Base description which applies to whole site

5.1 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Tabel 30 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

Omzet

422.591

523.650

574.677

586.677

600.677

615.677

630.177

- Omzet moederdepartement

198.016

250.191

285.641

294.041

303.841

314.341

324.341

- Omzet overige departementen

117.843

134.503

151.342

154.942

159.142

163.642

168.142

- Omzet derden

106.732

138.956

137.695

137.695

137.695

137.695

137.695

Rentebaten

360

0

360

360

360

360

360

Vrijval voorzieningen

181

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

46.509

19.606

22.604

22.604

22.604

22.604

22.604

Totaal baten

469.641

543.256

597.641

609.641

623.641

638.641

653.141

Lasten

       

Apparaatskosten

458.888

532.201

579.242

591.242

605.242

620.242

634.742

- Personele kosten

289.582

336.629

353.153

364.002

376.659

390.221

403.330

- waarvan eigen personeel

252.407

297.748

312.057

322.906

335.564

349.125

362.234

- waarvan externe inhuur

27.527

25.585

27.668

27.668

27.668

27.668

27.668

- waarvan overige personele kosten

9.648

13.296

13.428

13.428

13.428

13.428

13.428

- Materiële kosten

169.306

195.572

226.089

227.240

228.583

230.021

231.412

- waarvan apparaat ICT

1.991

2.150

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

- waarvan bijdrage aan SSO's

55.063

59.403

74.486

74.486

74.486

74.486

74.486

- waarvan overige materiële kosten

112.252

134.019

148.303

149.454

150.797

152.235

153.626

Rentelasten

32

100

200

200

200

200

200

Afschrijvingskosten

7.358

10.455

7.810

7.810

7.810

7.810

7.810

- Materieel

1.494

1.660

1.810

1.810

1.810

1.810

1.810

- waarvan apparaat ICT

109

200

200

200

200

200

200

- Immaterieel

5.864

8.795

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Overige kosten

10.080

500

10.389

10.389

10.389

10.389

10.389

- waarvan dotaties voorzieningen

0

500

500

500

500

500

500

- waarvan bijzondere lasten

10.080

0

9.889

9.889

9.889

9.889

9.889

Totaal lasten

476.358

543.256

597.641

609.641

623.641

638.641

653.141

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 6.717

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 6.717

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet

De NVWA streeft naar effectief en efficiënt toezicht binnen de gegeven financiële kaders, met adequate beheersing van budgettaire en bedrijfsmatige risico’s waarbij gestreefd wordt naar een meerjarige stabiele formatieve omvang.

De post omzet moederdepartement (€ 285,6 mln.) is gerelateerd aan de opbrengsten voortvloeiend uit het opdrachtenpakket dat met het moederdepartement is afgesproken. Bij omzet moederdepartement en omzet overige departementen is rekening gehouden met een bedrag van € 42 mln. regeerakkoordmiddelen en € 8 mln. extra middelen in het kader van WAU (Werk aan Uitvoering). Daarvan is 70% toegewezen aan omzet moederdepartement en 30% aan overige departementen (VWS).

De omzet derden bestaat uit opbrengsten NVWA-tarieven voor het bedrijfsleven (waarin verdisconteerd kosten werkzaamheden Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS)) en overige baten. De omzet derden neemt enerzijds toe ten opzichte van 2023 doordat de ministers LNV en VWS het voornemen hebben om per 1 januari 2024 kostendekkende tarieven te hanteren (verdere afbouw bijdrage van LNV en VWS). Hierdoor wordt een groot deel van de vergoeding van de (retribueerbare) kosten door het moederdepartement die voorheen als bijzondere baten werden verantwoord vanaf 2024 aan het bedrijfsleven toegerekend. Alhoewel er voor 2024 sprake zal zijn van een hogere kostprijs, wordt rekening gehouden met een daling van de retributieopbrengsten door minder retribueerbare activiteiten (volume).

De totale omzet 2024 zal fors hoger uitkomen dan in 2023, als gevolg van een vergoeding van een hogere kostprijs. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere loon- en kostprijsontwikkeling en doorberekende kosten van derden. Daarnaast ontvangen medewerkers vanaf 2023 meer IKB uren. Dit kan effect hebben op het aantal productieve uren per medewerker zonder vervanging en (voor zover deze extra uren niet worden opgenomen) op de hoogte van de verlofvoorziening.

