in de kabinetsreactie op de initiatiefnota-Van der Werf «Let’s talk about seksueel geweld» toezegt te werken «aan aanscherping van de kerndoelen ten aanzien van seksualiteit, het verbeteren van de sociale veiligheid, het toegankelijk en bekend maken van effectieve lesmethodes en het ondersteunen van leraren bij het doceren over seksualiteit en gelijkwaardigheid»;) verzoekt de regering deze toezeggingen uit te werken in een voorstel waarin duidelijk wordt hoe effectieve lesmethoden laagdrempelig toegankelijk en bekend worden gemaakt en hoe deze aansluiten op de aangescherpte kerndoelen, en de Kamer daarover in het najaar van 2023 te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36234, nr. 8

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Paul c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering het gebruik van bewezen ineffectieve lesmethodes terug te dringen en het gebruik van bewezen effectieve lesmethodes te stimuleren en beide op te laten nemen in de inspectiekaders.

Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 672

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in navolging van het advies van de Inspectie van het Onderwijs een verkenning uit te werken hoe in het voortgezet onderwijs gerealiseerd kan worden dat een voldoende voor het vak Nederlands voorwaardelijk wordt voor het behalen van een diploma.

Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 673

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de Minister om bij de aanpak van het verbeteren van de basisvaardigheden goed leiderschap te vertonen en ervoor te zorgen dat dit masterplan een gedragen plan van de hele sector wordt en niet slechts leidt tot verdeeldheid, het afschuiven of afnemen van verantwoordelijkheden en vingerwijzen.

Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 677

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg met wetenschappers en samen met provincies zich in te zetten voor onderwijs in andere streektalen.

Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 679

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering geen stappen te nemen naar een structuur voor permanente curriculumherziening, noch naar een permanente wetenschappelijke commissie, voordat het wetsvoorstel voor de nieuwe kerndoelen Nederlands en rekenen/wiskunde medio 2024 is ingediend en deze herziening is geëvalueerd.

Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 684 t.v.v. nr. 681

Op dit moment wordt bezien hoe er aan deze motie invulling gegeven kan worden.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering te bewerkstelligen dat er een nieuwe route voor zijinstroom voor een vakinhoudelijke specialist in het vmbo gerealiseerd wordt, onder andere voor leraren die gaan lesgeven in techniek en/of technischeberoepsvakken in het vmbo, met nadruk op vakdidactiek en pedagogische vaardigheden, waarbij ze net zoals andere zijinstromers van meet af aan intensief begeleid worden; verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de opleidingen omgangskunde en pedagogiek kunnen leiden tot een bevoegdheid in het voortgezet onderwijs waarbij de vakken burgerschap, sociale vaardigheden, maatschappijleer, ontwikkelingsgerichte vakken, LOB enzovoort gegeven mogen worden; verzoekt de regering te bewerkstelligen dat tweedegraadslerarenoplei-dingen gaan werken met een dubbele bevoegdheid, bij voorkeur door een tekortvak en een niet-tekortvak te combineren.

Kamerstukken II 2022/23, 36360VIII, nr. 12

Op dit moment wordt bezien hoe er aan deze motie invulling gegeven kan worden.

Motie van het lid Peeters; De Tweede Kamer verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat afgestudeerde leerkrachten drie jaar na afstuderen nog begeleid kunnen worden door de lerarenopleiding.

Kamerstukken II 2022/23, 36360VIII, nr. 13

Op dit moment wordt bezien hoe er aan deze motie invulling gegeven kan worden.

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering, het schoolondersteuningsprofiel niet langer verplicht te stellen voor scholen, maar de extra ondersteuningsmogelijkheden te laten beschrijven in de schoolgids.

Kamerstukken II 2017/18, 31497, nr. 267

De wetswijziging rondom het Schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs. De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

De motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de onderwijssector er zorg voor te dragen dat op alle onderwijsinstellingen op korte termijn een aanspreekpunt voor leerlingen en studenten met zorgbehoeften aanwezig is.

Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 305

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

De motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om vóór de zomer van 2020 een concreet wetsvoorstel rondom de verplichting van samenwerkingsverbanden om een doorzettingsmacht te regelen ter consultatie aan te bieden en voor 1 oktober 2020 naar de Tweede Kamer te sturen; verzoekt de regering tevens, een overzicht te geven van de concrete resultaten van de aangekondigde versnellingsaanpakken om het aantal thuiszitters te verminderen, en de Kamer hierover voor het zomerreces 2020 te informeren.

Kamerstukken 2019/20 II, 31497, nr. 354

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden te realiseren door onafhankelijke personen, met een zwaarwegende stem voor ouders en leraren in de invulling van het toezicht.

Kamerstukken II, 2020/21, 31497, nr. 373

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Kwint en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om scenario’s uit te werken voor ophoging van de landelijke basisnorm, onder meer met betrekking tot de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen, en de Kamer daarover voor het voorjaars-reces te informeren; verzoekt de regering, eveneens het kenniscentrum begaafdheid de opdracht te geven onderzoek te doen waarom het samenwerkingsverbanden en scholen nog onvoldoende lukt om onderwijsmiddelen ter ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen goed in zetten en het kenniscentrum de opdracht te geven om scholen meerjarig te onder-steunen in het efficiënt en effectiever inzetten van de beschikbare middelen zodat hier een goed aanbod tot stand komt voor hoogbegaafde leerlingen, zonder dat hiervoor een bijdrage van ouders wordt gevraagd.

Kamerstukken II, 2020/21, 31497, nr. 378

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie Rudmer Heerema c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de ondersteuning bij hoogbegaafdheid te borgen in de landelijke basisnorm en zo te borgen dat iedere school voor hoogbegaafde leerlingen een ondersteuningsaanbod heeft, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht of andere drempels voor worden opgeworpen, waarbij bijvoorbeeld particulier onderwijs uiteindelijk ook de best passende plek kan zijn.

Kamerstukken II, 2020/21, 31497, nr. 379

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Bischop en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering een vergelijking op te stellen van het niveau van basisondersteuning van de samenwerkingsverbanden, de verdeling en de bereikbaarheid van specialistische voorzieningen in samenwerkingsverbanden en de doorlooptijd als het gaat om extra ondersteuningsaanvragen.

Kamerstukken II, 2020/21, 31497, nr. 380

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van Meenen en Van Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het bestaande aanbod van entreeopleidingen in het praktijkonderwijs wettelijk te verankeren en ervoor zorg te dragen dat er geen negatieve neveneffecten ontstaan voor pr.o.-leerlingen op het gebied van examinering en branchecertificering en zonder dat er kansenongelijkheid kan ontstaan voor leerlingen in verschillende delen van het land.

Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 447

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met onderwijs, ouders en deskundigen de knelpunten in de financiering van onderwijs voor zorgleerlingen in relatie tot de toelaatbaarheidsverklaringen in kaart te brengen, en verbeteringen voor te stellen, met als uitgangspunt dat de schoolgang van een kind nooit mag betekenen dat het minder zorg kan krijgen.

Kamerstukken II, 2020/21, 31497, nr. 409

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar over deze motie geïnformeerd.

Motie van de leden Peters en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de evaluatie van het initiatiefwetsvoorstel van Kwint en Westerveld apart aandacht te besteden aan het effect op de ouderbijdragen bij de profielscholen en de gevolgen voor de instandhouding van het specifieke onderwijsaanbod van deze scholen.

Kamerstukken II 2020/21, 35063, nr. 18

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een limiet te stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage.

Kamerstukken II 2020/21, 35063, nr. 17

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Ephraim; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen hoeveel onderwijsbudget er gemoeid is met het inzetten van niet-gekwalificeerde krachten; verzoekt de regering om duidelijke, toetsbare kwaliteitseisen op te stellen waaraan derde partijen zoals externe onderwijsbureaus moeten voldoen, en een wildgroei aan commerciële aanbieders te voorkomen.

Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 181

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over het eerste gedeelte van deze motie. De Tweede Kamer is op 10 maart 2023 over de uitvoering van het tweede gedeelte van deze motie geïnformeerd met de brief over Kansengelijkheid funderend onderwijs (Kamerstukken II 2022/23,  31293, nr. 660).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering kabinet om samen met vervoerders, gemeenten, scholen, ouders en leerlingen een toekomstvisie te schetsen met voldoende leerlingenvervoer, door goed opgeleide vakmensen, en in deze visie expliciet de mogelijkheden mee te nemen om af te zien van aanbesteding.

Kamerstukken II 2022/23, 31521, nr. 125

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Van Baarle c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering regering om te verkennen of het inrichten van een vorm van toezicht op leerlingenvervoer mogelijk is en dit in samenhang te bezien met de doelgroepen van Valys en Wmo.

Kamerstukken II 2022/23, 31521, nr. 128

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Paul c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat het leerlingenvervoer voor een grote groep leerlingen niet goed functioneert; overwegende dat een aanpak voor de korte termijn noodzakelijk is, maar dat op langere termijn structurele oplossingen nodig zijn; overwegende dat gemeenten vaak verschillende soorten zorgvervoer los van elkaar aanbesteden, waardoor chauffeurs maar enkele uren per dag kunnen werken; overwegende dat gesprekken tussen ouders en gemeenten leiden tot de beste invulling van de vervoersbehoefte van een leerling; overwegende dat onnodige drempels om taxichauffeur te worden weggehaald moeten worden; overwegende dat het organiseren van thuisnabij onderwijs bemoeilijkt wordt door regelgeving;) verzoekt de regering in overleg met alle relevante partijen tot structurele oplossingsrichtingen te komen en deze aan de Kamer aan te bieden.

Kamerstukken II 2022/23, 31521, nr. 130

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer (overwegende dat brugfunctionarissen zoals ingezet in Zaanstad, die de verbinding vormen tussen de kinderen, de school en de dienstverlening van gemeenten, kunnen helpen wanneer families in moeilijkheden zitten en voorkomen dat er ernstige financiële problematiek ontstaat;) verzoekt de regering te bezien hoe dit positieve initiatief verbreed kan worden en waar brugfunctionarissen nog meer kunnen worden ingezet, en de Kamer te infomeren over het vervolg hiervan.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 93

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om binnen de samenwerkingsverbanden expertise, bezwaarprocedures, doorzettingsmacht en een ombudsfunctie onder te brengen en ze te laten aansturen door een onafhankelijk, autonoom bestuur dat niet wordt gerekruteerd uit de bestuurslagen van de aangesloten scholen.

Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 452

Deze motie wordt meegenomen in het wetstraject m.b.t. onderwijszorgarrangementen. De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de afweging over de inzet van deze extra middelen naast hoogbegaafdheid ook initiatieven voor thuiszitters en voorzieningen voor kinderen met een of meerdere beperkingen te betrekken.

Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 455

De Tweede Kamer wordt voor het einde van jaar het geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met samenwerkingsverbanden te onderzoeken hoe ondersteuningsaanvragen sneller kunnen worden toegekend en in een of meerdere samenwerkingsverbanden een proef te starten met directe toekenning van ondersteuning.

Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 456

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van Meenen en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of het aanmerken van voltijdhoogbegaafdenonderwijs als speciaal onderwijs structurele financiering, expertise, leerlingenvervoer en een dekkend aanbod zou waarborgen.

Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 459

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering met betrokkenen de contouren van een wet inclusief onderwijs te formuleren, die in overeenstemming is met het Verdrag inzake de rechten van het kind en het VN-verdrag Handicap, waarin randvoorwaarden, ijkmomenten en doelstellingen voor 2035 zijn vastgelegd, en de Tweede Kamer hierover te informeren voor het einde van 2023.

Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 460

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Westerveld en De Hoop; De Kamer verzoekt de regering om bij de verdere uitwerking en concretisering van de werkagenda inclusief onderwijs gedetailleerd te beschrijven hoeveel elke actielijn en maatregel gaat kosten zodat in kaart wordt gebracht hoeveel financiële middelen nodig zijn om de ambitie te realiseren.

Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 462 tvv nr.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Dassen en Weyenberg; De Tweede Kamer verzoekt de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van de gratis schoolmaaltijden waarbij zij gezond en gevarieerd eten aanbieden voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs, hier de kosten van in kaart te brengen en te delen met de Kamer voor de Miljoenennota.

Kamerstukken II 2022/2023, 36350, nr. 29

Op dit moment wordt bezien hoe er aan deze motie invulling gegeven kan worden.

De motie van de leden Bergkamp en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in welke mate niet medisch noodzakelijke ingrepen plaatsvinden bij jonge interseksekinderen en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling in 2020 te informeren.

Kamerstukken 2019/20 II, 35300-VIII, nr. 131

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 met de brief Voorkomen van niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen intersekse kinderen (Kamerstukken II 2022/23,30420, nr. 384) geïnformeerd. De Tweede Kamer wordt aan het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Berge c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met organisaties die sociale, psychologische en economische ondersteuning bieden aan eenoudergezinnen en met voorstellen te komen om deze ondersteuning aan alleenstaande ouders te versterken.

Kamerstukken II, 2020/21, 30420, nr. 348

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Emancipatienota aan het einde van het jaar.

Motie van het lid Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering de sociaaleconomische Raad te vragen de mogelijk-heden te verkennen van een verlofregeling voor slachtoffers van geweld achter de voordeur van maximaal tien dagen.

Kamerstukken II, 2020/21, 30420, nr. 350

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Van der Laan c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in beeld te brengen wat er nodig is om de GREVIO-aanbeveling omtrent de digitale dimensie van geweld tegen vrouwen te implementeren en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 124

De Tweede Kamer wordt voor de Begrotingsbehandeling geïnformeerd over de onderzoeksresultaten.

Motie van het lid Bischop; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de Emancipatienota en de voortgangsrapportages ook het thema prostitutie op te nemen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 149

In de Voortgangsrapportage Emancipatie die de Tweede Kamer aan het einde van het jaar zal ontvangen zal ook het beleid rondom het thema van ‘sekswerk’ worden meegenomen.

Motie van het lid Van der Laan; De Tweede Kamer verzoekt de regering een verkenning naar een markering van bewerkte advertenties uit te voeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 154

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Motie van het lid Mutluer; De Tweede Kamer verzoekt de regering zoals eerder voorgesteld in het plan, elk jaar de «uit het keurslijf»-prijs uit te reiken aan de organisatie of persoon die een zichtbare rol heeft gespeeld in het bevorderen van de emancipatie van de man.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 156

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Motie van de leden Mutluer en Westerveld; De Tweede Kamer (overwegende dat het coalitieakkoord en het Regenboogakkoord beloven dat er tijd en geld vrijkomt voor Roze in Blauw, dat er meer aandacht komt voor de aanpak van discriminatie op de Politieacademie en dat er een aanpak van discriminatie op internet komt; ) verzoekt de regering om deze belofte vanaf 2023 waar te maken en de Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 157

De Tweede Kamer wordt eind van het jaar door JenV geïnformeerd hierover en het komt terug in de eerstvolgende rapportage van de Emancipatienota.

Motie van het leden Werner en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om emancipatie van mensen met een handicap op te nemen in de monitoring van de effecten van het emancipatiebeleid; verzoekt de regering deze uitbreiding te betrekken bij de verkenning van nieuwe onderzoeksbureaus die de monitoring van de effecten van het emancipatiebeleid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kunnen overnemen, en de Kamer daarover voor 1 mei 2023 te informeren.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 159

Het streven is dat de volgende editie van beide monitoringsonderzoeken in 2024 gereed zal zijn. Over de uitkomst van beide verkenningen wordt de Kamer nader geïnformeerd in de eerstvolgende voortgangsrapportage van de Emancipatienota.

Motie van de leden Mutluer en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om voortbouwend op bestaande brede kennis, nader onderzoek te doen naar intersectionele vormen van discriminatie en oplossingsrichtingen, en hierover de kamer in 2023 te informeren.

(Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 187)

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Motie van het lid Mutluer; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de regeringscommissaris en partijen uit het onderwijs een onderzoek te doen naar een doorlopende lijn van aanpak en leren aangaande relationele en seksuele vorming, van het p.o. tot aan het wo, die passend is bij de ontwikkelingsfase van de kinderen en jongeren.

Kamerstukken II 2022/23, 34843, nr.78

Op dit moment wordt bezien hoe er aan deze motie uitvoering gegeven kan worden.

Motie van het lid Mutluer; De Tweede Kamer verzoekt de regering na te gaan hoe herstelrecht bij seksueel grensover-schrijdend gedrag in de uitvoering van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld kan worden meegenomen en de Kamer dit najaar te informeren over de voortgang vóór het debat over de begroting van OCW.

Kamerstukken II 2022/23, 34843, nr. 79

De Tweede Kamer wordt aan het einde van het jaar nader geïnformeerd.

De motie van het lid Bruins c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen hoe ook voor kleine scholen meer maatwerk in de regelgeving kan worden aangebracht als het gaat om verantwoording en medezeggenschap.

Kamerstukken II 2018/19, 35000-VIII, nr. 74

De Tweede Kamer wordt voor het eind van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Kops en Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat een voltijdbonus van 5% per kwartaal kost, oplevert en hoe dit uitgevoerd zou kunnen worden.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 33

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de begroting van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 2024 doelstellingen en streefwaarden op te nemen over het aantal vaste dienstverbanden uitgesplitst per functie.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 47

De doelstelling over de vaste contracten wordt opgenomen in de OCW-begroting 2024. Hiermee wordt invulling gegeven aan deze motie.

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering indien het overleg met de sociale partners niet tot een bindende afspraak leidt in het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid te regelen dat leraren bij goed functioneren na een jaar altijd een vast contract krijgen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 82

De motie wordt meegenomen in het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid. De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering met voorstellen te komen voor één cao voor het funderend onderwijs, die voortaan in rechtstreekse onderhandelingen tussen de Minister en de vakbonden tot stand komt.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 87

Deze motie wordt meegenomen in de uitwerking van het vervolg op het IBO Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid (zie ook Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 669, p. 14). De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van Baarle en Van der Laan; De Tweede Kamer verzoekt de regering met spoed een onafhankelijk en extern onderzoek uit te laten voeren naar de handhavingspraktijken van DUO en hierbij expliciet aandacht te hebben voor: • de totstandkoming van het algoritme, de validatie ervan en de mogelijk (indirect) discriminerende werking ervan in de praktijk; • de gegevenshuishouding en het vraagstuk van mogelijke zwarte lijsten; • de mogelijk (indirect) discriminerende werking van de persoonlijke beoordeling en de handhavingspraktijken, alsmede de bejegening hierin van onderzochten; • de vraag of het mogelijk is te bepalen wat de schade is geweest van de mogelijk (indirect) discriminerende werking op groepen betrokkenen. verzoekt de regering om, indien de uitkomst van het onderzoek hiertoe aanleiding geeft, de werkwijze aan te passen.

Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 238

De Tweede Kamer wordt over deze motie geïnformeerd zodra de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar zijn. De termijn waarop is afhankelijk van de doorlooptijd van het onderzoek.

Motie van het lid Belhaj c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met Suriname te verkennen op welke wijze het onderwijsbeleid voor jonge Surinamers die willen studeren in Nederland of in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk (aan weerszijden) beter kan aansluiten, en te verkennen welke mogelijkheden er zijn om jonge talentvolle Surinamers die niet de financiële mogelijkheden hebben om te studeren, daarbij op weg te helpen.

(Kamerstukken II 2022/23, 36284, nr. 5)

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering in Europees verband te pleiten om een verbod in te voeren op het tracken van kinderen in het klaslokaal en Europese alternatieven te ontwikkelen voor de onderwijsproducten en -diensten van big tech, die gestoeld zijn op publieke waarden.

Kamerstukken II 2022/23, 32034, nr. 46

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 geïnformeerd met de Visiebrief Digitalisering in het funderend onderwijs: Aandachtig digitaliseren in het funderend onderwijs. Kwaliteit voor iedere leerling met menselijkheid als kompas. (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 251). De Tweede Kamer wordt over de voortgang in 2024 nader geïnformeerd.

