Base description which applies to whole site

7.5 Bijlage 5: Subsidieoverzicht

Tabel 57 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Begrotingsartikel

Naam subsidie (regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum regeling subsidie

 

Sociaal economische positie boeren

          

21

Flank.beleid pelsdierhouders

9.348

3.000

3.000

2.811

2.000

2.000

2.000

   

21

Nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij

34.792

0

    

0

  

2022

21

Art.68 Brede weersverzekering

3.684

5.938

5.938

5.938

5.938

5.938

5.938

2017

2023

 

21

Tegemoetkoming vaste lasten land- en tuinbouw

62.476

22.000

    

0

nvt

ntb

 

21

Tegemoetkoming waterschade

2.759

     

0

   

21

Tegemoetkoming Vamil

0

0

    

0

   

21

Agro Economie (subsidies)

464

0

8.150

0

  

0

   
 

Transitie Landbouw - Vestigingssteun jonge landbouwers (RVO)

  

31.500

19.800

22.800

25.900

    

21

Apurement RVO

27

     

0

   

21

Duurzame veehouderij

          

21

Klimaatvriendelijke veehouderij

469

3.352

6.477

6.355

6.405

8.805

8.805

   

21

Transitiefonds DAD

 

1.000

1.000

       

21

Projecten intensieve veehouderij

1.423

2.018

3.565

2.584

1.828

1.936

1.936

   

21

Subsidie zeldzame huisdierrassen

297

500

    

0

2021

2027

2026

21

Regeling tegemoetkoming dierentuinen i.v.m. Covid-19

54.298

12.900

    

0

2021

2022

2023

21

Subsidieregeling brongerichte aanpak emissies (klimaat)

5.119

4.118

29.481

51.769

26.570

17.500

10.000

2022

2024

2024

21

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties-plus

 

30.000

170.000

600.000

200.000

   

2027

 

21

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

0

3.449

114.449

279.449

65.949

52.000

0

 

2027

 

21

Beëind.&Saneringsregeling

33

80

80

80

80

80

80

   

21

Regeling sanering varkenshouderij

51.724

7.100

    

0

 

2023

2020

21

Regeling brongerichte verduurz. Stallen varkenshouderij

2.437

2.351

14.627

22.394

  

0

2022

2024

2024

21

Regeling brongerichte verduurz. Stallen pluimveehouderij

1.706

883

4.342

800

  

0

2022

2024

2024

21

Regeling brongerichte verduurz. Stallen melkgeitenhouderij

741

860

860

1.144

2.266

 

0

2022

2024

2024

21

Emissiearm Veevoer

727

626

1.990

3.233

3.200

2.800

0

   

21

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

          

21

Projecten biologisch PAV

820

130

130

130

130

130

130

   

21

Biologische landbouw

 

11.155

13.000

     

2027

 

21

Transitie Landbouw - Biologische Landbouw

   

8.700

9.700

10.200

10.200

   

21

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

46.781

46.798

36.654

50.798

44.605

45.405

44.005

2020

2025

 

21

Set aside

0

22

22

22

22

22

22

   

21

Verbetering honingproductie

256

100

100

   

0

   

21

Bodem en klimaatadaptatie

1.606

866

1.857

2.017

1.092

917

917

   

21

MEI

2.764

5.789

5.539

5.539

5.539

5.539

5.539

2020

2025

 

21

CO2 sectorsysteem glastuinbouw (RVO)

1.645

     

0

   

21

Innovatieagenda energie

11.296

13.844

28.321

26.540

22.098

11.476

11.476

   

21

Warmte-infrastructuur glastuinbouw

  

15.100

29.900

49.800

66.100

61.300

   

21

Steunmaatregel corona: aardappelsector

5

     

0

   

21

Steunmaatregel corona: tuinbouw

884

     

0

   

21

GLB-pilots kringlooplandbouw (Bodem en Mest)

173

470

200

   

0

   

21

Projecten Plantgezondheid

158

549

549

574

574

574

574

   

21

Projecten Gewasbescherming

2.049

4.113

6.279

4.931

931

431

431

   

21

Subsidieregeling geïntegreerde gewasbescherming (RVO)

 

4.000

4.000

       

21

Mestbeleid

          

21

Regeling waterbassins mest

0

34.558

‒ 580

 

30.000

 

0

 

2025

 

21

Regeling kunstmestvervanging en mestverwerking

0

5.848

5.842

6.110

7.287

7.404

4.104

 

2025

 

21

Projecten mestbeleid

861

13.505

15.051

16.559

988

3.240

3.240

   

21

Transitie tegemoetkomingsregeling afbouw derogatie (RVO)

 

21.753

52.624

53.746

      

21

Diergezondheid en dierenwelzijn

          

21

Verbet.dierenwelzijn gezelschapdsd.

2.827

3.426

3.472

3.450

3.874

3.924

3.924

   

21

Proj. dierenwelzijn landbouwhuisd.

