Base description which applies to whole site

5.2 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

5.2.1 Inleiding

Het CIBG vertaalt, samen met ketenpartners, beleid in tastbare en toegankelijke uitvoering voor burgers, professionals en organisaties op het gebied van registers, data en informatie. Als agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport richt het CIBG zich primair op het VWS beleidsterrein. We dragen zorg voor een integrale dienstverlening, gericht op wat de samenleving nodig heeft. De focus hierbij ligt op transparantie en betrouwbaarheid, het bewust omgaan met kapitaal, kosten en kwaliteit. We investeren met onze partners in de keten in samenwerking en kennisdeling. Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals het BIG-register, het Donorregister, Lerarenregister en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.

5.2.2 Begroting 2024

Tabel 69 Begroting van baten-lastenagentschap CIBG voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

Omzet

85.251

107.774

83.693

84.225

83.722

84.675

86.475

waarvan omzet moederdepartement

41.339

66.634

32.851

40.180

44.280

45.530

45.530

waarvan omzet overige departementen

4.915

3.078

2.751

2.521

2.521

2.521

2.521

waarvan omzet derden

38.997

38.062

48.092

41.524

36.921

36.624

38.424

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

14.669

21.187

26.996

23.984

25.548

23.845

21.663

Totaal baten

99.920

128.961

110.689

108.209

109.270

108.520

108.138

        

Lasten

       

Apparaatskosten

96.449

125.996

106.613

98.971

95.932

93.832

93.450

Personele kosten

37.066

41.169

44.436

39.626

39.626

39.526

40.659

waarvan eigen personeel

30.580

32.564

35.164

32.944

32.944

32.844

33.644

waarvan inhuur externen

5.168

7.098

8.049

5.139

5.139

5.139

5.439

waarvan overige personele kosten

1.318

1.507

1.223

1.543

1.543

1.543

1.576

Materiële kosten

59.383

84.827

62.176

59.345

56.306

54.306

52.791

waarvan apparaat ICT

9.321

8.547

9.153

9.402

9.402

9.402

9.552

waarvan bijdrage aan SSO's

8.017

7.930

8.508

7.930

7.930

7.930

7.930

waarvan overige materiële kosten

42.045

68.350

44.516

42.013

38.974

36.974

35.309

Rentelasten

1

2

200

2

2

2

2

Afschrijvingskosten

3.470

2.889

3.862

9.236

13.336

14.686

14.686

Materieel

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

Immaterieel

3.470

2.889

3.862

9.236

13.336

14.686

14.686

Overige lasten

0

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

99.920

128.887

110.674

108.209

109.270

108.520

108.138

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

74

15

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

10

15

0

0

0

0

Werk aan Uitvoering

0

0

4.698

2.100

2.100

2.000

2.000

Saldo van baten en lasten

0

64

(4.698)

(2.100)

(2.100)

(2.000)

(2.000)

Toelichting staat van baten en lastenDe totale omvang van de begroting daalt met circa bijna € 18 miljoen ten opzichte van de begroting 2023. Deze afname wordt met name veroorzaakt door het beëindigen van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen ultimo 2023. De afwikkeling hiervan loopt inhoudelijk en financieel door tot in Q1 van 2024. De hogere opbrengsten voor BMC en de toevoeging van de Landelijke commissie Sociale Hygiëne aan de product portfolio zorgen voor de gesaldeerde daling.

Tabel 70 Overzicht baten (bedragen x € 1.000)
 

Omzet 2024

MEVA

1.834

Informatiebeleid CIO

5.710

LZ

480

GMT

11.084

PG

2.807

PZO

5.681

DJ

1.984

IGJ

2.579

DMO

672

PDC-19

20

Subtotaal omzet VWS

32.851

  

OCW

433

LNV

2.318

Subtotaal omzet overige departementen

2.751

  

Bureau Medicinale Cannabis

26.174

UZI

9.653

BIG-register

6.844

Landelijke commissie Sociale Hygiene

1.932

Opiaten-In-Uitvoer

800

Fabrikantenvergunning

789

Groothandelsvergunning

711

Erkenning Buitenlandse Diploma's

303

TZI

290

MH-Exportverklaring

248

Opiumontheffing

169

Exportverkl Geregistr Geneesm

99

MH-Notificaties

80

Subtotaal omzet derden

48.092

  

MEVA

12.084

Informatiebeleid CIO

7.129

Pzo

4.332

GMT

2.028

VGP

1.423

Subtotaal bijzondere baten

26.996

  

Totaal

110.689

Toelichting meerjarenraming 2024–2027

De meerjarenraming laat over de periodes een lichte daling zien ten opzichte van de begroting 2024 van ruim € 7 miljoen. Bij omzet derden en bijzondere baten is sprake van jaarlijkse schommelingen vanwege wisselende productievolumes voor met name BIG en UZI. Voor BMC wordt een structurele daling verwacht voor de komende jaren. Uitgangspunt is dat er voor 2024 circa € 12 miljoen aan investeringen op het gebied van ICT nodig zijn en voor 2025 circa € 10 miljoen waardoor de afschrijvingskosten een stijgende lijn laten zien en na 2024 uiteindelijk circa € 15 miljoen op jaarbasis zullen bedragen. Vanuit het programma Werk aan Uitvoering heeft het CIBG middelen ter beschikking gekregen van in totaal € 16,3 miljoen. Voor de jaren 2024 t/m 2027 gaat het om € 10,9 miljoen voor ‘Open op Orde’ en het Programma Doorontwikkeling Informatieveiligheid. De additionele (Kamerstukken II 2022/23 36 20 XVI, nr. 2 149) kosten en aanvullende financiering zijn verwerkt in de meerjarenraming. Vanuit het oogpunt van vergelijkbaarheid is geen loon-en prijsindexatie toegepast.