Motie van het lid Sylvana Simons c.s. De Tweede Kamer verzoekt de regering : • (kennis van de) verhalen over antikoloniale vrijheidsstrijders en verzetshelden uit de Nederlandse geschiedenis te laten opgraven, archiveren en onderzoeken; • bij dit onderzoek samen te werken met onder andere de in de constatering genoemde representatieve organisaties en een leidende onderzoeksrol voor hen te waarborgen; • de resultaten van deze onderzoeken op te nemen in de Nederlandse canon en te verankeren in het onderwijs.

Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 142

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Tabel 129 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

T0220 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Gerkens (SP), toe de wet formeel na vijf jaar te evalueren, maar als er signalen zijn, die signalen er binnen drie jaar uit te lichten om de Kamer er apart over te informeren.

Debat [08-12-2015] - Erfgoedwet (definitief)

De Eerste Kamer is met de brief «Gewijzigde planning evaluatie Erfgoedwet, beleidsdoorlichting cultuur en Erfgoedbalans» van 29 juni 2021 geïnformeerd en in het vierde kwartaal van 2022 is de Eerste Kamer verder geïnformeerd over de stand van zaken. De Commissie OCW in de Eerste Kamer heeft hierop op 12 oktober 2022 laten weten dat zij deze toezegging als gestand gedaan beschouwd.

tz_OCW_2017_59 De Minister zegt toe dat in de volgende Erfgoedmonitor aandacht besteed wordt aan de kennis en kunde van conservatoren van musea.

Debat [13-11-2017] - Wetgevingsoverleg (WGO) Cultuur

De Tweede Kamer is op 12 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed’ (Kamerstukken II 2022/23, 31511, nr. 51).

tz_OCW_2019_105 De minister blijft de kwaliteit van archeologisch onderzoek bewaken, onder andere op het gebied van de effecten van het certificeringsstelsel, het niveau van specialistische kennis bij universiteiten en de ondersteuning voor kleine gemeenten. In samenwerking met het Convent van Gemeentelijke Archeologen wordt de toezichthoudende rol van de provincies op het gebied van erfgoed geïnventariseerd. Bij de evaluatie van de Erfgoedwet in 2021 zal de Tweede Kamer over een en ander worden geïnformeerd.

Debat [05-06-2019] - AO inzake Erfgoed en monumenten

De Tweede Kamer is over deze toezegging op 26 september 2022 geïnformeerd met de brief ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’ (Kamerstukken II 2022/23, 31511, nr. 48).

T03350 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe beleid op te stellen voor de makers van nu in de culturele sector en de Eerste Kamer hierover te informeren.

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerk. Voornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat.

De Eerste Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit (Kamerstukken I 2022/23, 36200-VIII, nr. A).

T03347 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP) toe om nog voor het zomerreces de Kamer een reactie te geven op de in de Tweede Kamer aangenomen motie van het lid Kwint over een eerste recht op koop wanneer het Koninklijk Huis besluit kunstwerken te verkopen.

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerk. Voornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat.

De Eerste Kamer is op 27 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Beleidsreactie op het advies 'Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland’ (Kamerstukken I 2022/23, 35984, nr. O).

T03348 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Klip-Martin (VVD) en Pijlman (D66), toe na het definitieve advies van de Commissie Collectie Nederland in februari te hebben ontvangen, te bezien in hoeverre het beleid ten aanzien van het Nationaal Museaal Aankoopfonds aanpassing behoeft en de Eerste Kamer hierover te informeren.

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerk. Voornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer is op 27 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Beleidsreactie op het advies 'Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland’ (Kamerstukken I 2022/23, 35984, nr. O).

T03349 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe de Kamer te informeren over het oormerken van de middelen (twee procent) uit de Recovery and Resilience Facility (RRF) voor de culturele sector. (De staatssecretaris zal de Eerste Kamer informeren over inzet van het herstelplan en de middelen van het regeerakkoord zodra de plannen nader zijn uitgewerkt).

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerk. Voornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat.

De Eerste Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Kamerbrief over de stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur (Kamerstukken I 2022/23, 35984, nr. N).

T03351 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Klip-Martin (VVD), Atsma (CDA), Fiers (PvdA) en Frentrop (FVD), toe om de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Collectie Nederland van de Raad van Cultuur over de dynamische Collectie Nederland, dat in februari 2022 wordt verwacht, met de Eerste Kamer te delen.

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerk. Voornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat.

De Eerste Kamer is op 27 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Beleidsreactie op het advies 'Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland’ (Kamerstukken I 2022/23, 35984, nr. O).

T03352 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe om bij toekomstig op te stellen beleid voor de aankoop van kunstwerken door de Staat te bezien of met andere kunstminnende Europese landen afspraken kunnen worden gemaakt om te voorkomen dat de prijzen door verkopers van kunstwerken tot grote hoogten worden opgedreven.

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerk. Voornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat.

De Eerste Kamer is op 27 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Beleidsreactie op het advies 'Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland’ (Kamerstukken I 2022/23, 35984, nr. O).

T03353 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Veldhoen GroenLinks) en Fiers (PvdA), toe zich in te zetten voor de arbeidsmarktpositie van zzp’ers in de culturele sector en toekomstig beleid op dit punt met de Eerste Kamer te zullen delen.

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerk. Voornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat.

De Eerste Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Kamerbrief over de stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur (Kamerstukken I 2022/23, 35984, nr. N).

T03354 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Fiers (PvdA), toe om met de kunstbranche voorwaarden te bespreken over de wijze waarop, bij toekomstige kunstaankopen met Rijksgelden, de waardebepaling (taxatie) dient plaats te vinden.

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerk. Voornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat.

De Eerste Kamer is op 27 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Beleidsreactie op het advies 'Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland’ (Kamerstukken I 2022/23, 35984, nr. O).

tz_OCW_2022_21 Middels de jaarverslagen van de Rijkscultuurfondsen zal de Tweede Kamer inzicht krijgen in de verantwoording over de coronasteunmiddelen die de fondsen hebben uitgezet.

Debat [10-03-2022] - Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

De Tweede Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van moties en toezeggingen op het gebied van cultuur» (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 483).

tz_OCW_2022_22 In de brief over de hoofdlijnen van het beleid in deze regeerperiode zal de staatssecretaris Cultuur en Media ook ingaan op de verankering van de waardering van cultuur als basisvoorwaarde in de wetgeving.

Debat [10-03-2022] - Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

De Tweede Kamer is op 14 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur» (Kamerstukken II, 2021/22, 32820, nr. 469).

tz_OCW_2022_18 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt toe per brief terug te komen op de afspraken met de VVTP en Taskforce over doorbetaling van zzp’ers, mede in het licht van de ophoging van de suppletieregeling. Hierin zal ook worden ingegaan op de vraag waar bestuurlijke afspraken worden gemaakt en waaraan betrokkenen zich committeren.

Debat [10-03-2022] - Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

De Tweede Kamer is op 14 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur» (Kamerstukken II, 2021/22, 32820, nr. 469).

tz_OCW_2022_20 De Tweede Kamer ontvangt een brief over de aanvulling op de suppletieregeling in verband met de overvraag.

Debat [10-03-2022] - Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

De Tweede Kamer is op 14 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur» (Kamerstukken II, 2021/22, 32820, nr. 469).

tz_OCW_2022_50 Inzake bestuurlijke afspraken en onderzoeken rond de trickledown: er zijn afspraken gemaakt met de VVTP en de NAPK over de trickledown. In het derde kwartaal van 2022 ('Q3') zal de staatssecretaris de Tweede Kamer hier schriftelijk over informeren. Ook het rapport van de Boekmanstichting — dat onderzoek loopt; dat is specifiek gericht op zzp'ers en de doorbetaling — neemt de staatssecretaris hierin schriftelijk mee.

Debat [13-04-2022] - Tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector (CD d.d. 10/03)

De Tweede Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit (Kamerstukken geïnformeerd (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 483).

tz_OCW_2022_66 De Tweede Kamer wordt via een brief nader geïnformeerd over de financiële middelen voor cultuur en cultuurconvenanten in Caribisch Nederland.

Debat [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

De Tweede Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van moties en toezeggingen op het gebied van cultuur» (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 483).

tz_OCW_2022_62 De Tweede Kamer ontvangt rond Prinsjesdag een brief over het vervolg van het Herstelplan cultuur. Hierin wordt ook ingegaan op: De toegankelijkheid van de cultuursector; het VN-verdrag in deze; en diversiteit en inclusie en de ontwikkelingen rond de replicatie van het schip De Zeven Provinciën in Bataviastad.

Debat [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

De Tweede Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van moties en toezeggingen op het gebied van cultuur» (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 483).

tz_OCW_2022_63 De Tweede Kamer ontvangt na de zomer een brief over de arbeidsmarkt-pilots in de cultuursector, met informatie over proces en planning.

Debat [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

De Tweede Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van moties en toezeggingen op het gebied van cultuur» (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 483).

TZ202211156 De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer van 2023 een brief waarin het proces en de vervolgstappen naar versterking van de arbeidsmarktpositie binnen de cultuursector (o.a. meer vastigheid en vergroting bestaanszekerheid) worden opgenomen.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

De Tweede Kamer is op 8 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de Voortgangsbrief arbeidsmarktbeleid culturele en creatieve sector (Kamerstukken II 2022/23, 29544, nr. 1199).

TZ202211157 In juni 2023 ontvangt de Tweede Kamer de uitgangspuntbrief voor de BIS 2025-2028, waarin ook het financieel kader, de conceptregeling en de beleidskaders voor de fondsen worden opgenomen.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

De Tweede Kamer is op 16 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028» (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 499).

TZ202211155 Het onderwerp matching wordt meegenomen in de vernieuwingsagenda m.b.t. de BIS.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

De Tweede Kamer is op 14 maart 2023 over de toezegging geïnformeerd met de brief «Adviesaanvraag aan de raad voor cultuur over de vernieuwing van het cultuurbestel vanaf 2029» (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 492).

TZ202211166 Meteen na de Najaarsnota (ieder geval voor 6 december 2022) ontvangt de Tweede Kamer de appreciatie van de motie op stuk nr. 27 van het lid Werner over de financiële positie van musea die een verband legt met de energielasten.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

De Tweede Kamer is op 6 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Appreciatie aangehouden motie Werner over onderzoek naar de financiële positie van musea en de gewijzigde motie Werner - Sjoerdsma over kijkcijfers en marktaandelen’ (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 172).

TZ202211159 De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer van 2023 een brief, waarin per culturele sector staat beschreven welke toegankelijkheid er mogelijk is bij welke fysieke beperkingen.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

De Tweede Kamer is op 22 juni 2023 over de toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken moties en toezeggingen cultuur» (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 500).

TZ202211160 De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over een podiumkunstproductie, die samen met de staatssecretaris van VWS wordt ontwikkeld, om mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar te maken.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

De Tweede Kamer is op 22 juni 2023 over de toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken moties en toezeggingen cultuur» (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 500).

TZ202211162 De Tweede Kamer wordt in 2023 per brief geïnformeerd over het onderzoek naar de toegevoegde waarde van Kunst op Recept, welk onderzoek in overleg met de minister van VWS plaatsvindt.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

De Tweede Kamer is op 22 juni 2023 over de toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken moties en toezeggingen cultuur» (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 500).

TZ202211164 De Tweede Kamer ontvangt in november 2022 de jaarlijkse voortgangsrapportage over het internationaal cultuurbeleid (ICB).

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

De Tweede Kamer is op 24 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Internationaal Cultuurbeleid’ (Kamerstukken II 2022/23, 31482, nr. 117).

TZ202211163 De Tweede Kamer ontvangt begin 2023 een beleidsreactie Erfgoed, waarin het onderwerp religieus erfgoed wordt meengenomen.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

De Tweede Kamer is op 12 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed’ (Kamerstukken II 2022/23, 31511, nr. 51).

TZ202305-114 Voorafgaand aan het commissiedebat Sportbeleid d.d. 21 juni 2023 (cie VWS) ontvangt de Tweede Kamer een reactie op het onderzoek naar oa misstanden in de danswereld.

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

De Tweede Kamer is op 15 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beleidsreactie op het rapport ‘Schaduwdansen’’ (Kamerstukken II 2022/23, 34843, nr. 77).

tz_OCW_2020_80 De minister van OCW zegt toe voor het WGO Cultuur over de uitvoering van de motie zoals ingediend door het lid van den Berge c.s. te rapporteren (naar verwachting in een verzamelbrief).

Debat [23-09-2020] - VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur (33 846, nr. 59)

De Tweede Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Een abonnement op de hele wereld. Versterken van het stelsel van openbare bibliotheken’ (Kamerstukken II 2022/23, 33846, nr. 70).

tz_OCW_2020_108 Het feit dat «kwijtschelding van gemeentelijke huur niet meetelt voor de omzetbepaling van de NOW-regeling» wordt meegenomen in het controleprotocol voor accountants. Indien er relevante signalen zijn dat dit eerder wèl is meegeteld, en er bezwaren zijn ingediend, zal de minister de Tweede Kamer informeren of hierop wordt geacteerd.

Debat [23-11-2020] - Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur

De minister van SZW heeft op basis van de vaststellingen die bij het UWV zijn ingediend, geconcludeerd dat er geen vaststellingen zijn ontvangen waarin de huurkwijtschelding alsnog als omzet is meegeteld. Er zijn geen relevante signalen zijn die de Tweede Kamer gemeld moeten (of kunnen) worden.

T03078 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe om de termijnen en doorlooptijden van een aanvraag voor een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal in de aangepaste dienstenprocedure te monitoren en de Eerste Kamer hierover te informeren.

Debat [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

De Eerste Kamer is op 14 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief 'Reactie op een aantal toezeggingen rond de gewijzigde nieuwe dienstenprocedure publieke omroep’ (Kamerstukken I 2022/23, 35042, nr. N).

T03080 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe om het onderzoek naar de veiligheid van journalisten uit te breiden met een onderzoek naar nepnieuws en desinformatie bij de publieke omroep.

Debat [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

De Eerste Kamer is op 2 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beleidsdoorlichting Media’ (Kamerstukken I 2022/23, 35444, nr. P).

T03081 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Blécourt-Wouterse (VVD), toe om bij elke aanvraag van een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal de ACM te verzoeken om de zienswijze van belanghebbenden (o.a. commerciële partijen) te betrekken en hierop terug te komen in het advies.

Debat [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

De Eerste Kamer is op 14 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief 'Reactie op een aantal toezeggingen rond de gewijzigde nieuwe dienstenprocedure publieke omroep’ (Kamerstukken I 2022/23, 35042, nr. N).

T03082 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe om de Eerste Kamer op de hoogte te brengen indien blijkt dat niet alle inkomsten bij de publieke omroep worden meegenomen in het onderzoek naar de financiering van de publieke omroep.

Debat [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

De Eerste Kamer is op 2 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beleidsdoorlichting Media 2022’ (Kamerstukken I 2022/23, 35444, nr. P).

tz_OCW_2021_64 De Tweede Kamer wordt in de loop van 2022 geïnformeerd over de uitvoering van de motie inzake de pay off effecten van cultuur.

Debat [22-11-2021] - WGO Begrotingsbehandeling onderdeel Cultuur

De Tweede Kamer is op 14 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur» (Kamerstukken II, 2021/22, 32820, nr. 469).

tz_OCW_2021_66 De beleidsreactie bij de evaluatie field labs volgt z.s.m. na het kerstreces.

Debat [22-11-2021] - WGO Begrotingsbehandeling onderdeel Cultuur

De Tweede Kamer is op 4 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur» (Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1930).

tz_OCW_2021_67 In de rapportage over de beleids-doorlichting van artikel 15 van de OCW-begroting zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop de commerciële partijen in het omroepbestel worden geconsulteerd.

Debat [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg (WGO) OCW-begroting, onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Mediabegrotingsbrief 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 37).

tz_OCW_2021_69 In het voorjaar 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief met een nadere positiebepaling inzake NLZIET.

Debat [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg (WGO) OCW-begroting, onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 5 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van diverse moties en toezeggingen m.b.t. het mediabeleid» (Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 248).

tz_OCW_2021_70 In de Mediabrief die de Tweede Kamer vóór de zomer van 2022 ontvangt wordt ingegaan op een internationale vergelijking t.a.v. de streamingsdiensten.

Debat [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg (WGO) OCW-begroting, onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 5 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van diverse moties en toezeggingen m.b.t. het mediabeleid» (Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 248).

tz_OCW_2021_73 De Tweede Kamer wordt vóór de zomer van 2022 nader geïnformeerd over de voorzieningen rond tolkvertaling op Prinsjesdag.

Debat [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg (WGO) OCW-begroting, onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 5 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van diverse moties en toezeggingen m.b.t. het mediabeleid» (Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 248).

tz_OCW_2021_74 Bij de eerstvolgende rapportage over de prestatieafspraken ontvangt de Tweede Kamer ook een nadere uitwerking van het begrip "bicultureel".

Debat [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg (WGO) OCW-begroting, onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 5 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van diverse moties en toezeggingen m.b.t. het mediabeleid» (Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 248).

tz_OCW_2021_45 De minister zegt toe dat er bij de uitzending van de troonrede op Prinsjesdag een doventolk zal worden ingezet.

Debat [12-10-2021] - Verzameldebat media (o.a. omroepbestel, persveiligheid)

De Tweede Kamer is op 5 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken van diverse moties en toezeggingen m.b.t. het mediabeleid» (Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 248).

T03341 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe om de Boekmanstichting te verzoeken om op korte termijn een nieuw onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie van zzp’ers in de culturele sector; (om opnieuw onderzoek te doen naar de situatie van ZZP'ers en naar de vraag of de steun inderdaad bij de ZZP'ers terecht is gekomen).

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerk. Voornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat.

De Eerste Kamer is op 22 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de Kamerbrief over de onderzoeken effecten corona culturele sector (Kamerstukken I 2022/23, 35984, nr. Q).

tz_OCW_2022_48 Inzake eventuele maatregelen die de cultuursector zelf kan treffen mocht er weer een nieuwe lockdown dreigen: Het kabinet zal voor de zomer berichten over hoe dat eruit zou kunnen zien naar aanleiding van het deze maand te verwachten plan van aanpak van de sector zelf.

Debat [13-04-2022] - Tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector (CD d.d. 10/03)

De Tweede Kamer is op 13 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Kamerbrief over de nadere uitwerking langetermijnaanpak COVID-19 (Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1883).

tz_OCW_2022_67 In het najaar ontvangt de Tweede Kamer een reactie op het adviesrapport van de Raad voor Cultuur inzake grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector.

Debat [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

De Tweede Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit (Kamerstukken II 2022/23, 32820, nr. 482).

tz_OCW_2022_65 De Tweede Kamer ontvangt rond Prinsjesdag de bibliotheekbrief, met daarin aandacht voor de mogelijkheid van een zorgplicht voor gemeenten voor voldoende bibliotheekvoorzieningen per gemeente.

Debat [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

De Tweede Kamer is op 4 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Een abonnement op de hele wereld. Versterken van het stelsel van openbare bibliotheken’ (Kamerstukken II 2022/23, 33846, nr. 70).

tz_OCW_2022_113 Kort na het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer een brief inzake het specifieke takenpakket van het onafhankelijke adviescollege en de wijze waarop de Kamer gedurende dit traject wordt geïnformeerd.

Debat [06-07-2022] - Commissiedebat Hoofdlijnenbrief Media

De Tweede Kamer is op 9 september 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Instelling Adviescollege landelijke publieke omroep’ (Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 252).

tz_OCW_2022_114 De Tweede Kamer ontvangt november/december 2022 de beleidsdoorlichting op het Media-artikel in de OCW-begroting.

