Base description which applies to whole site

Bijlage 9: Rijksbreed overzicht klimaatuitgaven

Conform de motie Leegte (Kamerstuk 30 196, nr. 278) is in deze bijlage een totaaloverzicht opgenomen van alle uitgaven van alle ministeries ten behoeve van het klimaatbeleid en de verduurzaming van de energievoorziening. De uitgaven zijn gegroepeerd op basis van de sectorindeling van het Klimaatakkoord waaraan de uitgaven het meest direct bijdragen. Sommige uitgaven dragen echter ook bij aan de verduurzaming van andere sectoren. Het overzicht geeft weer in welke begroting en welk beleidsartikel de uitgaven feitelijk staan. Bovendien worden de klimaatuitgaven op dezelfde manier gepresenteerd als in de begroting van het departement dat de beleidsinhoudelijke verantwoordelijkheid draagt. Het overzicht bevat alle voorgenomen uitgaven op departementale begrotingen die onder de gestelde definitie van klimaatuitgaven vallen. De definitie, zoals expliciet gedefinieerd in de kabinetsreactie op het rapport ‘Inzicht in uitgaven klimaatbeleid’ van de Algemene Rekenkamer, luidt:

«Klimaatuitgaven zijn alle uitgaven die als hoofddoel hebben om bij te dragen aan het nationale klimaatbeleid gericht op de reductie van broeikasgassen en de verduurzaming van de energievoorziening. Hierbij kan het gaan om uitgaven gericht op de productie en het gebruik van broeikasgasneutrale energie, op energiebesparing, op directe beperking van uitstoot van broeikasgassen of om vastlegging van broeikasgassen.»

Sommige van deze uitgaven worden gefinancierd met middelen afkomstig uit het Klimaatfonds in oprichting. In die gevallen zijn de uitgaven zowel op een departementale begroting, als op de dummybegroting van het Klimaatfonds te vinden. Dit komt doordat het Klimaatfonds i.o. werkt met een overhevelingssystematiek waarbij middelen overgeheveld worden van het Klimaatfonds naar de betreffende departementale begroting. Na het uitgavenoverzicht worden ook relevante fiscale voordelen vermeld. Dit zijn feitelijk gezien geen uitgaven, maar gederfde inkomsten. Aanvullend toont het integraal overzicht klimaat in de Miljoenennota de klimaatgerelateerde belastingopbrengsten.

Belangrijkste mutaties

Een gedetailleerde toelichting van mutaties is te vinden op de betreffende departementale begrotingen en, in het geval dat de middelen afkomstig zijn uit het Klimaatfonds i.o., in de proeve van begroting van het Klimaatfonds en het meerjarenprogramma Klimaatfonds. Uit het Klimaatfonds i.o. zijn extra uitgaven mogelijk gemaakt op het gebied van kernenergie, verduurzaming van de elektriciteitssector, energie-infrastructuur, vroege fase opschaling van hernieuwbare energiedragers zoals waterstof, verduurzaming van de industrie, en gebouwde omgeving. In totaal is € 24,6 mld uit het Klimaatfonds beschikbaar gesteld, deels voor nieuwe regelingen en deels voor het ophogen van bestaande regelingen. De departementale begrotingen bevatten ook uitgaven voor klimaatmaatregelen die op reguliere wijze gefinancierd worden (dus niet met middelen uit het Klimaatfonds).

Tabel 133 Totaaloverzicht van uitgaven in het kader van klimaatbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTALE UITGAVEN IN HET KADER VAN KLIMAATBELEID

5.087.842

5.586.904

6.184.632

5.999.090

7.910.422

7.518.922

7.323.863

        

ELEKTRICITEIT

3.922.290

2.400.751

1.861.113

1.758.233

4.475.995

4.489.158

4.519.243

[EZK, art 4, subsidie] SDE

474.419

0

200.000

0

530.000

506.000

473.000

[EZK, art 4, subsidie] SDE+ (incl. flankerend beleid en Net op Zee)

398.502

485.275

307.428

591.688

2.825.146

2.748.955

2.631.795

[EZK, art 4, subsidie] SDE++ (incl. kolenmaatregelen en statistische overdracht)

0

832.375

280.367

91.875

658.286

967.592

1.115.512

[EZK, art 4, subsidie] Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

496

0

0

6.000

7.691

14.839

19.372

[EZK, art.4 ,storting] Storting in begrotingsreserve duurzame energie

2.626.555

226.000

0

0

0

0

0

[EZK, art 4, subsidie] ISDE-regeling

249.518

591.320

686.290

806.950

272.900

97.700

97.700

[EZK, art 4, subsidie] Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

59.862

63.602

55.465

56.635

49.303

46.855

43.200

[EZK, art 4, subsidie] Demonstratieregeling Klimaat en Energie-innovatie (DEI+)