698

1.034

1.095

1.152

1.122

1.152

1.122

   

21

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

          

21

Voedselzekerheid

873

1.541

1.616

1.599

1.616

1.616

1.616

2019

2023

 

21

Integraal Voedselbeleid

          

21

Duurzaam voedsel(consumptie)

5.082

8.388

8.389

8.389

4.694

4.694

4.694

   

22

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

          

22

Natuurlijk kapitaal en vergroening financiële sector

771

1.402

1.602

2.017

2.017

2.017

2.017

   

22

Natuurcombinaties

2.483

2.948

2.814

2.135

1.890

2.239

2.239

   

22

Natuurvisie

0

0

63

601

1.381

1.381

1.381

   

22

Regeling tijdelijke ondersteuning Nationale parken

1.547

1.635

545

   

0

   

22

Natuureducatie

1.040

1.052

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

2018

jaarlijks

 

22

Natuur en Biodiversiteit op land

          

22

GLB-pilots veenweide

462

530

459

300

  

0

   

22

GLB samenwerking Veenweide/N2000 (RVO)

  

16.400

12.500

12.500

12.500

12.500

nvt

  

22

Programma Veenweide

5.789

7.038

6.266

11.305

10.682

7.745

4.009

nvt

2026

 

22

Soortenonderzoek Wet natuurbescherming (RVO)

 

194

        

22

Programmauitgaven RTLG (subsidies)

0

4.192

        

22

Ecologische autoriteit

 

0

3.226

0

      

22

Uitvoeringskosten waterschappen

 

6.300

0

       

22

SN-TRPN (RVO)

330

381

381

381

381

381

381

   

22

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

2.224

2.239

1.098

1.522

726

726

726

   

22

Aanvalsplan Grutto (RVO)

0

2.422

    

0

   

22

Aanvalsplan Landschapselementen (RVO / T)

  

7.500

7.500

      

22

Overig/Uitv.kosten beheer (RVO)

44

48

48

48

48

48

48

   

22

Reg.natuur/SBL (RVO)

0

0

0

0

0

 

0

   

22

Overige subsidies Strategie en Kaders

4

100

    

0

   

22

Regeling versneld natuurherstel (RVO)

14.450

24.347

20.629

9.993

  

0

 

2025

2025

22

Natuurbank (RVO)

0

0

22.231

45.866

  

0

nvt

2025

2025

22

Beheer Kroondomeinen

          

22

Beheer Kroondomeinen (RVO)

775

803

803

803

803

803

803

2018

 

periodiek

22

Duurzame visserij

          

22

Nationaal Innovatieprogramma Visserij

4.835

1.504

1.600

712

  

0

  

2024

22

Brexit Adjustment Reserve

0

200.000

    

0

nvt

2024

2023

22

Noordzeeakkoord (RVO)

 

7.000

        

22

Saneringsregeling IJsselmeervisserij

  

7.100

       

22

EFMZ-opdrachten

1.758

   

0

 

0

   

22

EFMZV UP1 Innovaties markt

32

0

0

0

0

0

0

   

22

EFMZV UP1 Partnerschappen

455

0

0

0

0

0

0

   

22

EFMZV UP1 Stillegregeling

24

0

    

0

   

22

EFMZV UP2 Innovatie aquacultuur

336

0

    

0

   

22

FMZV UP3 Controle en handhaving

413

0

   

0

0

   

22

EFMZV UP5 Afzetmaatregelen

291

0

0

0

0

0

0

   

22

EMVAF Overheidsprojecten

0

3.390

3.390

3.390

3.390

3.811

3.693

   

22

EMVAF Technische Bijstand

0

341

341

341

341

341

341

   

22

EMVAF Subsidieregelingen

0

2.428

2.428

2.428

2.428

2.428

2.428

   

22

Overige stelsel activiteiten

          

22

Monitoring en evaluatie

4.695

6.543

6.208

6.302

6.187

6.719

6.719

   

22

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

          

22

Ecologisch Impulspakket Wadden (subs)

 

3.900

3.900

2.100

      

23

Beleidsondersteunend onderzoek

          

23

Onderzoeksprogrammering

50.725

49.787

35.295

28.768

25.597

20.302

20.301

2021

2023

 

23

Onderzoekzoeksprogrammering (Klimaatfonds)

 

145

358

       

23

Missiegedreven topsectoren - en innovatiebeleid

          

23

Missiegedreven Topsectoren

58.579

67.524

67.641

67.372

67.215

67.140

67.140

2017

2022

2023

23

Kennisverspreiding en groen onderwijs

          

23

Onderzoeksprojecten (KD)

4.986

1.931

2.965

3.206

2.286

2.454

2.206

   

23

Transitie landbouw meten en berekenen (KD)

 

8.200

9.000

2.000

1.250

     

23

Transitie landbouw KPIs en bedrijfsmanagement (KD)

 

2.000

4.750

2.500

1.500

     

23

Transitie landbouw Digitalisering (KD)

 

27.118

24.918

0

0

0

0

   

23

Innovatieprojecten

1.194

2.691

2.804

2.948

3.073

3.073

3.073

   

23

Vernieuwen onderzoeksinfrastructuur

0

101

201

201

201

201

201

   

23

OBN

2.491

2.050

1.904

1.321

1.749

1.321

1.321

   

23

DuurzaamDoor

110

38

38

38

38

38

38

   

23

RVO DuurzaamDoor

3.968

4.222

3.635

4.425

4.835

4.835

4.835

2021

2025

2027

23

Groeifonds – Crop XR

678

2.729

2.716

4.834

5.220

2.401

2.231

   

23

Groeifonds – Cellulaire agricultuur

 

1.819

17.613

14.991

9.978

3.808

4.291

   

23

Transitie landbouw Fieldlabs (RVO)

 

10.100

26.900

       

23

Innovatie op het Boerenerf

7.881

13.000

12.555

6.793

1.000

1.179

0

2020

2024

2027

23

Transitie landbouw innovatie op het boerenerf

 

37.500

26.500

       

23

Aanvullende onderwijssubsidies

2.371

4.840

4.478

4.507

4.507

4.507

4.507

2021

 

2025

23

OCW-conf.ow-subs(vs)

24

0

    

0

   
 

Totaal

487.067

794.596

949.083

1.471.722

693.392

433.242

330.543

   
Licence