Debat [06-07-2022] - Commissiedebat Hoofdlijnenbrief Media

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Mediabegrotingsbrief 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 37).

tz_OCW_2022_116 De Tweede Kamer ontvangt een brief met een stand van zaken van beleid rond lokale omroepen, de lopende pilots, subsidies en de samenwerkingsvormen en het wel/niet online content maken.

Debat [06-07-2022] - Commissiedebat Hoofdlijnenbrief Media

De Tweede Kamer is op 16 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken nieuw bestel lokale publieke omroep» (Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 275).

T03480 (Toezegging Tegengaan desinformatie publieke omroep (35.925 VI) (Toezegging gedaan tijdens overleg/debat van de Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V). De Staatssecretaris voor Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Backer (D66) over de status van een eerdere toezegging aan het lid Pijlman (D66) om te onderzoeken of er binnen de Mediawet voldoende mogelijkheden zijn om desinformatie bij de publieke omroep tegen te gaan, toe dit mee te nemen in de beleidsdoorlichting media en de Eerste Kamer over de resultaten te informeren.

Op 31 mei 2022 tijdens een overleg van de Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) blijkt deze toezegging gedaan te zijn.

De Eerste Kamer is op 2 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beleidsdoorlichting Media 2022’ (Kamerstukken I 2022/23, 35444, nr. P).

TZ202211-287 In december 2022 ontvangt de Tweede Kamer een kadernotitie van het adviescollege landelijke publieke omroep.

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

De Tweede Kamer is op 20 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Kamerbrief kadernotitie adviescollege publieke omroep (Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 274).

TZ202211-292 De Tweede Kamer ontvangt voor de kerst 2022 een brief met een update over het beleid ten aanzien van lokale omroepen en de contouren voor het versterken van het lokale omroepbestel.

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

De Tweede Kamer is op 16 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Stand van zaken nieuw bestel lokale publieke omroep» (Kamerstukken II 2022/23, 32827, nr. 275).

TZ202211-293 In het voorjaar van 2023 ontvangt de Tweede Kamer een brief over het lokale mediabeleid. Hierin worden ook de onderwerpen jongejournalistenregeling en open source nieuwsdatabase meegenomen.

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

De Tweede Kamer is op 30 mei 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Visiebrief lokale omroepen» (Kamerstukken II 2022/23, 2827, nr. 281).

TZ202211-295 In het eerste kwartaal van 2023 (Q1)wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de aangehouden motie van Werner over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen (Kamerstuk 36 200-VIII, nr. 136).

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

De Tweede Kamer is op 3 februari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «stand van zaken aangenomen moties» (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 206).

TZ202211-297 De Tweede Kamer wordt eind 2023 geïnformeerd of er een indicatie kan komen wanneer het onderzoek van ACM inzake de fusie tussen RTL en Talpa (dat er in september 2023 zal zijn) er is.

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

De Tweede Kamer is op 17 mei 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief over de reactie op verzoek vaste commissie voor OCW amendement Westerveld (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 223).

TZ202305-132 De Tweede Kamer ontvangt vóór 15 juni 2023 een brief met een nadere reactie op het verzoek van de commissie van 17 mei 2023 (2023D20832) om het in de periode maart 2020 tot aan 30 september 2021 gehanteerde afbakeningsdocument aan de Tweede Kamer te doen toekomen, niet zijnde de in de ontvangen reactie benoemde ambtelijke tussenversies maar hetgeen waar in de tussentijd naar werd gehandeld.

Debat [24-05-2023] - Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob

De Tweede Kamer is op 3 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Afbakeningsdocument Hotsport COVID-19 AZ’ (Kamerstukken II 2022/23, 25295, nr. 2107).

TZ202305-133 De Tweede Kamer ontvangt voor het zomerreces 2023 de Nota n.a.v. het verslag en een Nota van wijziging van het wetsvoorstel Archiefwet 2021 (Kamerstuk 35968).

Debat [24-05-2023] - Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de Nota van wijziging en Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Archiefwet 2021 (Kamerstukken II 2022/23, 35968, nr. 7).

tz_OCW_2019_53 De Tweede Kamer ontvangt in het najaar een brief waarin meer profiel wordt gegeven aan de burgerschapsopdracht in het mbo. Daarin wordt ook ingegaan op de kwalitatieve doelstellingen.

Debat [27-03-2019] - Sociale veiligheid in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 29 november 2019 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Nader rapport voorstel van wet verduidelijking burgerschapsopdracht» geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 4).

TZ_OCW_2019_170 De Tweede Kamer ontvangt in het voorjaar van 2020 de eerste verkenning gericht op de doorlopende coaching van kwetsbare jongeren in relatie tot de arbeidsmarkt, met aandacht voor de regierol van de gemeenten de benodigde a) regelgeving, b) gegevensuitwisseling en c) verschuiving van budgetten.

Debat [31-10-2019] - AO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

De Tweede Kamer is op 8 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de Monitoringsbrief Participatiewet (Kamerstukken II, 2022/23, 34352, nr. 282).

tz_OCW2020_39 De minister OCW zegt toe voor het nieuwe studiejaar de Tweede Kamer te informeren over de uitvoering van de aangenomen motie van de leden Kuik en Westerveld over de aanpassing van WJW en de WEB voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte.

Debat [03-03-2020] - Wetsvoorstel Versterking in het MBO

De Tweede Kamer is op 24 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Voortgangsrapportage passend onderwijs mbo» (Kamerstukken II, 2021/22, 31497, nr. 438).

tz_OCW_2020_40 De minister OCW zegt toe bij de evaluatie van het mbo-studentenfonds in ieder geval de verdeling van de middelen en of deze op de juiste plek terecht komen mee te nemen.

Debat [03-03-2020] - Wetsvoorstel Versterking in het MBO

De Tweede Kamer is over deze toezegging op 20 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Reactie op moties en toezeggingen op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs» (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 544).

tz_OCW_2020_58 De minister komt in het najaar terug op de mogelijkheid van ‘een erkenning’ voor een inclusieve leer-werkplek.

Debat [18-06-2020] - AO Onderwijs en corona III Mbo

De Tweede Kamer is op 24 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Voortgangsrapportage passend onderwijs mbo» (Kamerstukken II, 2021/22, 31497, nr. 438).

tz_OCW_2020_78 De minister van OCW zegt toe de Tweede Kamer later dit jaar te informeren over de effecten van de uitbraak van COVID-19 op het aanbod voor laaggeletterden in gemeenten.

Debat [23-09-2020] - VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760-102)

De Tweede Kamer is op 14 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ (Kamerstukken II 2022/23, 28760, nr. 114).

tz_OCW_2021_27 De minister heeft het actieplan Stages en leerbanen van de samenwerkings-organisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) verlengd tot en met 2022. Zij zal dit blijven monitoren en de Tweede Kamer hierover geregeld informeren.

Debat [05-07-2021] - Wetgevingsoverleg over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

De Tweede Kamer is op 3 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het mbo en hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II 2021/22, 31424, nr. 508).

tz_OCW_2021_26 De minister neemt het BSA en de «zwerversproblematiek» mee in haar voortgangsbrief over het NP Onderwijs die voor het herfstreces naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Debat [05-07-2021] - Wetgevingsoverleg over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

De Tweede Kamer is op 3 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het mbo en hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II 2021/22, 31424, nr. 508).

tz_OCW_2021_54 Op de vraag over of het verplicht is voor leerbedrijven die een erkenning willen krijgen om een cursus over discriminatie te volgen: Voor nieuwe bedrijven volgens haar wel, voor bestaande nog niet. Maar dat zoekt zij even uit. Zij komt er bij de Tweede Kamer op terug op het moment dat zij ook terugkomt op het in de voorwaarden expliciteren van het verbod op discriminatie. Want als het nog niet verplicht is, moeten we dat misschien wel gaan doen.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 februari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo» (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

tz_OCW_2021_75 Na overleg met betrokken partijen ontvangt de Tweede Kamer het afwegingskader wanneer fysiek onderwijs en wanneer digitaal aanvullen.

Debat [01-12-2021] - Commissiedebat Digitalisering en privacy in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 8 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief over de kaders en uitgangspunten afstandsonderwijs in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO en HO) (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 189).

tz_OCW_2021_83 De minister van OCW komt in haar brief over het afwegingskader wanneer fysiek onderwijs en wanneer digitaal aanvullen ook terug op de verantwoordelijkheids-verdeling.

Debat [01-12-2021] - Commissiedebat Digitalisering en privacy in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 8 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief over de kaders en uitgangspunten afstandsonderwijs in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO en HO) (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 189).

tz_OCW_2022_69 De minister komt trouwens nog deze zomer, in ieder geval voor het reces, met een hoofdlijnenbrief over het mbo. Na de zomer komt hij met een brief om dat verder uit te werken.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 15 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Kaders Werkagenda middelbaar beroepsonderwijs’ (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 511).

tz_OCW_2022_71 De eindrapportage stages zal na de jaarwisseling komen.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 13 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Rapport SEO - het proces van stagematching in het MBO. Een enqûete onder stagecoördinatoren’ (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 551).

tz_OCW_2022_72 In de mbo-werkagenda wordt ook aandacht besteed aan de middelen die worden ingezet tegen stagediscriminatie. De Tweede Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd hoeveel bedrijven hun kwalificatie zijn kwijtgeraakt.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 15 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Antwoorden feitelijke vragen ontwerpbegroting OCW 2023’ (Kamerstukken II, 2022/23, 36200-VIII, nr. 141).

tz_OCW_2022_73 In het najaar informeert de minister de Tweede Kamer over de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 2 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortijdig schoolverlaten en overstap van school naar werk’ (Kamerstukken II 2022/23, 26695, nr. 140).

tz_OCW_2022_81 Inzake de per 1 augustus 2024 te stellen wettelijke eisen aan strategisch personeelsbeleid voor het po, het vo en het mbo: De Tweede Kamer wordt daar binnenkort over geïnformeerd.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 1 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Lerarenstrategie’ (Kamerstukken II, 2021/22, 27923, nr. 443).

tz_OCW_2022_103 In het najaar ontvangt de Tweede Kamer het resultaat van een stagepact (motie stagevergoeding).

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 14 februari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Aanbieding Werkagenda en stagepact mbo» (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 549).

TZ202211144 Eind 2022 ontvangt de Tweede Kamer de evaluatie van het bindend studieadvies (BSA), zowel in het mbo als hoger onderwijs.

Debat [09-11-2022] - Commissiedebat MBO

De Tweede Kamer is op 9 mei 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Toekomst bindend studieadvies (bsa)’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1039).

TZ202211151 Voor de OCW-begrotingsbehandeling ontvangt de Tweede Kamer een brief over schoolkosten voor mbo-studenten en vergoeding kosten startkwalificatie.

Debat [09-11-2022] - Commissiedebat MBO

De Tweede Kamer is op 22 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Boeken en licenties in het mbo’ (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 540).

TZ202211145 Over het programma «Tel mee met taal» ontvangt de Tweede Kamer een tussentijdse monitor.

Debat [17-11-2022] - Wetgevingsoverleg OCW Begrotingsonderzoek

De Tweede Kamer is op 14 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ (Kamerstukken II 2022/23, 28760, nr. 114).

TZ222211-262 De Tweede Kamer wordt rond de jaarwisseling 2022/2023 geïnformeerd over het Actieplan Groene en Digitale banen, waarin ook het voortzetten van het Techniekpact wordt besproken.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 3 februari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Inzet op arbeidsmarktkrapte in de klimaat- en digitale transitie: Het Actieplan Groene en Digitale Banen’ (Kamerstukken II 2022/23, 29544, nr. 1173). Verzuimd is om de Eerste Kamer per brief over het uitvoeren van deze toezegging te informeren.

TZ202211-271 De Tweede Kamer ontvangt naar aanleiding van de aangenomen motie-El Yassini (31 524, nr. 518) in het eerste kwartaal van 2023 een brief over voortijdig schoolverlaten.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 3 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Hoofdlijnen aanvalsplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst’ (Kamerstukken II 2022/23, 26695, nr. 142).

TZ202211-256 Vóór de zomer 2023 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de basisvaardigheden van mbo-studenten.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 3 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Kaderbrief aanpak basisvaardigheden mbo» (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 565).

TZ202211-257 In het voorjaar van 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de verdere professionalisering van het mbo met als speerpunten het burgerschapsonderwijs en de basisvaardigheden.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 24 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief over de ontwikkelingen van de kwalificatiestructuur in het MBO (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 561).

TZ202306-304 Voor het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer een brief over de aanpak basisvaardigheden in het mbo, waarin ook de stappen die gezet gaan worden om de kwaliteit van docenten te verhogen, worden meengenomen.

Debat [26-06-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2022

De Tweede Kamer is op 3 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Kaderbrief aanpak basisvaardigheden mbo» (Kamerstukken II 2022/23, 31524, nr. 565).

T02067 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe een ex ante raming van de macro-economische effecten van het wetsvoorstel en de effecten van de maatregelen op arbeid mee te nemen bij de wetsevaluatie.

Debat [20-01-2015] - Plenair debat over de Wet studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

De Tweede Kamer is op 7 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Reactie op vragen over de hoofdlijnenbrief herinvoering van de basisbeurs» (Kamerstukken I 2021/22, 35788, Y).

tz_OCW_2020_24 In het kader van flexibilisering van het hoger onderwijs ontvangt de Tweede Kamer voor eind 2020: een wettelijke verankering van het experiment 'leeruitkomsten'; in een variawet wetgeving om belemmeringen weg te nemen voor flexibilisering van het onderwijs aan specifieke doelgroepen.

Debat [10-02-2020] - Notaoverleg Strategische Agenda hoger onderwijs

De Tweede Kamer is op 20 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met het wetsvoorstel «Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs) (Kamerstukken II 2021/22, 36136, nr. 1).

tz_OCW_2020_97 De minister voor BVOM zegt toe de minister van OCW te vragen de Tweede Kamer op de hoogte te stellen van de voortgang van het opnemen van kennis en vaardigheden op het gebied van burgerschap en sociale veiligheid in het curriculum van lerarenopleidingen.

Debat [09-11-2020] - Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer is op 1 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Lerarenstrategie’ (Kamerstukken II, 2021/22, 27923, nr. 443).

tz_OCW_2020_94 Het Nibud zegt t.a.v. het Nibud-studentenonderzoek echt de tijd nodig te hebben tot het najaar 2021. De minister zal hun nog een keer vragen of er misschien eerder al deelresultaten zijn op te leveren. De minister zal dat gesprek nog een keer met hen voeren.

Debat [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII)

De Tweede Kamer is op 10 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO’ (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

tz_OCW_2021_47 Inzake studentenwelzijn: De minister gaat op korte termijn - en wat ook de onderzoekers gaan doen-samen met de GGD nadere analyses maken, bijvoorbeeld per instelling en per regio, om ook eens te kijken of ze daar interessante verschillen zien en te kijken wat ze daarvan kunnen leren. De minister zelf en haar departement willen in gesprek met de onderzoekers. Ze wil er ook met de instellingen en met studentenorganisaties over in gesprek om tot een agenda te komen van stappen die je kunt zetten om het welzijn van studenten te verbeteren.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 4 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Aanpak studentenwelzijn in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1067).

tz_OCW_2021_51 Betreffende problemen inzake internationalisering: de minister gaat in overleg met VSNU en de Vereniging Hogescholen om te kijken wat de minister wel kan doen om problemen voor het komende collegejaar te voorkomen en informeert de Tweede Kamer voor de kerst.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 13 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Internationalisering’ (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 963).

tz_OCW_2021_53 De minister zal er voor zorgen dat de Tweede Kamer periodiek op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkeling van het stagebeeld, zowel in het mbo als in het hbo. De minister krijgt ook met regelmaat een update van in ieder geval de SBB. Zij zal zorgen dat de Tweede Kamer daarover wordt geïnformeerd. De minister belooft dat ze in het eerste kwartaal van 2022 de Tweede Kamer breed bericht over de voortgang. Hoe gaat het met de stages? Ze probeert daarbij ook zo goed mogelijk zicht te krijgen op de situatie in het hbo en in het hele hoger onderwijs.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 24 januari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Aanbieding onderzoek stagetekorten in het hoger beroepsonderwijs (hbo)’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1023).

tz_OCW_2021_82 De Tweede Kamer wordt door de minister van OCW geïnformeerd over de achtergrond van het Mare-artikel over de gang van zaken bij de Universiteit Leiden.

Debat [01-12-2021] - Commissiedebat Digitalisering en privacy in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief over het verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 190).

tz_OCW_2022-7 De Tweede Kamer ontvangt binnen enkele weken een brief over de stand van zaken en voortgang betreffende het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid.

Debat [09-02-2022] - Commissiedebat Internationalisering en kennisveiligheid

De Tweede Kamer is op 21 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs’ (Kamerstukken 2022/23, 22452, nr. 85).

tz_OCW_2022_8 In april ontvangt de Tweede Kamer het actieplan Studentenhuisvesting waarin ook aandacht voor huisvesting van de internationale student.

Debat [09-02-2022] - Commissiedebat Internationalisering en kennisveiligheid

De Tweede Kamer is op 7 september 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030’ (Kamerstukken II 2022/23, 33104, nr. 30).

tz_OCW_2022_27 Voor de zomer van 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorbereiding op passend onderwijs binnen de lerarenopleidingen, mede in overleg met MOCW.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer is op 1 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Lerarenstrategie’ (Kamerstukken II, 2021/22, 27923, nr. 443).

tz_OCW_2022_34 De Tweede Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd over de tijdlijn studieschuld in relatie tot het Hypotheek Data Netwerk.

Debat [04-04-2022] - Notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering (Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten)

De Tweede Kamer is op 10 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO’ (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

tz_OCW_2022_35 De Tweede Kamer ontvangt een brief van het kabinet over de generatietoets. De Tweede Kamer wordt nader geïnformeerd of en hoe deze toets zich verhoudt tot de studiefinanciering.

Debat [04-04-2022] - Notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering (Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten)

De Tweede Kamer is op 10 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

tz_OCW_2022_36 De Tweede Kamer ontvangt vóór het zomerreces een schriftelijke reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Laan inzake de aanwending van middelen voor scholing richting specifieke tekortberoepen.

Debat [04-04-2022] - Notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering (Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten)

De Tweede Kamer is op 17 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 964).

tz_OCW_2022_37 De Tweede Kamer ontvangt vóór het zomerreces een schriftelijke reactie op de motie van het lid Van der Graaf, c.s., inzake een voorstel voor één centraal punt waar studenten met een beperking al hun financiële steun kunnen aanvragen.

Debat [04-04-2022] - Notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering (Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten)

De Tweede Kamer is op 10 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO’ (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

tz_OCW_2022_44 In de beleidsbrief die de Tweede Kamer voor het zomerreces ontvangt wordt ook ingegaan op:- de concrete verdeling van de middelen uit het regeerakkoord- de instrumenten voor profilering en samenwerking: «wie gaat wat doen?»- de niet-materiële aspecten in de zin van rust en ruimte voor studenten- de punten uit de aangehouden motie van het lid Westerveld (Kamerstuk.. )

Debat [11-04-2022] - Notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (HO en WO)

De Tweede Kamer is op 17 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 964).

tz_OCW_2022_47 De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer een brief over de gehele keten van het beroepsonderwijs.

Debat [11-04-2022] - Notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (HO en WO)

De Tweede Kamer is op 17 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 964).

tz_OCW_2022_79 Inzake de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting: De Tweede Kamer ontvangt ook een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs hierover.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 10 mei 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2023’ (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 221).

tz_OCW_2022_104 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer de beleidsreactie op het evaluatieonderzoek inzake seminaria aan de VU.