71.256

77.226

90.251

126.609

87.770

66.937

99.761

[EZK, art 4, subsidie] Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

29.610

45.319

42.000

25.540

0

0

0

[EZK, art 4, subsidie] NGF-project Circulaire zonnepanelen

0

0

135.000

0

0

0

0

[EZK, art 4, opdracht] Programma Opwerk Energie op Rijksvastgoed (OER)

0

14.391

16.805

16.805

16.805

16.805

16.805

[EZK, art 4, opdracht] Onderzoek en opdrachten

12.072

65.243

47.507

36.131

28.094

23.475

22.098

        

INDUSTRIE

83.958

910.004

1.203.764

1.115.699

973.966

913.398

873.202

[EZK, art 2, subsidie] Verduurzaming industrie

45.380

61.810

79.322

92.025

94.732

76.925

88.700

[EZK, art 2, subsidie] Urgendamaatregelen Industrie

90

5.200

11.940

0

0

0

0

[EZK, art 2, subsidie] Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

285

1.200

0

0

0

0

0

[EZK, art 2, subsidie] NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie

10.706

314.876

84.879

13.917

13.703

0

0

[EZK, art 2, subsidie] NGF - project Circulaire Plastics

0

77.540

23.040

21.170

0

0

0

[EZK, art 2, subsidie] Investeringen Verduurzaming Industrie - Klimaatfonds

0

25.971

134.210

227.933

197.529

154.714

118.909

[EZK, art 2, opdracht] Verduurzaming industrie

0

0

1.120

920

920

0

0

[EZK, art 4, subsidie] Carbon Capture Storage CCS

2.677

3.170

4.664

3.780

5.113

5.380

5.380

[EZK, art 4, subsidie] MIEK

1.039

5.908

14.450

13.040

1.500

0

0

[EZK, art 4, subsidie] Subsideregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

3.307

3.424

1.696

1.696

1.696

1.696

0

[EZK, art 4, subsidie] Opschalingsinstrument waterstof

0

1.000

389.000

318.000

268.000

275.000

202.000

[EZK, art 4, subsidie] Investeringen waterstofbackbone

0

36.700

34.500

53.300

118.300

155.800

277.200

[EZK, art 4, subsidie] IPCEI Waterstof

45

175.724

396.815

354.716

259.271

241.515

178.645

[EZK, art 4, subsidie] Subsidieondersteuning verduurzaming MKB

8.424

5.489

9.000

0

0

0

0

[EZK, art 4, subsidie] Energie-efficiency

1.273

2.624

2.368

2.368

2.368

2.368

2.368

[EZK, art 4, garantie] Garantie CCS/Porthos

0

175.600

0

0

0

0

0

[EZK, art 4, bijdrage mede-overheden] Regeling toezicht energiebesparingsplicht

10.732

13.768

16.760

12.834

10.834

0

0

        

GEBOUWDE OMGEVING

608.686

1.240.294

1.696.424

1.510.759

982.929

729.419

598.533

[BZK, art 4, subsidie] Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

109

10.716

26.770

37.500

38.600

24.200

20.500

[BZK, art 4, subsidie] Nationaal isolatie Programma

0

0

25.980

25.980

0

0

0

[BZK, art 4, subsidie] Energiebeparing Koopsector

6.951

15.618

47.270

30.700

14.500

10.500

5.000

[BZK, art 4, subsidie] Energiebesparing Huursector

10.636

369

0

0

0

0

0

[BZK, art 4, subsidie] Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

37.167

126.830

384.800

356.600

361.800

293.800

275.100

[BZK, art 4, subsidie] Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

0

0

6.000

6.000

0

0

0

[BZK, art 4, subsidie] Energietransitie en duurzaamheid

24.801

29.227

12.732

3.577

4.502

4.552

4.552

[BZK, art 4, subsidie] Renovatieversneller

1.000

7.739

24.198

34.290

28.773

11.250

10.000

[BZK, art 4, subsidie] SAH

3.773

11.700

20.500

30.000

17.000

39.500

29.500

[BZK, art 4, subsidie] Warmtefonds

85.600

155.390

93.000

77.000

77.000

103.000

77.000

[BZK, art 4, subsidie] Nationaal Groeifonds

0

11.925

24.022

31.758

11.989

6.460

0

[BZK, art 4, subsidie] Biobased Bouwen

0

2.000

10.450

6.850

0

0

0

[BZK, art 4, opdracht] Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

0

1.500

750

0

0

0

0

[BZK, art 4, opdracht] Energietransitie en duurzaamheid

5.681

3.250

3.800

2.600

3.100

3.200

3.200

[BZK, art 4, bijdrage aan medeoverheden] Nationaal Isolatie Programma (Lokale aanpak woningisolatie)