De verdere professionalisering en ontwikkeling van het CIBG in relatie tot het innovatiebudget zijn buiten beschouwing gelaten. De verwachting is dat vanaf 2025 het hiervoor noodzakelijke innovatiebudget past bij de verlangde ontwikkeling.

5.2.3 Kasstroomoverzicht

Tabel 71 Kasstroomoverzicht CIBG over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

18.256

56.274

57.477

59.593

66.471

75.349

85.227

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

99.920

128.961

110.689

108.209

109.270

108.520

108.138

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

96.450

125.998

106.813

98.973

95.934

93.834

93.452

2.

Totaal operationele kasstroom

3.470

2.963

3.876

9.236

13.336

14.686

14.686

 

-/- totaal investeringen

10.000

11.790

10.500

1.750

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

 

3.

Totaal investeringskasstroom

(10.000)

(11.790)

(10.500)

(1.750)

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

 

-/- aflossingen op leningen

3.462

1.760

1.760

2.358

4.458

4.808

4.808

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

10.000

11.790

10.500

1.750

4.

Totaal financieringskasstroom

6.538

(1.760)

10.030

8.142

(2.708)

(4.808)

(4.808)

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

18.264

57.477

59.593

66.471

75.349

85.227

95.105

Toelichting kasstroomoverzicht

Eind 2022 was het saldo op de rekening-courant € 56,2 miljoen. Hiermee dient een groot bedrag aan kortlopende schulden te worden terugbetaald, waardoor de verwachting is dat het saldo liquide middelen in 2023 flink zal dalen. Als gevolg van de investeringen in ICT projecten in, stijgen de afschrijvingskosten van circa € 4 miljoen in 2024 naar circa € 15 miljoen in 2028. Deze hebben geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële vaste activa. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van vijf jaar. Voor de financiering van deze activa wordt gebruik gemaakt van de Leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën, waarbij is uitgegaan van een aflossingstermijn van vijf jaar (conform de afschrijvingstermijn).

5.2.4 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 72 Overzicht doelmatigheidsindicatoren CIBG voor het jaar 2024
 

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Generiek

       

1. Kostprijzen per product (groep)

       

- Beschikking BIG-register

174

132

201

328

425

146

206

- Vakbekwaamheidverklaring

5.519

6.053

3.009

5.811

5.811

5.811

5.811

- Vergunning Farmatec

1.306

1.812

1.883

1.880

1.880

1.850

1.850

- UZI-pas/certificaat

383

579

478

393

513

533

425

- Wilsbeschikking donorregister

13

11

9

10

10

10

10

2. Omzet per productgroep (x € 1.000)

       

- BIG en herregistratie

11.904

15.680

13.866

14.450

14.450

14.450

14.450

- Vakbekwaamheid

4.691

5.448

5.265

5.265

5.265

5.265

5.265

- Farmatec

2.390

1.758

1.701

2.344

2.344

2.344

2.344

- UZI-pas/certificaat

13.713

15.402

16.781

17.500

18.000

18.700

18.900

- Donorregister

5.396

3.809

3.596

3.600

3.600

3.600

3.600

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

350

376

413

    

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Specifiek

       

1. Productievolume

       

- Beschikking BIG-register

51.160

118.760

69.010

44.010

34.010

99.010

70.000

- Vakbekwaamheidverklaringen

850

900

1.750

900

900

900

900

- Verleende vergunningen Farmatec

1.830

2.312

2.255

2.255

2.255

2.255

2.255

- UZI-passen en certificaten

44.500

26.600

35.100

44.500

35.100

35.100

44.500

- Wilsbeschikkingen donorregister

400.000

350.000

425.000

400.000

400.000

400.000

400.000

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

       

- Vakbekwaamheidverklaringen

10

10

10

10

10

10

10

- Wilsbeschikkingen donorregister

15

15

15

15

15

15

15

        

3. Doorlooptijden in dagen

       

- Wilsbeschikking donorregister

       

Toelichting overzicht doelmatigheidsindicatoren

Het CIBG streeft ernaar de dienstverlening op een constant hoogwaardig niveau aan te bieden. Dit vraagt investeringen en ontwikkeling van systemen. Bij gelijkblijvende financiering en seizoenspatronen in de afnamen door klanten wordt zichtbaar dat het tarief voor bijvoorbeeld BIG en UZI kunnen wisselen gedurende de jaren.

Voor Farmatec wordt het komende jaar geïnvesteerd in het project Fusy. De verwachting is dat de afschrijvingskosten hiervan in 2025 zichtbaar worden.

Het CIBG gaat het komende jaar de strategische speerpunten door vertalen in haar meerjarenplanning om ook in de toekomst nog doelmatiger te kunnen werken.

Licence