Debat [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

De Tweede Kamer is op 22 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie financieringswijze ambtsopleidingen aan de Vrije Universiteit’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 990).

tz_OCW_2022_109 De Tweede Kamer wordt eind van het jaar geïnformeerd over de inzet van middelen voor studentenwelzijn in relatie met arbeidsmarkt tekorten in de jeugdzorg.

Debat [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

De Tweede Kamer is op 4 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Aanpak studentenwelzijn in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1067).

Tz_2022_09024 De minister zal de Tweede Kamer begin volgend jaar (2023) in zijn brief over internationalisering informeren over hoe een aanscherping in het accreditatiekader kan worden verwerkt.

Debat [14-09-2022] - Tweeminutendebat Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie (SO 31 288, nr. 960)

De Tweede Kamer is op 21 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs’ (Kamerstukken 2022/23, 22452, nr. 85).

TZ202211-319 De Tweede Kamer ontvangt een brief van de minister over het instellingscollegegeld in het hoger onderwijs ten behoeve van vluchtelingen.

Debat [30-11-2022] - Commissiedebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho

De Tweede Kamer is op 13 januari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Reactie inzake structurele financiering vluchteling-studenten in het hoger onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 19637, nr. 3057).

TZ202211-264 Voor de monitoring van het Bestuursakkoord hoger onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 969), in welk akkoord is afgesproken een kader te ontwikkelen voor een integrale aanpak rondom studentenwelzijn, worden nog afspraken gemaakt over indicatoren. Begin 2023 wordt de Kamer geïnformeerd over het kader en de nadere afspraken hierover.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 4 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Aanpak studentenwelzijn in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1067).

TZ202211-259 De Tweede Kamer ontvangt begin 2023 een brief over internationalisering in het hoger onderwijs, waarin onder meer het reguleren van de instroom van internationale studenten in het universitaire onderwijs en de onderwijstaal worden meegenomen.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 21 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs’ (Kamerstukken 2022/23, 22452, nr. 85).

TZ202212-031 Begin 2023 ontvangt de Tweede Kamer een integraal plan 'Sociale veiligheid in het hoger onderwijs'.

Debat [05-12-2022] - Wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid

De Tweede Kamer is op 8 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Integrale aanpak sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap» (Kamerstukken II 2022/23, 29240, nr. 131).

TZ202302-057 De eerder toegezegde februaribrief, waarin de minister diverse maatregelen inzake de beheersbaarheid van de instroom van internationale studenten zal uiteenzetten, komt medio maart 2023. In de brief zal ook o.a. aandacht worden besteed aan Nederland als voertaal in het onderwijs.

Debat [31-01-2023] - Debat over de werving van internationale studenten

De Tweede Kamer is op 21 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs’ (Kamerstukken 2022/23, 22452, nr. 85).

TZ202302-150 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief met de uitkomsten van de verkenning naar alternatieve rekenmethodes in het kader van de rente op studieschulden. Hierin wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om het rentepercentage van vijf jaar te blijven hanteren, tenzij het rentepercentage daalt.

Debat [15-02-2023] - Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) (36229)

De Tweede Kamer is op 27 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering’ (Kamerstukken II 2022/23, 24724, nr. 210).

TZ202302-152 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief over mentaal welzijn van studenten, waarin wordt teruggekomen op de motie van het lid De Hoop (36 200-VIII, nr. 95) en de rol van suïcidepreventie in het Landelijk kader studentenwelzijn.

Debat [15-02-2023] - Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) (36229)

De Tweede Kamer is op 4 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Aanpak studentenwelzijn in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1067).

TZ202302-153 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer de uitkomsten van het gesprek tussen het Nibud en de minister over het opnemen van de koopkrachtontwikkelingen van studenten in officiële koopkrachtberekeningen.

Debat [15-02-2023] - Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) (36229)

De Tweede Kamer is op 27 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering’ (Kamerstukken II 2022/23, 24724, nr. 210).

202302150 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer de uitkomsten van het gesprek tussen het Nibud en de minister over het opnemen van de koopkrachtontwikkelingen van studenten in officiële koopkrachtberekeningen.

Debat [15-02-2023] - Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) (36229)

De Tweede Kamer is op 27 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering’ (Kamerstukken II 2022/23, 24724, nr. 210).

202302170 In de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief met een update over de regionale aanpak.

Debat [15-12-2022] - Commissiedebat Leraren en Lerarenopleidingen

De Tweede Kamer is op 20 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Lerarenstrategie’ (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 456).

TZ202305-108 Binnen twee weken ontvangt de Tweede Kamer een brief over sociale veiligheid in het hoger onderwijs, waarin onder andere ingegaan zal worden op de goede initiatieven die daar plaatsvinden, hoe de studenten betrokken worden en op de uitbreiding van de meldplicht.

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

De Tweede Kamer is op 8 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Integrale aanpak sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap» (Kamerstukken II 2022/23, 29240, nr. 131).

T03625 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van der Voort (D66), toe dat hij de resultaten van het onderzoek van het Trimbos-instituut naar de oorzaken van stress en prestatiedruk onder studenten voor de zomer van 2023 aan de Eerste Kamer zal sturen.

Debat [30-05-2023] - Eerste Kamer debat over de behandeling van het wetsvoorstel voor de basisbeurs in het hoger onderwijs

De Commissie OCW in de Eerste Kamer heeft op 27 juni de bevestiging gedaan dat deze toezegging al als voldaan aangemerkt wordt.

tz_OCW_2019_75 De minister zegt toe dat zij de mogelijkheid onderzoekt een advies in te winnen over «de waarde van wetenschap» bij WRR of KNAW en/of andere adviesorganen.

Debat [14-05-2019] - Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer is op 27 februari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief 'Aanbieding van het KNAW adviesrapport ‘Waarde van wetenschap. Observeren, weten en meten’ (Kamerstukken II 2022/23, 29338, nr. 264).

tz_OCW_2021_48 In het voorjaar van 2022 ontvangt de Tweede Kamer het KNAW-onderzoek inzake preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek’ (Kamerstukken II 2021/22, 29338, nr. 259).

tz_OCW_2022_6 In de volgende brief over Kennisveiligheid wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de ervaringen en uitkomsten van de gesprekken met de Raden van Toezicht van de instellingen hoger onderwijs over het instrumentarium rond kennisveiligheid. Ook de vormgeving van het toezicht komt hierin aan de orde.

Debat [09-02-2022] - Commissiedebat Internationalisering en kennisveiligheid

De Tweede Kamer is op 23 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1003).

tz_OCW_2022_46 Vóór de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief over valorisatie.

Debat [11-04-2022] - Notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (HO en WO)

De Tweede Kamer is op 11 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Kamerbrief Innovatie en impact (Kamerstukken II 2022/23, 33009, nr. 117).

tz_OCW-2022_78 Het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen inzake de preventie van wangedrag in de wetenschap ontvangt de Kamer op 14 juli 2022.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 14 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek’ (Kamerstukken II 2021/22, 29338, nr. 259).

tz_OCW-2022_78 Het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen inzake de preventie van wangedrag in de wetenschap ontvangt de Tweede Kamer op 14 juli 2022.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 14 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek’ (Kamerstukken II 2021/22, 29338, nr. 259).

tz_OCW_2022_108 In het vierde kwartaal ontvangt de Tweede Kamer informatie over de ranking van universiteiten in relatie tot het programma 'erkennen en waarderen'.

Debat [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

De Tweede Kamer is op 30 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang programma ‘Erkennen & Waarderen’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1028).

tz_OCW_2022_105 In het najaar ontvangt de Tweede Kamer de uitwerking van de motie van het lid van der Woude inzake valorisatie.

Debat [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

De Tweede Kamer is op 11 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Kamerbrief Innovatie en impact (Kamerstukken II 2022/23, 33009, nr. 117).

tz_OCW_2022_107 De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd over de 'top-up beurzen'.

Debat [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

Over deze toezegging bent of wordt de Tweede Kamer geïnformeerd door de minister van Financiën.

Tz_2022_09026 De minister informeert de Tweede Kamer eind dit jaar over een toetsingskader, waarmee beoordeeld wordt onder welke voorwaarden onderzoekers uit derde landen in Nederland kunnen werken.

Debat [14-09-2022] - Tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen (CD 2/6)

De Tweede Kamer is op 23 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1003).

Tz_2022_09023 De minister stuurt dit najaar, (nog voor de begrotingsbehandeling onderwijs) een brief aan de Tweede Kamer, waarin de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de integrale visie van het kabinet op de maatschappelijke impact, waaronder valorisatie. In deze brief wordt de Tweede Kamer ook geïnformeerd over de uitvoering van de motie 31288, nr. 975, die gaat over het zoeken naar middelen voor de continuering van het programma Faculty of Impact.

Debat [14-09-2022] - Tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap (CD 30/6)

De Tweede Kamer is op 11 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Kamerbrief Innovatie en impact (Kamerstukken II 2022/23, 33009, nr. 117).

Tz_2022_09025 De minister informeert de Tweede Kamer per brief voor de begrotingsbehandeling (onderwijs) over de wijze waarop de middelen kunnen worden ingezet voor het creëren van vaste banen in het hoger onderwijs.

Debat [14-09-2022] - Tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap (CD 30/6)

De Tweede Kamer is op 17 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Aanpak en inhoud toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 987).

TZ202211-266 Begin 2023 wordt een overzicht van alle hoogleraren die (mede)gefinancierd zijn uit publieke middelen, niet zijnde de begroting van het ministerie van OCW, doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 26 januari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Stand van zaken transparantie over financiering leerstoelen en nevenwerkzaamheden hoogleraren’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1022).

TZ202304-181 De minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over vernieuwing van en de evaluatie van het regieorgaan SIA .

Debat [18-04-2023] - Commissiedebat Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Reactie evaluatierapport 2022 Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en nieuw SIA-convenant’ (Kamerstukken II 2022/23, 29338, nr. 269).

TZ202304-182 De minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de wijze van monitoring en evaluatie per instrument van de beleidsinvesteringen.

Debat [18-04-2023] - Commissiedebat Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer is op 12 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Eerste voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap’ (Kamerstukken II 2022/23, 31288, nr. 1071)

TZ202304-183 Binnenkort informeert de minister de Tweede Kamer over de integrale aanpak van sociale veiligheid binnen de instellingen. (De uitwerking van de motie Kwint van 15 okt 2020 wordt hierin meegenomen).

Debat [18-04-2023] - Commissiedebat Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer is op 8 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief 'Integrale aanpak sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstukken II 2022/23, 29240, nr. 131).

T02151 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Bijsterveld (CDA) en Kops (PVV), toe het percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal pas te wijzigen na discussie met de Kamers over de resultaten van de evaluaties.

Debat [22-09-2015] - Wetsvoorstel Aanbieden van Onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse Taal voor het Primair Onderwijs

Is/wordt de Eerste Kamer geïnformeerd???10-07-2023 De Tweede Kamer is over deze toezegging op 6 juli 2023 geïnformeerd met de brief «Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs» (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 691).

tz_OCW_2019_197 Inzake Europese scholen: in 2020 zal uiteindelijk de definitieve locatiekeuze plaatsvinden.

Debat [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd» (Kamerstukken II, 2022/23, 31293, nr. 656).

T03342 De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Doornhof (CDA), toe om de werking van de scheiding van mensen, middelen en processen binnen de Stichting CITO te betrekken bij de evaluatie van het wetsvoorstel.

Debat [01-02-2022] - Plenair debat over aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroom-toetsen en toetsen verbonden aan leerlingvolgsystemen en onderwijs-volgsystemen in het basisonderwijs (35.671)

De Tweede Kamer is op 3 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Schooladvisering en doorstroomtoetsen primair onderwijs (po) 2023’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 666).

tz_OCW_2021_86 De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer een brief over het initiatief «Meer diversiteit voor de klas» en de pabo's. Daarin wordt ook ingegaan op de mogelijkheid van meer concrete doelstellingen.

Debat [06-12-2021] - WGO Begrotingsonderdeel Emancipatie

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief over genderdiversiteit in de top (Kamerstukken II 2022/23, 30420, nr. 378).

Tz_OCW_2022_55 In de brief over het lerarentekort wordt ook ingegaan op mogelijkheden van het tegengaan van de flexibele schil en tijdelijke contracten.

Debat [24-05-2022] - Commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

De Tweede Kamer is op 1 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Lerarenstrategie’ (Kamerstukken II, 2021/22, 27923, nr. 443).

tz_OCW_2022_57 Kort na het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer de voortgangsbrief over het masterplan basisvaardigheden.

Debat [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

De Tweede Kamer is op 21 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs inclusief Reactie op vragen schriftelijk overleg scholen aan de slag met subsidie’ (Kamerstukken 2022/23, 31293, nr. 655).

tz_OCW_2022_70 De bewindslieden komen op zeer korte termijn, zeker voor het reces, bij de Tweede Kamer terug op het lerarentekort terug via een Kamerbrief over lerarenstrategie.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 1 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Lerarenstrategie’ (Kamerstukken II, 2021/22, 27923, nr. 443).

tz_OCW_2022_85 De minister geeft in de brief over kansengelijkheid eveneens een reactie op het proefschrift van Karin den Heij.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 3 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Schooladvisering en doorstroomtoetsen primair onderwijs (po) 2023’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 666).

tz_OCW_2022_64 De Tweede Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de verdere plannen rond cultuureducatie (via MPVO) en het gebruik van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs hiervoor.

Debat [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

De Tweede Kamer is op 21 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs inclusief Reactie op vragen schriftelijk overleg scholen aan de slag met subsidie’ (Kamerstukken 2022/23, 31293, nr. 655).

TZ202211-318 In het voorjaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de opties voor de nieuwkomersbekostiging (ingangsdatum mogelijk 1-1-2024) en de toetsing.

Debat [30-11-2022] - Commissiedebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho

De Tweede Kamer is op 20 juni 2023 geïnformeerd over deze toezegging met de Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen (Kamerstukken II 2022/23, 36373, nr. 1).

TZ202211-298 De minister komt zo snel mogelijk met een voorstel naar de Tweede Kamer voor een tijdelijke onderwijsvorm en de onderwijshuisvesting.

Debat [30-11-2022] - Commissiedebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho

De Tweede Kamer is op 6 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen’ (Kamerstukken II 2022/23, 36373, nr. 5).

TZ202212-005 In 2023 volgt de internetconsultatie van het wetsvoorstel Onderwijshuisvesting met een verheldering en verbetering van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen.

Debat [01-12-2022] - Commissiedebat Onderwijshuisvesting en ventilatie van onderwijsgebouwen in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer is op 17 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de Voortgangsbrief onderwijshuisvesting (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 218).

TZ202211-274 Uiterlijk 9 december 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief over de wijze waarop het kabinet de lerarenstrategie, zoals vermeld in de Kamerbrief lerarenstrategie van 21 oktober 2022 (Kamerstuk 27 923, nr. 446), nader gaat uitvoeren.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 13 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Decemberbrief lerarenbeleid (Kamerstukken II 2022/2023, 27923 nr. 449).

TZ202211-282 Begin 2023 ontvangt de Tweede Kamer een actualisatie van de handreiking schooladvisering.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 3 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Schooladvisering en doorstroomtoetsen primair onderwijs (po) 2023’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 666).

TZ202211-277 De Tweede Kamer wordt voor de zomer van 2023 geïnformeerd over de aanpak en bijbehorende financieringsmogelijkheden om ouderbetrokkenheid rondom het onderwijs en de voorschool te versterken.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 4 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Uitwerking van CA-maatregelen voor- en vroegschoolse educatie en de start van Programma Ontwikkeling jonge kind’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 694).

202304040 In mei ontvangt de Tweede Kamer een wetsvoorstel over onderwijs en nieuwkomers waarin de zorgplicht voor nieuwkomers wordt meegenomen.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen’ (Kamerstukken II 2022/23, 36373, nr. 5).

202302186 De Tweede Kamer wordt in april geïnformeerd over de indicatoren en doelen die gehanteerd worden.

Debat [01-02-2023] - Tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden (31 293, nr. 654)

De Tweede Kamer is op 16 mei 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs: doelen en voortgang» (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 670).

202302180 In de beleidsreactie op de eerstvolgende Schoolkostenmonitor zal de minister ingaan op de bekostiging van de devices, de rol die de verschillende gemeenten daarin kunnen spelen en hoe we zorgen voor de digitale hulpmiddelen in de klas.

Debat [01-02-2023] - Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD 1/12)

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de visiebrief Digitalisering in het funderend onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 251).

202302181 De minister gaat kijken hoe hij binnen dat halfjaar een gesprek kan voeren over het smartphonebeleid op scholen. Hij zal de Tweede Kamer daarvan op de hoogte houden.

Debat [01-02-2023] - Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD 1/12)

De Tweede Kamer is op 4 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Landelijke afspraken mobiele telefoons in de klas» (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 250).

202302182 De minister komt terug op het licentie-foliosysteem in de reactie op de evaluatie van de Wet gratis schoolboeken, die binnenkort naar de Tweede Kamer komt.

Debat [01-02-2023] - Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD 1/12)

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de visiebrief Digitalisering in het funderend onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 251).

202212096 Voor de zomer 2023 ontvangt de Tweede Kamer de voorgangsrapportage NPO, waarin ook een terugkoppeling wordt gegeven van de gesprekken die zijn gevoerd met de PO-Raad, VO-Raad en het Landelijk Actie Komittee Scholieren (LAKS) over het voorkomen van meer toetsen in het onderwijs.

Onbekende bron. Mogelijk is deze toezegging al gedaan op 14 december 2022 (Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs ?) door MPVO. Is door de griffie Tweede Kamer naderhand toegevoegd in de gereorganiseerde en herziene toezeggingen-administratie van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer is op 12 juni 2023 geïnformeerd over deze toezegging met de brief «Vierde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs» (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 226).

TZ202306-012 De Tweede Kamer wordt voor het zomerreces 2023 geïnformeerd over de uitkomsten van een verkenning over het verbieden van smartphones.

Debat [22-05-2023] - Notaoverleg Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

De Tweede Kamer is op 4 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Landelijke afspraken mobiele telefoons in de klas» (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 250).

TZ202306-298 Binnenkort ontvangt de Tweede Kamer een brede visiebrief op digitalisering, waarin ook de verstrekking van digitale leermiddelen (o.a. laptops) wordt meegenomen.

Debat [26-06-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2022

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 geïnformeerd over deze toezegging met de brief «Aandachtig digitaliseren in het funderend onderwijs: kwaliteit voor iedere leerling met menselijkheid als kompas» (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 251).

tz_OCW_2017_10 Het wetsvoorstel, waarin medezeggenschapsraden een grotere rol krijgen bij advies en instemming, zal voor het zomerreces bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Debat [10-05-2017] - Werkdruk in het basisonderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

tz_OCW_2018_54 Voor het einde van 2018 ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel waarin instemmingsrecht wordt geregeld op hoofdlijnen van de begroting van een school. Daarin wordt óók het adviesrecht geregeld op beleid m.b.t. groepsgrootte.

Debat [18-04-2018] - AO Groepsgrootte in het basisonderwijs en de Werkdruk in het Primair Onderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

De minister gaat met de Inspectie van het Onderwijs en ook met de PO-Raad en de VO-raad in gesprek om met hen te spreken aangifteverlegenheid aangaande strafbare feiten te spreken en om te bezien op welke wijze dat praktijk is en wat we daaraan kunnen doen. De minister informeert de Tweede Kamer vóór de zomer 2019 over de resultaten van die gesprekken.