0

376.579

632.893

469.180

0

0

0

[BZK, art 4, bijdrage aan medeoverheden] Ondersteuning aanpak energiearmoede

358.689

186.173

0

0

0

0

0

[BZK, art 4, bijdrage aan medeoverheden] Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

16.488

0

65.000

500

15.000

500

10.500

[BZK, art 4, bijdrage aan medeoverheden] Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

0

16.500

9.000

9.000

0

0

0

[BZK, art 4, bijdrage aan medeoverheden] Nationaal Isolatie Programma (Soortenmanagement)

0

44.000

3.940

4.430

0

0

0

[BZK, art 4, bijdrage aan medeoverheden] Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe

0

0

50.000

50.000

50.000

0

0

[BZK, art 4, bijdrage aan agentschappen] RVO (Uitvoering Energieakkoord)

0

1.789

12.294

9.476

9.584

8.015

8.425

[BZK, art 4, bijdrage aan agentschappen] Dienst Publiek en Communicatie

1.052

113

1.000

960

0

0

0

[BZK, art 4, bijdrage aan agentschappen] RVO (Energiestransitie en Duurzaamheid)

33.664

24.478

11.565

7.964

7.012

6.913

6.823

[BZK, art 4, bijdrage aan agentschappen] RVB

970

3.540

22.240

7.850

5.050

2.850

6.250

[BZK, art 4, bijdrage aan agentschappen] Verduurzaming Maatschppelijk Vastgoed

4.605

1.775

16.625

0

0

0

0

[BZK, art 4, bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken] Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

0

0

0

152.700

103.500

52.200

28.600

[BZK, art 4, bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken] EGO (innovatie)

0

4.287

5.475

12.844

21.819

25.139

22.399

[BZK, art 4, bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken] Handhaving Energielabel C

0

425

0

0

1.600

1.600

1.600

[EZK, art 4, subsidie] Warmtenetten investeringssubsidie (WIS)

0

130.000

110.000

60.000

80.000

80.000

40.000

[EZK, art 4, subsidie] Uitbreiding ontwikkelfonds energiecoöperaties warmteprojecten

0

26.551

0

0

0

0

0

[EZK, art 4, subsidie] NGF-project NieuweWarmteNu!

0

17.820

37.620

49.500

39.600

25.740

29.084

[EZK, art 4, subsidie] Aardwarmte

17.500

30.000

37.500

12.500

12.500

0

0

[EZK, art 4, subsidie] Geothermie (Klimaatfonds)

0

0

1.000

21.000

80.000

30.000

20.000

        

MOBILITEIT

145.419

222.946

438.741

393.452

247.849

164.915

133.875

[IenW, art 14, subsidie] Elektrisch vervoer

79.464

127.686

113.124

44.420

28.400

13.100

6.000

[IenW, art 14, subsidie] Duurzame mobiliteit

22.555

14.790

7.123

1.450

0

0

0

[IenW, art 14, opdracht] KF: (Slimme) Laadinfrastructuur

0

4.376

31.660

77.680

89.180

88.680

82.680

[IenW, art 14, opdracht] Reservering Klimaatakkoord

0

1.672

64.294

77.344

42.329

40.221

29.341

[IenW, art 14, opdracht] Programma Vergroening Reisgedrag

1.371

5.736

42.532

37.106

29.875

12.208

12.294

[IenW, art 14, opdracht] Duurzame energiedragers in mobiliteit

818

1.238

1.323

1.333

1.334

1.175

579

[IenW, art 14, opdracht] Duurzame logistiek

7.719

3.604

15.197

0

0

0

0

[IenW, art 14, bijdrage aan medeoverheden] Duurzame mobiliteit

5.547

13.500

7.300

6.600

6.600

4.800

800

[IenW, art 14, bijdrage aan medeoverheden] KF: Slimme Laadinfra

0

8.624

0

0

0

0

0

[IenW, art 14, bijdrage aan agentschappen] Overige bijdragen aan agentschappen

12.945

14.835

382

382

381

381

381

[IenW, art 18, subsidie] NGF: Maritiem Masterplan

0

0

29.011

59.254

8.700

0

0

[IenW, art 18, subsidie] NGF: Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

9.500

15.600

25.100

0

0

0

0

[IenW, art 18, subsidie] Walstroom (deels KF)

5.500

11.285

100.415

86.437

38.550

2.850

300

[IenW, art 18, opdracht] NGF: Maritiem Masterplan

0

0

142

146

1.000

0

0

[IenW, art 18, opdracht] KF: Verplicht Emissielabel Binnenvaart

0

0

700

1.000

1.500

1.500

1.500

[IenW, art 18, bijdrage aan agentschappen] NGF: Maritiem Masterplan

0

0

438

300

0

0

0

        