Omzet moederdepartement:

Deze tabel laat de verdeling van de omzet moederdepartement over de productgroepen zien. Vanaf 2023 wordt er als gevolg van een nieuw kostprijsmodel bij het moederdepartement nog maar met 1 product gewerkt, namelijk «Toezicht».

De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld de activiteiten die Wageningen Food Safety Research in opdracht van de NVWA uitvoert in het kader van het WOT Voedselveiligheidsbeleid. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Europese verplichtingen.

Tabel 31 Omzet moederdepartement
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Handhaven

167.652

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Keuren certificering op afstand

523

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Keuren import

716

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

16.860

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Toezicht (nieuw in 2023)

n.v.t.

234.170

266.220

274.620

284.420

294.920

304.920

Overig

12.265

16.021

19.421

19.421

19.421

19.421

19.421

Totaal

198.016

250.191

285.641

294.041

303.841

314.341

324.341

Omzet overige departementen:

Deze tabel laat de verdeling van de omzet overige departementen over de productgroepen zien. Vanaf 2023 wordt er bij de overige departementen nog maar met 1 product gewerkt, namelijk «Toezicht».

De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld laboratorium onderzoek door Wageningen Food Safety Research of onderzoeken door het RIVM.

Tabel 32 Omzet overige departementen
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Handhaven

91.540

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Keuren certificering op afstand

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Keuren import

1.078

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

2.179

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Toezicht (nieuw in 2023)

n.v.t.

111.031

121.980

125.580

129.780

134.280

138.780

Overig

23.046

23.472

29.362

29.362

29.362

29.362

29.362

Totaal

117.843

134.503

151.342

154.942

159.142

163.642

168.142

Rentebaten

Dit betreft de rente op de uitstaande middelen op de rekening-courant bij het ministerie van Financiën. De rentebaten zijn begroot conform realisatie 2022.

Vrijval voorzieningen

Dit betreft voorzieningen voor (schade)claims. Er is geen vrijval van de bestaande voorzieningen begroot.

Bijzondere baten

De bijzondere baten betreffen bijdragen van het moederdepartement voor zover er aanleiding bestaat om specifieke kosten niet door te berekenen in de NVWA-tarieven voor derden. Deze baten dienen ter bekostiging van kosten die de NVWA niet aan het bedrijfsleven mag doorberekenen en dus ten laste komen van de begroting van LNV. Een voorbeeld hiervan is de initiële opleidingskosten van nieuwe officiële assistenten en officiële dierenartsen die op grond van de Europese Controleverordening (EU) 2017/625 niet mogen worden doorbelast aan het bedrijfsleven of politieke toezeggingen (bijvoorbeeld de kosten voor Reistijd=Werktijd-regeling (de reistijd van ambulante medewerkers die nu binnen de NVWA werkzaam zijn) of compensatie van de kosten voor de kleine slagers).

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De stijging van de personele kosten hangt samen met de salarisstijgingen als gevolg van de nieuwe cao’s. Daarnaast zal het aantal fte in 2024 licht hoger zijn dan in 2023.

Materiële kosten

De stijging van de materiële kosten is met name een gevolg van de hoge inflatie. Dit is te zien bij de bijdrage aan SSO’s (DICTU, servicekosten huisvesting, beveiliging en schoonmaak). Daarnaast zijn er applicaties die vanuit projectfase in beheer komen en tot hogere exploitatiekosten leiden. Bijvoorbeeld RijksDoc, ‘Zoek-en-Vind’ en Laboratory Information Management System (LIMS).

De overige materiële kosten zijn hoger door de stijgende tarieven van de partijen die extern worden ingehuurd voor specifieke opdrachten. Daarnaast zullen de kosten voor gas- en elektra stijgen.

Rentelasten

De rentelasten stijgen licht door hogere rentepercentages op de leningen bij het Ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten materieel

Deze kosten liggen naar verwachting in lijn met de kosten in 2023.