Debat [02-04-2019] - VAO Sociale Veiligheid op Scholen

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Vrij en veilig onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 653).

tz_OCW_2021_59 Betreffende zorgen over problemen met professionals (o.a. inspectie) als ouders kinderen thuis houden door het risico op een coronabesmetting, bijvoorbeeld wanneer een ouder een kwetsbare gezondheid heeft: De minister zal nagaan of dergelijke situaties zich op dit moment echt voordoen. Hij heeft daar zelf geen concrete signalen over ontvangen via de lijnen die daarvoor openstaan, dus via de professionals en dergelijke. Maar hij zal dat nagaan en de Tweede Kamer daarover op een passend moment informeren. Dat zal dan in de komende weken moeten gebeuren.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

tz_OCW_2021_58 Betreffende de vraag of de minister een overzicht heeft van hoeveel klassen er nu thuiszitten vanwege corona en of hij bereid is om het OMT te vragen om morgen hierover te spreken: Als het om het laatste gaat: dat zal hij dat uiteraard verder doorgeleiden. De adviezen lopen via VWS.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

tz_OCW_2021_62 Inzake het zwartboek van Scheerens en Kirschner: De minister zal wel een korte appreciatie geven van dat gesprek, in een voortgangsbrief of iets dergelijks, als dat in de komende tijd aan de orde is.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd» (Kamerstukken II, 2022/23, 31293, nr. 656).

tz_OCW_2021_80 De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs informeert de Kamer over zijn gesprek met het CvTE, waarin hij ook zal ingaan op het gebruik van de grafische rekenmachine en alternatieven daarvoor.

Debat [01-12-2021] - Commissiedebat Digitalisering en privacy in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief over het verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 190).

tz_OCW_2021_35 Bij evaluatie wet Rog/ Van Meenen, die begin 2022 verschijnt, wordt onderdeel van meldplicht meegenomen. (School die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen).

Debat [07-10-2021] - Technische briefing sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs door de PO-raad en de VO-raad

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Vrij en veilig onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 653).

tz_OCW_2022_9 De minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de mogelijkheden om in 2023 herkansingen voor deelcertificaatkandidaten te realiseren. In deze brief geeft de minister ook een reactie op het verzoek van het lid Van Meenen om volgend jaar een verlengde duimregeling mogelijk te maken, specifiek voor de groep kandidaten die in 2022 één of meerdere certificaten heeft behaald, zoals ook wordt gevraagd in de motie-Van Meenen c.s. (Kamerstuk 31 289, nr. 510).

Debat [17-02-2022] - Tweeminutendebat Examens in het voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 29 september 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Uitvoering moties staatsexamen’ (Kamerstukken II 2022/23, 31289, nr. 521).

tz_OCW_2022_11 In een volgende brief over «Sociale Veiligheid op school» komt aan de orde: het indringend onder de aandacht brengen van een meldpunt sociale veiligheid en de rol die scholen zelf bij melding kunnen spelen; het takenpakket van vertrouwensinspecteurs; het verbeteren van de laagdrempeligheid van het meldpunt bij inspectie (mede naar aanleiding van suggesties van het LAKS, Ouders & Onderwijs en Balans); aandacht binnen de lerarenopleidingen; structuur van vertrouwenspersoon «intern/extern» en het jaarlijks monitoren via enquête en inspectie; zicht op bijscholing; aandacht voor concrete sancties in regelgeving voor sociale veiligheid in het buitenland, specifiek in Frankrijk; aandacht voor leerlingen die minder machtig zijn.

Debat [09-03-2022] - Commissiedebat Sociale Veiligheid op school

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Vrij en veilig onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 653).

In het najaar ontvangt de Tweede Kamer de derde voortgangsrapportage NPO. Deze bevat alle data over leergroei en nieuwe data uit kwalitatief onderzoek onder schoolleiders en bestuurders.

Debat [24-05-2022] - Commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

De Tweede Kamer is op 17 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/2023, 36200-VIII, nr. 35).

Tz_OCW_2022_54 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief over beleid inzake mentale gezondheid van jongeren.

Debat [24-05-2022] - Commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

De Tweede Kamer is op 10 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief 'Mentale gezondheid: van ons allemaal’ (Kamerstukken II 2021/22, 32793, nr. 613).

tz_OCW_2022_56 Begin 2023 ontvangt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken kerndoelen basisvaardigheden (een tussenbalans).

Debat [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

De Tweede Kamer is op 23 februari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden» (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 658).

tz_OCW_2022_58 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer een uitgebreid plan voor de monitoring in het kader van de halfjaarlijkse informatie over het masterplan.

Debat [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

De Tweede Kamer is op 21 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs inclusief Reactie op vragen schriftelijk overleg scholen aan de slag met subsidie’ (Kamerstukken 2022/23, 31293, nr. 655).

tz_OCW_2022_59 In de tussenevaluatie die de Tweede Kamer begin 2023 ontvangt wordt ook ingegaan op de ontwerp-ruimte c.q. onderwijstijd voor de basisvaardigheden taal en rekenen.

Debat [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

De Tweede Kamer is op 23 februari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden» (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 658).

tz_OCW_2022_60 In de subsidieregeling wordt ook ingegaan op de ouderbetrokkenheid en de groep kwetsbare leerlingen/ouders.

Debat [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

De Tweede Kamer is op 21 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs inclusief Reactie op vragen schriftelijk overleg scholen aan de slag met subsidie’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 655).

tz_OCW_2022_61 In de brief over bestuur en toezicht wordt ook ingegaan op bevordering van de lerende cultuur.

Debat [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

De Tweede Kamer is op 21 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs inclusief Reactie op vragen schriftelijk overleg scholen aan de slag met subsidie’ (Kamerstukken 2022/23, 31293, nr. 655).

tz_OCW_2022_82 De minister zegt toe te verkennen in hoeverre raden van toezicht betrokken kunnen worden bij de leercultuur.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 21 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs inclusief Reactie op vragen schriftelijk overleg scholen aan de slag met subsidie’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 655).

tz_OCW_2022_98 In de brief over kansengelijkheid zal de minister ook ingaan of keuzevrijheid tot meer segregatie leidt (inzake Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen).

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 10 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 660).

tz_OCW_2022_99 De Tweede Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de monitoring van de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 3 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang uitvoering beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 665).

tz_OCW_2022_101 Het plan inzake een eventuele coronagolf in het najaar gaat voor het zomerreces naar de Tweede Kamer toe.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 4 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Sectorplannen COVID-19 onderwijs en kinderopvang’ (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 188).

tz_OCW_2022_110 In het najaar ontvangt de Tweede Kamer een brief over bestuur en toezicht.

Debat [29-06-2022] - Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35 920) - voortzetting

De Tweede Kamer is op 21 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 652).

tz_OCW_2022_111 In de brief over sociale veiligheid, die de Tweede Kamer in september krijgt, geeft de minister ook de stand van zaken van burgerschapsondersteuning (met behulp van rolmodellen).

Debat [29-06-2022] - Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/6)

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Vrij en veilig onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 653).

TZ202211143 De Tweede Kamer ontvangt vóór de Begrotingsbehandeling (23 november 2022) een brief waarin de bekostiging van het Masterplan Basisvaardigheden en de indicatoren op hooflijnen staan vermeld. Ook wordt daarin licht geworpen op de menukaart en de invulling van het toezicht.

Debat [17-11-2022] - Wetgevingsoverleg OCW Begrotingsonderzoek

De Tweede Kamer is op 21 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs inclusief Reactie op vragen schriftelijk overleg scholen aan de slag met subsidie’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 655).

TZ202211-314 De afspraken (n.a.v. het overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) en het beeld worden via de voortgangsrapportage van JenV naar de Tweede Kamer gestuurd. Als dit langer duurt dan komt de minister hier zelf op terug.

Debat [30-11-2022] - Commissiedebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho

De Tweede Kamer is op 14 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de verzamelbrief opvang Oekraïne (Kamerstukken II 2022/23, 19637, nr. 3093).

TZ202211-315 De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt met maatregelen inzake o.a. de Nt2-docenten (eind december 2022 naar de Tweede Kamer).

Debat [30-11-2022] - Commissiedebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho

De tweede Kamer is op 20 december 2022 per brief over de uitvoering inburgering van de Minister van VWS (Kamerstukken II 2022/23, 32824, nr. 380) geïnformeerd.

TZ202211-317 Begin 2023 ontvangt de Tweede Kamer de uitwerking van de pilot voor statushouders die leraar waren in het land van herkomst.

Debat [30-11-2022] - Commissiedebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho

De Tweede Kamer is op 20 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Lerarenstrategie’ (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 456).

TZ202211-268 De Tweede Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2023 een beleidsreactie op het ‘Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Sturing op onderwijskwaliteit’ waarin ook aandacht wordt besteed aan een mogelijk nieuw financieringsinstrument, waarbij een vorm van bekostiging wordt ontwikkeld zodat meer sturing mogelijk is.

Debat [17-06-2020] - Debat Onderwijs en Corona II in het primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 18 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Kabinetsreactie IBO "Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ (Kamerstuknummer II 2022/23, 31293, nr. 669).

TZ202211-272 In december 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief met een toelichting over de voorgestelde regionale infrastructuur voor de onderwijsarbeidsmarkt.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 13 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Decemberbrief lerarenbeleid (Kamerstukken II 2022/2023, 27923 nr. 449).

TZ202211-270 De Tweede Kamer ontvangt in het voorjaar van 2023 een visiebrief over de doorlopende leerlijn voor het beroepsonderwijs, waarin (het ontwikkelen van) praktijkgerichte vakken in de gemengde en theoretische leerwegen in het vmbo, maar ook op het havo, aan de orde komen.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de visiebrief Digitalisering in het funderend onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 251).

TZ202211-279 De Tweede Kamer ontvangt in het voorjaar van 2023 een brief over de stand van zaken van de curriculumbijstelling vmbo inzake het examenprogramma voor wiskunde.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 16 mei 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs: doelen en voortgang» (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 670).

TZ202211-280 Begin 2023 ontvangt de Kamer een reactie op de commissiebrief (2022Z21361) inzake het herziene vak scheikunde op de havo.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 13 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Reactie op verzoek commissie over het havo-bovenbouwprofiel natuur en techniek» (Kamerstukken II 2022/23, 31289, nr. 534).

TZ202211-283 In het voorjaar van 2023 ontvangt de Tweede Kamer een tussenbalans inzake de ontwikkeling van kerndoelen voor digitale geletterdheid.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 23 februari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden» (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 658).

TZ202211-286 Uiterlijk in april 2023 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de doelen en indiciatoren ter verbetering van de taal- en rekenvaardigheden in het kader van het Masterplan basisvaardigheden (Kamerstuk 31 923, nr. 620).

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 16 mei 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs: doelen en voortgang» (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 670).

202212103 In het voorjaar van 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over welke praktijkgerichte programma's als erkend vak ingevoerd gaan worden, die scholen vanaf 2024-2025 vrijwillig mogen aanbieden. In de brief staan ook de mogelijkheden vermeld om scholen, die het praktijkgerichte programma gaan aanbieden, tegemoet te komen in de kosten.

Debat [13-12-2022] - Tweeminutendebat verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 11 mei 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief 'Praktijkgerichte programma's vmbo’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 651).

TZ202212-089 In januari 2023 ontvangt de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage over de verbetering van de basisvaardigheden in het curriculum, waarin ook de teamcultuur wordt meegenomen (docententeam en Raad van Toezicht).

Debat [14-12-2022] - Commissiedebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 23 februari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden» (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 658).

TZ202212-096 Voor de zomer van 2023 2023 ontvangt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage NPO (Nationaal Programma Onderwijs), waarin ook een terugkoppeling wordt gegeven van de gesprekken die zijn gevoerd met de PO-Raad, VO-raad en het landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) over het voorkomen van meer toetsen in het onderwijs.

Debat [14-12-2022] - Commissiedebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 12 juni 2023 geïnformeerd over deze toezegging met de brief «Vierde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs» (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 226).

202304031 De Tweede Kamer ontvangt over drie weken de brief over sturing in het onderwijs.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 18 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Kabinetsreactie IBO "Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ (Kamerstuknummer II 2022/23, 31293, nr. 669).

202303088 De minister stuurt nog een brief naar de Tweede Kamer voor de stemmingen over de moties.

Debat [29-03-2023] - Tweeminutendebat Examens

De Tweede Kamer is op 3 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Moties eerder bekend maken resultaten staatsexamenkandidaten' (Kamerstukken II, 2022-23, 31289, nr. 543).

202302176 In maart ontvangt de Tweede Kamer weer een brief inzake een plan ter verbetering van de onderwijshuisvesting en het aanpakken van de oudere schoolgebouwen.

Debat [01-02-2023] - Tweeminutendebat Documenten inzake Covid-19 binnen het onderwijs n.a.v. Woo-verzoek (36 200-VIII, nr. 147)

De Tweede Kamer is op 17 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de Voortgangsbrief onderwijshuisvesting (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 218).

TZ202306-007 De Tweede Kamer wordt in juli 2023 geïnformeerd over een verkenning van niet-effectieve lesmethoden.

Debat [22-05-2023] - Notaoverleg Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Onderzoekskaders 2023 Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van de Ringen’ (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 249).

TZ202306-088 Voor het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer een brief over leerplusarrangementen.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer is op 21 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief 'De nieuwe Onderwijskansenregeling in het voortgezet onderwijs (vo)’ (Kamerstukken II 2022/23, 31289, nr. 551).

TZ202306-111 Voor of net na het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer een brief over thuisonderwijs en particulier scholen.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer is op 19 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Aanscherpingen particulier en thuisonderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 232).

T01575 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Smaling (SP), toe om de tijdelijke geschillencommissie - voor geschillen tussen ouders en scholen - permanent te maken wanneer geconstateerd wordt dat deze nog nodig is.

Debat [02-10-2012] - Passend OnderwijsHerziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33.106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32.812.

De Eerste Kamer is op 30 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief 'Samen de schouders onder Passend onderwijs (voortgangsrapportage) en zal verder op de hoogte gehouden worden in volgende voortgangsrapportages op het gebied van passend onderwijs.

tz_OCW_2020_99 Voor de zomer van 2021 ontvangt de Tweede Kamer de uitwerking van de norm voor basisondersteuning.

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer is op 30 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Samen de schouders onder passend onderwijs» (Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 448).

tz_OCW_2020_101 De routekaart Inclusief onderwijs is in de eerste helft van 2021 gereed en wordt aan de Tweede Kamer gestuurd.

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer is op 17 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs ’(Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 446).

tz_OCW_2020_103 De Tweede Kamer ontvangt de uitwerking van een directe bekostiging van het praktijkonderwijs (voor de (kabinets)formatie)

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro’ (Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 443).

tz_OCW_2021_33 De minister gaat op zoek naar oplossingen en financiering voor regio’s die vooruitlopend op de herbezinning, als gevolg van de overgang naar kleinschaligere voorzieningen, jongeren niet het onderwijs kunnen bieden waar ze recht op hebben.

Debat [28-09-2021] - Tweeminutendebat Beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs (31497, nr. 393)

De Tweede Kamer is op 31 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Uitkomst herbezinning residentieel onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31289, nr. 542).

T03343 De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Fiers (PvdA) en Van Apeldoorn (SP), toe om in het voorjaar, uiterlijk voor het zomerreces van de Eerste Kamer, een inhoudelijke reactie op de adviezen van de Onderwijsraad «Later selecteren, beter differentiëren» en «Publiek karakter voorop» aan de Kamer te doen toekomen, alsmede deze reactie te betrekken in een bredere schets over de ambities in het regeerakkoord.

Debat [01-02-2022] - Plenair debat over aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroom-toetsen en toetsen verbonden aan leerlingvolgsystemen en onderwijs-volgsystemen in het basisonderwijs (35.671)

De Tweede Kamer is op 10 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 660). De Eerste Kamer blijkt niet in een afzonderlijke brief over deze toezegging geïnformeerd te zijn.

tz_OCW_2022_25 Voor de zomer van 2022 ontvangt de Tweede Kamer een integraal plan van aanpak voor hoogbegaafde kinderen, inclusief de lacunes in regelgeving. De in het debat genoemde elementen worden daarin meegenomen.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer is op 15 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Reactie op verzoek van de Commissie OCW over de brandbrief over voltijd hoogbegaafden (hb)-onderwijs en plan van aanpak hoogbegaafdheid’ (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 442).

tz_OCW_2022_23 Kort na het commissiedebat van 30 maart 2022 ontvangt de Tweede Kamer een overzicht van te verwachten wetsvoorstellen en de wijze van bundeling van de wetsvoorstellen (o.a. inzake aanpak verzuim en het hoorrecht) en een beschouwing inzake passend onderwijs. Deze brief bevat tevens een stand van zaken betreffende de 'verbeteraanpak'.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer is op 15 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Planning wetsvoorstellen Passend onderwijs’ (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 440).

tz_OCW_2022_24 Voor de zomer van 2022 ontvangt de Tweede Kamer de uitwerking van de contourenschets van het beleid rond 'thuiszitters'.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer is op 15 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Reactie op inbreng LBVSO debat passend onderwijs’ (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 441).

tz_OCW_2022_26 De minister zegt toe dat hij parallel aan de pilot «onderwijszorgarrangementen» binnen maximaal één jaar start met de ontwikkeling van wetgeving en dat hij de Tweede Kamer daarvan op de hoogte houdt.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd» (Kamerstukken II, 2022/23, 31293, nr. 656).

tz_OCW_2022_28 Eind 2022 ontvangt de Tweede Kamer een stappenplan c.q. routekaart inzake inclusiever en inclusief onderwijs.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer is op 17 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs ’(Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 446).

tz_OCW_2022_29 Voor de zomer van 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief over mogelijkheden voor "weer samen naar school"-klassen, zowel binnen onderwijszorgarrangement als binnen de routekaart.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer is op 6 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

tz_OCW_2022_30 Voor de zomer van 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief met de resultaten van de gesprekken met de VNG over het verkorten van de reistijd binnen het leerlingenvervoer speciaal onderwijs.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer is op 15 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Planning wetsvoorstellen Passend onderwijs’ (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 440).

tz_OCW_2022_31 Nog voor de zomer komt de beleidsreactie op het onderzoek naar rechtstreekse bekostiging van het praktijkonderwijs.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro’ (Kamerstukken II, 2022/23, 31497 nr. 443).

tz_OCW_2022_32 De Tweede Kamer ontvangt van beide ministers een reactie op de brief van LBVSO ( Leerlingenbelang voortgezet speciaal onderwijs) inzake passend onderwijs in het vervolgonderwijs.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer is op 15 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Reactie op inbreng LBVSO debat passend onderwijs’ (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 441).

De Tweede Kamer ontvangt in juni een brief met de reactie op de vier moties inzake reclame, particulier aanvullend onderwijs, commerciële bureaus en de waarborgen tegen weglek. Tevens bevat de brief een stappenplan hoe kwaliteit en veiligheid worden geborgd.

Debat [24-05-2022] - Commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

De Tweede Kamer is op 1 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Voortgang moties aanvullend onderwijs» (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 686).

tz_OCW_2022_88 Voor het (zomer)reces komt de brief over de Rijke schooldag naar de Tweede Kamer.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 7 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 639).

tz_OCW_2022_92 De uitwerking van de hele verzuimaanpak komt nog voor het (zmer)reces naar de Tweede Kamer.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 15 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Uitwerking verzuimaanpak’ (Kamerstukken II 2021/22, 26695, nr. 139).

tz_OCW_2022_94 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief met een plan van aanpak voor hoogbegaafdheid.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 15 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Reactie op verzoek van de Commissie OCW over de brandbrief over voltijd hoogbegaafden (hb)-onderwijs en plan van aanpak hoogbegaafdheid’ (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 442).

tz_OCW_2022_97 In het kader van het versterken van de beweging naar inclusief onderwijs komt de minister ook met een bredere experimenteerregeling, die ook mogelijkheden biedt om de Samen naar School-klassen in het voortgezet onderwijs op te zetten. De minister stuurt de Tweede Kamer nog voor de zomer een verzamelbrief waarin hij hier nader op ingaat.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 6 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

tz_OCW_2022_83 Een grote visie op kansengelijkheid komt voor de OCW-begrotingsbehandeling naar de Tweede Kamer.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 10 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 660).

