Base description which applies to whole site

Bijlage 8: NGF-bijlage

Tabel 212 Nationaal Groeifonds (NGF) projecten SZW (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal uitgaven NGF-Projecten

2.121

6.039

5.840

1.620

0

0

0

        

Subtotaal uitgaven project Vaardig met Vaardigheden

2.121

6.039

5.840

1.620

0

0

0

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

       

Opdrachten

601

1.465

740

0

0

0

0

Artikel 11 Uitvoering

       

Bijdrage ZBO's &RWT's

1.520

4.372

5.058

1.620

0

0

0

Artikel 96 Apparaat Kerndepartement

       

Personele uitgaven

0

202

42

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Het programma Vaardig met Vaardigheden is het skillsdeel van het Nationaal Groeifonds  programma Leeroverzicht en Skills. Hierin werken OCW, SZW, UWV, SBB, CBS en TNO aan de ontwikkeling en het open beschikbaar stellen van een gemeenschappelijke skillstaal met de naam CompetentNL. CompetentNL kan door publieke en private afnemers worden gebruikt om fijnmaziger te beschrijven wat iemand al kan, wat iemand nodig heeft bij het uitvoeren van een baan en wat iemand met een bepaalde scholingsinterventie (te beginnen met het middelbaar beroepsonderwijs, mbo) kan leren.

Het programma bestaat uit vier fasen, met na fase 2 een go / no-go moment. De beslissing over de go / no-go valt medio 2024. De fasen zijn: fase 1 marktverkenning (afgerond), fase 2 uitvoeren pilots en ontwikkelen van een proof of concept van CompetentNL, fase 3 de ontwikkeling van een basisversie en fase 4 de doorontwikkeling en overdracht naar beheer. Mocht er na fase 2 blijken dat de beoogde maatschappelijke waarde niet gerealiseerd kan worden, dan volgt na fase 2 een no-go en volgt een afbouwfase waarin gekeken wordt hoe de tot dan toe behaalde resultaten op kleinere schaal geïmplementeerd kunnen worden door de consortiumpartners.

Budgettaire ontwikkelingen

Voor Vaardig met Vaardigheden is een budget van € 25 miljoen beschikbaar uit het NGF. Hiervan is € 16,2 miljoen toegekend aan SZW, waarvan € 15,62 miljoen wordt besteed. De middelen voor de SBB zijn toegekend aan OCW. De middelen voor UWV en de hosting van het programma staan op artikel 11, de middelen voor CBS en SZW staan op begrotingsartikel 2 en de personele uitgaven lopen via artikel 96. De middelen voor TNO zijn bekostigd vanuit de reguliere middelen van SZW op artikel 11.

Licence