Afschrijvingskosten immaterieel

Deze kosten liggen naar verwachting in lijn met de realisatie in 2022. De realisatie 2023 zal vermoedelijk fors lager uitkomen. Doordat er inmiddels meerdere systemen zijn opgeleverd zullen de afschrijvingskosten in 2024 hoger zijn.

Dotaties aan voorzieningen

Voor (schade)claims wordt, net als in 2023, een bedrag van € 0,5 mln. aan de voorziening gedoteerd.

Bijzondere lasten

Er is voor € 9,9 mln. aan bijzondere lasten begroot. Dit bestaat met name uit de BTW op de ontvangen facturen van KDS en practitioners. De compensatie hiervoor wordt verantwoord onder de bijzondere baten.

Tabel 33 Kasstroomoverzicht over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2022

vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)

55.004

58.603

64.167

66.230

66.651

66.184

65.071

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

467.791

543.256

597.641

609.641

623.641

638.641

653.141

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 457.241

‒ 532.301

‒ 589.331

‒ 601.331

‒ 615.331

‒ 630.331

‒ 644.831

2

Totaal operationele kasstroom

10.550

10.955

8.310

8.310

8.310

8.310

8.310

 

-/- totaal investeringen

‒ 8.813

‒ 9.350

‒ 10.850

‒ 9.550

‒ 9.550

‒ 9.550

‒ 9.550

 

+/+totaal boekwaarde desinvesteringen

162

0

0

0

0

0

0

3

Totaal investeringskasstroom

‒ 8.651

‒ 9.350

‒ 10.850

‒ 9.550

‒ 9.550

‒ 9.550

‒ 9.550

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

2.481

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 7.356

‒ 5.391

‒ 6.247

‒ 7.889

‒ 8.777

‒ 9.424

‒ 9.507

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

6.900

9.350

10.850

9.550

9.550

9.550

9.550

4

Totaal financieringskasstroom

2.025

3.959

4.603

1.661

773

126

43

5

Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4)

58.928

64.167

66.230

66.651

66.184

65.071

63.874

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is in 2024 lager dan de operationele kasstroom in de begroting van 2023. Het verschil wordt verklaard doordat de afschrijvingen lager zijn. Afschrijvingskosten worden wél doorberekend via de kostprijs, maar maken geen deel uit van de (uitgaande) kasstroom.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom is in 2024 € 1,5 mln. lager dan in 2023, doordat er meer wordt geïnvesteerd in verbouwingen, inventaris en installaties.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom is in 2024 € 0,6 mln. hoger dan in 2023. Enerzijds zal er € 0,9 mln. meer worden afgelost aan leningen. Daar staat tegenover dat het beroep op de leenfaciliteit € 1,5 mln. hoger zal zijn, doordat er meer geïnvesteerd zal worden.

Rekening courant

De verwachte stand rekening-courant neemt toe met € 2,1 mln. tot € 66,2 mln.

Tabel 34 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Tarieven

       

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

121,17

n.v.t.

135,54

135,54

135,54

135,54

135,54

Index 2012 = € 94,07 = 100

128,8

n.v.t.

144,08

144,08

144,08

144,08

144,08

Omzet per productgroep ( in € mln.)

       

Toezicht (moeder- en overige departementen)

n.v.t.

345,2

388,2

400,2

414,2

429,2

443,7

Overige producten (derden)

n.v.t.

109,4

137,7

137,7

137,7

137,7

137,7

Handhaven

271,6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Keuren certificering op afstand

12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Keuren import

21,8

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

94,6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Percentage meerwerk t.o.v. Jaarplan1

n.v.t.

n.v.t.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

FTE

       

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)2

2.831

3.222

3.310

3.425

3.560

3.704

3.843

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

2.182/649

2.484/738

2.615/695

2.706/719

2.812/748

2.926/778

3.036/807

Salariskosten per fte

89.152

92.394

94.266

94.266

94.266

94.266

94.266

Saldo van baten en lasten

       

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

‒ 1,43%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Kwaliteit

       

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

80%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

1

Het percentage meerwerk betreft een nieuwe indicator. Het streven is om meer indicatoren toe te voegen, bijvoorbeeld klanttevredenheid.

2

De gerealiseerde gemiddelde bezetting is niet alleen exclusief herplaatsingskandidaten, maar ook exclusief VanWerkNaarWerk-kandidaten.

Licence