TZ_OCW_2022_84 Naast een reactie op het advies Later selecteren, beter differentiëren van de Onderwijsraad zal de minister de uitkomsten van de Staat van de Ouder expliciet betrekken bij de brief over kansengelijkheid.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 10 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 660).

tz_OCW_2022_87 In het najaar stuurt de minister zijn reactie op het onderzoek van KBA Nijmegen inzake de bekostiging van het praktijkonderwijs naar de Tweede Kamer.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 18 november 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro’ (Kamerstukken II, 2022/23, 31497 nr. 443).

tz_OCW_2022_89 De brief met een uitgebreide planning over Passend onderwijs ontvangt de Tweede Kamer zo snel mogelijk.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 15 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Planning wetsvoorstellen Passend onderwijs’ (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 440).

tz_OCW_2022_96 De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de stijging van het aantal thuiszitters.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 30 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Samen de schouders onder passend onderwijs» (Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 448).

tz_OCW_2022_100 Er is nu een vierjarig onderzoek bezig naar wat effectieve beleidsinterventies zijn betreffende kansengelijkheid. Begin 2023 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 691).

tz_OCW_2022_91 In het najaar ontvangt de Tweede Kamer de routekaart naar inclusiever onderwijs.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 17 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs ’(Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 446).

tz_OCW_2022_93 Het experiment onderwijszorgarrangementen zal starten per 1 januari 2023. In datzelfde jaar start de minister ook met wetgeving hieromtrent.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd» (Kamerstukken II, 2022/23, 31293, nr. 656).

TZ202211146 De Tweede Kamer ontvangt voor de Kerst een brief met een visie op kansengelijkheid, waarin onder meer de onderwerpen vrijwillige ouderbijdrage en de brugfunctionaris worden opgenomen.

Debat [17-11-2022] - Wetgevingsoverleg OCW Begrotingsonderzoek

De Tweede Kamer is op 3 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang uitvoering beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 665).

TZ202211-320 In het voorjaar ontvangt de Tweede Kamer de uitkomsten over digitaal onderwijs.

Debat [30-11-2022] - Commissiedebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho

De Tweede Kamer is op 30 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Samen de schouders onder passend onderwijs» (Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 448).

TZ202211-275 Er wordt met de sectorraden gewerkt aan richtlijnen voor bijlesbureaus in het onderwijs, waarover de Tweede Kamer begin 2023 zal worden geïnformeerd.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 1 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Voortgang moties aanvullend onderwijs» (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 686).

TZ202211-276 Voor het kerstreces 2022 wordt de monitor leerlingenvervoer aan de Tweede Kamer verzonden en wordt per brief ingegaan op de stand van zaken van de toezeggingen en moties.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Stand van zaken uitvoeren acties leerlingenvervoer’ (Kamerstukken II 2022/23, 31521, nr. 134).

TZ202211-285 In het voorjaar van 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de route naar inclusiever onderwijs.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 17 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs ’(Kamerstukken II 2022/23, 31497, nr. 446).

TZ202304-042 Vóór het debat over onderwijs en zorg van 31 mei a.s. ontvangt de Tweede Kamer schriftelijke informatie over de bekostiging van nevenvestigingen in het speciaal onderwijs.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 30 mei 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs» (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 225).

TZ202304-039 Vóór de zomer ontvangt de Kamer een schriftelijke reactie op het rapport van het LBVSO.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 691).

202304037 Vóór 1 juli 2023 ontvangt de Tweede Kamer een update over hoogbegaafdenonderwijs.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 691).

202304033 Vóór de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over bundeling van voorstellen in één wetstraject.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 15 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Planning wetsvoorstellen Passend onderwijs’ (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 440).

202304032 Vóór de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de module passend onderwijs en basisondersteuning op de lerarenopleidingen.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 20 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang Lerarenstrategie’ (Kamerstukken II 2022/23, 27923, nr. 456).

TZ202306-003 Voor de zomer komt de regeling hoogbegaafdheid.

Debat [31-05-2023] - Commissiedebat zorg en onderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 691).

TZ202307-020 De motie van het lid Beertema over het instellen van een moratorium op de behandelmethoden die vallen onder de noemer Applied Behavior Analysis (ABA) wordt schriftelijk geapprecieerd door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Van Ooijen.

Debat [03-07-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

De Tweede Kamer is op 4 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de Kamerbrief over appreciatie gewijzigde moties debat hervormingen jeugdzorg(Kamerstukken II 2022/23, 31839, nr. 969).

TZ202212-091 Begin 2023 ontvangt de Tweede Kamer een brief over kansengelijkheid, waarin onder andere het leerplusarrangement voortgezet onderwijs wordt opgenomen alsmede kansrijk adviseren.

Debat [14-12-2022] - Commissiedebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 10 maart 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 31293, nr. 660).

tz_OCW_2020_89 Het prevalentie-onderzoek (ZONMW) naar intersekse kinderen ontvangt de Tweede Kamer in de tweede helft van 2021.

Debat [02-11-2020] - Wetgevingsoverleg Emancipatie

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de Aanbiedingsbrief rapport «Genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar» (Kamerstukken II 2022/23, 30420, nr. 379)

tz_OCW_2021_37 Z.s.m. stuurt de minister aan de Tweede Kamer een brief over verdiepend onderzoek n.a.v. themaonderzoek Universiteit van Utrecht en Groningen, incl. evaluaties sociale veiligheid (breder dan themaonderzoek)

Debat [07-10-2021] - Technische briefing sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs door de PO-raad en de VO-raad

De Tweede Kamer is op 15 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Onderzoek Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs’ (Kamerstukken II 2022/23, 29240, nr. 128).

tz_OCW_2021_85 De Tweede Kamer ontvangt een brief over de uitvoering van de motie-Gündogan c.s. inzake gendergelijkheid in Herstelfonds en hoe de gendertoets eruit gaat zien.

Debat [06-12-2021] - WGO Begrotingsonderdeel Emancipatie

De Tweede Kamer is op 28 maart 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Het eerste concept herstel- en veerkrachtplan (HVP)’ (Kamerstukken II 2021/22, 21501-07, nr. 1796).

TZ202212-036 Vóór de zomer van 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van reeds uitgevoerde onderzoeken naar de situatie van bi+ personen, over de maatregelen die genomen kunnen worden en over waar eventueel nog extra inzichten voor nodig zijn.

Debat [05-12-2022] - Wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid

De Tweede Kamer is op 28 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Resultaten onderzoek en lopende activiteiten ten aanzien van de emancipatie van bi+ personen’ (Kamerstukken II 2022/23, 30420, nr. 382).

TZ202212-029 Voor het Kerstreces 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief met de stand van zaken van het vrouwenquotum in het bedrijfsleven, de publieke sector en de recente Europese richtlijn (Gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges ‒ 2012/0299(COD)).

Debat [05-12-2022] - Wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief over genderdiversiteit in de top (Kamerstukken II 2022/23, 30420, nr. 378).

TZ202212-030 In de brief over het vrouwenquotum, die de Tweede Kamer voor het Kerstreces 2022 ontvangt, wordt ook ingegaan op het wetsvoorstel inzake «wettelijke verplichting voor het opstellen van streefcijfers voor vrouwen in de semi-publieke sector» en de mogelijkheid van het inbouwen van een quotum, mochten streefcijfers niet werken.

Debat [05-12-2022] - Wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid

De Tweede Kamer is op 22 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief over genderdiversiteit in de top (Kamerstukken II 2022/23, 30420, nr. 378).

TZ202212-032 Begin 2023 ontvangt de Tweede Kamer de contouren van de aanpak van online geweld in het nationaal actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Debat [05-12-2022] - Wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid

De Tweede Kamer is op 13 januari 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief «Aanbieding Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld» (Kamerstukken II 2022/23, 34843, nr. 67).

tz_OCW_2021_19 De eerste stand van zaken betreffende de uitvoering van DUO ontvangt de Tweede Kamer in januari 2022.

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 13 juni 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Stand van Uitvoering Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 2021’ (Kamerstukken II 2021/22, 25268, nr. 208).

TZ202211-278 In het Onderwijsakkoord (Kamerstuk 35 925-VIII, nr. 184) is afgesproken een verkenning naar één cao uit te voeren, waarin de wens van de vakbonden om rechtstreeks met de minister te onderhandelen wordt betrokken. Deze verkenning loopt en wordt eind 2022 afgerond. Na afronding van de verkenning ontvangt de Tweede Kamer een reactie hierop van de minister OCW.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 18 april 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Kabinetsreactie IBO "Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ (Kamerstuknummer II 2022/23, 31293, nr. 669).

tz_OCW_2022_10 De minister informeert de Tweede Kamer in een brief over de hoge studieschulden van studenten uit het Caribisch deel. In de brief gaat hij in op de problematiek, de stand van zaken en de aanpak.

Debat [17-02-2022] - Tweeminutendebat Voortgang OCW in Caribisch Nederland

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen’ (Kamerstukken II 2022/23, 36200-VIII, nr. 254).

tz_OCW_2022_38 De Tweede Kamer wordt halfjaarlijks geïnformeerd over het proces Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging.

Debat [07-04-2022] - Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Tweede Kamer is op 6 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO’ (Kamerstukken II 2022/23, 26643, nr. 946).

tz_OCW_2022_39 In de eerstvolgende Rapportage DAP ontvangt de Tweede Kamer het verbeterplan inzake strategische en tactische sturing van bekostigingssystemen evenals een uitgebreide risicoinventarisatie.

Debat [07-04-2022] - Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Tweede Kamer is op 6 december 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO’ (Kamerstukken II 2022/23, 26643, nr. 946).

TZ202211142 De bewindspersonen (de heer Dijkgraaf en de heer Wiersma) zeggen toe dat zij zich in de OCW Begroting 2024 richten op de beleidsdoelen, inclusief het aanscherpen van deze beleidsdoelen, én deze laten aansluiten bij de Strategische Evaluatie Agenda. Het betreft dan geactualiseerde beleidsindicatoren passend bij de prioriteiten in de begroting.

Debat [17-11-2022] - Wetgevingsoverleg OCW Begrotingsonderzoek

De Tweede Kamer is op 8 juni 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2024 en later’ (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 227).

TZ202211-273 Ter vermindering van de werkdruk van leraren is de maatregel aangekondigd om naar duidelijker eisen aan onderwijskwaliteit en een eenduidige opdracht te gaan (Kamerstuk 31293, nr. 651). Ter uitvoering van deze maatregel gaat de Inspectie van het Onderwijs de onderzoekskaders concretiseren en aanpassen, die midden 2023 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Onderzoekskaders 2023 Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van de Ringen’ (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 249).

TZ202212-090 In de zomer van 2023 ontvangt de Tweede Kamer de brief inzake aanpassing van de onderzoekskaders op standaard basisvaardigheden plus (in brede zin) op kwaliteit.

Debat [14-12-2022] - Commissiedebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Onderzoekskaders 2023 Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van de Ringen’ (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 249).

202302169 De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer een update over de onderzoekskaders.

Debat [01-02-2023] - Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs (CD 14/12)

De Tweede Kamer is op 6 juli 2023 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Onderzoekskaders 2023 Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van de Ringen’ (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VIII, nr. 249).

tz_OCW_2021_76 In het eerste kwartaal van 2022 ontvangt de Tweede Kamer een overzicht van de noodzakelijke stappen die gezet moeten worden om alle instellingen te laten aansluiten bij informatievoorziening over digitale bedreigingen.

Debat [01-12-2021] - Commissiedebat Digitalisering en privacy in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief 'Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek '(Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 190).

tz_OCW_2021_77 In het eerste kwartaal van 2022 ontvangt de Tweede Kamer een stappenplan om te komen tot een gedeeld normenkader ten aanzien van digitale veiligheid.

Debat [01-12-2021] - Commissiedebat Digitalisering en privacy in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek’ (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 190).

tz_OCW_2021_78 De Tweede Kamer wordt door de minister van OCW geïnformeerd over de wijze waarop instellingen in hun jaarverslag kunnen rapporteren over de stappen die zij hebben gezet en die zij gaan zetten op het gebied van digitale veiligheid (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 190).

Debat [01-12-2021] - Commissiedebat Digitalisering en privacy in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief ‘Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek’ (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 190).

tz_OCW_2021_79 In het eerste kwartaal van 2022 wordt de Tweede Kamer door de minister van OCW geïnformeerd over informatie die mogelijk gedeeld zou kunnen worden ten aanzien van het IBOP-volwassenheids-niveau van instellingen.

Debat [01-12-2021] - Commissiedebat Digitalisering en privacy in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief over het verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 190).

tz_OCW_2021_81 De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs informeert zo snel mogelijk over de mogelijkheden om tot een meldplicht bij cyberaanvallen te komen voor alle instellingen in het funderend onderwijs.

Debat [01-12-2021] - Commissiedebat Digitalisering en privacy in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 juli 2022 over deze toezegging geïnformeerd met de brief 'Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek '(Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII, nr. 190).

TZ202211148 Voor de begrotingsbehandeling ontvangt de Twede Kamer brieven over: - schoolmaaltijden - examens - toezicht - «vrij en veilige school» - rapportage NPO-gelden – voorgangsrapportage basisvaardigheden - lwoo/pro (leerwegondersteunend onderwijs /praktijkonderwijs) - huisvesting - antwoord op verslag SO leraren - financiële positie van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

Debat [17-11-2022] - Wetgevingsoverleg OCW Begrotingsonderzoek

De brieven over de onderwerpen waaraan de toezegging refereert zijn aan de Tweede Kamer gezonden.

TZ202211149 De Tweede Kamer ontvangt brieven over de volgende onderwerpen: - Emancipatie – studiefinanciering - medezeggenschap - menukaart leermiddelen mbo - toekomst hoger onderwijs - financiële impuls krimpregio's.

Debat [17-11-2022] - Wetgevingsoverleg OCW Begrotingsonderzoek

De brieven over de onderwerpen waaraan de toezegging refereert zijn aan de Tweede Kamer gezonden.

Het wetvoorstel inzake zwangerschapsverlof voor mbo-studenten ontvangt de Tweede Kamer begin 2019.

Debat [07-03-2018] - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Aan deze toezegging is uitvoering gegeven met de opname van de Wet Versterken positie mbo-studenten, gepubliceerd in Staatsblad 2020, 234.

tz_OCW_2022_13 De Tweede Kamer ontvangt in maart het wetsvoorstel Bestuurlijk instrumentarium.

Debat [09-03-2022] - Commissiedebat Sociale Veiligheid op school

Nadere memorie van antwoord Wet uitbereiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs is op 16 maart 2023 naar de Eerste Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2022//23, 35920, nr. G).

Tabel 130 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Debat [08-12-2015] - Erfgoedwet

T02203 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schnabel (D66), toe rapporten van deskundigencommissies met betrekking tot de vervreemding van cultuurgoederen door andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan gemeenten, provincies en Rijk in principe openbaar te maken als die aan haar toegezonden zijn.

De Erfgoedwet trad op 1 juli 2016 in werking. Bij het uitbrengen van rapportages door deskundigencommissies worden deze gedeeld met de Eerste Kamer en worden deze op de website van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gepubliceerd.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

TZ202211166 De Tweede Kamer wordt in 2023 per brief geïnformeerd over de evaluatie naar de werking van het immaterieel erfgoedveld (UNESCO), welke knelpunten daarbij zichtbaar zijn en welke mogelijkheden er zijn om deze aan te pakken.

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar 2024 per brief geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

TZ202211165 In het najaar van 2023 ontvangt de Tweede Kamer het beleidskader internationaal cultuurbeleid (ICB) voor de periode 2025-2028.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar per brief geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [29-06-2023] - Commissiedebat Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

TZ202307-011 De Tweede Kamer wordt voor het WGO Cultuur d.d. 6 november 2023 op de hoogte gehouden van de pilot en de status van het project inzake de motie Van Strien betreffende de ‘maatschappelijke impact’ van instellingen in het aanvraag- en verantwoordingsproces van de nieuwe BIS (Kamerstuk 32 820, nr. 473).

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [29-06-2023] - Commissiedebat Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

TZ202307-012 De Tweede Kamer wordt voor het WGO Cultuur d.d. 6 november 2023 geïnformeerd over de aanpak van de nulmeting naar de toegankelijkheid en deelname van mensen met een beperking in de cultuursector.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [06-07-2023] - Tweeminutendebat Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS) (CD 29/6)

TZ202307-014 De Tweede Kamer ontvangt na de zomer 2023 een brief waarin een verduidelijking op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de fondsen inzake amateur/professional wordt gegeven.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

T03062 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Pijlman (D66) en Bikker (ChristenUnie), toe de proeve van een nieuwe omroepstelsel ook naar de Eerste Kamer te sturen en daarin aandacht te besteden aan objectiveerbare criteria.

De Eerste Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

T03079 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe om bij het monitoren van de werkwijze van de ACM ook de nieuwe taak van de ACM in de dienstenprocedure te monitoren, te weten het uitvoeren van een markteffectanalyse bij de aanvraag van een nieuw aanbodkanaal, in het bijzonder ten aanzien van de Wet openbaarheid van bestuur. De Eerste Kamer wordt hierover geïnformeerd.

De Eerste Kamer is op 14 juni 2023 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2022/23, 35042, nr. N). Voor het einde van het jaar wordt de Eerste Kamer nader geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg (WGO) OCW-begroting, onderdeel Media

tz_OCW_2021_68 Vóór de zomer van 2022 ontvangt de Tweede Kamer de Mediabrief. Hierin zit ook een stand van zaken van de ontwikkelingen rond de "toelatingseisen".

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [13-04-2022] - Tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector (CD d.d. 10/03)

tz_OCW_2022_49 Of men nu terughoudend is in het organiseren van evenementen omdat dat risico er is en wat dat doet met de markt: voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief over de ervaringen in de afgelopen maanden.

Bij het zich voordoen van nieuwe ontwikkelingen zal de Tweede Kamer in het voorjaar worden geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [06-07-2022] - Commissiedebat Hoofdlijnenbrief Media

tz_OCW_2022_115 In de Mediabegrotingsbrief wordt o.a. aandacht besteed aan: audiodescriptie; beleidsreactie op Rapport van Dialogic «Prominentie in beeld» inzake vindbaarheid van regionale zenders; de samenwerkingsagenda rond NLZiet, Start en On demand.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [21-06-2022] - debat over de staat van de rechtsstaat, en over: het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (35925-VI)

T03479 Overleg/debat van de Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V). De Staatssecretaris voor Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe schriftelijk te reageren hoe persoonlijke belangen worden gewogen in verhouding tot de openbare toegankelijkheid van archiefstukken van de overheid.

De Eerste Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Cultuur

TZ202211161 De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer van 2023 een meerjarenplan, waarin de rol van de culturele en creatieve sector bij maatschappelijke opgaven verder wordt uitgewerkt. Hierbij wordt zowel de inzet van ontwerp en ontwerpend onderzoek bij maatschappelijke opgaven als de inzet van creativiteit, kunst en cultuur bij maatschappelijke opgaven, zoals in de zorg en het sociale domein, opgenomen en bovendien het onderwerp wat cofinanciering door andere departementen concreet kan inhouden.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

TZ202211-288 Na de zomer 2023 ontvangt de Tweede Kamer een reactie van de regering op het definitieve advies van het adviescollege landelijke publieke omroep. In deze reactie neemt de regering ook de reactie op de Beleidsdoorlichting artikel 15 – Media van 25 oktober 2022 (2022D48668) mee.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

TZ202211-289 In februari 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken met de samenwerkingstafels over NLZiet ter uitvoering van de motie Van Strien/Sjoerdsma (Kamerstuk 32 827, nr. 266).

