Base description which applies to whole site

Overzichtstabel Bedrijfslevenbeleid en Missiegedreven Innovatiebeleid

Om invulling te geven aan de motie van het lid Veldman c.s. (Kamerstuk 33 009, nr. 76) wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt welke innovatiemiddelen vanuit departementale begrotingen worden ingezet ten behoeve van de vastgestelde missies ter adressering van de maatschappelijke uitdagingen of daaraan bijdragen. Onderstaande tabel bevat een meerjarig overzicht van de middelen die in 2023–2028 in principe beschikbaar zijn binnen de begrotingen van een aantal departementen voor het bedrijvenbeleid en het Missiegedreven Innovatiebeleid of daaraan bijdragen.

De indeling van de tabel geeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Voor een groot deel betreft dit het Missiegedreven Innovatiebeleid, dat uit een generieke pijler en een specifieke pijler bestaat. Het generieke beleid ondersteunt innovatie voor alle bedrijven, binnen en buiten de topsectoren (A1 en A2). Ook de bijdrage van Buitenlandse Zaken (A3) is generiek van aard. De kern van het specifieke beleid is publiek-private samenwerking (PPS, B1 en B2). Door een intensievere samenwerking tussen de excellente Nederlandse publieke kennisinfrastructuur en bedrijven vindt de kennis beter zijn weg in innovatieve producten en draagt het bij aan het realiseren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. PPS wordt gestimuleerd met de PPS-toeslag en de MIT. Internationale PPS wordt mogelijk gemaakt door EU-cofinanciering (B2), Innovatie Attachés en technologiemissies. Onderdeel C bevat de instrumenten voor aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en tot slot bestaat onderdeel D uit verschillende specifieke bijdragen van departementen aan voor hun relevante topsectoren en missies.

In de tabel is aangegeven op welk begrotingsartikel de middelen op de departementale begrotingen staan. Daar zijn de hier getoonde reeksen vaak niet één op één terug te vinden, omdat hier alleen de middelen zijn getoond die samenhangen met het bedrijfslevenbeleid en Missiegedreven Innovatiebeleid. De verantwoording over dit budget vindt plaats via de reguliere begrotingscyclus van de desbetreffende departementale begrotingen.

Tabel 11 Overzichtstabel Bedrijfslevenbeleid en Missiegedreven Innovatiebeleid (bedragen x € 1 mln)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Departement

Artikel

I Generiek

        

A1. Ondernemerschap en innovatie

385

206

190

213

148

139

EZK

 

Financieringsinstrumenten Toekomstfonds

385

206

190

213

148

139

EZK

3

         

A2. Fiscale maatregelen

1.286

1.286

1.286

1.286

1.286

1.286

EZK/FIN

 

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

5

5

5

5

5

5

EZK/FIN

2, belastingplan

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

1.281

1.281

1.281

1.281

1.281

1.281

EZK/FIN

2, belastingplan

         

A3. Internationaal

248

248

247

240

235

235

BH/OS

 

Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

198

198

197

190

185

185

BH/OS

1,2,3

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

50

50

50

50

50

50

BH/OS

1

         

II Specifiek voor topsectoren

        

B1. Kennis en innovatie

730

698

693

688

687

687

  

NWO-PPS1

100

100

100

100

100

100

OCW

16

NWO22

175

175

175

175

175

175

OCW

16

NWO-TTW

26

26

26

26

26

26

EZK

2

KNAW

14

14

14

14

14

14

OCW

16

         

Toegepast onderzoek (TO2)3

371

339

334

329

328

328

  

- TNO, MARIN, NLR, Deltares

280

248

243

238

237

237

EZK

2,4

- Wageningen Research

91

91

91

91

91

91

LNV

23

Profilering kennisinfrastructuur4

44

44

44

44

44

44

OCW

16

         

B2. Innovatie en PPS

386

315

293

289

289

312

  

PPS-toeslag

202

194

181

181

181

181

EZK

2

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren

44

44

42

42

42

42

EZK

2

Cofinanciering EU-innovatieprogramma's en overige

67

56

56

56

56

75

EZK

2

Economische Ontwikkeling en Technologie

2

5

6

6

6

10

EZK

2

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

71

16

8

4

4

4

EZK

3

         

C. Onderwijs en arbeidsmarkt

25

48

43

37

35

27

  

Regionaal investeringsfonds MBO

25

48

43

37

35

27

OCW

4

         

D. Specifieke bijdragen departementen

332

4.000

2.954

1.563

208

251

  

Life Sciences & Health/zorg

70

70

70

56

56

56

VWS

1, 2, 4, kader Zorg

Energie-innovatie (excl. ECN)

203

176

133

86

80

123

EZK

4

Energietransitie gebouwde omgeving

0

3.683

2.680

1.350

1

1

BZK

4

Logistiek

20

     

IenW

divers H-XII, IF en DF

Water en Maritiem

14

45

45

45

45

45

IenW

divers H-XII, IF en DF

Creatief

15

15

15

15

15

15

OCW

14

Defensie

10

11

11

11

11

11

DEF

9

         

Totaal

3.392

6.801

5.706

4.316

2.888

2.937

  
1

OCW draagt via NWO € 100 mln bij aan de Topsectoren in het kader van publiek-private samenwerking; dit is gezamenlijke programmering waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren.

2

OCW investeert via NWO € 175 mln in vrij onderzoek en talent en publiek-privaat geprogrammeerd onderzoek waarvoor geen private cofinanciering nodig is. Dit zijn middelen uit andere programma's die ex-post bijdragen aan de Topsectoren.

3

Ongewijzigd, betreft bedragen Kennis- en Innovatie convenant 2022-2023.

4

Deze middelen zijn onderdeel van de ex-post € 175 mln die OCW via NWO bijdraagt aan de Topsectoren.

Licence