LANDBOUW EN LANDGEBRUIK

80.148

146.880

192.645

189.990

195.714

200.377

194.024

[LNV, art 21, subsidie] Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

68.437

87.836

111.751

120.451

124.791

130.594

124.394

[LNV, art 21, opdracht] Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

18

0

0

0

0

0

0

[LNV, art 22, subsidie] Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

0

3.900

3.900

2.100

0

0

0

[LNV, art 22, opdracht] Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

6.585

19.934

34.056

34.215

36.964

35.511

35.559

[LNV, art 22, opdracht] Duurzame visserij

570

29.217

36.940

29.918

30.653

30.966

30.765

[LNV, art 22, opdracht] Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

4.538

5.993

5.998

3.306

3.306

3.306

3.306

        

SECTOROVERSTIJGENDE EN OVERIGE MAATREGELEN

247.341

666.029

791.945

1.030.957

1.033.969

1.021.655

1.004.986

[IenW, art 21, subsidie] Subsidies duurzame productieketens

19.639

9.955

18.865

20.650

15.226

15.803

7.703

[IenW, art 21, subsidie] KF: Plastics norm

0

0

11.900

23.800

16.650

6.250

3.000

[IenW, art 21, subsidie] KF: DEI+CE

0

525

3.170

9.137

16.025

15.500

10.100

[IenW, art 21, opdracht] KF: Circulair doen en gedrag

0

0

2.200

3.300

5.100

5.100

6.000

[IenW, art 21, opdracht] Uitvoering duurzame productieketens

8.220

11.736

11.726

14.775

7.022

6.999

7.049

[IenW, art 21, opdracht] KF: Biobased bouwen

0

0

1.600

1.400

0

0

0

[EZK, art 4, subsidie] Projecten Klimaat en Energieakkoord

2.227

5.802

13.452

8.490

2.847

4.447

4.447

[EZK, art 4, subsidie] Green Deals

45

462

500

500

500

500

500

[EZK, art 4, subsidie] Overige subsidies1

57.565

92.897

62.391

57.391

77.393

75.058

50.133

[EZK, art 4, lening] Lening EBN

61.400

19.000

24.000

17.000

0

0

0

[EZK, art 4, bijdrage aan agentschappen] Bijdrage RVO

90.998

121.214

96.476

93.367

91.255

91.149

91.149

[EZK, art 4, bijdrage aan agentschappen] Bijdrage Nea

7.197

15.214

18.432

18.860

18.272

18.270

12.823

[EZK, art 4, bijdrage aan mede-overheden] Uitvoeringskosten klimaat medeoverheden

50

389.224

527.233

762.287

783.679

782.579

812.082

1

Hieronder vallen de subsidies voor WarmtelinQ, Randvoorwaarden technische arbeidsmarkt, Correctieregeling duurzame warmte, Efficiëntere benutting elektriciteitsnetten, Realisatie zon op zee.

Tabel 134 Totaaloverzicht van fiscale groene subsidies (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE FISCALE GROENE SUBSIDIES1

1.280.000

1.672.000

1.783.000

1.600.000

825.000

775.000

       

[FIN, fiscaal] Energie-investeringsaftrek (EIA)

297.000

249.000

259.000

299.000

299.000

299.000

[FIN, fiscaal] Milieu-investeringsaftrek (MIA)

206.000

192.000

194.000

194.000

194.000

194.000

[FIN, fiscaal] Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

23.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

[FIN, fiscaal] Fiscale stimulering EV personenauto’s (KA-pakket)

390.000

378.000

483.000

730.000

0

0

[FIN, fiscaal] Fiscale stimulering EV (niet toepassen HADK, stimulering meer op particulieren i.p.v. zakelijk)

20.000

191.000

217.000

16.000

0

0

[FIN, fiscaal] EB-salderingsregeling2

335.000

607.000

564.000

336.000

307.000

257.000

[FIN, fiscaal] EB-verlaagd tarief laadpalen EV3

9.000

30.000

41.000

0

0

0

[FIN, fiscaal] EB-verlaagd tarief lokaal opgewekte duurzame energie

0

0

0

0

0

0

1

Voorlopige cijfers van Financiën. De definitieve cijfers zijn te vinden in de Miljoenennota 2024.

2

In deze budgettaire reeks is rekening gehouden met een afbouw van de salderingsregeling per 1 januari 2025 naar nihil in 2030.

3

Deze regeling kent een horizonbepaling. Vandaar dat alleen het budgettaire belang van de regeling in de jaren tot en met het jaar 2024 is gepresenteerd. In 2022 is de omvang lager doordat de reguliere energiebelasting tarieven zijn verlaagd.

Licence