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

TZ202211-290 Voor de zomer 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken met de NPO en collegeomroepen die gaan over de arbeidsmarktpositie van personen die werkzaam zijn bij en voor de omroepen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

TZ202211-291 De Algemene Rekenkamer wordt verzocht om een vervolgonderzoek te doen naar de mate waarin de gedane aanbevelingen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer van 10 december 2019 (Kamerstuk 32 827, nr. 180) door de NPO zijn opgevolgd.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

TZ202211-294 De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer van 2023 een brief over de toegankelijkheid, waaronder ondertiteling, van regionale publieke omroepen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [28-11-2022] - Wetgevingsoverleg Media

TZ202211-296 In evaluatie van de zogenoemde evenementenlijst in 2023 wordt het punt van de toegankelijkheid meegenomen. Ook wordt dan gekeken of de definitie van een opzet net in deze tijd nog passend is.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [22-03-2023] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176)

TZ202303-075 en TZ202304-054 De Tweede Kamer ontvangt een brief waarin wordt uiteengezet of bij deze voorgestelde wetswijziging Caribisch Nederland is meegenomen en indien dit niet het geval is, waarom dit wetsvoorstel niet van toepassing is op Caribisch Nederland.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [22-03-2023] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176)

TZ20223-077 De Tweede Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de hoeveelheid, omvang en inhoud van talentprogramma's van streamingdiensten.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [22-03-2023] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176)

202304056 De Tweede Kamer ontvangt een evaluatieplan, waarin wordt uitgewerkt welke aspecten bij de evaluatie worden betrokken.

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-05-2023] - Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob

TZ202305-134 De Tweede Kamer ontvangt begin 2024 de modelselectielijst voor chatberichten.

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar verder geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-06-2023] - Debat persvrijheid en persveiligheid

TZ202306-031 De staatssecretaris zegt m.b.t. de motie van de leden Mohandis en Van der Plas inzake een verhoudingsgewijs eerlijke bijdrage van regionale en lokale omroepen en mediabedrijven aan PersVeilig (Kamerstuk 31 777, nr. 43) toe dat de Tweede Kamer in het najaar (in de mediabegrotingsbrief) wordt geïnformeerd over de gesprekken die zullen worden gevoerd tussen de lokale omroepsector en PersVeilig.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-06-2023] - Debat persvrijheid en persveiligheid

TZ202306-032 De Tweede Kamer zal in oktober worden geïnformeerd over de aangehouden motie van het lid Kwint inzake in de mediabrief voorstellen doen om de kwetsbare positie van freelancejournalisten substantieel te verbeteren (Kamerstuk 31 777, nr. 44 ).

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-06-2023] - Debat persvrijheid en persveiligheid

TZ202306-033 De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de gesprekken van de staatssecretaris van OCW met de NVJ en mogelijk ook met de Raad voor de Journalistiek over hoe zelfregulering in de journalistiek kan worden versterkt en of de overheid de juiste accreditatie hanteert.

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-06-2023] - Debat persvrijheid en persveiligheid

TZ202306-034 De Tweede Kamer wordt volgend voorjaar in de voortgangsrapportage geïnformeerd over de definitieve uitkomsten inzake de motie van het lid Kwint om te onderzoeken hoe de pluriformiteit van het media-aanbod kan worden gewaarborgd (Kamerstuk 32 827, nr. 236).

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-06-2023] - Debat persvrijheid en persveiligheid

TZ202306-035 De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd wat de rol van de staatssecretaris van OCW is bij het tegengaan van desinformatie.

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [29-06-2023] - Commissiedebat Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

TZ202307-013 In de meerjarenbrief, die Tweede Kamer in oktober 2023 ontvangt, zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over het meefinancieren van cultuur door andere departementen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [27-01-2022] - Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

tz_OCW_2022_4 De minister informeert de Tweede Kamer twee jaar na de inwerkingtreding in 2023, in de zomer van 2025, in een tussenrapportage over de implementatie van het wetsvoorstel. Hij gaat daarin ook in op de wijze waarop er wordt omgegaan met studenten met een beperking of chronische ziekte en de rol van het ministerie.

De Tweede Kamer zal in een tussenrapportage in 2025 worden geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [20-04-2022] - Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

tz_OCW_2022_51 De rol van het Nederlands heeft grote aandacht. Samen met minister Wiersma zal minister Dijkgraaf daar in het kader van de onderwijsagenda Caribisch Nederland uitgebreid aandacht aan besteden. Hij verwacht dan ook in het derde kwartaal van 2022 de Tweede Kamer hierover verder te rapporteren.

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

tz_OCW_2022_68 De minister gaat na de zomer onder andere ook werken aan een langeretermijnvisie voor het vervolgonderwijs. Hij wil daarbij niet alleen het ho, maar ook heel nadrukkelijk het mbo betrekken.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

tz_OCW_2022_75 Na de zomer komt er een kabinetsvisie over de doorstroom in de beroepskolom, van het vo naar het mbo en het hbo. Hierin wordt ook ingaan op de gevraagde langetermijnvisie op het vervolgonderwijs, waarin meer waardering is voor beroepsonderwijs en praktische vaardigheden.

De Tweede Kamer is op 20 oktober 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2022/23, 31524 nr. 515) en wordt voor het einde van het jaar verder geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

TZ_OCW_2022_76 Na de zomer komt de brief met een lange termijn toekomstverkenning op het vervolgonderwijs (krimp versus groei mbo/ho).

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

tz_OCW_2022_102 Na de zomer komt er een brief over het masterplan basisvaardigheden en volgt ook de voortgangsrapportage van Tel mee met Taal.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

tz_OCW_2022_106 In de «Toekomstverkenning hoger onderwijs» gaat de minister in: Op de ontwikkelingen rond de Bologna-afspraken (o.a. uitstroom bachelor naar arbeidsmarkt); Op bruikbare ervaringen met internationalisering voor het mbo.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [09-11-2022] - Commissiedebat MBO

TZ202211150 In de Toekomstverkenning mbo worden ook de mogelijkheden van «hybride» docentschap meegenomen, evenals eventuele financiële stimuleringsmogelijkheden. Ook wordt hierin aandacht besteed aan ondersteuningsbehoeften van mbo-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het passend onderwijs.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [09-11-2022] - Commissiedebat MBO

TZ202211147 Het actieplan Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ontvangt de Tweede Kamer in het voorjaar van 2023.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

TZ202211-269 De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd over de spoedig uit te voeren staatssteuntoets voor subsidie aan de Ambachtsacademie.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

TZ2202211-260 In het voorjaar van 2023 ontvangt de Tweede Kamer de brief met de toekomstverkenning Leven Lang Ontwikkelen (LLO), bestaande uit een toekomstvisie LLO en een actieplan. Deze toekomstverkenning LLO, Leven Lang Ontwikkelen, die onder verantwoordelijkheid ligt van minister Wiersma en minister Van Gennip, komt in het voorjaar naar de Tweede Kamer. De bredere waaier van het vervolgonderwijs, onder verantwoordelijkheid van minister Dijkgraaf, in het kader van de stelselverkenning. Voor de zomer maakt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de minister voor Langdurige Zorg en Sport afspraken met het veld over de pilots inzake innovatieve vormen van begeleiding. Daarna wordt de Kamer per brief geïnformeerd.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [16-02-2023] - Commissiedebat Macrodoelmatigheid mbo

TZ202303003 De schoolkostenmonitor komt, inclusief de beleidsreactie, voor de zomer.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-115 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer het aanvalsplan voortijdig schoolverlaten.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [30-05-2023] - Eerste Kamer debat over de behandeling van het wetsvoorstel voor de basisbeurs in het hoger onderwijs

T03626 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Fiers (PvdA), toe dat hij de vraag of het overzicht met maatregelen voor jongeren zoals beschreven in de Tweede Kamerbrief van 13 april 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 35 883, nr. 2) met daarin onder andere maatregelen voor mbo versus hbo en universitair onderwijs geactualiseerd kan blijven worden en aan de Kamers kan worden aangeboden, naar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal doorgeleiden en met hem in gesprek hierover zal gaan.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Gedaan op: 23 juni 2023. Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties /Kamerstukken Wet elektronische publicaties (35.218)

T02944 De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe haar de tussentijdse evaluatie in 2022 van het programma ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland’ te sturen.

Wanneer aan deze toezegging kan worden voldaan is nog onbekend.

Debat [17-04-2012] - Mondeling overleg met de Staatssecretaris inzake de uitvoering van de motie Ganzevoort c.s. (Eerste Kamerstuk 32 618, I)

T01480 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (PvdA) en Ganzevoort (GL), toe dat het comprimeren van deeltijdstudies niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en dat dit aan de onderwijsinstellingen wordt gecommuniceerd.

Dit is een toezegging waaraan ook in de toekomst zal blijven worden voldaan.

Debat [21-06-2018] - AO Internationalisering in het hoger onderwijs

tz_OCW_2018_89 De inwerkingtreding van de wijziging van de WHW en de WEB gericht op de randvoorwaarden voor Engelstalige opleidingen is voorzien op 1 maart 2020 en zal de Tweede Kamer tijdig bereiken.

Deze toezegging zal in de uitwerking van de maatregelen die zijn genoemd in de brief over beheersing internationale studentenstromen d.d. 21 april 2023 (Kamerstukken II, 22452, nr. 85) worden meegenomen.

Debat [11-12-2019] - WGO Wet Taal en Toegankelijkheid

tz_OCW_2019_228 De Tweede Kamer ontvangt de conceptregeling over de beoordelingskaders voor de capaciteitsfixus vóór de vaststelling van de desbetreffende ministeriële regeling.

De Minister van OCW heeft voorgenomen de Wet Taal en Toegankelijkheid in te trekken. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd per brief van 21 april 2023, (Kamerstukken II 2022/23, 22452, nr. 85). Zodra de wet definitief wordt ingetrokken, vervalt deze toezegging.

Debat [10-02-2020] - Notaoverleg Strategische Agenda hoger onderwijs

tz_OCW_2020_25 De Tweede Kamer ontvangt een brief over de uitwerking van het plan van hbo-instellingen inzake beroepsmasters in het hbo.

De Tweede Kamer zal voor de begrotingsbehandeling worden geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

tz_OCW_2021_49 Op basis van de evaluatie van de coronaperiode (die evaluatie komt in het voorjaar beschikbaar) wil de minister graag met de onderwijskoepels en de instellingen, maar ook met studentenorganisaties uitdenken hoe ze tot een gebalanceerde visie kunnen komen inzake de balans tussen digitaal en fysiek onderwijs.

De Tweede Kamer zal voor de begrotingsbehandeling worden geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [11-04-2022] - Notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (HO en WO)

tz_OCW_2022_45 De Tweede Kamer ontvangt een schriftelijke reactie op de vraag over het Profileringsfonds

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

tz_OCW_2022_77 De Tweede Kamer ontvangt een brief over de instroomnorm voor pabo's.

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [19-10-2022] - Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (36126)

Tz_2022_10138 De minister informeert de Tweede Kamer per brief over de mogelijkheden van en de wijze waarop een uniforme regeling voor het hoger onderwijs kan worden ingevoerd, waarin wordt geregeld het tijdstip wanneer een studie is volbracht in relatie tot het recht op collegeldrestitutie. Dit mede naar aanleiding van de verkenning van de Vereniging van Hogescholen en Universiteiten van Nederland, die eind december 2022 wordt verwacht.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer van 2023 een toekomstverkenning hoger onderwijs, waarin aandacht wordt besteed aan flexibilisering, digitalisering en personalisering van het onderwijs.

De Tweede Kamer is op 13 februari 2023 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2022/23, 31523, nr. 548) en wordt voor het einde van het jaar nader geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

TZ202211-265 De Tweede Kamer wordt in de loop van 2023 geïnformeerd over het plan van hogescholen over de uitbreiding van het aanbod van praktijkgerichte masters.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [31-01-2023] - Debat over de werving van internationale studenten

TZ202302-058 Voor de zomer van 2023 ontvangt de Tweede Kamer de publicatie van de Toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap. Deze toekomstverkenning hangt nauw samen met de toekomstverkenning mbo. In de toekomstverkenning wordt aandacht besteed aan internationalisering, waaronder de bekostigingssystematiek voor internationale studenten.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [31-01-2023] - Debat over de werving van internationale studenten

202302061 Na de zomer van 2023 ontvangt de Tweede Kamer de reactie van de minister op de Toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap. Hierin zal ook de samenhang met het mbo worden betrokken.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [31-01-2023] - Debat over de werving van internationale studenten

TZ202302-058 Voor de zomer 2023 ontvangt de Tweede Kamer de publicatie van de Toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap. Deze toekomstverkenning hangt nauw samen met de toekomstverkenning mbo. In de toekomstverkenning wordt aandacht besteed aan internationalisering, waaronder de bekostigingssystematiek internationale studenten.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [31-01-2023] - Debat over de werving van internationale studenten

TZ202302-061 Na de zomer 2023 ontvangt de Tweede Kamer de reactie van de minister op de Toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap. Hierin zal ook de samenhang met mbo worden betrokken.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [15-02-2023] - Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) (36229)

TZ202302-151 De minister komt voor de Begrotingsbehandeling met een plan van aanpak inzake de studiefinanciering van studenten uit de BES-eilanden, bezien vanuit het perspectief van de Wet Studiefinanciering.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [15-06-2023] - Commissiedebat Internationalisering hoger onderwijs (HO)

TZ202306-192 De minister gaat in gesprek met de Taalunie om niveau 5F te definiëren en informeert de Tweede Kamer voor het eind van het jaar (2023) over de uitkomsten van dit gesprek.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [26-06-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2022

TZ202306-297 Dit najaar ontvangt de Tweede Kamer een inhoudelijke reactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de rechtsstructuren van instellingen.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [26-06-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2022

TZ202306-299 Aan het einde van dit kalenderjaar ontvangt de Tweede Kamer een update over de voortgang van het vrijstellingenbeleid van lerarenopleidingen (inzake het verlenen van vrijstellingen voor het pedagogisch-didactische gedeelte bij het behalen van een tweede bevoegdheid).

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [26-06-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2022

TZ202306-305 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief over de selectie(procedure) bij instellingen in het hoger onderwijs, waarin verdere duiding wordt gegeven hoe met selectie kan worden omgegaan in het kader van kansengelijkheid en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [30-05-2023] - Eerste Kamer debat over de behandeling van het wetsvoorstel voor de basisbeurs in het hoger onderwijs

T03627 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Fiers (PvdA), toe dat er breed onderzoek en monitoring gedaan zal worden naar de effecten van het leenstelsel en het basisbeursstelsel. Daarin worden aspecten zoals studielasten, woningmarkt, arbeidsmarkt et cetera meegenomen. De minister zal in een brief op een rijtje zetten hoe de (uitvoering van de) toezegging precies vormgegeven wordt.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [30-05-2023] - Eerste Kamer debat over de behandeling van het wetsvoorstel voor de basisbeurs in het hoger onderwijs

T03628 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft, naar aanleiding van een opmerking van het lid Fiers (PvdA), aan in gesprek te zijn met DUO over onderzoek naar het probleem van uitwonende studenten die tussen wal en schip terecht zijn gekomen, omdat ze niet zijn ingeschreven bij de gemeente. De Eerste Kamer wordt hier graag over geïnformeerd.

De Eerste Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [06-06-2017] - Debat bevordering Internationalisering in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

T02448 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Martens (CDA), Bruijn (VVD) en Nooren (PvdA), toe over twee jaar met de VSNU en het Rectoren College te overleggen over de uitbreiding van het ius promovendi, over vijf jaar de wetswijziging te evalueren en die mee te nemen bij de Balans van de wetenschap in 2022. De naleving van de handreiking, het transnationale aspect, het toenemende aantal Engelstalige masteropleidingen en de aansluiting van die opleidingen op de beroepspraktijk worden daarbij betrokken.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

TZ202211-261 In 2023 wordt een onderzoek gestart naar de vraag of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap en het hoger onderwijs een rol spelen (zie motie Van der Woude, Kamerstuk 35 925-VIII, nr. 40). Het streven is een rapport voor het einde voor het eind van 2023 te sturen naar de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

TZ202211-263 De uitwerking van de visie op jonge onderzoekers wordt in de tweede helft van 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [18-04-2023] - Commissiedebat Wetenschapsbeleid

TZ202304-180 De minister informeert de Tweede Kamer in het najaar over de gesprekken tussen de NWO en de Radboud universiteit over de financiering van HFML-Helix.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [18-04-2023] - Commissiedebat Wetenschapsbeleid

TZ202304-184 De tussentijdse evaluatie van het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek wordt in het najaar met de Tweede Kamer gedeeld.

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2023 geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [18-04-2023] - Commissiedebat Wetenschapsbeleid

TZ202304-185 In het najaar informeert de minister de Tweede Kamer over de internationale vergelijking m.b.t. selecteren van onderzoek en de impact van afwijking van de internationale norm.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [18-04-2023] - Commissiedebat Wetenschapsbeleid

TZ202304-186 De visie op jonge onderzoekers wordt in het najaar van 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [18-04-2023] - Commissiedebat Wetenschapsbeleid

TZ202304-187 Zodra het onderzoek en het gesprek tussen de de UNL en de universiteiten naar en over externe financiering is afgerond, wordt de uitkomst hiervan met de Tweede Kamer gedeeld. (Najaar)

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [18-04-2023] - Commissiedebat Wetenschapsbeleid

TZ202304-188 De toekomstverkenning wordt rond de zomer met de Tweede Tweede Kamer gedeeld. De beleidsreactie hierop ontvangt de Tweede Kamer na de zomer. Hierin wordt ook de bekostiging meegenomen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [09-05-2023] - Commissiedebat dierproeven MOCW/MLNV

TZ202305-020 De Tweede Kamer wordt voor de zomer over de motie over het onderzoek naar niet-humane primaten geïnformeerd, zodat mogelijkerwijs de onderzoeksopdracht na de zomer kan worden verleend en de Tweede Kamer erop kan reageren, waarbij de resultaten eind 2024 zouden kunnen worden gedeeld.

De Tweede Kamer in 2024 geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [26-06-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2022

TZ202306-294 Voor het einde van het jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de algemene uitkomsten van het onderzoek naar de loyaliteitsverklaringen van Chinese promovendi.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

tz_OCW_2019_185 Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee, op basis van het regeerakkoord, duidelijke eisen worden gesteld aan het beroep op de vrijstelling voor thuisonderwijs.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-02-2022] - Plenair debat over aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroom-toetsen en toetsen verbonden aan leerlingvolgsystemen en onderwijs-volgsystemen in het basisonderwijs (35.671)

T03344 De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Fiers (PvdA) en Van Apeldoorn (SP), toe om onderzoek te doen naar de effecten van een later aanmeldmoment voor de motivatie van leerlingen en dit mee te nemen in de evaluatie van het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-02-2022] - Plenair debat over aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroom-toetsen en toetsen verbonden aan leerlingvolgsystemen en onderwijs-volgsystemen in het basisonderwijs (35.671)

T03345 De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe dat de Inspectie van het Onderwijs ook expliciet toezicht zal gaan houden op de kwaliteit van het onderwijs dat leerlingen na afname van de eindtoets ontvangen alsmede de onderwijstijd, dat dit zal worden gemonitord en in de evaluatie van het wetsvoorstel zal worden meegenomen.

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze toezegging.

Deze toezegging is op 12 mei 2022 door Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgedragen aan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bekend in administratie van SZW onder registratienummer 4202. Verwijzing in administratie SZW: Uitgaande brief [19-11-2021] - Verzoek stand van zaken afdoening moties.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt toe een adviesaanvraag te doen aan de Landsadvocaat waarin hij het vraagstuk voorlegt van de definitie van problematisch gedrag, gekoppeld aan het vraagstuk van toezicht op informele scholing.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-12-2022] - Commissiedebat Onderwijshuisvesting en ventilatie van onderwijsgebouwen in het funderend onderwijs

TZ202212-008 De Tweede Kamer wordt in de eerste helft van 2023 geïnformeerd over het advies van een groep van deskundigen over wat nodig is voor inclusief onderwijs en daarbij behorende huisvesting.

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

TZ202211-281 Het duidelijk afbakenen van de begrippen anti-integratief, antidemocratisch en anti-rechtsstatelijk landt in een wetsvoorstel, waarover de Tweede Kamer begin 2023 wordt geïnformeerd.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [14-12-2022] - Commissiedebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

TZ202212-094 In Q1 2023 ontvangt de Tweede Kamer een brief over de uitwerking informeel onderwijs, waarin ook wordt ingegaan op anti-integratief lesmateriaal.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-02-2023] - Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD 1/12)

TZ202302-179 Google heeft toegezegd om rond augustus 2023 een versie van Chrome gereed te hebben waarin alle privacyrisico's zijn weggenomen. De minister zal de Tweede Kamer dan informeren over de uitkomst daarvan.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-094 Het wetsvoorstel inzake o.a. inhuur van uitzendkrachten in het onderwijs komt begin 2024 naar de Tweede Kamer.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-095 Voor het zomerreces komen de plannen over vve en kinderopvang in een gezamenlijke brief met de minister van SZW naar de Tweede Kamer.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-096 De Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden over een verkenning inzake een eventuele invoering van de leerplicht voor 4-jarigen.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-108 Binnenkort ontvangt de Tweede Kamer een visie over digitalisering.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [26-06-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2022

TZ202306-296 Voor de begrotingsbehandeling (najaar 2023) ontvangt de Tweede Kamer een verzamelbrief met de stand van zaken wat betreft alle moties rondom medezeggenschap, randvoorwaarden, vergoeding, ondersteuning, communicatie et cetera.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [03-07-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

TZ202307-015 De Tweede Kamer zal jaarlijks rondom de Begrotingsbehandeling op de hoogte worden gehouden van de monitoring van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [03-07-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

TZ202307-016 In 2023 wordt gestart met een toekomstverkenning naar een structureel kader voor nieuwkomersonderwijs. Het mbo wordt in deze verkenning meegenomen alsmede de doorstroming naar het regulier onderwijs en de positie van het openbaar onderwijs. De Tweede Kamer wordt in december 2023 per brief geïnformeerd over de eerste resultaten van deze verkenning en mogelijke contouren, waarbij ook een indicatie van een tijdpad wordt opgenomen.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [03-07-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

TZ202307-017 Na de zomer 2023 wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de wijze waarop de aanpassing van de startdatum inzake de nieuwkomersbekostiging zal worden uitgevoerd en over de mogelijkheden van het nemen van tussentijdse maatregelen inzake deze bekostiging.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [03-07-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

TZ202307-018 In het najaar van 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden tot het wegnemen van de knelpunten inzake de kleine scholentoeslag.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [19-04-2016] - VAO Onderwijshuisvesting PO/VO

tz_OCW_2016_92 In 2020 volgt de evaluatie van de Wet overheveling buitenonderhoud po.

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-01-2019] - AO Leraren

tz_OCW_2019_11 De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over mogelijk onbedoelde effecten van de doordecentralisatie van huisvesting op de financiële reserves.

De Tweede Kamer wordt in 2024 geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [08-10-2020] - AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (McKinsey Rapport)

tz_OCW_2020_85 De minister BVOM zegt toe de Tweede Kamer een brief te zenden met daarin een overzicht van mogelijkheden van niveaudifferentiatie in het funderend onderwijs.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [15-06-2021] - Debat inzake Wijziging van een aantal onderwijswetten ivm verduidelijking van burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs - Voortzetting van 8 juni 2021)

T03201 De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Pijlman (D66) en Sent (PvdA), toe dat alle stukken die betrekking hebben op de uitvoering en handhaving van het wetsvoorstel, zoals themaonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs en informatie over de ontwikkelingen rondom en de aanpak van antidemocratisch en anti-integratief gedachtegoed, niet alleen aan de Tweede Kamer maar ook aan de Eerste Kamer verstuurd zullen worden.

Dit is een doorlopende toezegging.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

tz_OCW_2021_61 Betreffende het sponsorconvenant: De minister kan toezeggen de Tweede Kamer te informeren op het moment dat we gaan starten (met de evaluatie).

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [09-03-2022] - Commissiedebat Sociale Veiligheid op school

tz_OCW_2022_12 Eind mei/begin juni ontvangt de Tweede Kamer het inspectierapport inzake de herstelopdracht aan Gomarus met een reactie van de minister.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [06-04-2022] - Commissiedebat Curriculum funderend onderwijs po/vo

tz_OCW_2022_42 De Tweede Kamer ontvangt na de zomer een brief over de doorstroom vmbo naar mbo en over de nieuwe leerweg.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [29-06-2022] - Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/6)

tz_OCW_2022_112 Betreffende welke wetenschappelijke principes het beste werken in welke methode: Na de zomer komt de minister hierop terug bij de evaluatie van de gratis schoolboeken.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-12-2022] - Commissiedebat Onderwijshuisvesting en ventilatie van onderwijsgebouwen in het funderend onderwijs

TZ202212-006 De Tweede Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2023 de beleidsreactie op de eindrapportage van de Taskforce financiën en de uitwerking van de motie inzake het revolverend fonds voor de onderwijshuisvesting (Kamerstuk 36200 VIII, nr. 89).

De Tweede Kamer is op 17 april 2023 geïnformeerd met de brief over onderwijshuisvesting geïnformeerd (Kamerstukken II parlementair jaar 2022-2023, 36200-VIII, nr. 218) en wordt voor het einde van het jaar verder geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [01-12-2022] - Commissiedebat Onderwijshuisvesting en ventilatie van onderwijsgebouwen in het funderend onderwijs

TZ202212-007 In de eerste helft van 2023 ontvangt de Kamer de voorhang wijziging Bouwbesluit, waarin de verplichting voor het plaatsen van CO2-meters wordt opgenomen alsmede de nieuwe norm voor toegankelijkheid van schoolgebouwen naar aanleiding van Europese normen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

TZ202211-267 De Tweede Kamer ontvangt in het voorjaar 2023 een visiebrief op het beroepsonderwijs in het funderend onderwijs, waarin aandacht wordt besteed aan de wijze waarop praktische vaardigheden een stevige plek kunnen krijgen in de procedure van schooladvisering en doorstroomtoetsen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-11-2022] - Begrotingsbehandeling OCW 2023 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2023 geïnformeerd over verschillende opties om binnen de grenzen van artikel 23 Grondwet te kijken naar het verbieden van (delen van) identiteitsverklaringen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [13-12-2022] - Tweeminutendebat verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

TZ202212-104 In de eerste helft van 2023 ontvangt de Tweede Kamer een brief met een aantal mogelijkheden en richtingen over het toevoegen van praktijk aan de havo. In de brief worden ook de mogelijkheden verkend om de invoering van praktijk breder van toepassing te laten zijn dan de havo. In de brief worden ook de mogelijkheden verkend om de invoering van praktijk breder van toepassing te laten zijn dan de havo.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [13-12-2022] - Tweeminutendebat verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

TZ202212-105 In de eerste helft van 2023 ontvangt de Tweede Kamer een brief over het beroepsonderwijs, waarin ook ingegaan wordt op de visie op de gemengde en de theoretische leerweg.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [14-12-2022] - Commissiedebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

TZ202212-092 In de loop van 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie door de Inspectie van het onderwijs over de predicaten «goed» en «excellent» met daarbij ook aandacht voor waardering van groei van zwakke scholen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [14-12-2022] - Commissiedebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

TZ202212-093 De Tweede Kamer ontvangt eind 2023 een brief over hoe de onaangekondigde bezoeken door de Inspectie van het Onderwijs over de predicaten «goed» en «excellent» met daarbij ook aandacht voor waardering van groei van zwakke scholen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [14-12-2022] - Commissiedebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

TZ202212-095 Eind 2023 ontvangt de Tweede Kamer in de volgende voortgangsrapportage het nieuwe onderwijsresultatenmodel. In die rapportage wordt ook het beredeneerd (vs. berekend) oordeel van de Inspectie van het Onderwijs opgenomen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [29-03-2023] - Tweeminutendebat Examens

TZ202303-087 In de volgende rapportage komt de minister terug op de duimregeling voor staatsexamenkandidaten.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [22-05-2023] - Notaoverleg Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

TZ202306-008 De Tweede Kamer zal in het najaar 2023 worden geïnformeerd over het landelijk curriculum, de eindtoets rekenen en de noodzakelijke maatregelen voor de lerarenopleidingen.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [22-05-2023] - Notaoverleg Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

TZ202306-009 De Tweede Kamer ontvangt voor het zomerreces 2023 de visie op de toekomst van het funderend onderwijs.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [22-05-2023] - Notaoverleg Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

TZ202306-010 De Tweede Kamer ontvangt in het najaar 2023 een reactie op het advies van de Stichting Platforms VMBO.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [22-05-2023] - Notaoverleg Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

TZ202306-011 De Tweede Kamer ontvangt voor het zomerreces 2023 een schriftelijke reactie op de petitie 'Neem sociale en emotionele vaardigheden op in het curriculum'.

De tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-114 Er komt een brief over de brede brugklas (dit betreft een check op de populatie).

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-292 In het najaar 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over een alternatief voor de predicaten ‘goed’ en ‘excellent’.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [26-06-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2022

TZ202306-293 Na de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de kerndoelen basisvaardigheden inclusief het tijdspad hoe deze kerndoelen worden geïmplementeerd.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [26-06-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2022

TZ202306-295 In de tweede helft van dit jaar ontvangt de Tweede Kamer een plan over hoe leraren zich als beroepsgrond (= beroepsgroep) beter en succesvol kunnen organiseren.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [03-07-2023] - Wetgevingsoverleg (WGO) Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

TZ202307-019 In het najaar 2023 wordt de Tweede Kamer in het kader van de bredere lerarenstrategie geïnformeerd over de aanpak van het lerarentekort Nederlands als tweede taal en over hoe meer aandacht komt voor NT2 in de lerarenopleiding.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [05-07-2017] - Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

tz_OCW_2017_38 Aan het einde van het jaar is het wetsvoorstel gereed om samenwerkingsverbanden te verplichten een doorzettingsmacht te regelen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [02-07-2018] - Passend onderwijs

tz_OCW_2018_110 In het nog te ontvangen wetsvoorstel inzake instemming van de medezeggenschapsraad op hoofdlijnen van de begroting wordt ook de medezeggenschap van ondersteuningsprofielen meegenomen.

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [21-02-2019] - AO Onderwijs en Zorg

tz_OCW_2019_39 De ministers informeren de Tweede Kamer voortaan elk halfjaar (in juni en december) over de voortgang met betrekking tot 'onderwijs en zorg', te beginnen in juni 2019. De eerstvolgende voortgangsrapportage zal onder meer ingaan op het onderwerp aanbesteding van zorg binnen het onderwijs.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [05-02-2020] - AO Onderwijs en Zorg

tz_OCW_2020_21 De Tweede Kamer ontvangt het wetsvoorstel inzake de doorzettingsmacht.

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [13-01-2021] - AO mbo (+ praktijkonderwijs)

tz_OCW_2021_6 De minister BVOM zegt toe een reactie aan de Tweede Kamer te sturen op het advies van Van Schoonhoven in samenhang met het wettelijke traject versterking samenwerking praktijkonderwijs en mbo.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

TZ_OCW_2022_86 Inzake het aantal lesgebonden taken van leraren, maar ook de wet- en regelgeving over bijvoorbeeld bevoegdheden en examens: De minister informeert de Tweede Kamer daar dan in 2023 over, ook als uitkomst van een traject dat ze in de werkagenda met elkaar hebben afgesproken.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

tz_OCW_2022_95 Inzake de governance van de samenwerkingsverbanden: Begin 2023 brengt de minister een wetsvoorstel in internetconsultatie, waarin wordt geregeld dat interne toezichthouders bij een samenwerkingsverband ook echt onafhankelijk zijn.

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

tz_OCW_2022_90 Het wetsvoorstel over het hoorrecht wil de minister uiterlijk aan het einde van het jaar naar de Tweede Kamer sturen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

TZ202304-043 Bij de wetgeving over onderwijs en zorg wordt de doorzettingsmacht en de onafhankelijkheid hiervan meegenomen.

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

TZ202304-041 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer informatie over snellere ondersteuning aan leerlingen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

TZ202304-038 Voor het einde van het jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van digitaal onderwijs.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

TZ202304-036 Voor het einde van het jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de ambitie van inclusief onderwijs per 1 januari 2024.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [05-04-2023] - Commissiedebat Passend Onderwijs

TZ202304-035 Vóór 1 juli a.s. wordt de ruimte voor de onderwijszorgarrangementen aan de Tweede Kamer schriftelijk medegedeeld.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [31-05-2023] - Commissiedebat zorg en onderwijs

TZ202306-001 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer een terugkoppeling over de gesprekken inzake de toegankelijkheid van (digitale) leermiddelen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [31-05-2023] - Commissiedebat zorg en onderwijs

TZ202306-002 Voor het eind van het jaar volgt een brief over de gewenste infrastructuur voor zieke leerlingen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [31-05-2023] - Commissiedebat zorg en onderwijs

TZ202306-004 Voor de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de budgetten inzake residentieel onderwijs.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-089 Een gezamenlijke brief met minister Dijkgraaf over samenwerking tussen mbo en praktijkonderwijs komt voor het zomerreces naar de Tweede Kamer (over de systematiek van het leerplusarrangement en het plafond in het praktijkonderwijs.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-097 De schoolkostenmonitor komt in de zomer naar de Tweede Kamer.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-101 Een besluit over de ouderbijdrage komt voor de OCW-begroting in een brief naar de Tweede Kamer.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-104 Binnenkort ontvangt de Kamer een wetsvoorstel inzake een VOG (voor bijles).

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-112 De subsidieregeling over de verrijkte schooldag komt voor de zomer naar de Tweede Kamer.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [07-06-2023] - Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

TZ202306-113 Bij de begroting ontvangt de Tweede Kamer een brief over het programma School en Omgeving.

Momenteel wordt bezien hoe aan deze toezegging uitvoering kan worden gegeven.

Debat [14-09-2021] - Plenaire beh. Wijz. van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ivm het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de RvC van grote naamloze en besloten vennootschappen

T03270 De minister voor Rechtsbescherming zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Karimi (GroenLinks), dat bij de evaluatie van de wet de assumptie - dat als de raad van commissarissen diverser wordt gemaakt, de raad van bestuur ook vanzelf diverser wordt - onderzocht zal worden en dat indien mocht blijken dat dit niet het geval is, er passend beleid komt.

De Eerste Kamer wordt bij de tussenevaluatie van de topvrouwenwet in 2027 geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [06-12-2021] - WGO Begrotingsonderdeel Emancipatie

Het kabinet gaat één keer per jaar rapporteren over de ontwikkelingen en de NLse inzet t.a.v. zorgwekkende ontwikkelingen op gendergelijkheid, SRGR en gelijke rechten LHBTI-personen in de EU’.

Het kabinet rapporteert jaarlijks over deze toezegging.

Debat [05-12-2022] - Wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid

TZ202212-028 De Tweede Kamer wordt in 2023 geïnformeerd over de pilots én de resultaten van de pilots inzake het betrekken van uitwerkingsgerechtigde en niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen bij (in) de arbeidsmarkt.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [05-12-2022] - Wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid

TZ202212-033 Voor de zomer van 2023 ontvangt de Tweede Kamer een beleidsreactie op het onderzoek in welke mate in Nederland niet-medisch noodzakelijke ingrepen plaatsvinden bij jonge intersekse kinderen.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [05-12-2022] - Wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid

TZ202212-034 Voor de zomer 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek door de Interdepartementale werkgroep inzake het wetsvoorstel Meerouderschap en meerpersoonsgezag.

De Tweede Kamer wordt voor de Begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [05-12-2022] - Wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid

TZ202212-035 Begin 2023 ontvangt de Tweede Kamer de uitkomsten van het onderzoek naar benodigde wetgeving en regelgeving voor de «X» (aanduiding) in officiële documenten.

De Tweede Kamer is 6 juli 2023 met de brief over het voorkomen van niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen intersekse kinderen geïnformeerd over deze toezegging (Kamerstukken II 2022/23, 30420, nr. 384).

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

TZ202305-109 De Tweede Kamer wordt na de zomer (via commissie JenV) nader geïnformeerd over het herstelrecht.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

TZ202305-110 Voor de zomer 2023 ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van de quickscan straatintimidatie (J&V) en voortgang uitvoering motie van Van der Woude (Kamerstuk 36200-VIII-153)(OCW).

De minister van JenV kijkt op dit moment wanneer de Tweede Kamer geïnformeerd kan worden over deze toezegging.

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

TZ202305-112 Deze zomer ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek naar digitaal seksueel geweld tegen vrouwen.

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

TZ202305-113 Eind van 2023 ontvangt de Tweede Kamer een nadere concretisering van de doelen van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

De Tweede Kamer wordt (door de minister van SZW) voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

TZ202305-115 Voor het einde van 2023 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de gesprekken over de kwetsbare positie van mensen met een beperking en de mate waarin zij geconfronteerd worden met seksueel grensoverschrijdend gedrag. (Via VWS).

De Tweede Kamer wordt (door de minister van VWS) voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

TZ202305-116 In het eerste kwartaal van 2024 ontvangt de Tweede Kamer de voortgangsbrief seksuele gezondheid, waarin ook aandacht zal zijn voor de rol van ouders bij weerbaarheid van kinderen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. (VWS).

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

TZ202305-117 Minister Dijkgraaf informeert in het najaar van 2023 de Tweede Kamer over de uitkomsten van de gesprekken die hij voert met de Rutgers stichting.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

TZ202305-118 In de zomer ontvangt de Tweede Kamer een ‘procesbrief’ waarin wordt aangegeven welke acties en brieven de Tweede kamer kan verwachten n.a.v. Het nationaal actieprogramma aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

De Tweede Kamer wordt (door de minister van SZW) voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

Debat [24-05-2023] - Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

TZ202305-111 De positie van ZZP-ers (en schijnzelfstandigen) wordt meegenomen in de Arbovisie 2040, die de Tweede Kamer in de zomer 2023 ontvangt.

De Tweede Kamer wordt (door de minister van SZW) voor het einde van het jaar geïnformeerd over deze toezegging.

33.862 Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

T02245 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe dat zowel het rapport van de inspectie over de deugdelijkheidseisen als het rapport over de bevindingen (het stimulerende deel) openbare stukken zijn.

De rapporten van de Inspectie van het onderwijs over de deugdelijkheidseisen en over de bevindingen (het stimulerende deel) zijn en blijven openbare stukken.

Debat [26-06-2019] - Wetgevingsoverleg over de Slotwet en het jaarverslag: in het kader van de operatie «Meer inzicht in Kwaliteit» wordt de beleidsdoorlichting als aandachtspunt bij de behandeling van het Jaarverslag meegenomen)

tz_OCW_2019_130 De Tweede Kamer ontvangt elk jaar voorafgaand aan de OCW-begrotingsbehandeling een overzicht van lopende experimenten en pilots, met looptijd en evaluatiemomenten. Dit overzicht zal voortaan jaarlijks worden verschaft.

Aan deze toezegging wordt jaarlijks uitvoering gegeven voorafgaand aan de begrotingsbehandeling en verder voor het einde van het jaar.

Debat [07-12-2015] - Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs - van kramp naar kans

tz_OCW_2015_218 In de tweede helft van 2016 ontvangt de Tweede Kamer een verkennende studie over faillissement van scholen.

Wetsvoorstellen over de pre-pack worden afgewacht. Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer geïnformeerd wordt over deze toezegging.

Licence